Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. november 2010

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

(Fremrykning af forhøjelse af lønsumsafgift for finansielle virksomheder, lønsumsafgiftsfritagelse for undervisning på professionshøjskoler, ændring af reglerne om renten af registreringsafgift ved bl.a. forholdsmæssig betaling i forbindelse med leasing)

[af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)]

1. Ændringsforslag

Skatteministeren har stillet 9 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 6. oktober 2010 og var til 1. behandling den 14. oktober 2010. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og Skatteministeriet sendte den 9. juni 2010 og den 13. september 2010 dette udkast til udvalget, jf. (2009-10) SAU alm. del − bilag 249 og 287. Den 7. oktober 2010 sendte skatteministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget en skriftlig henvendelse fra Forsikring & Pension, som skatteministeren har kommenteret over for udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 2 spørgsmål til skatteministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af RV) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Socialdemokratiets og Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget bemærker, at lovforslaget indeholder mange mindre og tekniske ændringer i en række forskellige love, herunder ændringer på baggrund af henstillinger fra EU og EU-direktiver, der skal implementeres. Alle disse ændringer kan S og SF støtte.

Lovforslaget indeholder også en fremrykning af forhøjelse af lønsumsafgiften, og det er regeringens hensigt, at det provenu, der kommer ind ved denne fremrykning, skal gå til at finansiere »Grøn Vækst«. S og SF kan også støtte fremrykningen af forhøjelsen af lønsumsafgiften, men da S og SF ikke er en del af aftalen om »Grøn Vækst«, kan S og SF allerede af den grund ikke støtte, at provenuet anvendes på den af regeringen foreslåede måde. S og SF ønsker i stedet, at provenuet anvendes til den forbedring af forholdene i folkeskolen, som er foreslået i S og SFs udspil »Fair Forandring«.

S og SF vil stemme for de nævnte ændringer og for lovforslaget i sin helhed, men S og SF vil samtidig præcisere, at S og SF ikke ved denne stemmeafgivning har tilsluttet sig anvendelsen af det provenu, der kommer ind ved fremrykningen af forhøjelsen af lønsumsafgiften for finansielle virksomheder.

S og SF vil, når de politiske forudsætninger er til stede, søge en anden anvendelse af provenuet gennemført.

Et mindretal i udvalget (RV) vil stemme hverken for eller imod lovforslaget ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for de stillede ændringsforslag.

Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 2

Af skatteministeren, tiltrådt af udvalget:

1) I det under nr. 22 foreslåede § 36, stk. 5, udgår », 1. pkt«.

[Ændring af redaktionel karakter]

Til § 3

2) Efter nr. 3 indsættes som nyt nummer:

»01. Overskriften før §§ 36 og 36 a, »Definitioner af tobaksvarer m.v.«, ændres til:

»Administrative regler for afgiftsfritagne varer m.v.««

[Ændring af redaktionel karakter]

Til § 4

3) I den under nr. 2 foreslåede affattelse af § 14 affattes stk. 2 således:

»Stk. 2. Hvis varer fra et andet EU-land overgår til forbrug og betaling af afgift her i landet efter § 4 via en herværende repræsentant, skal repræsentanten føre regnskab over vareleverancerne. Hvis en virksomhed i et andet EU-land eller virksomhedens herværende repræsentant leverer varer til fjernsalg her i landet efter § 6 a, stk. 1, nr. 2, skal virksomheden eller repræsentanten føre regnskab over vareleverancerne og skal endvidere føre fortegnelser over, hvor varerne er leveret.«

[Præcisering af regnskabsreglerne, når varer leveres fra andre EU-lande, herunder når varerne leveres via herværende fiskale repræsentanter]

Til § 7

4) Nr. 4 affattes således:

»4. § 3, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. I tilfælde, hvor aftaler om levering af den løbende administration af fast ejendom omfattet af afgiftspligten efter ændringen af momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, helt eller delvis omfatter perioder fra og med den 1. januar 2011 eller senere, skal der uanset bestemmelsen i momslovens § 23, stk. 2, betales afgift af de leveringer, som vedrører perioden fra og med den 1. januar 2011 eller senere. Finder betaling helt eller delvis sted den 6. oktober 2010 eller senere, men før den 1. januar 2011, for løbende administration af fast ejendom, der rent faktisk først præsteres fra og med den 1. januar 2011 eller senere, skal der uanset bestemmelsen i momslovens § 23, stk. 3, betales afgift af de leveringer, som vedrører perioder fra og med den 1. januar 2011 eller senere.««

[Ændret affattelse af overgangsbestemmelse]

Til § 10

5) Nr. 2 affattes således:

»2. I § 3 a, stk. 4, 3. pkt., stk. 5 og stk. 6, 2. pkt., og § 3 b, stk. 4, og stk. 8, 2. og 3. pkt., ændres », rente og tillæg« til: »og rente«.«

[Ændringen er af redaktionel karakter]

6) Efter nr. 3 indsættes som nye numre:

»01. I § 3 b, stk. 6, 2. pkt., udgår »og det tillæg«.

02. I § 3 c, stk. 3, 1. og 2. pkt., ændres »tillæg« til: »rente«.«

[Ændringerne er af redaktionel karakter]

Til § 11

7) I stk. 2 udgår », samt ikrafttræden af registreringsafgiftslovens § 3 a, stk. 4, 2. og 3. pkt., stk. 5 og stk. 6, 2. pkt., § 3 b, stk. 3, 2. pkt., stk. 4, stk. 6, 2. pkt., og stk. 8, 2. og 3. pkt., og § 3 c, stk. 3, 1. og 2. pkt., og stk. 5, som affattet ved denne lovs § 10, nr. 1, 2 og 4, og ophævelsen af registreringslovens § 3 a, stk. 12 og 13, og § 3 b, stk. 11 og 12, som affattet ved denne lovs § 10, nr. 3«.

[Bemyndigelsen af skatteministeren til at fastsætte tidspunktet for ikrafttrædelsen af denne del af loven er overflødig, efter at Europa-Kommissionen har accepteret ændringen]

8) I stk. 7 ændres »der modtages af told- og skatteforvaltningen efter at ændringen er trådt i kraft, jf. stk. 2« til: »der er modtaget af told- og skatteforvaltningen, efter at loven er trådt i kraft«.

[Konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 7]

9) I stk. 7 indsættes som 2. pkt.:

»Ansøgning, der er modtaget før lovens ikrafttræden, behandles efter de hidtil gældende regler.«

[Præcisering af, at disse ansøgninger behandles efter de hidtil gældende regler, selv om disse er ophævet ved lovens ikrafttræden]

Bemærkninger

Til nr. 1

I lovforslagets oprindelige affattelse af momslovens § 36, stk. 5, henvises til momslovens § 36, stk. 1, nr. 5, 1. pkt. Momslovens § 36, stk. 1, nr. 5, rummer imidlertid kun ét punktum. Det foreslås, at henvisningen til 1. pkt., udgår, da den er overflødig.

Til nr. 2

Ved lovforslagets § 3, nr. 3 og 4, foreslås reglen, der bemyndiger skatteministeren til at fastsætte de nærmere regler for definitioner på tobaksvarer, flyttet fra tobaksafgiftslovens § 36, stk. 2, til § 1, stk. 2. Som konsekvens foreslås med ændringsforslaget en ny overskrift, der er dækkende for indholdet af tobaksafgiftslovens §§ 36 og 36 a.

Til nr. 3

I øl- og vinafgiftslovens § 4 er der fastsat regler for varers overgang til forbrug og betaling af afgift i Danmark, når varer leveres til Danmark som det første land inden for EU, og i øl- og vinafgiftslovens § 6 a, stk. 1, nr. 2, er fjernsalg af varer i Danmark afgrænset til at omfatte leverancer af varer fra et andet EU-land til private forbrugere i Danmark. Endvidere er der i øl- og vinafgiftslovens § 6 a, stk. 5 og 6, fastsat regler for sikkerhedsstillelse for afgiftskrav, og for udnævnelse, autorisation og registrering af virksomhed, når en virksomhed i et andet EU-land leverer varer til Danmark via en herværende fiskal repræsentant, herunder når varer leveres som led i fjernsalg.

Reglerne i øl- og vinafgiftslovens § 14, stk. 2, foreslås præciseret således, at det fremgår, at

hvis varer fra et andet EU-land overgår til forbrug og betaling af afgift i Danmark efter øl- og vinafgiftslovens § 4 via en herværende repræsentant, skal repræsentanten føre regnskab over vareleverancerne, og

hvis en virksomhed i et andet EU-land eller virksomhedens herværende repræsentant leverer varer ved fjernsalg til private forbrugere i Danmark efter øl- vinafgiftslovens § 6 a, stk. 1, nr. 2, skal virksomheden eller repræsentanten føre regnskab over vareleverancerne og føre fortegnelser over, hvor varerne er leveret.

Kravet om, at leverandørvirksomheden i et andet EU-land eller dennes herværende fiskale repræsentant skal føre fortegnelser over, hvor varerne er leveret ved fjernsalg i Danmark, hænger sammen med, at fjernsalg sker til private forbrugere. Af hensyn til SKATs kontrol med afgifternes betaling skal der således forelægge et regnskabs- og transaktionsspor for adressaterne for de enkelte vareleverancer.

De foreslåede præciseringer ved ændringsforslaget er i overensstemmelse med EU’s regler i direktiv 2008/118/EF om den generelle ordning for punktafgifter og medfører ikke øgede administrative byrder for virksomhederne i forhold til den gældende affattelse af reglerne.

Til nr. 4

Det var oprindelig vurderingen, at der alene forelå et problem med, at ejendomsadministratorer kunne forudfakturere deres kunder for 2011 og senere år, men uden at kræve forudbetaling for ydelserne, for at undgå momspligten på ejendomsadministration fra den 1. januar 2011. Det ser nu imidlertid ud til, at der er en reel risiko for, at ejendomsadministratorerne og deres kunder vil indgå aftale om forudbetaling i 2010 for administration i 2011 og senere år for at undgå momsen. Overgangsbestemmelsen i lovforslagets § 7, nr. 4, ændres for at imødegå dette. Det betyder, at selv om man forudbetaler administrationsydelserne i indeværende år, skal der betales moms for den administration, som udføres i 2011 og frem.

Til nr. 5 og 6

Ændringsforslagene er af redaktionel karakter.

Til nr. 7 og 8

Europa-Kommissionen har nu tilkendegivet, at den ikke har indvendinger mod den under § 10 foreslåede renteændring. Dermed er bemyndigelsen af skatteministeren til at fastsætte tidspunktet for ikrafttræden af denne del af loven overflødig.

Denne del af loven kan nu, som hovedparten af loven i øvrigt, træde i kraft den 1. januar 2011, jf. § 11, stk. 1.

Til nr. 9

Efter loven finder den nye forrentning af udskudt registreringsafgift ved forholdsmæssig betaling i forbindelse med leasing anvendelse på ansøgninger om forholdsmæssig betaling, der modtages efter lovens ikrafttræden.

Med bestemmelsen præciseres, at ansøgninger, der er modtaget før lovens ikrafttræden, behandles efter de hidtil gældende regler, selv om disse formelt er erstattet af de nye regler ved lovens ikrafttræden.

Torsten Schack Pedersen (V) Karsten Lauritzen (V) Mads Rørvig (V) Jacob Jensen (V) Mikkel Dencker (DF) Pia Adelsteen (DF) Mike Legarth (KF) Kurt Scheelsbeck (KF) Anders Samuelsen (LA) nfmd. Nick Hækkerup (S) John Dyrby Paulsen (S) Klaus Hækkerup (S) René Skau Björnsson (S) Thomas Jensen (S) Malene Søgaard-Andersen (SF) Niels Helveg Petersen (RV) fmd. Frank Aaen (EL)

Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 45
Dansk Folkeparti (DF) 24
Socialistisk Folkeparti (SF) 23
Det Konservative Folkeparti (KF) 17
Radikale Venstre (RV) 9
Enhedslisten (EL) 4
Liberal Alliance (LA) 3
Kristendemokraterne (KD) 1
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Tjóðveldisflokkurin (TF) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 2


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 23

Bilagsnr.
Titel
1
Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
1. udkast til betænkning
5
Ændringsforslag, fra skatteministeren
6
2. udkast til betænkning
7
3. udkast til betænkning
8
Ændringsforslag, fra skatteministeren
9
Henvendelse af 23/11-10 fra Forsikring & Pension
10
4. udkast til betænkning
11
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 23/11-10 fra Forsikring & Pension

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 23

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om grundlaget for skønnet vedrørende selskabsindkomsten, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om, hvor stor lønsumsafgiften skulle være, hvis provenuet fra den skulle svare til provenuet ved momsfritagelsen af den finansielle sektor, til skatteministeren, og ministerens svar herpå