Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige energiafgiftslove, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler og lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.

(Forhøjelse af olieafgiften og nedsættelse af afgiftssatserne for dieseldrevne biler m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 701 af 28. september 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, ændres i nr. 1 og 6 »212 øre/l« til: »235 øre/l« og »210,7 øre/l« til: »233,6 øre/l«, i nr. 3 ændres »202 øre/l« til: »225 øre/l« og »200,8 øre/l« til: »223,7 øre/l«, i nr. 12 ændres »143 øre/l« til: »145 øre/l«, og i nr. 13 ændres »259 øre/kg« til: »263 øre/kg«.

2. I § 1, stk. 1, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.) 207 øre/l 205,8 øre/l«.

Nr. 4-16 bliver herefter nr. 5-17.

3. I § 1, stk. 6, ændres »stk. 1, nr. 4« til: »stk. 1, nr. 5«.

4. I § 1, stk. 8, ændres »let og ultralet dieselolie« til: »let og svovlfattig dieselolie«.

5. I § 1, stk. 9, og § 14, stk. 3, ændres »nr. 10 og 11« til: »nr. 11 og 12«.

6. I § 3, stk. 2, og § 11, stk. 2, ændres »nr. 15 og 16« til: »nr. 16 og 17«.

7. I § 7, stk. 5, og § 14, stk. 5 og 6, ændres »§ 1, stk. 5« til: »§ 1, stk. 6«.

8. § 9, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. For svovlfattig dieselolie og gas, der anvendes i personmotorkøretøjer, der med tilladelse efter lov om buskørsel anvendes til rutekørsel, ydes fuld godtgørelse af afgiften.«

9. I § 14, stk. 4, ændres »nr. 2 og 7« til: »nr. 2 og 8«.

10. I § 25, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 1, stk. 6« til: »§ 1, stk. 7«.

§ 2

I lov om afgift af naturgas og bygas, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 3. oktober 1996, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 437 af 26. juni 1998 og senest ved lov nr. 1028 af 23. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, ændres »231 øre« til: »236 øre«.

2. I § 9, stk. 1, udgår »forhøjet med 11 øre pr. Nm3«.

§ 3

I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 643 af 27. august 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 4, nr. 3, ændres »ultralet dieselolie« til: »svovlfattig dieselolie«.

§ 4

I lov nr. 450 af 10. juni 1997 om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas. (Afgiftsdifferentiering af benzinafgiften efter benzenindhold m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 5 og 6, ophæves.

§ 5

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 3. april 1998, som ændret ved § 1 i lov nr. 421 af 26. juni 1998, § 2 i lov nr. 484 af 1. juli 1998 og § 14 i lov nr. 1056 af 23. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 1, A-D, affattes således:

»

 

 

 

Vægtafgift

kr.

Udligningsafgift

   

Motor-

køretøj

kr.

Påhængs- vogn

kr.

A. Personmotorkøretøjer, bortset fra busser (rute- og turistbiler m.m.) og hyrevogne. Påhængs- og sætte vogne til personbefordring.

     

I. Egenvægt indtil 600 kg

Motorcykler.

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

 

480

 

 

 

450

 

 

 

-

Andre personmotorkøretøjer.

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

 

 

710

 

 

670

 

 

-

II. Egenvægt 601-800 kg

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

 

 

870

 

 

850

 

 

-

III. Egenvægt 801-1.100 kg

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

 

 

1.180

 

 

1.080

 

 

-

IV. Egenvægt 1.101-1.300 kg

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

 

 

1.570

 

 

1.320

 

 

-

V. Egenvægt 1.301-1.500 kg

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

 

 

2.050

 

 

-

 

 

-

3 måneder

1.030

810

-

VI. Egenvægt 1.501-2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

 

 

2.830

 

 

-

 

 

-

3 måneder

1.420

1.050

-

VII. Egenvægt over 2.000 kg

Afgift pr. 100 kg egenvægt:

3 måneder

 

 

80

 

 

59

 

 

19

B. Busser, turistbiler og lign. med højst 2 aksler.

(Rutebiler, se § 15, stk. 1, nr. 6)

 

 

 

 

I. Egenvægt indtil 1.300 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

450

 

 

1.750

 

 

-

II. Egenvægt 1.301-1.500 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

585

 

 

1.860

 

 

-

III. Egenvægt 1.501-2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

810

 

 

2.050

 

 

-

IV. Egenvægt 2.001-3.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

900

 

 

2.050

 

 

-

V. Egenvægt 3.001-4.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.440

 

 

2.050

 

 

-

VI. Egenvægt 4.001-5.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.920

 

 

2.050

 

 

-

VII. Egenvægt 5.001-6.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

2.400

 

 

2.050

 

 

-

VIII. Egenvægt 6.001-7.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

3.120

 

 

2.050

 

 

-

IX. Egenvægt 7.001-8.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

3.640

 

 

2.050

 

 

-

X. Egenvægt 8.001-9.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

4.160

 

 

2.050

 

 

-

XI.Egenvægt over 9.000 kg

Afgift pr. 100 kg egenvægt:

12 måneder

 

 

50

 

 

23

 

 

-

C. Busser, turistbiler og lign. med flere end 2 aksler.

Afgift pr. 100 kg egenvægt:

12 måneder

 

 

36

 

 

17

 

 

-

 

 

 

 

 

Udligningsafgift

kr.

D. Hyrevogne og sygetransportbiler.

(Ambulancer, se § 15, stk. 1, nr. 5)

I. Egenvægt indtil 800 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

 

 

2.430

II. Egenvægt 801-1.100 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

2.960

III. Egenvægt 1.101-1.300 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

3.500

IV. Egenvægt 1.301-1.500 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

3.850

V. Egenvægt 1.501-2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

4.360

VI. Egenvægt over 2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

5.430

«.

 

2. § 3, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. De i stk. 1 under A fastsatte beløb for vægtafgift reguleres årligt med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket den af finansministeren bekendtgjorte tilpasningsprocent for det pågældende finansår efter lov om en satsreguleringsprocent. Der tillægges 1,5 procentpoint for hvert år efter 1998. Procenten beregnes med en decimal. De således regulerede beløb afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb. Afgiftsbeløb, der er fastsat pr. køretøj, afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med 10. Regulering efter 1. pkt. foretages første gang med virkning for 1999.«

 

3. § 4, stk. 1, II, affattes således:

»

 

 

 

Vægtafgift

Udligningsafgift

Tillæg for

privat anven delse

 

Motor-

køretøj

kr.

Påhængs-

køretøj

kr.

Motor-

køretøj

kr.

Påhængs-

køretøj

kr.

Motor-

køretøj

kr.

II. Vare- og lastbiler m.v., der ikke er af giftspligtige efter lov om afgift af vejbe nyttelse, samt visse påhængskøretøjer.

         

A. Motor- og påhængskøretøjer m.v. indtil 4.000 kg tilladt totalvægt.

         

Totalvægt indtil 500 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

710

 

 

-

 

 

670

 

 

-

 

 

750

Totalvægt 501-1.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

910

 

 

110

 

 

930

 

 

-

 

 

750

Totalvægt 1.001-2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.510

 

 

220

 

 

1.170

 

 

-

 

 

750

Totalvægt 2.001-2.500 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

2.620

 

 

290

 

 

1.390

 

 

-

 

 

4.210

Totalvægt 2.501-3.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

3.140

 

 

360

 

 

1.560

 

 

-

 

 

4.210

Totalvægt 3.001-4.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

3.140

 

 

440

 

 

1.760

 

 

160

 

 

4.210

B. Motor- og påhængskøretøjer m.v. over 4.000 kg tilladt totalvægt.

a) Med højst 2 aksler.

         

Totalvægt 4.001-5.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

2.052

 

 

552

 

 

1.760

 

 

200

 

 

-

Totalvægt 5.001-6.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

2.052

 

 

672

 

 

1.760

 

 

250

 

 

-

Totalvægt 6.001-7.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

2.052

 

 

825

 

 

1.760

 

 

300

 

 

-

Totalvægt 7.001-8.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

2.052

 

 

988

 

 

1.760

 

 

400

 

 

-

Totalvægt 8.001-9.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

2.052

 

 

1.161

 

 

1.760

 

 

450

 

 

-

Totalvægt 9.001-10.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

2.052

 

 

1.344

 

 

1.760

 

 

550

 

 

-

Totalvægt 10.001-11.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

2.279

 

 

1.537

 

 

1.760

 

 

650

 

 

-

Totalvægt 11.001-12.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

2.610

 

 

1.740

 

 

1.760

 

 

750

 

 

-

Totalvægt 12.001-13.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

3.087

 

 

1.953

 

 

1.760

 

 

850

 

 

-

Totalvægt 13.001-14.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

3.604

 

 

2.176

 

 

1.760

 

 

1.000

 

 

-

Totalvægt 14.001-15.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

4.161

 

 

2.628

 

 

1.760

 

 

1.100

 

 

-

Totalvægt over 15.000 kg

Afgift pr. 200 kg totalvægt:

12 måneder

 

 

60

 

 

40

 

 

25

 

 

16

 

 

-

b) Med flere end 2 aksler.

Totalvægt indtil 18.000 kg

Afgift pr. 200 kg totalvægt:

12 måneder

 

 

 

32

 

 

 

20

 

 

 

18

 

 

 

12

 

 

 

-

Totalvægt 18.001-19.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

3.069

 

 

1.953

 

 

1.760

 

 

1.100

 

 

-

Totalvægt 19.001-20.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

3.332

 

 

2.156

 

 

1.760

 

 

1.200

 

 

-

Totalvægt over 20.000 kg

Afgift pr. 200 kg totalvægt:

12 måneder

 

 

36

 

 

24

 

 

19

 

 

13

 

 

-

«.

 

4. § 4, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. De i stk. 1, II, A, fastsatte beløb for vægtafgift og tillæg for privat anvendelse reguleres årligt med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket den af finansministeren bekendtgjorte tilpasningsprocent for det pågældende finansår efter lov om en satsreguleringsprocent. Der tillægges 1,5 procentpoint for hvert år efter 1998. Procenten beregnes med en decimal. De således regulerede beløb afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb. Afgiftsbeløb, der er fastsat pr. køretøj, afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med 10. Regulering efter 1. pkt. foretages første gang med virkning for 1999.«

§ 6

I lov nr. 360 af 2. juni 1997 om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 484 af 1. juli 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 1, A og B, affattes således:

»

A. Benzindrevne personbiler m.v.

Afgift pr. halvår, kr. pr. personbil

Kilometer pr. liter mindst

20,0

210

Under

20,0

men ikke under

18,2

420

Under

18,2

men ikke under

16,7

630

Under

16,7

men ikke under

15,4

840

Under

15,4

men ikke under

14,3

1.050

Under

14,3

men ikke under

13,3

1.260

Under

13,3

men ikke under

12,5

1.460

Under

12,5

men ikke under

11,8

1.670

Under

11,8

men ikke under

11,1

1.880

Under

11,1

men ikke under

10,5

2.090

Under

10,5

men ikke under

10,0

2.300

Under

10,0

men ikke under

9,1

2.710

Under

9,1

men ikke under

8,3

3.130

Under

8,3

men ikke under

7,7

3.550

Under

7,7

men ikke under

7,1

3.960

Under

7,1

men ikke under

6,7

4.380

Under

6,7

men ikke under

6,3

4.800

Under

6,3

men ikke under

5,9

5.210

Under

5,9

men ikke under

5,6

5.630

Under

5,6

men ikke under

5,3

6.050

Under

5,3

men ikke under

5,0

6.470

Under

5,0

men ikke under

4,8

6.880

Under

4,8

men ikke under

4,5

7.300

Under

4,5

 

7.720

 

 

 

B. Dieseldrevne personbiler m.v.

Afgift pr. halvår, kr. pr. personbil

 

Forbrug

Udligning

Kilometer pr. liter mindst

22,5

210

910

Under

22,5

men ikke under

20,5

420

990

Under

20,5

men ikke under

18,8

630

1.070

Under

18,8

men ikke under

17,3

840

1.160

Under

17,3

men ikke under

16,1

1.050

1.250

Under

16,1

men ikke under

15,0

1.260

1.340

Under

15,0

men ikke under

14,1

1.460

1.440

Under

14,1

men ikke under

13,2

1.670

1.520

Under

13,2

men ikke under

12,5

1.880

1.630

Under

12,5

men ikke under

11,9

2.090

1.710

Under

11,9

men ikke under

11,3

2.300

1.790

Under

11,3

men ikke under

10,2

2.710

1.980

Under

10,2

men ikke under

9,4

3.130

2.160

Under

9,4

men ikke under

8,7

3.550

2.330

Under

8,7

men ikke under

8,1

3.960

2.530

Under

8,1

men ikke under

7,5

4.380

2.670

Under

7,5

men ikke under

7,0

4.800

2.850

Under

7,0

men ikke under

6,6

5.210

3.050

Under

6,6

men ikke under

6,2

5.630

3.210

Under

6,2

men ikke under

5,9

6.050

3.380

Under

5,9

men ikke under

5,6

6.470

3.580

Under

5,6

men ikke under

5,4

6.880

3.750

Under

5,4

men ikke under

5,1

7.300

3.990

Under

5,1

   

7.720

4.170

«.

 

2. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. De i stk. 1 under A angivne beløb og de under B angivne beløb for forbrugsafgift reguleres årligt med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket den af finansministeren bekendtgjorte tilpasningsprocent for det pågældende finansår efter lov om en satsreguleringsprocent. Der tillægges 1,5 procentpoint for hvert år efter 1998. Procenten beregnes med én decimal. De således regulerede beløb afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med 10. Regulering efter 1. pkt. foretages første gang med virkning for 1999.«

3. I § 6, stk. 2, ændres »35 pct. af afgiftsbeløbene for dieseldrevne biler« til: »det dobbelte af de i § 3, stk. 1, under B fastsatte satser for udligningsafgift«.

4. I § 7, stk. 1, ændres »nedsættes afgiften til 35 pct. af afgiftsbeløbene for dieselbiler, jf. § 3, stk. 1 og 2« til: »betales afgift efter de i § 3, stk. 1, under B fastsatte satser for udligningsafgift«.

§ 7

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 222 af 14. april 1999, som ændret ved § 15 i lov nr. 166 af 24. marts 1999, affattes § 3, stk. 2, således:

»Stk. 2. Efter regler, som skatteministeren fastsætter, kan de statslige told- og skattemyndigheder indrømme fritagelse for afgiften af motorkøretøjer, der af danske statsborgere medbringes ved tilflytning fra Færøerne eller Grønland, og som disse skal benytte her i landet under et ophold på indtil 3 år, men under omstændigheder, der medfører registreringspligt for køretøjerne. Der skal være betalt afgift af køretøjerne, og køretøjerne skal være benyttet af tilflytteren på Færøerne eller i Grønland i mindst et år umiddelbart forud for registreringspligtens indtræden, og tilflytteren skal inden for de sidste 12 år have opholdt sig i mindst 5 år på Færøerne eller i Grønland. Tilladelsen omfatter kun det ved tilflytningen medbragte køretøj og bortfalder ved afhændelse. Overskrider opholdet det tidsrum, der omfattes af tilladelsen, eller afhændes motorkøretøjet, forfalder afgiften med det beløb, der skulle have været betalt på det tidspunkt, hvor køretøjet blev registeringspligtigt.«

§ 8

I lov nr. 436 af 26. juni 1998 om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (Harmonisering af kredittid) affattes § 2, stk. 1, således:

»Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1998. § 1, nr. 12 og 13, har virkning for køretøjer, der fra og med den 1. januar 1999 anmeldes til registrering i henhold til færdselsloven efter reglerne i § 15, stk. 1, i lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. eller anmeldes til afgiftsberigtigelse over for de statslige told- og skattemyndigheder efter reglerne i samme lovs § 15, stk. 2, og § 19, stk. 1, jf. dog stk. 3-9.«

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 1999.

Stk. 2. Afgiftsændringerne i § 1, stk. 1, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1 og 2, og i § 1, stk. 3, i lov om afgift af naturgas og bygas som affattet ved denne lovs § 2, nr. 1, finder anvendelse for afgiftspligtige varer, der fra den 1. juni 1999 udleveres til forbrug fra eller forbruges af registrerede oplagshavere, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet.

Stk. 3. For løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden påbegyndes inden den 1. juni 1999 og afsluttes efter det nævnte tidspunkt, beregnes den ændrede afgift af så stor en del af leverancen, som tidsrummet fra den 1. juni 1999 til afregningsperiodens afslutning udgør i forhold til den samlede afregningsperiode. Med de statslige told- og skattemyndigheders tilladelse kan der foretages afrunding ved opgørelse af den brøkdel af leverancerne, hvoraf der skal betales afgift.

Stk. 4. Uanset bestemmelsen i § 1, stk. 1, nr. 3, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1, udgør afgiften af ultralet dieselolie 216 øre/l (214,7 øre/l ved 15o C) i perioden fra den 1. juni 1999 til den 31. december år 2000. Den ultralette dieselolie skal opfylde følgende specifikationer:

Cetantal min. 51

Massefylde max.845 kg/m3

Destillation:

95 pct. kogepunkt. max. 325o C

PAH max. 11 pct.

Svovlindhold max. 350 mg/kg.

Stk. 5. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for afgiftsændringerne pr. 1. juni 1999 og 1. januar 2001 for ultralet dieselolie omfattet af stk. 4.

Stk. 6. I perioden fra den 1. juni 1999 til den 31. december 2000 forhøjes den fulde godtgørelse af afgiften af svovlfattig dieselolie i § 9, stk. 5, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. med 10 øre pr. l og i perioden fra den 1. januar 2001 til den 31. december 2001 med 5 øre pr. l.

Stk. 7. I perioden fra den 1. juni 1999 til den 31. december 1999 forhøjes den fulde godtgørelse af afgiften af gas i § 9, stk. 5, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. med 30 øre pr. l, og i perioden fra den 1. januar 2000 til den 31. december 2002 med 25 øre pr. l.

Stk. 8. I perioden fra den 1. juni 1999 til den 31. december 1999 forhøjes den fulde godtgørelse af afgiften af gas i § 9, stk. 1, i lov om afgift af naturgas og bygas med 48 øre pr. Nm3, og i perioden fra den 1. januar 2000 til den 31. december 2002 med 41 øre pr. Nm3.

Stk. 9. Uanset bestemmelsen i § 9, stk. 5, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 8, kan der ydes fuld godtgørelse af afgiften forhøjet med 10 øre pr. l for ultralet dieselolie, der anvendes i personmotorkøretøjer, der med tilladelse efter lov om buskørsel anvendes til rutekørsel, når den ultralette dieselolie er udleveret til forbrug fra registrerede oplagshavere, angivet til fortoldning eller modtaget fra udlandet inden den 1. juni 1999.

Stk. 10. §§ 5 og 6 får virkning for det enkelte køretøj fra den første afgiftsperiode, der påbegyndes den 1. juni 1999 eller senere, jf. dog stk. 11-13.

Stk. 11. I perioden fra den 1. juni 1999 til den 31. december 2001 opkræves udligningsafgiften for motorkøretøjer efter reglerne i § 3, stk. 1, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. med følgende beløb:

 

 

 

Udligningsafgift, kr.

 

1. juni-31. de cember 1999

1. januar-31. december 2000

1. januar-31. december 2001

A. Personmotorkøretøjer, bortset fra bus ser (rute- og turistbiler m.m.) og hyre vogne. Påhængs- og sættevogne til per sonbefordring.

