Den fulde tekst

Lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven, arbejdsmarkedsfondsloven, toldloven og en række afgiftslove

(Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 573 af 5. august 1998, som senest ændret ved § 5 i lov nr. 283 af 12. maj 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, nr. 6, affattes således:

»6) Aktieindkomst, der alene består af udbytte, hvori der er indeholdt endelig udbytteskat, medmindre den skattepligtiges samlede aktieindkomst overstiger 5.000 kr., eller aktieindkomsten sammenlagt med en eventuel ægtefælles aktieindkomst overstiger 10.000 kr. Fritagelsen gælder dog ikke for ægtefæller, der er samlevende ved indkomstårets udløb, hvis den ene ægtefælle har en aktieindkomst, hvori der ikke er indeholdt endelig udbytteskat.«

2. I § 3, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »årsregnskab«: »eller kapitalforklaring«.

3. § 6 affattes således:

»§ 6. Enhver erhvervsdrivende, der fører regnskab, har, hvad enten den pågældende ifølge lovgivningen er regnskabspligtig eller ej, pligt til på begæring af en skattemyndighed til denne at indsende sit regnskabsmateriale med bilag for såvel tidligere som for det løbende regnskabsår og andre dokumenter, der kan have betydning for skatteligningen, herunder for afgørelsen af skattepligt her til landet. Indsendelsespligten omfatter også regnskabsmateriale m.v. vedrørende den skattepligtiges virksomhed i udlandet, på Færøerne eller i Grønland.

Stk. 2. Samme pligt som nævnt i stk. 1 påhviler enhver juridisk person, hvadenten den er erhvervsdrivende eller ej.

Stk. 3. Beror regnskabsmaterialet m.v. hos tredjemand, skal denne, selv om den pågældende har tilbageholdsret herover, efter anmodning udlevere materialet til skattemyndigheden, som i så fald drager omsorg for, at materialet afleveres til den pågældende tredjemand efter benyttelsen.

Stk. 4. Skattemyndighederne har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til hos de i stk. 1 og 2 nævnte på stedet at gennemgå deres regnskabsmateriale med bilag og andre dokumenter, der kan have betydning for skatteligningen, og foretage opgørelse af kassebeholdning og lignende. Efter samme regler har skattemyndighederne adgang til hos erhvervsdrivende at foretage opgørelse og vurdering af lagerbeholdninger, besætning, inventar, maskiner og andet driftsmateriel. Ejeren og de hos denne ansatte skal yde skattemyndighederne fornøden vejledning og hjælp ved kontrollen.

Stk. 5. I det omfang de nævnte regnskabsoplysninger m.v. er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

Stk. 6. Vægrer nogen sig ved at efterkomme en begæring efter stk. 1 eller 2, jf. stk. 5, finder § 5, stk. 3, tilsvarende anvendelse.

Stk. 7. Politiet yder skattemyndighederne bistand til gennemførelsen af kontrollen efter stk. 4. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.«

4. § 6 A, stk. 2, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes som 2. og 3. pkt.:

»De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til hos de indberetningspligtige på stedet at gennemgå materialet. Ejeren og de hos denne ansatte skal yde skattemyndighederne fornøden vejledning og hjælp ved kontrollen.«

5. I § 6 A indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand til gennemførelsen af kontrollen efter stk. 2, 2. pkt. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.«

6. I § 8 B, stk. 1, nr. 7, ændres »nr. 3« til: »nr. 4«.

7. I § 8 Q, stk. 2, nr. 2, ændres »§ 5, stk. 9« til: »§ 5, stk. 8«.

8. I § 9, stk. 1, ændres »§ 6, stk. 1-2« til: »§ 6, stk. 1-3«.

9. I § 9, stk. 1, ændres »og § 10 B, stk. 1, 1.-3. pkt.« til: », § 10 B, stk. 1, 1.-3. pkt., § 11 A, stk. 4-6, § 11 B, stk. 4-6, § 11 C, stk. 3-5, og § 11 D«.

10. I § 9 A indsættes efter »§ 8 V,«: »§ 10,«.

11. I § 10 D ændres »§§« til: »§ 10, §«.

12. I § 14, stk. 2, ændres »§ 6, stk. 1-2« til: »§ 6, stk. 1-3«.

13. I § 18 ændres »§ 13 og § 16« til: »§ 13 eller § 16«.

14. I § 21, 1. pkt., ændres »eller § 16« til: », § 16 eller § 18, jf. § 13 eller § 16,«.

15. I § 23 ændres »og § 16« til: », § 16 eller § 18, jf. § 13 eller § 16,«.

§ 2

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 222 af 14. april 1999, som ændret ved § 15 i lov nr. 166 af 24. marts 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 25, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn hos registrerede virksomheder samt hos andre virksomheder, der erhvervsmæssigt afsætter afgiftspligtige køretøjer. De statslige told- og skattemyndigheder har efter samme regler som nævnt i 1. pkt., adgang til at efterse køretøjer, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v. hos disse virksomheder. I det omfang oplysninger som nævnt i 2. pkt. er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.«

2. § 26 affattes således:

»§ 26. Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 25. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.«

§ 3

I lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 816 af 12. september 1996, som ændret ved § 5 i lov nr. 1098 af 29. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 7, stk. 1, affattes således:

»De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn hos selskaberne eller repræsentanterne og til at efterse selskabernes eller repræsentanternes forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v. I det omfang oplysninger som nævnt i 1. pkt. er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.«

2. I § 7 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand til gennemførelsen af kontrollen efter stk. 1. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.«

§ 4

I lov om afgift af lystfartøjsforsikringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 13. juli 1994, som ændret ved § 22 i lov nr. 1098 af 29. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 1, affattes således:

» De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn hos selskaberne eller repræsentanterne og til at efterse selskabernes eller repræsentanternes forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v. I det omfang oplysninger som nævnt i 1. pkt. er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.«

2. I § 8 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand til gennemførelsen af kontrollen efter stk. 1. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.«

§ 5

I lov om afgift af affald og råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 570 af 3. august 1998, som ændret ved lov nr. 1034 af 23. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 25 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.«

2. I § 26, stk. 1, indsættes efter »skønnes nødvendigt«: »til enhver tid mod behørig legitimation«.

3. I § 26, stk. 3, indsættes efter »stk. 3«: »og 5«.

§ 6

I lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier), jf. lovbekendtgørelse nr. 561 af 3. august 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 20, stk. 1, affattes således:

»De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.«

2. I § 20 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.«

3. § 21, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 20. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.«

§ 7

I lov om afgift af bekæmpelsesmidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 9. november 1998, som ændret ved § 7 i lov nr. 1056 af 23. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 27, stk. 1, affattes således:

»De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.«

2. § 27, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos de i stk. 5-7 omhandlede virksomheder.«

3. I § 27 indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 og 8 er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.«

4. § 28, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 27. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.«

§ 8

I lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 567 af 3. august 1998, som ændret ved § 3 i lov nr. 166 af 24. marts 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 23, stk. 1, affattes således:

»De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.«

2. § 23, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos de i stk. 4-6 omhandlede virksomheder.«

3. I § 23 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 og 7 er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.«

4. § 24 affattes således:

»§ 24. Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 23. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.«

§ 9

I lov om afgift af visse emballager samt visse poser af papir eller plast m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 7. oktober 1998, som ændret ved lov nr. 912 af 16. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 15, stk. 1, affattes således:

»De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.«

2. § 15, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos de i stk. 5 og 6 omhandlede virksomheder.«

3. I § 15 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 og 7 er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.«

4. § 16, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 15. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.«

§ 10

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 17. september 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 12, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i lokaler, der benyttes i forbindelse med driften af registreringspligtige virksomheder, og til at efterse virksomhedernes forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.«

2. I § 12 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.«

§ 11

I lov om afgift af visse flyrejser, jf. lovbekendtgørelse nr. 566 af 3. august 1998, som ændret ved lov nr. 834 af 27. november 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 1, affattes således:

»De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.«

2. § 10, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af regnskaber m.v. hos de i stk. 4 omhandlede lufthavne og de i lufthavnene etablerede handlingselskaber, der foretager registrering af afrejsende passagerer.«

3. I § 10 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.«

§ 12

I lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 638 af 21. august 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 17, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.«

2. § 17, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos de i stk. 2-4 omhandlede virksomheder.«

3. I § 17 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.«

4. § 23 affattes således:

»§ 23. Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 17. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.«

§ 13

I lov om afgift af konsum-is, jf. lovbekendtgørelse nr. 563 af 3. august 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 7 affattes således:

»§ 7. De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.

Stk. 2. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde de statslige told- og skattemyndigheder fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.

Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på de statslige told- og skattemyndigheders begæring udleveres eller indsendes til de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 4. Leverandører af råvarer til fremstilling af afgiftspligtige varer skal på begæring meddele de statslige told- og skattemyndigheder oplysning om deres leverancer af varer til virksomheder, der fremstiller afgiftspligtige varer.

Stk. 5. Erhvervsdrivende skal på begæring meddele de statslige told- og skattemyndigheder oplysninger om deres indkøb af afgiftspligtige varer til virksomheden.

Stk. 6. De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede virksomheder.

Stk. 7. De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos de i stk. 4-6 omhandlede virksomheder.

Stk. 8. I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 og 7 er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.«

2. I § 10, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 7, stk. 2, 3. pkt., stk. 3 eller 6« til: »§ 7, stk. 2, 3, 4 eller 5«.

3. § 11 affattes således:

»§ 11. Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 7. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.«

§ 14

I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 643 af 27. august 1998, ændres i § 14 »er berettiget« til: »har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang«.

§ 15

I lov om visse miljøafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 637 af 21. august 1998, som ændret ved § 6 i lov nr. 1056 af 23. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1 og 2, ændres: »det efter § 79 i merværdiafgiftsloven nedsatte nævn« til: »de statslige told- og skattemyndigheder«.

2. § 15, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.«

3. § 15, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos de i stk. 2-4 omhandlede virksomheder.«

4. I § 15 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 og 5 er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.«

5. § 23 affattes således:

»§ 23. Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 15. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.«

§ 16

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 701 af 28. september 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 22, stk. 1, affattes således:

»De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.«

2. § 22, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos de i stk. 4 og 5 omhandlede virksomheder.«

3. I § 22 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 og 6 er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.«

4. § 23, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 22. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.«

§ 17

I lov om afgift af mineralvand, jf. lovbekendtgørelse nr. 562 af 3. august 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 18, stk. 1, affattes således:

»De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.«

2. § 18, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos de i stk. 5-7 omhandlede virksomheder.«

3. I § 18 indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 og 8 er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.«

4. § 19, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 18. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.«

§ 18

I lov om afgift af naturgas og bygas, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 3. oktober 1996, som ændret ved lov nr. 443 af 10. juni 1997, § 3 i lov nr. 444 af 10. juni 1997, § 2 i lov nr. 450 af 10. juni 1997, § 16 i lov nr. 1098 af 29. december 1997, § 4 i lov nr. 435 af 26. juni 1998, § 2 i lov nr. 437 af 26. juni 1998 og lov nr. 1028 af 23. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 19 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 og 5 er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.«

2. § 20, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 19. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.«

§ 19

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 10. oktober 1998, som senest ændret ved § 32 i lov nr. 251 af 28. april 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 86, stk. 2, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes som 1.-3. pkt.:

»De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til hos de indeholdelsespligtige, uanset om disse fører et egentligt regnskab eller ej, på stedet at gennemgå alt regnskabsmateriale og herunder at få forevist skattekort og andre dokumenter af betydning for kontrollen. I det omfang oplysningerne er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang også en elektronisk adgang hertil. Ejeren og de hos denne ansatte skal yde skattemyndighederne fornøden vejledning og hjælp ved kontrollen.«

2. I § 86 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand til gennemførelsen af kontrollen efter stk. 2, 1. pkt. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.«

§ 20

I lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 568 af 3. august 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 19, stk. 1, affattes således:

»De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.«

2. I § 19 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.«

3. § 20, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 19. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.«

§ 21

I lov om afgift af spiritus m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 564 af 3. august 1998, som ændret ved § 20 i lov nr. 166 af 24. marts 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 27, stk. 1, affattes således:

»De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.«

2. § 27, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos de i stk. 4-6 omhandlede virksomheder.«

3. I § 27 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 og 7 er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.«

4. § 29 affattes således:

»§ 29. Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 27. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.«

§ 22

I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 28. september 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 17, stk. 1, affattes således:

»De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.«

2. § 17, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos de i stk. 4 og 5 omhandlede virksomheder.«

3. I § 17 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 og 6 er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.«

4. § 18, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 17. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.«

§ 23

I lov om afgift af svovl, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 17. september 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 19, stk. 1 og 6, indsættes efter »har«: »,hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid«.

2. I § 19 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 og 6 er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.«

3. § 20, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 19. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.«

§ 24

I lov om tobaksafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 21, stk. 1, affattes således:

»De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.«

2. § 21, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos de i stk. 4 og 5 omhandlede virksomheder.«

3. I § 21 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 og 6 er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.«

4. § 22, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 21. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.«

§ 25

I lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 565 af 3. august 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 22, stk. 1, affattes således:

»De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.«

2. § 22, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos de i stk. 4 og 5 omhandlede virksomheder.«

3. I § 22 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 og 6 er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.«

4. § 23, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 22. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.«

§ 26

I lov om afgift af spildevand, jf. lovbekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998, indsættes i § 18, stk. 1 , som 2. pkt.:

»I det omfang oplysningerne er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.«

§ 27

I lov om afgift af ledningsført vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998, indsættes i § 17, stk. 1 , som 3. pkt.:

»I det omfang oplysningerne er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.«

§ 28

I lov om afgift af visse chlorfluorcarboner og haloner (CFC-afgift), jf. lovbekendtgørelse nr. 569 af 3. august 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 14 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.«

2. Efter § 14 indsættes:

»§14 a. Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 14. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.«

§ 29

I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 728 af 7. oktober 1998, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 284 af 12. maj 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»I det omfang oplysninger som nævnt i 1. pkt. er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.«

2. § 14, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. De bidragspligtige og indeholdelsespligtige og de hos disse ansatte skal yde de statslige told- og skattemyndigheder fornøden vejledning og hjælp ved kontrol og eftersyn som nævnt i stk. 1.«

3. § 14, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand til gennemførelsen af kontrollen efter stk. 1. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.«

§ 30

I lov om afgift af lønsum m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 15. september 1998, som ændret ved § 8 i lov nr. 1056 af 23. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 14, stk. 1, affattes således:

»De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i virksomhederne og til at efterse virksomhedernes forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v. I det omfang oplysninger som nævnt i 1. pkt. er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.«

2. § 14, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede skal yde de statslige told- og skattemyndigheder fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.«

3. § 15, stk. 1, affattes således:

»Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 14. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.«

§ 31

I toldloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 113 af 27. februar 1996, som ændret ved § 4 i lov nr. 1204 af 27. december 1996, § 33 i lov nr. 1223 af 27. december 1996, § 36 i lov nr. 1098 af 29. december 1997 og § 21 i lov nr. 166 af 24. marts 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 28, stk. 1, affattes således:

»De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i lokaler, der benyttes af personer, som har ind- eller udført eller forestået ind- eller udførsel af varer, som skal toldbehandles i det danske toldområde, samt i lokaler i virksomheder, der ansøger om toldgodtgørelse.«

2. I § 28 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 2 er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.«

3. I § 28 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand til gennemførelsen af kontrollen efter stk. 1. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.«

§ 32

I lov nr. 479 af 30. juni 1993 om fremstilling og handel med visse varer, der benyttes ved ulovlig fremstilling og handel med narkotika og psykotrope stoffer (prækursorer), foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 1, affattes således:

»De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i lokaler, der benyttes af personer, der fremstiller, forarbejder, forhandler, distribuerer eller på anden måde overdrager varer, der er omfattet af kategori 1 eller 2 i bilag 1. De statslige told- og skattemyndigheder har endvidere adgang til, hvis det skønnes nødvendigt, at efterse de pågældendes varebeholdning, forretningsbøger, øvrige korrespondance m.v. De pågældende personer skal yde de statslige told- og skattemyndigheder bistand ved foretagelsen af de nævnte eftersyn. I det omfang oplysninger som nævnt i 2. pkt. er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.«

2. I § 10 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand til gennemførelse af kontrollen efter stk. 1. Justitsministeriet kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.«

§ 33

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 15, nr. 1, har dog virkning fra den 1. oktober 1998.

Givet på Christiansborg slot, den 2. juni 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad