Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Kulturarvsstyrelsens opgaver

Kapitel 2   Kulturarvsstyrelsens administrative beføjelser

Kapitel 3   Klage m.v.

Kapitel 4   Ikrafttræden m.v.

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kulturarvsstyrelsen

I medfør af § 24 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1088 af 29. august 2007, som ændret ved lov nr. 474 af 7. maj 2010, og § 29 t, stk. 3, og § 38 i museumsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14. december 2006, som ændret ved lov nr. 484 af 11. maj 2010, fastsættes:

Kapitel 1

Kulturarvsstyrelsens opgaver

§ 1. Kulturarvsstyrelsen varetager, medmindre andet bestemmes, administrationen af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer samt museumsloven.

Stk. 2. For så vidt angår beføjelser i henhold til den lovgivning, der er nævnt i stk. 1, henvises til kapitel 2.

§ 2. Kulturarvsstyrelsen forbereder og udarbejder generelle retsforskrifter samt forbereder enkeltsager m.v., der skal forelægges for kulturministeren.

Stk. 2. Styrelsen træffer afgørelser i enkeltsager inden for rammerne af de beføjelser, der ved bekendtgørelsen henlægges til Kulturarvsstyrelsen.

Stk. 3. Kulturarvsstyrelsen indsamler, bearbejder og formidler oplysninger og medvirker ved udredningsvirksomhed inden for de lovgivningsområder, der er nævnt i § 1.

§ 3. Kulturarvsstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for Det særlige Bygningssyn og kulturværdiudvalget.

§ 4. Kulturarvsstyrelsen udøver de beføjelser, som måtte være tillagt Kulturministeriet i henhold til servitutter, aftaler, fundatser m.v., og som er udfærdiget i medfør af den lovgivning, der er nævnt i § 1, eller har tilknytning til denne lovgivning.

§ 5. Kulturarvsstyrelsen yder faglig rådgivning og anden bistand til kulturministeren samt andre centrale og lokale myndigheder inden for de sagsområder, der er henlagt til styrelsen.

§ 6. Kulturarvsstyrelsen forestår vejlednings- og informationsvirksomhed over for andre centrale og lokale myndigheder samt private inden for de sagsområder, der er henlagt til styrelsen.

§ 7. Kulturarvsstyrelsen bistår kulturministeren ved behandlingen af EU-sager og internationale sager inden for de sagsområder, der er henlagt til styrelsen.

§ 8. Kulturarvsstyrelsen kan efter kulturministerens bestemmelse få tillagt andre opgaver og beføjelser i forbindelse med administrationen af den lovgivning, der hører under ministeriet.

Kapitel 2

Kulturarvsstyrelsens administrative beføjelser

Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

(Lovbekendtgørelse nr. 1088 af 29. august 2007, som senest ændret ved lov nr. 474 af 7. maj 2010)

§ 9. Følgende opgaver og beføjelser i henhold til lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer udøves af Kulturarvsstyrelsen:

1) Formidle bygningskulturarven; § 1, stk. 3, 2. pkt.

2) Beslutte om en bygning eller et selvstændigt landskabsarkitektonisk værk skal fredes; § 7, stk. 1, jf. § 3.

3) Begære tinglysning af meddelelse om, at en bygning er opført før år 1536; § 4, stk. 2.

4) Underrette i forbindelse med behandling af spørgsmål om fredning, herunder fastsætte frist for indsendelse af bemærkninger, samt foretage offentlig bekendtgørelse; § 6, stk. 1, 2 og 4, § 7, stk. 1 og 2, og § 24, stk. 4, 2. pkt.

5) Begære tinglysning af fredning, herunder begæring om aflysning eller sletning af tingbogen eller om offentliggørelse af fredning i Statstidende; § 7, stk. 3.

6) Beslutte ændring af omfanget af fredning; § 8, stk. 1.

7) Beslutte ophævelse af en fredning; § 8, stk. 2.

8) Underrette i forbindelse med behandling af spørgsmål om ændring af omfanget af en fredning og om ophævelse af en fredning, herunder fastsætte frist for indsendelse af bemærkninger, samt foretage offentlig bekendtgørelse; § 8, stk. 3, jf. § 6, stk. 1, 2 og 4, og § 7.

9) Tillade bygningsarbejder, opsætning af lysinstallationer, antenner, parabolantenner og lignende samt skiltning på facader, herunder tagflader; § 6, stk. 3, og § 10, stk. 1, 2, og 4.

10) Udarbejde og ajourføre oversigter over fredninger, herunder fredningernes bærende fredningsværdier; § 8 a.

11) Tillade nedrivning af en fredet bygning; § 11, stk. 1.

12) Nægte tilladelse til nedrivning og beslutte eventuel overtagelse af ejendommen mod erstatning, såfremt overtagelsen ikke kræver de bevilgende myndigheders godkendelse, og der er opnået enighed om statens overtagelse og vilkårene herfor; § 11, stk. 1, og § 12.

13) Indhente oplysninger til vurdering af en ansøgning om nedrivning samt bestemme, om behandling af ansøgning om nedrivning skal afslås; § 11, stk. 2.

14) Underrette i forbindelse med behandling af en ansøgning om nedrivning, herunder fastsætte frist for indsendelse af bemærkninger, samt foretage offentlig bekendtgørelse; § 11, stk. 4, jf. § 6, stk. 1, 2 og 4, og § 7.

15) Fastsætte særlige bevaringsbestemmelser; § 15.

16) Yde støtte til bygningsarbejder på fredede bygninger; § 16, stk. 1, nr. 1.

17) Yde støtte til sagkyndig bistand og projektudarbejdelse samt udarbejdelse af planer for istandsættelse og fremtidig brug af bygninger, der er indstillet til fredning af Det særlige Bygningssyn; § 16, stk. 1, nr. 2.

18) Yde støtte til sikring af inventar i fredede bygninger, hvor inventaret ikke er omfattet af fredningen i henhold til lovens § 3 samt inventar i bevaringsværdige bygninger, såfremt inventaret er af betydning for den kulturhistoriske helhed eller har en særlig tilknytning til den pågældende bygning; § 16, stk. 1, nr. 3.

19) Yde støtte til landsdækkende og lokale foreninger og lignende med bygningskulturelle formål; § 16, stk. 1, nr. 4.

20) Yde støtte til institutioner og lignende, der har til formål at bevare de traditionelle bygningshåndværk og informere og vejlede om bygningskulturelle spørgsmål m.v.; § 16, stk. 1, nr. 5.

21) Yde støtte til bygningsarbejder på bevaringsværdige bygninger; § 19; § 16, stk. 1, nr. 6.

22) Yde støtte til lokale bevaringsråd eller lignende, der kan yde støtte til bevaringsværdige bygninger; § 17 og § 19; § 16, stk. 1, nr. 7.

23) Beslutte formen for støtte, herunder betingelserne herfor; § 16, stk. 2.

24) Til løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver købe, forvalte, istandsætte og afhænde fast ejendom, erhverve begrænsede rettigheder i sådanne samt modtage og forvalte gaver og arv, herunder i form af kontante beløb; § 16, stk. 3.

25) Beslutte, om en bygning er bevaringsværdig; § 19.

26) I særlige tilfælde beslutte, at ejeren af en bevaringsværdig bygning ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse må nedrive, ombygge eller på anden måde ændre bygningens ydre; § 19 a, stk. 2.

27) Ophæve en beslutning om, at en bygning er bevaringsværdig; § 19 b.

28) Underrette i forbindelse med behandling af spørgsmål om, at en bygning er bevaringsværdig, herunder fastsætte frist for indsendelse af bemærkninger, samt foretage offentlig bekendtgørelse og begære tinglysning af udpegningen, herunder begæring om aflysning eller sletning af tingbogen eller om offentliggørelse af udpegningen i Statstidende; § 19, stk. 2; § 6, stk. 1, 2 og 4, og § 7.

29) Indsamle oplysninger og udarbejde registreringer; § 20, stk. 1.

30) Udarbejde sammenfattende oversigter over fredningsinteresserne; § 20, stk. 2.

31) I samarbejde med kommunalbestyrelserne foretage kortlægning og registrering af bygningers og bymiljøers bevaringsværdi til brug for kommunernes bevaringsplanlægning; § 20, stk. 3.

32) Føre en offentligt tilgængelig liste over fredninger efter loven; § 20, stk. 4.

33) Udarbejde vejledninger for varetagelsen af de i lovens § 1 nævnte interesser i den kommunale planlægning; § 21, stk. 1.

34) Udarbejde forslag til bevaringsbestemmelser, der kan indgå i den kommunale planlægning; § 21, stk. 2.

35) Forelægge for Det særlige Bygningssyn forslag om fredninger, jf. § 3 om ændringer af en frednings omfang, jf. § 8, stk. 1, ansøgninger om nedrivning af en fredet bygning, jf. § 11 og ansøgninger om bygningsarbejder, jf. § 6, stk. 3, og § 10; § 23, stk. 1, 2 og 4.

36) Indhente udtalelse fra Det særlige Bygningssyn om ophævelse af fredninger, jf. § 8, stk. 2, om ansøgning om støtte til sikring af inventar; § 16, stk. 1, nr. 3, samt i principielle spørgsmål om administrationen af § 16; § 23, stk. 3 og 5.

37) Meddele samtykke til opdeling af fredede bygninger i ejerlejligheder; § 27, stk. 1.

38) Få adgang til offentlige og private bygninger og selvstændige landskabsarkitektoniske værker, som er omfattet af loven, hvis det er nødvendigt for at tilvejebringe oplysninger til brug for afgørelser og til brug for udarbejdelse af oversigter over fredninger efter loven. Adgangen er betinget af, at der forgæves er forsøgt at opnå en frivillig aftale om adgang med den, som har rådighed over de nævnte bygninger og værker; § 32, stk. 1, og 2.

39) Påse overholdelsen af loven og af de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, samt af fredningsbeslutninger og særlige bevaringsbestemmelser; § 32 a, stk. 1.

40) Påse at påbud og forbud efter loven efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes; § 32 a, stk. 2.

41) Modtage indberetninger fra en kommunalbestyrelse om ulovlige forhold; § 32 a, stk. 3.

42) Behandle sager om lovliggørelse af konstaterede ulovlige forhold; § 32 a, stk. 4.

43) Meddele påbud om berigtigelse af ulovlige forhold og træffe beslutning om at indbringe sagen for domstolene; § 33, stk. 2.

44) Få adgang til at foretage det fornødne til berigtigelse af et ulovligt forhold; § 33, stk. 3.

45) Meddele påbud om at afhjælpe mangler, der frembyder fare for bygningernes opretholdelse, samt lade de pågældende arbejder udføre på ejerens bekostning; § 33, stk. 4.

46) Begære tinglysning og aflysning af påbud om at berigtige et ulovligt forhold; § 33, stk. 5.

47) I særlige tilfælde beslutte ekspropriation af fast ejendom; § 33 a.

48) Varetage funktioner ved ekspropriation af fredede bygninger; § 33 a, stk. 3.

Museumsloven

(Lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14. december 2006, som senest ændret ved lov nr. 484 af 11. maj 2010)

§ 10. Følgende opgaver og beføjelser i henhold til museumsloven udøves af Kulturarvsstyrelsen:

1) Modtage arbejdsplaner fra de statslige museer; § 10, 2. pkt.

2) Kræve, at de statsanerkendte museer i videst muligt omfang er administrativt og økonomisk adskilt fra andre institutioner, hvis de statsanerkendte museer ønsker at bevare tilskud efter lovens §§ 15 og 16; § 14, stk. 1, nr. 1.

3) Godkende et statsanerkendt museums ansvarsområde og ændringer heri; § 14, stk. 1, nr. 2.

4) Godkende et statsanerkendt museums vedtægter, hvis Kulturministeriet er hovedtilskudsyder; § 14, stk. 1, nr. 3.

5) Modtage arbejdsplaner fra de statsanerkendte museer; § 14, stk. 1, nr. 8, 2. pkt.

6) Tillade, at et statsanerkendt museum udskiller genstande fra samlingen; § 14, stk. 1, nr. 9.

7) Modtage de statsanerkendte museers budget, regnskab og beretning; § 14, stk. 1, nr. 14.

8) Fravige bestemmelsen i lovens § 14, stk. 1, nr. 7, 1. pkt., når særlige omstændigheder gør sig gældende; § 14, stk. 4.

9) Beregne og anvise tilskud til driften af de statsanerkendte museer; 14 a, § 15, stk. 1, § 15 a, stk. 1 og 2, og § 16.

10) Yde tilskud til løsning af fællesopgaver, erhvervelser samt de statsanerkendte museers virksomhed i øvrigt; § 16, stk. 2.

11) Yde støtte til udvikling af museumsområdet; § 16, stk. 3.

12) Yde driftstilskud til de konserveringscentre m.v., der tidligere var amtskommunalt finansierede; § 16 a, stk. 1.

13) Afgøre, efter forhandling med et museums hovedtilskudsyder, hvad der skal ske med et statsanerkendt museums samling, såfremt et statsanerkendt museum ophører; § 17, stk. 1.

14) Godkende de bestemmelser i et statsanerkendt museums vedtægter, der afviger fra lovens § 17, stk. 1; § 17, stk. 2.

15) Yde tilskud til lokale museumsråd; § 18, stk. 3.

16) Gennem samarbejde med planmyndighederne virke for, at væsentlige bevaringsværdier sikres for eftertiden; § 23, stk. 1.

17) Underrette planmyndighederne om forekomsten af væsentlige bevaringsværdier, der har betydning for planlægningen; § 23, stk. 4.

18) Yde tilskud til lokale kulturmiljøråd; § 23 a, stk. 3.

19) Modtage udtalelser fra museer, om hvorvidt et jordarbejde på landjorden vil indebære en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder, til brug for udtalelse til bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde udføres, herunder om det vil være nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse; § 25, stk. 2.

20) Godkende museernes budgetter for større forundersøgelser; § 26, stk. 2.

21) Godkende museernes regnskaber for udførte større forundersøgelser; § 26, stk. 2.

22) I særlige tilfælde yde tilskud til større forundersøgelser; § 26, stk. 2, 3. pkt.

23) Afholde udgifter til forundersøgelser under de i loven nævnte forhold; § 26, stk. 2.

24) Modtage anmeldelser om fortidsminder, som findes under jordarbejde; § 27, stk. 2.

25) Beslutte at fundne kulturgenstande, som ikke er danefæ, skal afleveres til vedkommende statslige eller statsanerkendte museum; § 27, stk. 2, 3. pkt.

26) Beslutte om et jordarbejde kan fortsætte eller skal indstilles, indtil der er foretaget en arkæologisk undersøgelse, eller indtil spørgsmål om erhvervelse efter lovens § 27, stk. 8, er afgjort; § 27, stk. 3.

27) Godkende museernes budgetter for arkæologiske undersøgelser; § 27, stk. 4.

28) Godkende museernes regnskaber for udførte arkæologiske undersøgelser; § 27, stk. 4.

29) Afholde udgifter til arkæologiske undersøgelser under de i loven nævnte forhold; § 27, stk. 5.

30) I særlige tilfælde yde tilskud til arkæologiske undersøgelser, der gennemføres efter lovens § 27, stk. 3, jf. stk. 4; § 27, stk. 6.

31) Afholde udgifter til erstatning af grundejeres tab, mens en undersøgelse foretages, eller indtil spørgsmål om erhvervelse efter lovens § 27, stk. 8, er afgjort; § 27, stk. 7.

32) Erhverve fortidsmindet og eventuelt omkringliggende areal; § 27,stk. 8.

33) Få adgang til offentlige og private steder, hvor der foretages jordarbejder, for at tilvejebringe oplysninger til brug for afgørelser i henhold til loven samt give bemyndigelse til sådan adgang; § 27, stk. 1; § 27, stk. 9.

34) Modtage anmeldelse af fund af fortidsminder, herunder vrag af skibe, skibsladninger og dele fra sådanne skibsvrag, der må antages at være gået tabt for mere end 100 år siden; § 28, stk. 1.

35) Træffe bestemmelser om tilrettelæggelsen af arkæologiske undersøgelser af de genstande, der tilhører staten; § 28, stk. 3.

36) Fravige alderskriteriet i lovens § 28, stk. 1, i særlige tilfælde i forbindelse med gennemførelsen af arkæologiske undersøgelser efter lovens § 28, stk. 3; § 28, stk. 4.

37) Modtage og fordele indleverede genstande, som tilhører staten, mellem relevante museer og udbetale en eventuel godtgørelse; § 28, stk. 5.

38) Modtage anmeldelser om fund af fortidsminder, som er gjort på den dybe havbund; § 28 a, stk. 1 og 2; § 28 a, stk. 3.

39) Tillade ændringer i tilstanden af undervandskulturarv, som tilhører den danske stat, danske statsborgere eller juridiske personer, der er hjemmehørende i Danmark; § 28 a, stk. 1; § 28 a, stk. 4.

40) Modtage indleverede genstande, som tilhører staten; § 28 a, stk. 1; § 28 a, stk. 5.

41) Bestemme at fortidsminder, herunder vrag af skibe, skibsladninger og dele fra sådanne skibsvrag, der er gået tabt for mindre end 100 år siden, skal være omfattet af § 28 a, stk. 1; § 28 a, stk. 6.

42) Modtage anmeldelser af naturhistoriske genstande i forbindelse med jordarbejder og anmode om aflevering af fundne genstande, der ikke er danekræ; § 29, stk. 1.

43) Træffe beslutning om, at arbejdet kan fortsætte, eller om det skal indstilles, indtil der er foretaget en undersøgelse; § 29, stk. 2.

44) Afholde udgifter til en undersøgelse; § 29, stk. 2.

45) Afholde udgifter til erstatning til private grundejere, mens en undersøgelse foretages; § 29, stk. 3, jf. § 27, stk. 7.

46) Få adgang til offentlige og private steder, hvor der foretages jordarbejder, for at tilvejebringe oplysninger til brug for afgørelser i henhold til loven samt give bemyndigelse til sådan adgang; § 29, stk. 1; § 29, stk. 4.

47) Give meddelelse til ejeren om tilstedeværelsen af et fortidsminde på en ejendom og bestemme, at fortidsmindebeskyttelsen udstrækkes til ejendomsskellet; § 29 e, stk. 3.

48) Oplyse om, hvilke fortidsminder der findes på en ejendom, og deres udstrækning; § 29 e, stk. 4.

49) Beslutte at lade en meddelelse om tilstedeværelse af et fortidsminde på en ejendom tinglyse; § 29 e, stk. 3; § 29 e, stk. 5.

50) Bestemme at vrag af skibe eller andre fartøjer, der er gået tabt for mindre end 100 år siden, skal være omfattet af lovens § 29 g, stk. 2; § 29 g, stk. 3.

51) Stille krav om, at den ansvarlige for et anlægsarbejde eller en aktivitet på havbunden udfører en marinarkæologisk forundersøgelse; § 29 g, stk. 4.

52) Modtage anmeldelser om fund af fortidsminder eller vrag omfattet af lovens § 29 g, stk. 1 og 2; § 29 h, stk. 1.

53) Træffe beslutning inden 4 uger efter anmeldelse efter lovens § 29 h, stk. 1, om, hvorvidt arbejdet kan fortsætte, eller om arbejdet skal indstilles, indtil der er foretaget en marinarkæologisk undersøgelse, herunder fastsættelse af vilkår for genoptagelse af arbejdet; § 29 h, stk. 2.

54) Tillade arkæologiske undersøgelser af fortidsminder, som er omfattet af lovens § 29 e, stk. 1, 1. pkt.; § 29 j, stk. 1.

55) Gøre andre undtagelser end nævnt i nr. 54 fra bestemmelserne i lovens § 29 e, stk. 1, 1. pkt.; § 29 j, stk. 1.

56) Gøre undtagelse fra bestemmelserne i lovens § 29 e, stk. 1, 2. pkt.; 29 j, stk. 1.

57) Kan ved meddelelse om dispensation fra lovens § 29 e, stk. 1, stille vilkår, herunder om at der for ansøgerens regning skal udføres en arkæologisk undersøgelse; § 29 j, stk. 1.

58) Gøre undtagelse fra bestemmelserne i lovens § 29 f; § 29 j, stk. 1.

59) Tillade arkæologiske undersøgelser af historiske skibsvrag og fortidsminder på havbunden, jf. lovens § 29 g, stk. 1 og 2; § 29 j, stk. 1.

60) Gøre andre undtagelser end nævnt i nr. 59 fra bestemmelserne i lovens § 29 g, stk. 1 og 2; § 29 j, stk. 1.

61) Påse overholdelsen af lovens kapitel 8 a og af de regler, der er udstedt efter dette kapitel; § 29 o, stk. 1.

62) Bestemme, at tilsynet i særlige tilfælde udøves af en anden myndighed; § 29 o, stk. 2, for så vidt angår § 29 a og §§ 29 e - 29 h.

63) Påse at påbud og forbud efter lovens kapitel 8 a efterkommes, og at vilkår, der er fastsat i tilladelser, overholdes; § 29 o, stk. 3.

64) Foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning; § 29 o, stk. 4.

65) For ejerens regning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejendommen samt aflyse påbuddet fra tingbogen, når forholdet er berigtiget; § 29 p, stk. 2.

66) Foretage det nødvendige til et forholds berigtigelse på den forpligtedes regning, når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke er efterkommet rettidigt, og inddrivelse af tvangsbøder ikke kan antages at føre til, at påbuddet efterkommes; § 29 p, stk. 3.

67) Umiddelbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes regning, såfremt et ulovligt forhold frembyder fare for opretholdelsen af tilstanden af sten- og jorddiger og lignende og af fortidsminder, der er beskyttet i medfør af lovens kapitel 8 a, og et påbud om at berigtige forholdet ikke efterkommes rettidigt; § 29 p, stk. 4.

68) Lade fortidsminder istandsætte; § 29 q, stk. 1.

69) Give påbud til en ejer eller bruger om at genoprette hidtidig tilstand af et fortidsminde samt foretage foranstaltninger, der er nødvendige for at forhindre nye beskadigelser; § 29 q, stk. 2, 1. pkt.

70) Lade arbejde udføre for ejernes eller brugernes regning; § 29 q, stk. 2, 2. pkt. og stk. 3.

71) Få adgang til offentlige og private arealer for at tilvejebringe oplysninger til brug for afgørelser i henhold til loven samt give bemyndigelse til sådan adgang; § 29 r, for så vidt angår § 29 a og §§ 29 e - 29 h.

72) Klage til Natur- og Miljøklagenævnet over kommunalbestyrelsens afgørelser; § 29 u, stk. 1, nr. 3, for så vidt angår § 29 a og § 18 i naturbeskyttelsesloven.

73) Træffe afgørelse om deponering af et nyt danefæfund, hvis Nationalmuseet og et andet museum ikke kan opnå enighed herom; § 30, stk. 5.

74) Træffe afgørelse i samråd med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling om deponering af et nyt danekræfund, hvis Statens Naturhistoriske Museum og et andet museum ikke kan opnå enighed herom; § 31, stk. 5.

75) Indhente yderligere materiale fra tilskudsmodtagerne til brug for revisionen til en nøjere regnskabsgennemgang; § 35.

76) Træffe bestemmelse om tilskud, hvis tilskudsmodtageren ikke opfylder betingelserne for tilskuddet; § 37.

77) Føre et kulturhistorisk centralregister og et centralt register over kunstværker samt stille registrene til rådighed for offentligheden og relevante myndigheder; § 39.

Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde

(Lovbekendtgørelse nr. 77 af 2. februar 2009)

§ 11. Følgende opgaver og beføjelser i henhold til lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde udøves af Kulturarvsstyrelsen:

1) Udpege sagkyndig; § 21, stk. 2.

Kapitel 3

Klage m.v.

§ 12. Afgørelser truffet af Kulturarvsstyrelsen i henhold til bekendtgørelsen kan påklages til kulturministeren, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Afgørelser truffet af Kulturarvsstyrelsen i henhold til bekendtgørelsens § 10, nr. 53, 55, 60 og 69, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, der har den endelige administrative afgørelse, jf. naturbeskyttelseslovens § 82.

Stk. 3. Afgørelser truffet af Kulturarvsstyrelsen i henhold til bekendtgørelsens § 10, nr. 31 og 45, kan påklages til Taksationskommissionen, der har den endelige administrative afgørelse, jf. museumslovens § 27, stk. 7, og § 29, stk. 3.

Stk. 4. Afgørelser truffet af Kulturarvsstyrelsen i henhold til bekendtgørelsens § 10, nr. 1-2, 5,7, 10-11, 15-19, 21-22, 24, 28, 30, 33-34, 38, 40, 42, 46-52, 54, 56-59, 61-68, 70-72, 75 og 77, og § 11, nr. 1, kan ikke påklages til ministeren eller anden administrativ myndighed.

Stk. 5. Klagefristen til Kulturministeriet for Kulturarvsstyrelsens afgørelser truffet i henhold til bekendtgørelsens § 9 og § 10, nr. 3-4, 6, 8-9, 12-14, 20, 23, 25-27, 29, 32, 35-37, 39, 41, 43-44 og 73-74 og 76, er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Klagefristen til Natur- og Miljøklagenævnet for Kulturarvsstyrelsens afgørelser truffet i henhold til bekendtgørelsens § 10, nr. 53, 55, 60, og 69, er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Klagefristen til Taksationskommissionen for Kulturarvsstyrelsens afgørelser truffet i henhold til bekendtgørelsens § 10, nr. 31 og 45, er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

§ 13. Klage over Kulturarvsstyrelsens afgørelser i henhold til bekendtgørelsen indgives skriftligt til styrelsen, der videresender klagen til Kulturministeriet, Natur- og Miljøklagenævnet eller Taksationskommissionen ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Stk. 2. En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, medmindre andet er tilkendegivet i afgørelsen.

Stk. 3. Efter meddelelse af afgørelse fra Kulturarvsstyrelsen om ikke at frede en bygning, jf. bekendtgørelsens § 9, nr. 2 må der ikke uden tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen inden for 4 uger foretages byggearbejde eller lignende ud over almindelig vedligeholdelse.

Stk. 4. Efter meddelelse af afgørelse fra Kulturarvsstyrelsen om ophævelse af fredning, jf. bekendtgørelsens § 9, nr. 7 må der ikke uden tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen inden for 4 uger foretages byggearbejde eller lignende ud over almindelig vedligeholdelse.

Stk. 5. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

§ 14. Kulturministeren kan bestemme, at en afgørelse, der i henhold til bekendtgørelsen henhører under Kulturarvsstyrelsen, træffes af ministeren.

Stk. 2. Kulturministeren kan give Kulturarvsstyrelsens direktør instrukser for udøvelsen af de opgaver og beføjelser, der er henlagt til Kulturarvsstyrelsen.

Kapitel 4

Ikrafttræden m.v.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1513 af 14. december 2006 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kulturarvsstyrelsen.

Stk. 3. Bestemmelsen i § 12, stk. 1, finder anvendelse på afgørelser truffet af Kulturarvsstyrelsen i medfør af § 9 den 1. juni 2010 eller senere. Klager over afgørelser truffet før dette tidspunkt behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1513 af 14. december 2006.

Stk. 4. Bestemmelserne i § 12, stk. 4, finder anvendelse på afgørelser truffet af Kulturarvsstyrelsen i henhold til § 10, nr. 1-2, 5, 7, 10-11, 15-19, 21-22, 24, 28, 30, 33-34, 38, 40, 42, 46-52, 54, 56-59, 61-68, 70-72, 74 og 77, og § 11, nr. 1, den 1. januar 2007 eller senere. Klager over afgørelser truffet før dette tidspunkt behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1028 af 21. november 2004.

Kulturministeriet, den 12. december 2010

Per Stig Møller

/ Katrine Tarp