Den fulde tekst

Lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven, momsloven og lov om kommunal indkomstskat

(Indgreb mod sort arbejde, socialt bedrageri m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 573 af 5. august 1998, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 283 af 12. maj 1999, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 6 D indsættes:

»§ 6 E. Efter skatteministerens nærmere bestemmelse kan direktøren for Told- og Skattestyrelsen, i det omfang det anses for at være af væsentlig betydning for opgørelse eller inddrivelse af skatter, arbejdsmarkedsbidrag, told eller afgifter, indhente oplysninger om fysiske eller juridiske personers økonomiske eller erhvervsmæssige forhold i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder med henblik på registersamkøring.

    Stk. 2. Resultatet af registersamkøringen kan, i det omfang det anses for at være af væsentlig betydning for opgørelse eller inddrivelse af skatter, arbejdsmarkedsbidrag, told eller afgifter, videregives til statslige told- og skattemyndigheder eller til kommunale skatte- eller inddrivelsesmyndigheder.

§ 6 F. Med henblik på at imødegå overtrædelser af lovgivningen om skatter og andre ydelser til det offentlige kan Told- og Skattestyrelsen oprette et register over fysiske og juridiske personer, der har påført eller forsøgt at påføre det offentlige betydelige tab af skatter, arbejdsmarkedsbidrag, told eller afgifter.

    Stk. 2. Registrerede oplysninger og oplysninger hos Told- og Skattestyrelsen, der ligger til grund for en registrering, er omfattet af samme tavshedspligt som den, der gælder for oplysninger omfattet af skattestyrelseslovens § 37.

    Stk. 3. Registrering kan ikke foretages eller opretholdes mere end fem år efter, at det forhold, der begrunder en registrering, er konstateret.«

2. § 7 C ophæves.

3. I § 8 B, stk. 1, og § 8 F, stk. 1, udgår »til brug ved skatteligningen«.

4. I § 8 B, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »pensionsordninger m.v.«: »samt om eksistensen af sådanne ordninger, hvortil der ikke er foretaget indbetaling«.

5. I § 13, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»På samme måde straffes medvirken til skattesvig, jf. straffelovens § 23.«

6. Efter § 13 A indsættes:

»§ 13 B. Den, der som led i virksomhed forsætligt udsteder en faktura med et urigtigt indhold eller udsteder anden urigtig dokumentation for levering eller aftagelse af varer eller ydelser, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år, hvis dokumentationen er egnet til at blive anvendt som grundlag for opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

    Stk. 2. Begås handlingen af grov uagtsomhed, er straffen bøde.

§ 13 C. Den, der som led i virksomhed aftager varer eller ydelser på sådanne fordelagtige vilkår, at den pågældende indser, at leverandøren eller yderen ikke vil opfylde sine forpligtelser til rettidigt at selvangive vederlaget eller til rettidigt at afregne skyldig skat eller indeholdt skat eller arbejdsmarkedsbidrag, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

    Stk. 2. Begås handlingen af grov uagtsomhed, er straffen bøde.«

7. I § 18 indsættes efter »§ 13«: », § 13 B, § 13 C«.

8. I § 23 indsættes efter »§§ 13«: », 13 B, 13 C«.

§ 2

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 10. oktober 1998, som ændret senest ved § 32 i lov nr. 251 af 28. april 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 57, stk. 1, affattes således:

»Efter nærmere af skatteministeren fastsatte regler skal de indeholdelsespligtige over for de statslige told- og skattemyndigheder foretage angivelse af indeholdelsen, herunder identificere ved personnummer de personer, der har fået udbetalt eller godskrevet A-indkomst i A-skatteperioden. Skatteministeren kan fritage grupper af indeholdelsespligtige fra at identificere modtagere af A-indkomst i angivelsen.«

2. I § 57, stk. 2, indsættes som 5. pkt.:

»Er den indeholdte A-skat angivet rettidigt, men mangler angivelse af personnumre, finder 3. og 4. pkt. anvendelse.«

3. I § 57 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder kan i elektronisk form stille oplysninger fra angivelserne til rådighed for statslige eller kommunale myndigheder til brug for skatteadministration, inddrivelse af offentlige fordringer eller kontrol af udbetalinger fra det offentlige. Oplysningerne kan endvidere stilles til rådighed for statsanerkendte arbejdsløshedskasser til brug for kontrol med udbetaling af dagpenge m.v.«

§ 3

I merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 634 af 23. juli 1997, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 890 af 3. december 1997, § 1 i lov nr. 435 af 26. juni 1998 og senest ved § 14 i lov nr. 166 af 24. marts 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 81 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Den, der som led i virksomhed forsætligt udsteder en faktura med et urigtigt indhold eller udsteder anden urigtig dokumentation for levering eller aftagelse af varer eller ydelser, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år, hvis dokumentationen er egnet til at blive anvendt som grundlag for opgørelsen at et afgiftstilsvar. Begås handlingen af grov uagtsomhed, er straffen bøde.

    Stk. 5. Den, der som led i virksomhed aftager varer eller ydelser på sådanne fordelagtige vilkår, at den pågældende indser, at leverandøren eller yderen ikke vil opfylde sin forpligtelse til at medregne vederlaget til afgiftstilsvaret eller til rettidigt at afregne afgiftstilsvaret, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år. Begås handlingen af grov uagtsomhed, er straffen bøde.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 6.

§ 4

I lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 803 af 6. oktober 1995, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1078 af 20. december 1995, § 2 i lov nr. 423 af 26. juni 1998, § 4 i lov nr. 910 af 16. december 1998 og senest ved lov nr. 1014 af 23. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 16 b, stk. 1, ændres »stk. 2-5« til: »stk. 2-6«.

2. I § 16 b indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Afregning efter stk. 2-5 for et givet kalenderår foretages sidste gang i det år, der ligger 13 år efter kalenderåret.«

§ 5

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1999, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. § 1, nr. 2, træder i kraft den 1. januar 2000.

Givet på Christiansborg slot, den 2. juni 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad