Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 2   Krav til smittebeskyttende foranstaltninger i besætninger med kvæg og svin

Kapitel 3   Overgangsregler, dispensation, straffebestemmelser og ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

I medfør af § 30, stk. 1 og 3, § 34, § 63 og § 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen vedrører smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin, som har samme geografiske beliggenhed, angivet ved samme CHR-nummer ,og hvor antallet af dyr er større eller lig med en eller flere af følgende tærskelværdier:

1) 380 køer i mælkeproducerende besætninger,

2) 550 køer i kødproducerende besætninger,

3) 3.000 slagtekalve,

4) 1.500 kvier,

5) 1.360 søer med produktion af smågrise op til 32 kg,

6) 2.150 søer med produktion af smågrise op til 7 kg,

7) 4.500 slagtesvin eller

8) 15.400 smågrise.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder tillige anvendelse, hvor flere besætninger med kvæg har forskellig geografisk beliggenhed, angivet ved forskellige CHR-numre, når besætningerne ejes af samme juridiske eller fysiske person, og hvor det samlede antal kvæg er større eller lig med en eller flere af de i stk. 1 angivne tærskelværdier.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) »CHR-nummer«: Et unikt nummer, der i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris Centrale Husdyrbrugsregister (CHR) identificerer en bestemt geografisk beliggenhed.

2) »Besætning«: En samling af dyr af samme dyreart, som anvendes til et bestemt formål, som er knyttet til en bestemt geografisk beliggenhed, og som har en ejer i form af en juridisk eller fysisk person.

3) »Karantæneafdeling«: Lokaler, der fysisk er adskilt fra øvrige lokaler på ejendommen, og hvor der er indført beskyttende tiltag mod spredning af smitte til andre dyr i besætningen.

4) »Holddrift«: Drift af en besætning således, at dyr i hold indsættes over en periode på maksimalt 4 uger i en sektion af besætningen, der er beskyttet mod spredning af smitte til andre dyr i besætningen, og hvor sektionen tømmes helt for dyr samt rengøres og desinficeres inden indsættelse af et nyt hold dyr.

5) »Samlested«: Ethvert sted hvor avls-, brugs- eller slagtedyr fra forskellige besætninger samles med henblik på at udgøre en eller flere sendinger af husdyr bestemt til handel.

Kapitel 2

Krav til smittebeskyttende foranstaltninger i besætninger med kvæg og svin

Smittebeskyttelsesplan

§ 3. Den ansvarlige for besætningen skal udarbejde en smittebeskyttelsesplan, som skal omfatte alle arter af husdyr på det eller de pågældende CHR-numre og indeholde en beskrivelse af, hvilke risici der er relevante under de konkrete forhold, med hensyn til forebyggelse af smitsomme husdyrsygdomme, og hvilke smitteforebyggende foranstaltninger, der følges i besætningerne.

Stk. 2. Smittebeskyttelseplanen skal som minimum omhandle følgende elementer:

1) Besætningsdata, herunder ejers navn, adresse, CHR-nummer, antal dyr og driftsform.

2) Information om sundhedsrådgivningsaftale indgået med praktiserende dyrlæge.

3) Geografisk beliggenhed af den ejendom hvor besætningen befinder sig, med angivelse af nærliggende ejendomme med besætninger med modtagelige dyr.

4) Beskrivelse og afgrænsning af besætningsområdet, herunder udendørsarealer.

5) Tilførsel af dyr og avlsmateriale til besætningen.

6) Beskrivelse af flytninger af dyr internt, særligt hvor smittebeskyttelsesplanen omfatter mere end en besætning.

7) Personers adgang til og i besætningen.

8) Transportmidlers adgang til og kørselsruter på den ejendom hvor besætningen befinder sig.

9) Forebyggelse og sikring mod rotter, mus, fugle og insekter og bekæmpelse heraf i fornødent omfang.

10) Afgang af dyr til levebrug, slagtning eller destruktion.

11) Kritiske punkter i smittebeskyttelsen af besætningen, herunder særlige forhold ved udendørsproduktion og interne flytninger af dyr.

12) Forhold vedrørende leverandørbesætningers smittebeskyttelse og sundhedsovervågning som tages i betragtning ved indkøb af dyr.

13) Dokumentation for smittebeskyttelsesprocedurer, herunder dokumentation for besøgende og sundhedsstatus for leverandørbesætninger.

Stk. 3. Smittebeskyttelsesplanen skal underskrives af den ansvarlige for besætningen samt af den besætningsdyrlæge, hvormed der er indgået aftale om sundhedsrådgivning.

§ 4. Besætninger må kun etableres, hvis der er udarbejdet en smittebeskyttelsesplan, der er godkendt af den i § 3, stk. 3, nævnte dyrlæge.

Stk. 2. Smittebeskyttelsesplanen skal tillige være indsendt til fødevareregionen til godkendelse inden etablering af besætningen. Tilsvarende gælder ved udvidelse af en eksisterende besætning til mere end det i § 1, stk. 1, angivne antal dyr.

Stk. 3. Har fødevareregionen ikke reageret ved henvendelse til indsenderen inden 4 uger fra modtagelse af smittebeskyttelsesplanen, kan smittebeskyttelsesplanen anses for godkendt.

Stk. 4. Fødevareregionen kan påbyde den ansvarlige for besætningen at foretage ændringer i smittebeskyttelsesplanen.

Stk. 5. Fødevareregionen kan fastsætte en frist for fremsendelse af ændret smittebeskyttelsesplan. Ved fremsendelse af ændret smittebeskyttelsesplan finder stk. 3 tilsvarende anvendelse.

§ 5. Den ansvarlige for besætningen skal overholde smittebeskyttelsesplanen.

§ 6. smittebeskyttelsesplanen skal revideres mindst én gang årligt.

Stk. 2. Er der ikke foretaget ændringer, eller er der kun foretaget ubetydelige ændringer i smittebeskyttelsesplanen i forbindelse med revideringen, underskrives denne af den ansvarlige for besætningen og den i § 3, stk. 3 nævnte dyrlæge, og indsendes til fødevareregionen til registrering.

Stk. 3. Er der foretaget større ændringer af smittebeskyttelsesplanen, underskrives denne af den ansvarlige for besætningen og den i § 3, stk. 3 nævnte dyrlæge, og indsendes til fødevareregionen til fornyet godkendelse.

Stk. 4. Bestemmelserne i § 3 og §§ 4-5 finder tilsvarende anvendelse for den reviderede samt den nygodkendte smittebeskyttelsesplan.

§ 7. En smittebeskyttelsesplan, der er godkendt af fødevareregionen bortfalder først, når fødevareregionen har registreret eller godkendt en revideret smittebeskyttelsesplan for besætningen.

§ 8. Den til enhver tid gældende og underskrevne smittebeskyttelsesplan skal opbevares på den ejendom, hvor besætningen befinder sig, og på forlangende forevises for fødevareregionen.

Karantæne og sektionering

§ 9. I kvægbesætninger må kalve til opfedning kun indsættes, hvis det sker enten til en karantæneafdeling med henblik på overflytning til et andet staldafsnit tidligst efter 21 dage, eller til en sektion der er indrettet og anvendt til holddrift.

§ 10. I svinebesætninger, der allerede overstiger de i § 1, stk. 1 angivne grænser, og i svinebesætninger der ved udvidelse kommer til at overstige de i § 1, stk. 1 angivne grænser, skal nyopførte staldafsnit til smågrise og slagtesvin være indrettet til holddrift i sektioner på maksimalt 500 m².

Stk. 2. I besætninger med søer må indsættelse af svin kun ske til en karantæneafdeling. Overflytning til et andet staldafsnit må tidligst ske efter 21 dage.

Begrænsning af antal leverandører

§ 11. I en løbende 12 måneders periode må der til malkekvægbesætninger og til besætninger med søer maksimalt tilføres dyr fra tre forskellige leverandørbesætninger, som ikke er omfattet af smittebeskyttelsesplanen for modtagerbesætningen.

Stk. 2. Besætninger må ikke modtage dyr fra samlesteder.

Stk. 3. Dyr, der midlertidigt opstaldes på en anden geografisk beliggenhed, angivet ved et andet CHR-nummer, skal ved tilbageførsel til besætningen ikke anses som tilført fra leverandørbesætningen efter stk. 1, når disse har været midlertidigt opstaldet uden samtidig opstaldning af dyr fra andre besætninger.

§ 12. Uanset bestemmelserne i § 11, stk. 1, kan der i tilfælde af saneringer indkøbes dyr fra flere besætninger.

Stk. 2. Sanering, jf. stk. 1, skal dokumenteres skriftligt og vedlægges smittebeskyttelsesplanen.

Stk. 3. Ved større udvidelse af en besætning kan Fødevarestyrelsen på nærmere fastsatte vilkår tillade indkøb af dyr fra flere besætninger end omhandlet i § 11, stk. 1.

Forbud mod visse former for virksomhed på ejendommen

§ 13. Der må ikke etableres slagterivirksomhed, opskæringsvirksomhed eller ske forarbejdning af biprodukter i henhold til biproduktforordningen, herunder produktion af minkfoder og petfood eller forarbejdning af døde dyr, på ejendommen, hvorpå besætningen befinder sig.

Stk. 2. Dette gælder dog ikke biogasanlæg, hvis der er taget hensyn hertil i smittebeskyttelsesplanen, og hjemmeslagtning af egne dyr til brug i egen husholdning.

Manglende overholdelse af smittebeskyttelsesplanen

§ 14. Overholder den ansvarlige for besætningen ikke smittebeskyttelsesplanen, eller efterkommer den ansvarlige for besætningen ikke et påbud, der er meddelt efter § 4, stk. 4, kan fødevareregionen i grove eller gentagne tilfælde påbyde, at besætningen nedbringes til under den i § 1, stk. 1 angivne grænse.

Kapitel 3

Overgangsregler, dispensation, straffebestemmelser og ikrafttræden

§ 15. Udgifter, som afholdes i medfør af denne bekendtgørelse, er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

§ 16. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning dispensere fra § 1, stk. 2, §§ 9-10 eller § 13, stk. 1, hvis styrelsen skønner, at hensynet til smittebeskyttelse ikke taler imod.

§ 17. Med bøde straffes den, som overtræder:

1) § 3, § 4 stk. 1-2, §§ 5-6, §§ 8-10, § 11, stk. 1-2, § 12, stk. 2, og § 13, stk. 1,

2) påbud fastsat i medfør af § 4, stk. 4-5, og § 14, eller

3) vilkår fastsat i medfør af § 12, stk. 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. december 2010, samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 372 af 23. maj 2008 om smittebeskyttelse i besætninger med mere end 500 dyreenheder.

Stk. 2. For besætninger, som er omfattet af § 1, og som allerede er i drift ved denne bekendtgørelses ikrafttræden, men som ikke var omfattet af krav om udarbejdelse af smittebeskyttelsesplaner efter bekendtgørelse nr. 372 af 23. maj 2008 om smittebeskyttelse i besætninger med mere end 500 dyreenheder, skal den ansvarlige for besætningen senest den 1. maj 2011 udarbejde en smittebeskyttelsesplan, der opfylder betingelserne i § 3, stk. 1-2, og som er godkendt af den i § 3, stk. 3, nævnte dyrlæge. Bestemmelserne i §§ 4-5 finder tilsvarende anvendelse.

Fødevarestyrelsen, den 30. november 2010

Esben Egede Rasmussen

/ Helle Kjær Nielsen