Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0016
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lodseriers virksomhed og lodsers pligter1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1199 af 1. december 2006 om lodseriers virksomhed og lodsers pligter, som ændret ved bekendtgørelse nr. 384 af 22. maj 2008, foretages følgende ændringer:

1. Som fodnote til bekendtgørelsens titel indsættes:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2009/16/EF af 23. april 2009 om havnestatskontrol.«

2. § 9 affattes således:

»§ 9. En lods har pligt til at foretage indberetning til relevant myndighed om relevante informationer i relation til den pågældende sejlads, både hvad angår åbenbare uregelmæssigheder, egen sejlads og øvrig trafik i området.

Stk. 2. Ved relevant information forstås

1) HELCOM’s anbefaling nr. 23/3 af 6. marts 2002 (Early Warning Scheme), jf. § 5, stk. 1, nr. 3 og 4,

2) manglende efterlevelse af IMO-anbefalinger,

3) fejl på afmærkning i farvandet,

4) observerede mangler og åbenbare uregelmæssigheder ved skibet, som kan påvirke skibets sikkerhed, eller som udgør en urimelig trussel om skade på havmiljøet

5) ulovlig sejlads,

6) farlige situationer (near miss),

7) miljøforhold, jf. miljølovgivningen,

8) dybdeforringelser, og

9) anden information af betydning for samfundet, miljøet og andre skibes sikkerhed.

Stk. 3. Informationen skal gives, så snart lodsen bliver opmærksom på forholdet, og skal som minimum omfatte relevante oplysninger om skibet (navn, IMO-identifikationsnummer, kaldesignal og flag), sejloplysninger (seneste anløbshavn, bestemmelseshavn), samt beskrivelse af de forhold som er konstateret i henhold til stk. 1 og stk. 2.

Stk. 4. Kopi af indberetning sendes, i elektronisk format når dette er muligt, til lodstilsynet.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. december 2010.

Lodstilsynet, den 3. december 2010

Frank Adler Gottlieb

/ Jesper Jarl Fanø-Fredeløkke

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2009/16/EF af 23. april 2009 om havnestatskontrol.