Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1436 af 11. december 2007 om vandløbsregulering og restaurering m.v. foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 26, § 37, stk. 5, § 46, § 52, § 70, stk. 2, § 78, § 82, stk. 6, og § 84, stk. 4, i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009 som ændret ved lov nr. 484 af 11. maj 2010, fastsættes:«

2. § 22 ophæves.

3. I § 28, stk. 1, ændres »Skov- og Naturstyrelsen« til: »Naturstyrelsen«.

4. I § 30, stk. 1, ændres »By- og Landskabsstyrelsen« til: »Natur- og Miljøklagenævnet«.

5. I § 31, stk. 2, ændres »By- og Landskabsstyrelsens« til: »Natur- og Miljøklagenævnets«.

6. § 32 ophæves.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. Natur- og Miljøklagenævnet træffer afgørelse om den endelige fordeling af klagesagsgebyr, som er indbetalt inden bekendtgørelsens ikrafttræden.

Miljøministeriet, den 22. december 2010

Karen Ellemann

/ Helle Pilsgaard