Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31964L0432
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om rengøring og desinfektion af transportmidler til klovbærende dyr1)

I medfør af § 30, stk. 1, § 61, § 67 og § 70, stk. 3 og 5, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, som ændret ved lov nr. 105 af 20. februar 2006, fastsættes:

§ 1. Ejeren eller føreren af transportmidler skal påse, at transportmidlet rengøres og desinficeres umiddelbart efter hver transport af klovbærende dyr.

Stk. 2. Ejeren eller føreren af transportmidler til klovbærende dyr skal føre optegnelser over stedfunden rengøring og desinfektion med angivelse af sted, dato og tidspunkt samt oplysning om det anvendte desinfektionsmiddel.

Stk. 3. Optegnelser, jf. stk. 2, skal opbevares i mindst 3 år efter seneste rengøring og desinfektion og forevises fødevareregionen på forlangende.

§ 2. Undtaget fra kravet om rengøring og desinfektion, jf. § 1, stk. 1, er:

1) Flere på hinanden følgende transporter af klovbærende dyr, når transporten sker mellem de samme to besætninger i Danmark, og foretages den samme dato. Ejeren eller føreren af transportmidlet skal påse, at transportmidlet rengøres og desinficeres umiddelbart efter sidste transport, og skal føre optegnelse herover, jf. bestemmelserne i § 1, stk. 2.

2) Flere på hinanden følgende transporter af klovbærende dyr, når transporten sker i Danmark mellem et bestemt græsningsareal og en hjembesætning, eller mellem de to samme græsningsarealer i Danmark, og foretages den samme dato. Ejeren eller føreren af transportmidlet skal påse, at transportmidlet rengøres og desinficeres umiddelbart efter dagens sidste transport, og skal føre optegnelse herover, jf. bestemmelserne i § 1, stk. 2.

§ 3. Efter indførsel af klovbærende dyr fra EU lande eller tredjelande til Danmark skal rengøring og desinfektion, jf. § 1, foretages på en af Fødevarestyrelsen godkendt rengørings- og desinfektionsplads.

§ 4. Udgifter i forbindelse med den i §§ 1-3 nævnte rengøring og desinfektion er det offentlige uvedkommende.

§ 5. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 1-3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med fortsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er:

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 773 af 29. august 2001 om rengøring og desinfektion af transportmidler m.v. til klovbærende dyr samt om afhentning af klovbærende dyr.

Fødevarestyrelsen, den 30. november 2010

Esben Egede Rasmussen

/ Susanne Kjøng Jørgensen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin, som ændret ved forordning (EF) nr. 1255/97 om ændring af og ajourføring af direktiv 64/432/EØF om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin, EF-Tidende 1964 nr. L 121, s. 1977-2012.