Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Ligningsrådet har meddelt dispensation fra anpartsreglen i personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 12, 1. pkt., jf. § 4, stk. 6, til 3 interessenter vedrørende en blandet udlejningsejendom i forbindelse med, at interessenterne ønskede at overdrage administrationen af ejendommen til et andet advokatfirmas ejendomsadministration, som varetog ejendomsadministration af afskrivningsberettigede ejendomme for mere end 10 ejere.
Den fulde tekst

Anpartsreglerne
Dispensation

 

 

  • fast ejendom
  • fælles udlejning
  • særlige omstændigheder

 

LR af 23/2-1999

 

 

 

Reference

LV 1998 E.F. 1.4.5.

 

Et interessentskab bestående af 3 partnere i et advokatfirma ansøgte Ligningsrådet om dispensation fra anpartsreglerne vedrørende fast ejendom i personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 12, 1. pkt., jf. § 4, stk. 6.

 

Det var oplyst, at de 3 interessenter i fællesskab med skæringsdag den 1/10-1998 havde erhvervet en fast ejendom med en tilhørende entreprisekontrakt om opførelse af en blandet udlejningsejendom fra et entreprenørfirma, som ingen af interessenterne havde tilknytning til eller indflydelse på.

 

Ejendommen, der skulle indrettes med et erhvervslejemål og et antal beboelseslejemål, blev overtaget med en eksisterende lejekontrakt vedrørende erhvervslejemålet til en lejer, som interessenterne ikke havde tilknytning til eller indflydelse på, ligesom ejendommen i øvrigt skulle udlejes til lejere uden tilknytning til interessenterne.

 

Af salgsmaterialet fremgik, at ejendommen fuldt udlejet ville være overskudsgivende efter afskrivninger, hvilket kunne underbygge, at skattemæssige overvejelser ikke havde været afgørende, og at ejendommen var egnet som investeringsobjekt.

 

Det kunne endvidere lægges til grund, at der ikke var tale om en skattemæssig pakkeløsning eller et led i et større ejendomsprojekt med flere ejere end de 3 interessenter. De 3 interessenter havde dernæst ikke noget fællesskab med de øvrige ejendomsejere, som fik deres ejendomme administreret af det pågældende advokatfirma, hvortil administrationen tænktes overført, eller med advokaterne i det pågældende advokatfirma.

 

Ligningsrådet fandt ud fra en samlet helhedsbedømmelse af de faktiske omstændigheder, at der ikke forelå et investeringsprojekt for passive investorer, hvor skattemæssige overvejelser må antages at have haft en væsentlig betydning for anskaffelsen. Ligningsrådet anså det endvidere for godtgjort, at udlejningen ikke udgjorde en del af en fælles udlejning for mere end 10 ejere, og fandt at betingelsen i personskattelovens § 4, stk. 6, om, at omstændighederne i øvrigt talte for en dispensation fra personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 12, 1. pkt., var opfyldt.

 

 

Kommentar:

Dispensationsreglen vedrørende personskattelovens anpartsregler blev ændret ved lov nr. 492 af 24/6-1992, jf. § 4, stk. 1, nr. 12, sammenholdt med § 4, stk. 6. Ved lovændringen blev dispensationsadgangen begrænset til afskrivningsberettiget fast ejendom og inventar heri, mens der ikke længere kunne gives dispensation vedrørende andre aktiver efter disse regler.

 

Om driftsmidler og skibe, jf. nu personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 13 og § 4, stk. 7.

 

Til opnåelse af dispensation vedrørende udlejning af afskrivningsberettiget fast ejendom og inventar heri anskaffet den 30/4-1992 eller senere kræves herefter, dels at det skal godtgøres, at der ikke foreligger fælles udlejning for flere end 10 personer, og dels tillige, at omstændighederne i øvrigt taler for at give dispensation.

 

Siden lovændringen i 1992 har Ligningsrådet behandlet et antal dispensationsansøgninger, og Ligningsrådet har på baggrund af lovforarbejderne og cirkulæret været tilbageholdende med at give dispensationer.

 

Forud for den aktuelle sag har Ligningsrådet således meddelt dispensation i 3 tilfælde refereret i TfS. 1997,616. Dispensationerne blev meddelt, fordi ejernes udlejning efter Ligningsrådets skøn ud fra en samlet helhedsbedømmelse af de faktiske omstændigheder ikke havde karakter af at være et investeringsprojekt for passive investorer, hvor skattemæssige overvejelser måtte antages at have haft væsentlig betydning for anskaffelsen.

 

Afgørelsen i den aktuelle sag følger samme linie som Ligningsrådets praksis på området i øvrigt. Ligningsrådet fandt dog bl.a., at det forhold, at investorerne selv havde erhvervet ejendommen på eget initiativ, og uden at der forelå en "pakkeløsning" eller et masseudbud, samt at ejendommen efter de foreliggende budgetter ville være overskudsgivende, indicerede, at der ud fra en helhedsvurdering ikke forelå et investeringsprojekt for passive investorer, hvor skattemæssige overvejelser måtte antages at have haft væsentlig betydning for anskaffelsen.

 

En omstændighed, der også vil kunne tillægges betydning ved bedømmelsen, er i hvilket omfang investeringen finansieres ved optagelse af lån.

 

Ligningsrådets afgørelse i dispensationssagerne er ikke bindende for hverken den skattepligtige eller ligningsmyndighederne, når udlejningen efterfølgende har ændret sig, ligesom ændringer i ejerkreds eller administrationsaftale mv. kan medføre, at der på ny skal ansøges om dispensation.