     

I. Egenvægt indtil 600 kg

Motorcykler.

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

 

350

 

 

 

390

 

 

 

420

Andre personmotorkøretøjer.

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

 

 

520

 

 

570

 

 

620

II. Egenvægt 601-800 kg

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

 

 

650

 

 

720

 

 

780

III. Egenvægt 801-1.100 kg

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

 

 

850

 

 

930

 

 

1000

IV. Egenvægt 1.101-1.300 kg

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

 

 

1.070

 

 

1.150

 

 

1.230

V. Egenvægt 1.301-1.500 kg

Afgift pr. køretøj:

3 måneder

 

 

670

 

 

720

 

 

760

VI. Egenvægt 1.501-2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

3 måneder

 

 

900

 

 

950

 

 

1000

VII. Egenvægt over 2.000 kg

Afgift pr. 100 kg egenvægt:

3 måneder

 

 

50

 

 

53

 

 

56

B. Busser, turistbiler og lign. med højst 2 aksler.

(Rutebiler, se § 15, stk. 1, nr. 6)

 

 

 

 

I. Egenvægt indtil 1.300 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.250

 

 

1.420

 

 

1.590

II. Egenvægt 1.301-1.500 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.300

 

 

1.490

 

 

1.680

III. Egenvægt 1.501-2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.390

 

 

1.610

 

 

1.830

IV. Egenvægt 2.001-3.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.390

 

 

1.610

 

 

1.830

V. Egenvægt 3.001-4.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.390

 

 

1.610

 

 

1.830

VI. Egenvægt 4.001-5.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.390

 

 

1.610

 

 

1.830

VII. Egenvægt 5.001-6.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.390

 

 

1.610

 

 

1.830

VIII. Egenvægt 6.001-7.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.570

 

 

1.610

 

 

1.830

IX. Egenvægt 7.001-8.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.720

 

 

1.720

 

 

1.830

X. Egenvægt 8.001-9.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.870

 

 

1.870

 

 

1.870

XI. Egenvægt over 9.000 kg

Afgift pr. 100 kg egenvægt:

12 måneder

 

 

21

 

 

21

 

 

21

C. Busser, turistbiler og lign. med flere end 2 aksler.

Afgift pr. 100 kg egenvægt:

12 måneder

 

 

 

15

 

 

 

15

 

 

 

15

D. Hyrevogne og sygetransportbiler.

(Ambulancer, se § 15, stk. 1, nr. 5)

     

I. Egenvægt indtil 800 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.710

 

 

1.950

 

 

2.190

II. Egenvægt 801-1.100 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

2.100

 

 

2.390

 

 

2.680

III. Egenvægt 1.101-1.300 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

2.500

 

 

2.830

 

 

3.170

IV. Egenvægt 1.301-1.500 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

2.730

 

 

3.100

 

 

3.480

V. Egenvægt 1.501-2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

3.040

 

 

3.480

 

 

3.920

VI. Egenvægt over 2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

3.690

 

 

4.270

 

 

4.850

 

Stk. 12. I perioden fra den 1. juni 1999 til den 31. december 2001 opkræves udligningsafgiften for motorkøretøjer efter reglerne i § 4, stk. 1, II, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., med følgende beløb:

 

 

 

Udligningsafgift, kr.

 

1. juni-31.

december 1999

1. januar-31.

december 2000

1. januar-31.

december 2001

II.

Vare- og lastbiler m.v., der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, samt visse påhængs køretøjer.

 

A. Motor- og påhængskøretøjer m.v. indtil 4.000 kg tilladt total vægt.

     
 

Totalvægt indtil 500 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

430

 

 

510

 

 

590

 

Totalvægt 501-1.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

610

 

 

720

 

 

820

 

Totalvægt 1.001-2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

800

 

 

930

 

 

1.050

 

Totalvægt 2.001-2.500 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

990

 

 

1.130

 

 

1.260

 

Totalvægt 2.501-3.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.120

 

 

1.270

 

 

1.410

 

Totalvægt 3.001-4.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.280

 

 

1.440

 

 

1.600

 

B. Motor- og påhængskøretøjer m.v. over 4.000 kg tilladt total vægt.

a) Med højst 2 aksler.

     
 

Totalvægt 4.001-5.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.280

 

 

1.440

 

 

1.600

 

Totalvægt 5.001-6.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.280

 

 

1.440

 

 

1.600

 

Totalvægt 6.001-7.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.280

 

 

1.440

 

 

1.600

 

Totalvægt 7.001-8.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.280

 

 

1.440

 

 

1.600

 

Totalvægt 8.001-9.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.280

 

 

1.440

 

 

1.600

 

Totalvægt 9.001-10.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.280

 

 

1.440

 

 

1.600

 

Totalvægt 10.001-11.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.280

 

 

1.440

 

 

1.600

 

Totalvægt 11.001-12.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.280

 

 

1.440

 

 

1.600

 

Totalvægt 12.001-13.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.280

 

 

1.440

 

 

1.600

 

Totalvægt 13.001-14.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.280

 

 

1.440

 

 

1.600

 

Totalvægt 14.001-15.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.280

 

 

1.440

 

 

1.600

 

Totalvægt over 15.000 kg

Afgift pr. 200 kg totalvægt:

12 måneder

 

 

18

 

 

21

 

 

23

 

b) Med flere end 2 aksler.

Totalvægt indtil 18.000 kg

Afgift pr. 200 kg totalvægt:

12 måneder

 

 

 

13

 

 

 

15

 

 

 

17

 

Totalvægt 18.001-19.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.280

 

 

1.440

 

 

1.600

 

Totalvægt 19.001-20.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.280

 

 

1.440

 

 

1.600

 

Totalvægt over 20.000 kg

Afgift pr. 200 kg totalvægt:

12 måneder

 

 

14

 

 

16

 

 

18

 

 

Stk. 13. I perioden fra den 1. juni 1999 til den 31. december 2001 opkræves udligningsafgiften efter reglerne i § 3, stk. 1, B, i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler med følgende beløb:

 

 

 

 

Udligningsafgift, kr.

 

1. juni-31.

december 1999

1. januar-31.

december 2000

1. januar-31.

december 2001

Kilometer pr. liter mindst

22,5

760

810

860

Under

22,5

men ikke under

20,5

830

880

940

Under

20,5

men ikke under

18,8

890

950

1.010

Under

18,8

men ikke under

17,3

970

1.030

1.100

Under

17,3

men ikke under

16,1

1.040

1.110

1.180

Under

16,1

men ikke under

15,0

1.110

1.190

1.260

Under

15,0

men ikke under

14,1

1.200

1.280

1.360

Under

14,1

men ikke under

13,2

1.270

1.360

1.440

Under

13,2

men ikke under

12,5

1.360

1.450

1.540

Under

12,5

men ikke under

11,9

1.430

1.520

1.620

Under

11,9

men ikke under

11,3

1.490

1.590

1.690

Under

11,3

men ikke under

10,2

1.650

1.760

1.870

Under

10,2

men ikke under

9,4

1.800

1.920

2.040

Under

9,4

men ikke under

8,7

1.940

2.070

2.200

Under

8,7

men ikke under

8,1

2.100

2.240

2.380

Under

8,1

men ikke under

7,5

2.230

2.380

2.520

Under

7,5

men ikke under

7,0

2.370

2.530

2.690

Under

7,0

men ikke under

6,6

2.540

2.710

2.880

Under

6,6

men ikke under

6,2

2.680

2.850

3.030

Under

6,2

men ikke under

5,9

2.810

3.000

3.190

Under

5,9

men ikke under

5,6

2.980

3.180

3.380

Under

5,6

men ikke under

5,4

3.130

3.340

3.540

Under

5,4

men ikke under

5,1

3.320

3.550

3.770

Under

5,1

   

3.470

3.710

3.940

 

Givet på Fredensborg Slot, den 28. maj 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad