Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Personkreds

Kapitel 2   Autorisationsbetingelser

Kapitel 3   Evalueringsansættelse

Kapitel 4   Dispensation

Kapitel 5   Klageadgang

Kapitel 6   Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om autorisation af læger, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande udenfor EU/EØS

I medfør af § 2, stk. 2, jf. § 3, stk. 2, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.1350 af 17. december 2008, fastsættes efter bemyndigelse fra indenrigs- og sundhedsministeren:

Kapitel 1

Personkreds

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter læger, der er

1) statsborgere i og uddannet som læge i et land udenfor EU/EØS,

2) statsborgere i et land udenfor EU/EØS og uddannet som læge i et andet EU/EØS land og

3) statsborgere i et andet EU/EØS land og uddannet som læge i et land uden for EU/EØS, med mindre uddannelsesbeviset er anerkendt i et andet EU/EØS land og lægen kan dokumentere mindst 3 års erhvervserfaring i det pågældende land, jf. bekendtgørelse nr. 49 af 13. januar 2010 om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson.

Kapitel 2

Autorisationsbetingelser

§ 2. Sundhedsstyrelsen meddeler efter ansøgning fra en af § 1 omfattet læge autorisation som læge og tilladelse til selvstændigt virke, når følgende betingelser er opfyldt i nævnte rækkefølge:

1) Sundhedsstyrelsen har vurderet lægens grunduddannelse som egnet til afprøvning, jf. nedenstående autorisationsbetingelser, og har modtaget dokumentation for, at lægen inden for de sidste 6 år forud for ansøgningstidspunktet har arbejdet som læge i mindst 12 måneder.

2) Lægen har bestået en prøve i sproglige/kommunikative kompetencer (dansk sprogtest).

3) Lægen har bestået en skriftlig og mundtlig prøve i faglige kompetencer på kandidatniveau (medicinske tests) samt fulgt et kursus i og bestået prøve i dansk sundhedslovgivning (nationale fag).

4) Lægen har gennemført og fået godkendt en praktisk-klinisk ansættelse i et forud godkendt forløb på en hospitalsafdeling eller i almen praksis (evalueringsansættelse).

5) Lægen har fået godkendt de obligatoriske kurser, der er gennemført i forbindelse med evalueringsansættelsen.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan efter en konkret vurdering undtage læger, der er omfattet af § 1, nr. 2, fra en eller flere af de i stk. 1, nr. 3, nævnte prøver.

Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 2, nævnte sprogtest kan gennemføres forud for Sundhedsstyrelsens vurdering af lægens grunduddannelse. Sprogtesten skal dog være bestået mindre end 12 måneder forud for ansøgningstidspunktet, med mindre det dokumenteres, at lægen ubrudt har opholdt sig i Danmark i perioden efter, at sprogtesten er bestået.

§ 3. Sundhedsstyrelsen fastsætter indhold og krav til de i § 2, stk.1 nævnte prøver og kursus. Indholdet og kravene offentliggøres på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen afholder udgifterne til de i § 2, stk.1, nr. 3, nævnte prøver og kursus i dansk sundhedslovgivning. Eventuelle udgifter til den i § 2, stk. 1, nr. 2, nævnte prøve i sproglige/kommunikative kompetencer (dansk sprogtest) afholdes af ansøgeren selv.

Kapitel 3

Evalueringsansættelse

§ 4. Den i § 2, stk. 1, nr. 4, nævnte praktisk-kliniske evalueringsansættelse har til formål at teste lægens kliniske færdigheder og sproglige/kommunikative evner i praksis.

Stk. 2. Til brug for evalueringsansættelsen udsteder Sundhedsstyrelsen efter ansøgning en tidsbegrænset autorisation (evalueringsautorisation). Ansøgning herom kan indgives, når lægen har søgt og modtaget tilbud om en evalueringsansættelse.

Stk. 3. Lægen skal selv skaffe sig en evalueringsansættelse.

Stk. 4. Evalueringsansættelsen skal være påbegyndt senest 12 måneder efter den sidste af de i § 2, stk. 1, nr. 3, nævnte prøver er gennemført.

Stk. 5. En evalueringsautorisation kan efter ansøgning i særlige tilfælde forlænges af Sundhedsstyrelsen.

Stk. 6. En evalueringsautorisation kan tilbagekaldes af Sundhedsstyrelsen, hvis evalueringsansættelsen ophører, eller hvis styrelsen finder tilbagekaldelse nødvendig i tilfælde, hvor den ansættende hospitalsafdeling eller almene praksis har indberettet, at lægens faglige, sproglige eller kommunikative kvalifikationer er mangelfulde.

§ 5. En af § 1 omfattet læge uden udenlandsk speciallægeanerkendelse skal gennemgå evalueringsansættelse i overensstemmelse med §§ 2-3, 6-7 samt 8, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1256 af 25. oktober 2007 om lægers kliniske basisuddannelse.

Stk. 2. Under evalueringsansættelsen vurderes lægens basale faglige kompetencer, herunder sproglige/kommunikative kvalifikationer, af ansættelsesstedet efter 1, 3 og 12 måneders ansættelse. Evalueringerne indsendes til Sundhedsstyrelsen på et af styrelsen særligt udarbejdet evalueringsskema.

Stk. 3. Såfremt ansættelsesstedet i løbet af evalueringsansættelsen vurderer, at lægen i væsentligt omfang ikke lever op til det sproglige/kommunikative og faglige kompetenceniveau, som en dansk læge forudsættes at have på et tilsvarende tidspunkt i sit kliniske basisuddannelsesforløb, og skønner, at et sådant kompetenceniveau ikke vil kunne opnås under den videre evalueringsansættelse, afbrydes ansættelsen og afsluttende evaluering sendes til Sundhedsstyrelsen med henblik på stillingtagen til lægens autorisationsansøgning.

Stk. 4. Efter modtagelse af den afsluttende evaluering, jf. stk. 2, meddeler Sundhedsstyrelsen lægen varig autorisation og efter ansøgning tilladelse til selvstændigt virke som læge, medmindre ansættelsesstedet ved denne evaluering finder, at lægen i væsentligt omfang ikke lever op til det sproglige/kommunikative og faglige kompetenceniveau, som en dansk uddannet læge forudsættes at have ved afslutningen af sit kliniske basisuddannelsesforløb.

§ 6. En af § 1 omfattet læge med dokumenteret udenlandsk speciallægeanerkendelse i et speciale, der aktuelt er godkendt i Danmark, skal gennemgå en af det regionale råd for lægers videreuddannelse godkendt seks måneders evalueringsansættelse på en afdeling eller i en almen praksis godkendt til hoveduddannelsesforløb inden for pågældende speciale, jf. bekendtgørelse nr. 1257 af 25. oktober 2007 om uddannelse af speciallæger.

Stk. 2. Under evalueringsansættelsen vurderer ansættelsesstedet lægens basale lægelige kompetencer og kompetencer inden for specialet, herunder sproglige/kommunikative kvalifikationer, efter 1, 3 og 6 måneders ansættelse. Evalueringerne indsendes til Sundhedsstyrelsen på et af styrelsen særligt udarbejdet evalueringsskema.

Stk. 3. Såfremt ansættelsesstedet i løbet af evalueringsansættelsen vurderer, at lægen i væsentligt omfang ikke lever op til det basale lægelige kompetenceniveau, og skønner, at et sådant kompetenceniveau ikke vil kunne opnås under den videre evalueringsansættelse, afbrydes ansættelsen og afsluttende evaluering sendes til Sundhedsstyrelsen med henblik på stillingtagen til lægens autorisationsansøgning.

Stk.4. Vurderes det, at lægen ikke besidder tilstrækkelige, basale lægelige kompetencer, henvises lægen til den i § 5 nævnte evalueringsansættelse.

Stk. 5. Vurderes det, at lægen besidder tilstrækkelige basale lægelige kompetencer, meddeler ansættelsesstedet dette til Sundhedsstyrelsen, der meddeler lægen varig autorisation og efter ansøgning tilladelse til selvstændigt virke som læge.

Stk. 6. Vurderes det samtidig, at lægen besidder visse eller alle kompetencer indenfor specialet, kan denne vurdering indgå i en efterfølgende meritvurdering, jf. bekendtgørelse nr. 1257 af 25. oktober 2007.

Kapitel 4

Dispensation

§ 7. Sundhedsstyrelsen kan i tilfælde, hvor en læge besidder en ganske særlig viden eller kompetence, efter indstilling fra en ansættelsesmyndighed og for en periode af indtil et år, meddele autorisation med begrænsning af funktionsmæssig og/eller stedlig karakter, uden at de i § 2, stk. 1, nr. 2 -5, nævnte betingelser er opfyldt. Styrelsen kan i særlige tilfælde og efter fornyet indstilling fra ansættelsesmyndigheden forlænge autorisationen.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan i øvrigt under helt særlige omstændigheder dispensere fra en eller flere af de i § 2, stk. 1, nr. 2-5, nævnte betingelser for opnåelse af autorisation og tilladelse til selvstændigt virke.

Kapitel 5

Klageadgang

§ 8. Sundhedsstyrelsens afgørelse efter denne bekendtgørelse kan påklages til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest fire uger efter dato for afgørelsen.

Kapitel 6

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves:

1) Vejledning nr. 45 af 9. april 2001 om prøveansættelser ved kliniske sygehusafdelinger for udenlandske læger, der ikke er omfattet af EU´s lægedirektiv eller den nordiske overenskomst,

2) Vejledning nr. 40 af 8. juni 2005 om autorisation af læger uddannet i udlandet, jf. dog stk. 3, og

3) Vejledning nr. 39 af 25. maj 2010 om etablering af overgangsordning vedrørende autorisation af læger uddannet i udlandet, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Vejledning nr. 40 af 8. juni 2005 om autorisation af læger uddannet i udlandet finder fortsat anvendelse for læger, som har opnået midlertidig autorisation efter reglerne i vejledningen inden bekendtgørelsens ikrafttræden, og som inden udgangen af 2012 kan opfylde samtlige autorisationsbetingelser i vejledningen.

Stk. 4. Vejledning nr. 39 af 25. maj 2010 om etablering af overgangsordning vedrørende autorisation af læger uddannet i udlandet finder fortsat anvendelse for læger, som har påbegyndt et prøveansættelsesforløb i henhold til overgangsordningen inden bekendtgørelsens ikrafttræden.

Sundhedsstyrelsen, den 9. december 2010

Else Smith
Kst

/ Birte Obel

Redaktionel note
  • Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk