Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde

Kapitel 2   Miljøstyrelsens administrative beføjelser efter Miljøministeriets lovgivning

Kapitel 3   Miljøstyrelsens administrative beføjelser efter andre ministeriers lovgivning

Kapitel 4   Call in i konkrete sager

Kapitel 5   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love til Miljøstyrelsen

I medfør af § 80, stk. 1 og 2, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, § 59, stk. 1 og 2, i lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2009, § 48, stk. 1 og 2, i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009, § 63, stk. 1 og 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009, § 27, stk. 1 og 2, i lov om miljø og genteknologi, jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 26. juni 2010, § 43, stk. 1 og 2, i lov nr. 466 af 17. juni 2008 om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven), § 5, stk. 1 og 2, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010, § 48, stk. 1, i lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 24. september 2009, § 70, stk. 1, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, § 52, stk. 3 og 4, i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009, § 38, stk. 1, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2009, § 78, stk. 1, i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009, beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009 og konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 972 af 13. august 2010, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omhandler delegation af visse af miljøministerens beføjelser i følgende love til Miljøstyrelsen:

1) Lov om miljøbeskyttelse.

2) Lov om forurenet jord.

3) Lov om beskyttelse af havmiljøet.

4) Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

5) Lov om miljø og genteknologi.

6) Lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven).

7) Lov om vandforsyning.

8) Lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken.

9) Lov om naturbeskyttelse.

10) Lov om planlægning.

11) Lov om råstoffer.

12) Lov om vandløb.

13) Beredskabsloven.

14) Konkurrenceloven.

Kapitel 2

Miljøstyrelsens administrative beføjelser efter Miljøministeriets lovgivning

Lov om miljøbeskyttelse

§ 2. Bekendtgørelsens §§ 3 og 4 vedrørende delegation af miljøministerens beføjelser i lov om miljøbeskyttelse finder ikke anvendelse på vand- og rotteområdet, jf. bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen.

§ 3. Miljøstyrelsen forbereder følgende beføjelser i lov om miljøbeskyttelse, hvor miljøministeren er den kompetente myndighed:

1) Indgåelse af aftaler med virksomheder eller sammenslutninger heraf, jf. lovens § 10, stk. 2.

2) Bestemmelse om, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til grund for kommunalbestyrelsens affaldsplan, herunder at planen skal erstattes af en fælleskommunal plan, jf. lovens § 47, stk. 3.

3) Bestemmelse om kommunernes pligt til at oprette, udvide deltagerkredsen af eller tilslutte sig kommunale fællesskaber for affaldshåndtering, herunder genanvendelsesvirksomheder, jf. lovens § 49, stk. 1.

4) Bestemmelse om, at kommunale fællesskaber for affaldshåndtering skal modtage affald fra kommuner, som ikke deltager i fællesskabet, samt bestemmelse om, at kommuner skal stille arealer til rådighed for fælleskommunale virksomheder for affaldshåndtering, jf. lovens § 49, stk. 2.

5) Fastlæggelse af omfanget af kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtelse for en bestemt periode, jf. lovens § 73, stk. 2.

6) Beslutning om overtagelse af kommunalbestyrelsens beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning, jf. lovens § 82, stk. 1.

7) Beslutning i væsentlige sager om overtagelse af en kommunalbestyrelses godkendelses- og tilsynskompetence vedrørende listevirksomhed efter ansøgning fra en virksomhed eller kommunalbestyrelse samt beslutning om overtagelse af godkendelses- og tilsynskompetencen vedrørende en kommunes egne listevirksomheder i tilfælde, hvor en kommune opfylder betingelserne i lovens § 40 a, jf. lovens § 82, stk. 2 og 3.

§ 4. Følgende beføjelser i lov om miljøbeskyttelse delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

1) Udarbejdelse af vejledninger på lovens område, herunder vejledninger som nævnt i lovens § 14, stk. 1.

2) Forlods foretagelse af udlæg af midler til midlertidig dækning af autorisationsordningers administration, jf. lovens § 7 a, stk. 6.

3) Afholdelse af udgifter samt ydelse af tilskud til administration m.v. af miljømærkeordninger, jf. lovens § 8 a, stk. 1.

4) Fastsættelse af revisionsinstruks, jf. lovens § 9 a, stk. 1, nr. 4.

5) Indskærpelse af forholdet, fastsættelse af frist og pålæg af bøder, jf. lovens § 9 b.

6) Ret til og meddelelse om erhvervelse af aktier, hvis det er nødvendigt af hensyn til opretholdelsen af et pant- og retursystem, jf. lovens § 9 e, stk. 1 og 3.

7) Ret til og meddelelse om hel eller delvis erhvervelse af aktiver, hvis det er nødvendigt af hensyn til opretholdelsen af et pant- og retursystem, jf. lovens § 9 e, stk. 2 og 3.

8) Klageinstans for afgørelser truffet af et selskab m.v. som led i administrationen af en pant- og returordning og i den forbindelse afgørelse om klagens eventuelle opsættende virkning, jf. lovens § 9 f, stk. 1.

9) Fratagelse af retten for et selskab m.v. til at administrere en pant- og returordning og i den forbindelse fastsættelse af en frist for at efterkomme påbud eller afgørelser, jf. lovens § 9 g.

10) Udpegelse af formanden for bestyrelsen for organisationen, udpegelse af den øvrige bestyrelse samt godkendelse af vedtægter og retningslinjer for organisationens drift og administration, jf. lovens § 9 ø, stk. 2.

11) Klageinstans for afgørelser truffet af en privat organisation i henhold til lovens § 9 ø, stk. 1, og i den forbindelse afgørelse om klagens eventuelle opsættende virkning, jf. lovens § 9 ø, stk. 3.

12) Påbud med henblik på opfyldelse af forpligtelser i henhold til lovens § 9 j, stk. 1, § 9 l, stk. 1, § 9 q, stk. 1, § 9 u, stk. 1, § 9 v, stk. 1, § 9 w, stk. 1, og § 9 x, stk. 2, jf. lovens § 9 å.

13) Forudgående forhandling med myndigheder og organisationer, jf. lovens § 10, stk. 3.

14) Ændring af afgørelser truffet efter loven eller regler udstedt i medfør af denne, jf. lovens § 14, stk. 4.

15) Tilladelse til at træffe bestemmelse om etablering af miljøzoner i større sammenhængende byområder, hvor der er betydelig trafik med de i lovens § 15 b, stk. 1, nævnte køretøjer, jf. lovens § 15 a, stk. 1.

16) Tilladelse til at træffe bestemmelse om etablering af miljøzoner, hvor der er betydelig trafik med varebiler, jf. lovens § 15 a, stk. 2.

17) Tilladelse til ophævelse af en etableret miljøzone, jf. lovens § 15 a, stk. 3.

18) Dispensation fra partikelfilterkrav, jf. lovens § 15 c, stk. 1.

19) Bestemmelse om, at forurenende stoffer fra havbrug i særlige tilfælde kan tilføres havet samt bestemmelse om, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse herom og om afgrænsningen i havet af den enkelte kommunes kompetence, jf. lovens § 27, stk. 3.

20) Tilladelse til udledning af spildevand fra visse listevirksomheder, jf. lovens § 28, stk. 2.

21) Godkendelse af forslag til kollektiv sikkerhedsstillelse for virksomheder eller kategorier af disse og i den forbindelse afgørelse om ophævelse af vilkår om sikkerhedsstillelse fastsat af godkendelsesmyndigheden, jf. lovens § 39 a, stk. 6.

22) Oprettelse af et register over personer og selskaber m.v., der er omfattet af lovens § 40 a, herunder bestemmelse om, at registret skal oprettes på edb, jf. lovens § 40 b, stk. 1.

23) Modtagelse af indberetninger til registret og i den forbindelse meddelelse herom forinden registrering til pågældende person eller selskab m.v., jf. lovens § 40 b, stk. 2 og 3.

24) Opkrævning af et gebyr hos kommunalbestyrelsen til dækning af udgifter til drift, vedligeholdelse og administration af nationale digitale systemer for affaldsdata og for udarbejdelse af affaldsregulativer, jf. lovens § 48, stk. 8.

25) Anmodning om redegørelse for tilstrækkelig omkostningsdækning og revisorpåtegnet dokumentation herfor, jf. lovens § 50 a, stk. 2.

26) Godkendelse af, at det fornødne affaldsgrundlag er til stede i forbindelse med kommunalbestyrelsernes godkendelser efter lov om varmeforsyning eller efter regler udstedt i henhold til lov om varmeforsyning, jf. lovens § 50 b, stk. 1.

27) Beslutning om, at indberetning skal ske ved brug af særlige skemaer eller formularer, jf. lovens § 50 d, stk. 3.

28) Bestemmelse, herunder godkendelse, i de opregnede tilfælde med henblik på at fremme genanvendelse og renere teknologi og begrænse problemerne i forbindelse med affaldshåndtering, jf. lovens § 51, stk. 1, nr. 1-7.

29) Nedlæggelse af forbud i særlige tilfælde mod markedsføring af et produkt eller en emballage, jf. lovens § 51, stk. 4.

30) Bestemmelse om, at reglerne i lovens kapitel 7 skal anvendes på materialer eller produkter, der eksporteres, eller der her i landet som forsyning føres til danske skibe og fly, jf. lovens § 52, stk. 1 og 3.

31) Skønsmæssig ansættelse af gebyrtilsvar, når administrationen og opkrævningen ikke er henlagt til told- og skatteforvaltningen, jf. lovens § 53, stk. 3.

32) Anvendelse af gebyr til tilskud til indsamling og håndtering af affald samt til dækning af udgifter til administration af disse gebyrer samt visse udgifter m.v. og i den forbindelse kvartalsvis forudbetaling til dækning af udgifter, jf. lovens § 53 a, stk. 1 og 2.

33) Henlæggelse af administrationen af tilskud til private organisationer, foreninger og lignende, jf. lovens § 53 a, stk. 2.

34) Kompetence til at anmode om og modtage oplysninger, jf. lovens § 53 b.

35) Modtagelse af sager om overtrædelse af afgørelser og afgørelseskompetence, hvis Miljøstyrelsen er afgørelsesmyndighed, jf. lovens § 65, stk. 4.

36) Overvågning af miljøtilstanden i omgivelserne, jf. lovens § 66, stk. 1.

37) Tilsyn med bestående listevirksomheder, jf. lovens § 66, stk. 2.

38) Tilsyn i sager omfattet af lovens § 65, stk. 4, om overtrædelser af afgørelser og ved forureninger eller risiko herfor, der er en følge af tidligere virksomhedsdrift, som Miljøstyrelsen eller Miljøministeriets miljøcentre havde tilsyn med, jf. lovens § 66, stk. 3.

39) Tilsyn med visse kommunale affaldshåndteringsanlæg, jf. lovens § 66, stk. 5.

40) Modtagelse af indberetning om, at en virksomhed ikke overholder miljøkrav, jf. lovens § 69, stk. 2.

41) Kompetence til at anmode om alle oplysninger, meddele påbud om foretagelse af prøveudtagning, analyser og målinger samt klarlægge årsagerne til eller virkningerne af en stedfunden forurening, og hvordan følgerne af forurening afhjælpes eller forebygges, jf. lovens § 72, stk. 1.

42) Tilladelse til eksport, jf. lovens § 72 a, stk. 1.

43) Modtagelse og videresendelse af underretning om eksport, jf. lovens § 72 a, stk. 2.

44) Indhentelse af oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere husdyrbrugs overholdelse af loven og regler, der er udstedt i medfør heraf og i forbindelse hermed foretage sammenstilling og samkøring af oplysninger, herunder personoplysninger, i kontroløjemed, jf. lovens § 72 b.

45) Modtagelse af afgørelse fra tilsynsmyndigheden om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade og det materiale, der er indgået i vurderingen af sagen, jf. lovens § 73 h, stk. 1.

46) Modtagelse af anmodning om underretning fra lokale foreninger og organisationer om, hvilke bestemte typer af afgørelser efter lovens kapitel 3-5 og 9 a foreningen ønsker underretning om, jf. lovens § 76, stk. 1.

47) Modtagelse af anmodning om underretning fra landsdækkende foreninger og organisationer om, hvilke bestemte typer af afgørelser efter lovens kapitel 3-5 og 9 a foreningen eller organisationen ønsker underretning om og underretning af vedkommende kommunalbestyrelse herom, jf. lovens § 76, stk. 2.

48) Pålæg til kommunalbestyrelser om tilvejebringelse af oplysninger, herunder om formen heraf, jf. lovens § 83, stk. 1.

49) Pålæg til kommunalbestyrelserne om at tage spørgsmål, herunder konkrete sager, vedrørende loven op til behandling og beslutning, jf. lovens § 84.

50) Tilsyn med overholdelse af forordninger, jf. lovens §§ 65 og 66, medmindre andet er fastsat i regler udstedt af miljøministeren, jf. lovens § 89 a, stk. 3.

51) Afgørelse om, at afgørelser efter loven kan påklages af bestemte myndigheder i andre lande, jf. lovens § 98, stk. 4.

52) Tilkendegivelse om, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning m.v., jf. lovens § 110 a, stk. 1.

Lov om forurenet jord

§ 5. Miljøstyrelsen forbereder følgende beføjelser i lov om forurenet jord, hvor miljøministeren er den kompetente myndighed:

1) Pålæg til et regionsråd om at gennemføre undersøgelses- og afværgeforanstaltninger på arealer, der er kortlagt eller kunne have været kortlagt, jf. lovens § 61, stk. 2.

2) Fastlæggelse af omfanget af en kommunalbestyrelses eller et regionsråds tilsynsforpligtelse for en bestemt periode, jf. lovens § 69, stk. 3.

§ 6. Følgende beføjelser i lov om forurenet jord delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

1) Udarbejdelse af vejledninger på lovens område.

2) Udvikling og afprøvning af ny teknologi inden for jordforureningsområdet og i den forbindelse afholdelse af udgifter og ydelse af tilskud til projekter vedrørende afværgeforanstaltninger, udviklingsprojekter, kriteriefastsættelse, risikovurdering, information, erfaringsopsamling, udbud af projekter, administration, revision, evaluering og til forsikringer vedrørende eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med udførelsen af opgaven, jf. lovens § 17, stk. 3 og 4.

3) Modtagelse af rådgivning fra Depotrådet, jf. lovens § 24, stk. 3.

4) Afholdelse af udgifter, herunder ydelse af tilskud, som en del af værditabsordningen til information, administration, revision, evaluering og til resultatformidling m.v., jf. lovens § 36.

5) Modtagelse af afgørelse fra påbudsmyndigheden om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade og det materiale, der er indgået i vurderingen af sagen, jf. lovens § 38 h, stk. 1.

6) Afgørelse om påbud vedrørende forureninger, jf. lovens § 39, stk. 2.

7) Modtagelse af underretning fra lokale foreninger og organisationer om, hvilke bestemte typer af afgørelser efter lovens kapitel 4 a foreningen ønsker underretning om, jf. lovens § 56 a, stk. 1.

8) Modtagelse af underretning fra landsdækkende foreninger og organisationer om, hvilke bestemte typer af afgørelser efter lovens kapitel 4 a foreningen eller organisationen ønsker underretning om og underretning af vedkommende kommunalbestyrelse eller regionsråd, jf. lovens § 56 a, stk. 2.

9) Pålæg til regionsrådene og kommunalbestyrelserne om at tage spørgsmål, herunder konkrete sager, vedrørende jordforurening op til behandling og afgørelse, jf. lovens § 61, stk. 1.

10) Pålæg til regionsråd og kommunalbestyrelser om at tilvejebringe oplysninger til brug for vurdering af forhold, der reguleres efter loven inden for den enkelte kommunes eller den enkelte regions område, herunder om, at oplysningerne skal afgives i en bestemt form, jf. lovens § 61, stk. 3.

11) Meddelelse som tilsynsmyndighed efter anmodning fra regionsrådet af alle oplysninger, der er af betydning for bedømmelsen af forhold, der reguleres efter loven inden for den enkelte kommunes område, jf. lovens § 62.

12) Modtagelse af sager fra kommunalbestyrelsen om manglende efterkommelse af påbud, jf. lovens § 65, stk. 2.

13) Tilsyn med at påbud efterkommes, jf. lovens § 66 a, stk. 1.

14) Underretning af den stedlige arbejdstilsynsmyndighed, jf. lovens § 66 a, stk. 2.

15) Underretning af den stedlige byggemyndighed, jf. lovens § 66 a, stk. 3.

16) Underretning af de berørte vandforsyninger, jf. lovens § 66 a, stk. 4.

17) Modtagelse af underretning fra kommunalbestyrelsen om en jordforurening, jf. lovens § 70, stk. 1.

18) Kompetence til at anmode enhver ejer eller bruger om at give alle oplysninger til brug for udførelsen af Miljøstyrelsens opgaver efter loven eller de regler, der fastsættes med hjemmel i loven, jf. lovens § 72, stk. 1.

19) Krav om dækning af udgifter, jf. lovens § 73, stk. 1.

Lov om beskyttelse af havmiljøet

§ 7. Følgende beføjelser i lov om beskyttelse af havmiljøet delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

1) Udarbejdelse af vejledninger vedrørende luftforurening fra skibe, strandsanering og kommunale beredskabsplaner, refusion af udgifter i forbindelse med strandsaneringer, modtageanlæg i havne, hurtigfærger og platforme.

2) Bestemmelse om oprettelse og indretning af modtageanlæg og pålæg om etablering af særlige modtageanlæg, jf. lovens § 24, stk. 1.

3) Tilladelse til og tilsyn med dumpning af optaget havbundsmateriale fra platforme, jf. lovens § 26, stk. 1.

4) Krav om foretagelse af analyser af havbundsmaterialet, herunder om udarbejdelse af miljøkonsekvensvurdering, i sager vedrørende dumpning af optaget havbundsmateriale fra platforme, jf. lovens § 26, stk. 4.

5) Høring af den i medfør af konventionen til beskyttelse af havmiljøet i Østersøområdet nedsatte kommission, i sager vedrørende dumpning af optaget havbundsmateriale fra platforme i Østersøen uden for dansk søterritorium, jf. lovens § 26, stk. 5.

6) Påbud om iværksættelse af bekæmpelsesforanstaltninger i tilfælde af olie- eller kemikalieforurening af havet fra platforme, jf. lovens § 34 a, stk. 2.

7) Påbud om beredskabet i tilfælde af olie- eller kemikalieforurening af havet fra platforme, herunder om, hvilket mandskab eller materiel ejeren eller den, der er ansvarlig for driften af platformen, skal have til rådighed, jf. lovens § 34 a, stk. 3.

8) Modtagelse af underretning fra kommunalbestyrelsen om indholdet af kommunale beredskabsplaner og ændringer og tillæg til disse, jf. lovens § 35, stk. 4.

9) Samordning af de kommunale beredskabsplaner efter forhandling med de berørte kommuner og på grundlag heraf opstilling af et samlet beredskab, jf. lovens § 35, stk. 5.

10) Pålæg til kommunalbestyrelser om tilvejebringelse af oplysninger til brug for en vurdering af ansøgninger om refusion af udgifter i forbindelse med strandsaneringer, herunder krav om kommunal revisionspåtegning af ansøgningerne, jf. lovens § 35 a, stk. 2.

11) Udarbejdelse efter forhandling med KL (Kommunernes Landsforening) af retningslinjer for indholdet af beredskabsplanerne og bestemmelse om, på hvilket tidspunkt planerne skal foreligge, jf. lovens § 36, stk. 1.

12) Adgang til under visse betingelser at foretage de undersøgelser m.v. uden retskendelse på en platform, som i de opregnede situationer i lovens bestemmelse er nødvendige for at forhindre eller bekæmpe forurening af havet fra platformen, og kompetence til at bemyndige en anden myndighed til at foretage disse undersøgelser, jf. lovens § 42, stk. 2.

13) Forbud og påbud til skibe og træffelse af yderligere foranstaltninger i de opregnede situationer i lovens bestemmelse, medmindre andet er fastsat i regler udstedt af miljøministeren, jf. lovens § 43, stk. 2 og 4.

14) Forbud og påbud til platforme og træffelse af yderligere foranstaltninger i de opregnede situationer i lovens bestemmelse, jf. lovens § 43, stk. 3 og 4.

15) Offentliggørelse af oplysninger om et skibs tilbageholdelse, herunder om navnet på skibets klassifikationsselskab og årsagen til tilbageholdelsen, jf. lovens § 43, stk. 6.

16) Pålæg til ejeren af et skib eller en platform om at stille sikkerhed og bestemmelse om, at skibet eller platformen skal tilbageholdes, indtil sikkerhed er stillet, jf. lovens § 44, stk. 3.

17) Tilsyn med overholdelse af loven for så vidt angår luftforurening fra skibe, strandsanering og kommunale beredskabsplaner, refusion af udgifter i forbindelse med strandsaneringer, modtageanlæg i havne, hurtigfærger og platforme, jf. lovens § 45, stk. 1.

18) Tilsyn med overholdelse af forskrifter udstedt i medfør af loven for så vidt angår luftforurening fra skibe, strandsanering og kommunale beredskabsplaner, refusion af udgifter i forbindelse med strandsaneringer, modtageanlæg i havne, hurtigfærger og platforme, medmindre andet er fastsat i regler udstedt af miljøministeren, jf. lovens § 45, stk. 1.

19) Påbud i sager vedrørende modtageanlæg i havne, hurtigfærger og platforme om at give de oplysninger, der har betydning for vurderingen af, om der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, herunder om for egen regning at foretage prøveudtagning, analyser og målinger af stoffer og lign., jf. lovens § 47 e.

20) Afgørelse i sager vedrørende modtageanlæg i havne, hurtigfærger og platforme om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade forårsaget af en aktivitet som nævnt i lovens § 47 c, stk. 1, 3 eller 4, som skal behandles efter miljøskadeloven, og offentliggørelse af afgørelsen, jf. lovens § 47 h, stk. 1 og 4.

21) Afgørelse i sager vedrørende modtageanlæg i havne, hurtigfærger og platforme om, at der foreligger en miljøskade, som påvirker eller kan påvirke et andet EU-land, uanset at der ikke efter lovens § 47 h kan træffes afgørelse om, hvem der er ansvarlig for skaden, jf. lovens § 47 i.

22) Afgørelse efter lovens § 47 h eller § 47 i på anmodning fra en klageberettiget i sager vedrørende modtageanlæg i havne, hurtigfærger og platforme, jf. lovens § 47 k, stk. 1.

23) Afvisning af, at træffe afgørelse om, hvorvidt der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade i sager vedrørende modtageanlæg i havne, hurtigfærger og platforme, jf. lovens § 47 k, stk. 3.

24) Modtagelse af anmodning om underretning fra lokale foreninger og organisationer om afgørelser i sager om dumpning af optaget havbundsmateriale fra platforme efter lovens § 26, afgørelser om miljøskade efter lovens kapitel 14 a og afgørelser i sager om hurtigfærger, jf. lovens § 49, stk. 3.

25) Modtagelse af anmodning om underretning fra landsdækkende foreninger og organisationer om afgørelser i sager om dumpning af optaget havbundsmateriale fra platforme efter lovens § 26, afgørelser om miljøskade efter lovens kapitel 14 a og afgørelser i sager om hurtigfærger, jf. lovens § 49, stk. 4.

26) Tilladelse til udledning af stoffer eller materialer til havet med henblik på videnskabelig forskning i forureningsbekæmpelse eller på at bekæmpe forurening af havet fra platforme, jf. lovens § 54, stk. 1.

27) Tilsyn med overholdelse af forordninger vedrørende luftforurening fra skibe, strandsanering og kommunale beredskabsplaner, refusion af udgifter i forbindelse med strandsaneringer, modtageanlæg i havne, hurtigfærger og platforme, medmindre andet er fastsat i regler udstedt af miljøministeren, jf. lovens § 58 a, stk. 3.

28) Ransagning i sager om ulovlig olieudtømning fra platforme, ulovlig bortskaffelse af stoffer eller materialer fra platforme efter bestemmelser udstedt i medfør af lovens § 30, eller ulovlig udledning til luften fra skibe og platforme, jf. regler fastsat i medfør af lovens § 32, og kompetence til bemyndigelse af andre hertil, jf. lovens § 63, stk. 1.

29) Tilkendegivelse i et bødeforlæg om, at de opregnede sager efter bestemmelsen kan afgøres uden retssag samt tilkendegivelse om, at krav om konfiskation kan afgøres uden retssag, jf. lovens § 63 a, stk. 2.

30) Tilbageholdelse af skibe, dokumenter, papirer og andre beviser af lignende karakter i sager om udledning til luften, herunder fare for udledning til luften, i strid med loven eller forskrifter fastsat i medfør af loven, jf. lovens § 63 c, stk. 1 og 3.

Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

§ 8. Miljøstyrelsen forbereder følgende beføjelser i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, hvor miljøministeren er den kompetente myndighed:

1) Fastlæggelse af omfanget af tilsynsmyndighedens tilsynsforpligtelse for en bestemt periode, jf. lovens § 54, stk. 2.

2) Beslutning om overtagelse af kommunalbestyrelsens beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning, jf. lovens § 65, stk. 1.

3) Beslutning om overtagelse af en kommunalbestyrelses godkendelses- og tilsynskompetence efter loven i væsentlige sager efter ansøgning fra et husdyrbrug eller en kommunalbestyrelse, jf. lovens § 65, stk. 2.

§ 9. Følgende beføjelser i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

1) Udarbejdelse af vejledninger på lovens område.

2) Modtagelse af sager om overtrædelse af afgørelse og afgørelseskompetence, jf. lovens § 44, stk. 4.

3) Modtagelse af afgørelse fra tilsynsmyndigheden om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade og det materiale, der er indgået i vurderingen af sagen, jf. lovens § 54 h, stk. 1.

4) Modtagelse af anmodning om underretning fra landsdækkende foreninger og organisationer om afgørelser truffet med hjemmel i bestemmelserne i lovens kapitel 3, 4 og 5 a og underretning af vedkommende kommunalbestyrelse, jf. lovens § 62.

5) Pålæg til kommunalbestyrelser om tilvejebringelse af oplysninger, herunder om formen heraf, jf. lovens § 66.

6) Pålæg til kommunalbestyrelserne om at tage spørgsmål, herunder konkrete sager, vedrørende loven op til behandling og beslutning, jf. lovens § 67.

7) Indhentelse af oplysninger hos andre offentlige myndigheder, der er nødvendige for at kontrollere overholdelsen af loven og regler udstedt i medfør af loven, og i forbindelse hermed sammenstilling og samkøring af oplysninger, herunder personoplysninger, i kontroløjemed, jf. lovens § 70.

8) Bestemmelse med henblik på at opfylde Den Europæiske Unions direktiver og beslutninger om forhold, som er omfattet af loven, jf. lovens § 75, stk. 1.

9) Påklagelse af kommunalbestyrelsens afgørelse, jf. lovens § 84, stk. 1, nr. 2.

Lov om miljø og genteknologi

§ 10. Miljøstyrelsen forbereder følgende beføjelser i lov om miljø og genteknologi, hvor miljøministeren er den kompetente myndighed:

1) Afgørelse i konkrete sager om udsættelse af genetisk modificerede organismer, jf. lovens § 9, stk. 1 og 2.

§ 11. Følgende beføjelser i lov om miljø og genteknologi delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

1) Udarbejdelse af vejledninger på lovens område.

2) Bestemmelse om udledning eller overførsel af genetisk modificerede organismer fra laboratorier, laboratorieområder og anlæg til storskalaforsøg, herunder om forbud og forebyggende foranstaltninger, jf. lovens § 7, stk. 3.

3) Bestemmelse om, at udstilling eller anden informationsformidling m.v. og bestemte forsøg i undervisningsøjemed med genetisk modificerede organismer kan gennemføres uden for laboratorier og laboratorieområder, jf. lovens § 7, stk. 4.

4) Afgørelse i konkrete sager om godkendelse af produktion, hvor der anvendes genetisk modificerede organismer, jf. lovens § 8, stk. 1.

5) Høring af berørte myndigheder og organisationer i spørgsmål om godkendelse af genetisk modificerede organismer til udsætning, jf. lovens § 9 a, stk. 1.

6) Høring af offentligheden, inden der træffes afgørelse efter § 9, jf. lovens § 9 a, stk. 2.

7) Information af offentligheden om godkendelser efter lovens § 9, om afgørelser efter lovens § 17, stk. 5, samt i tilfælde, hvor nye oplysninger efter lovens § 15, stk. 2, fører til ændringer i godkendelsen efter lovens § 9, jf. lovens § 9 a, stk. 3.

8) Godkendelse af import, transport og salg af genetisk modificerede organismer samt stoffer og produkter, som indeholder eller består af genetisk modificerede organismer, og som ikke er godkendt efter lovens § 9, stk. 2, nr. 2, eller omfattet af lovens § 9, stk. 3-5, jf. lovens § 10, stk. 1.

9) Modtagelse om underretning om godkendelser til markedsføring meddelt af et andet land inden for Den Europæiske Union, jf. lovens § 14, stk. 1.

10) Anmodning om alle oplysninger, som har betydning for administrationen af loven, jf. lovens § 18, stk. 1.

11) Påbud om foretagelse af prøveudtagning, analyser og målinger samt klarlægning af årsagerne til eller virkningerne af en stedfunden udledning eller overførsel, og hvordan følgerne af udledningen eller overførslen afhjælpes eller forebygges, jf. lovens § 18, stk. 2.

12) Tilsyn med overholdelse og efterkommelse af loven, regler fastsat med hjemmel i loven, påbud, forbud og vilkår i godkendelser, jf. lovens § 20, stk. 1.

Lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven)

§ 12. Følgende beføjelser i lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

1) Udarbejdelse af vejledninger på lovens område.

2) Modtagelse af sikkerhedsstillelse til dækning af Miljøstyrelsens udgifter til sagsbehandling og håndhævelse, jf. lovens § 19, stk. 1.

3) Fastsættelse af sikkerhedsstillelsens størrelse og andre vilkår for sikkerhedsstillelsen, jf. lovens § 19, stk. 2.

4) Påbud om oplysninger og undersøgelser m.v., som har betydning for vurderingen af, hvordan følgerne af en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade afhjælpes eller forebygges, jf. lovens § 20.

5) Fremsendelse af nye oplysninger til den myndighed, der har truffet afgørelsen, jf. lovens § 21, stk. 1.

6) Påbud om nødvendige forebyggende foranstaltninger eller praktisk gennemførlige tiltag, jf. lovens § 22, stk. 1.

7) Påbud om afhjælpende foranstaltninger, jf. lovens § 23, stk. 1 og 2.

8) Afgørelse om, hvilken miljøskade der skal afhjælpes først, hvis der er indtruffet flere miljøskader på en sådan måde, at afhjælpende foranstaltninger efter lovens § 23 ikke kan iværksættes samtidig, jf. lovens § 24.

9) Påbud om at tåle, at undersøgelser og forebyggende og afhjælpende foranstaltninger gennemføres af den ansvarlige for miljøskaden eller den overhængende fare for en miljøskade, jf. lovens § 25, stk. 2.

10) Modtagelse af erstatningskrav og indtræden i skadelidtes erstatningskrav, jf. lovens § 25, stk. 3.

11) Udførelse af de opgaver, som er tillagt vejbestyrelsen i henhold til lov om offentlige veje, jf. lovens § 25, stk. 4.

12) Tinglysning og aflysning af oplysninger om forvarslede og meddelte påbud, jf. lovens § 27, stk. 1 og 4.

13) Modtagelse af underretning fra den ansvarlige om alle relevante aspekter af situationen, hvis en allerede indtrådt miljøskade forværres eller en overhængende fare for en miljøskade forøges eller udvikler sig til en miljøskade, jf. lovens § 28.

14) Tilsyn med overholdelse af loven og regler fastsat i medfør af loven og efterkommelse af afgørelser, jf. lovens § 31.

15) Foranledige lovliggørelse af et ulovligt forhold, jf. lovens § 32.

16) Meddelelse om, at ulovlige forhold skal bringes til ophør, jf. lovens § 33, stk. 1.

17) Udførelse af påbudte foranstaltninger for påbudsadressatens regning, jf. lovens § 33, stk. 2.

18) Adgang uden retskendelse til ejendomme, lokaliteter og transportmidler, herunder adgang til at fotografere, kopiere eller medtage dokumenter og andre genstande, samt modtagelse af hjælp og vejledning fra indehavere og ansatte, jf. lovens § 34, stk. 1 og 3.

19) Udførelse af nødvendige undersøgelser for den ansvarliges regning til belysning af forhold, som den ansvarlige ellers er eller kunne være pålagt at afgive oplysninger om, jf. lovens § 35.

20) Modtagelse af anmodning om at træffe foranstaltninger efter lovens kapitel 3 og 5, jf. lovens § 36, stk. 1.

21) Underretning af klageberettigede og fravigelse af frist, jf. lovens § 38, stk. 1.

22) Modtagelse af anmodning om underretning fra lokale foreninger og organisationer om, hvilke bestemte typer af afgørelser efter loven foreningen ønsker underretning om, jf. lovens § 42, stk. 1.

23) Modtagelse af anmodning om underretning fra landsdækkende foreninger og organisationer om, hvilke bestemte typer af afgørelser efter loven foreningen eller organisationen ønsker underretning om, jf. lovens § 42, stk. 2.

24) Afgørelse om, at kommunalbestyrelsen og regionsrådet skal tilvejebringe oplysninger til brug for vurderingen af forhold, der er omfattet af loven, inden for den enkelte kommunes eller regions område, jf. lovens § 44, stk. 1.

25) Bestemmelse om, at klager over påbud eller afgørelser om sikkerhedsstillelse ikke skal have opsættende virkning, jf. lovens § 51.

26) Modtagelse og videresendelse af klager, jf. lovens § 52, stk. 1.

Lov om vandforsyning m.v.

§ 13. Følgende beføjelser i lov om vandforsyning m.v. delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

1) Udarbejdelse af vejledninger vedrørende indvinding af overfladevand til ferskvandsdambrug.

2) Afgørelse i sager vedrørende indvinding af overfladevand til ferskvandsdambrug, hvor der er uenighed mellem de kommunalbestyrelser, hvis vandforsyningsforhold er berørt af sagen, jf. lovens § 4.

3) Beslutning om, at en konkret sag vedrørende indvinding af overfladevand til ferskvandsdambrug er af vidtrækkende betydning og afgørelse i sagen, jf. lovens § 7.

4) Modtagelse af underretning om kommunalbestyrelsens tilsyn med indvinding af overfladevand til ferskvandsdambrug og foretagne foranstaltninger i forbindelse hermed, jf. lovens § 63, stk. 1.

5) Pålæg til kommunalbestyrelserne om at tage spørgsmål vedrørende tilsyn med indvinding af overfladevand til ferskvandsdambrug op til behandling og beslutning, jf. lovens § 63, stk. 2.

6) Adgang uden retskendelse til offentlige og private ejendomme for at tilvejebringe oplysninger til brug for afgørelser om indvinding af overfladevand til ferskvandsdambrug og kompetence til at bemyndige personer til at foretage undersøgelser, jf. lovens § 64, stk. 1.

7) Påbud i sager vedrørende indvinding af overfladevand til ferskvandsdambrug om at give alle oplysninger, som har betydning for vandforsyningen eller for vurderingen af, om der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, herunder om for egen regning at foretage undersøgelser, analyser, måling af stoffer og lign. med henblik på at klarlægge årsagen til og virkningen af en stedfunden påvirkning af vandmiljøet eller naturen, jf. lovens § 67, stk. 1 og 2.

8) Modtagelse af afgørelse om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade og det materiale, der er indgået i vurderingen af sagen, jf. lovens § 68 g, stk. 1.

9) Undersøgelse og afgørelse på eget initiativ af en kommunalbestyrelses afgørelse i sager vedrørende indvinding af overfladevand til ferskvandsdambrug, jf. lovens § 74 b.

Lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken

§ 14. Følgende beføjelser i lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

1) Modtagelse af afgørelse fra kommunalbestyrelsen om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade og det materiale, der er indgået i vurderingen af sagen, jf. lovens § 37 h, stk. 1.

Lov om naturbeskyttelse

§ 15. Følgende beføjelser i lov om naturbeskyttelse delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

1) Modtagelse af afgørelse i sager, hvor kommunalbestyrelsen er tilsynsmyndighed, om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade og det materiale, der er indgået i vurderingen af sagen, jf. lovens § 77 g, stk. 1.

Lov om planlægning

§ 16. Følgende beføjelser i lov om planlægning delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

1) Påseelse af overholdelsen af lovens VVM-regler for anlæg, hvor kompetencen er henlagt til Miljøstyrelsen, jf. lovens § 51, stk. 2.

2) Modtagelse af indberetning, når kommunalbestyrelsen får kendskab til et ulovligt forhold i tilfælde, hvor Miljøstyrelsen efter lovens § 51, stk. 2, er tilsynsmyndighed, jf. lovens § 51, stk. 3.

3) Indhentelse af oplysninger, der er nødvendige for en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, for anlæg, hvor kompetencen er delegeret til Miljøstyrelsen, jf. lovens § 57 a, stk. 5.

Lov om råstoffer

§ 17. Følgende beføjelser i lov om råstoffer delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

1) Modtagelse af afgørelse i sager, hvor kommunalbestyrelsen er tilsynsmyndighed, om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade og det materiale, der er indgået i vurderingen af sagen, jf. lovens § 33 i, stk. 1.

Lov om vandløb

§ 18. Følgende beføjelser i lov om vandløb delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

1) Modtagelse af afgørelse fra vandløbsmyndigheden om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade og det materiale, der er indgået i vurderingen af sagen, jf. lovens § 60 i, stk. 1.

Kapitel 3

Miljøstyrelsens administrative beføjelser efter andre ministeriers lovgivning

Beredskabsloven

§ 19. Følgende beføjelser inden for Miljøministeriets område i beredskabsloven delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen, for så vidt angår områder, der omfattet af Miljøstyrelsens ressort:

1) Planlægning for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, samt for at kunne yde støtte til forsvaret, jf. lovens § 24, stk. 1.

2) Fastsættelse af vejledende retningslinjer for kommunernes og regionernes beredskabsplanlægning, jf. lovens § 27.

3) Udstedelse af pålæg til offentlige myndigheder samt offentlige og private virksomheder og institutioner om at yde bistand ved planlægningen eller udførelsen af opgaver inden for den civile sektors beredskab, jf. lovens § 28, stk. 1.

4) Udstedelse af pålæg til offentlige og private virksomheder og institutioner om at træffe særlige foranstaltninger, jf. lovens § 28, stk. 2.

5) Forhandling med de pågældende virksomheder eller institutioner eller med disses organisationer om pålæggets omfang og gennemførelse, herunder om eventuel erstatning fra staten, forinden meddelelsen af pålæg, jf. lovens § 28, stk. 3 og 5.

6) Iværksættelse af eller tilladelse til ekspropriation af fast ejendom til brug for udførelsen af opgaver inden for den civile sektors beredskab, jf. lovens § 38, stk. 2.

7) Udstedelse af pålæg til enhver om at meddele oplysninger, der er nødvendige for planlægningen af den civile sektors beredskab, jf. lovens § 45.

Konkurrenceloven

§ 20. Følgende beføjelser inden for Miljøministeriets område i konkurrenceloven delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

1) Afgørelse af hvorvidt en konkurrencebegrænsning er omfattet af konkurrencelovens § 2, stk. 2, jf. lovens § 2, stk. 4.

2) Forberedelse i forbindelse med miljøministerens besvarelse af Konkurrencerådets udtalelse, jf. lovens § 2, stk. 5.

3) Afgørelse af hvorvidt støtte ydet ved hjælp af offentlige midler er lovlig i henhold til offentlig regulering, jf. lovens § 11 a, stk. 3.

Kapitel 4

Call in i konkrete sager

§ 21. Miljøministeren kan bestemme, at en beføjelse, der i henhold til bekendtgørelsen er delegeret til Miljøstyrelsen, udøves af ministeren.

Delegation i konkrete sager

§ 22. Miljøministeren kan beslutte at delegere udøvelsen af en beføjelse, der efter ministerens beslutning om call in ligger hos ministeren, til Miljøstyrelsen.

Instruktionsbeføjelse

§ 23. Miljøministeren kan give direktøren for Miljøstyrelsen instruktioner vedrørende udøvelsen af de beføjelser, der er delegeret til Miljøstyrelsen i bekendtgørelsen.

Klage

§ 24. Afgørelser truffet af Miljøstyrelsen efter §§ 2-18 og § 22 kan ikke påklages til miljøministeren.

Stk. 2. Afgørelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i det omfang dette er fastsat i lovgivningen.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 655 af 26. juni 2008 om delegation af miljøministerens beføjelser i miljøbeskyttelsesloven, beredskabsloven og konkurrenceloven til Miljøstyrelsen og de statslige miljøcentre under Miljøministeriet.

2) Bekendtgørelse nr. 654 af 26. juni 2008 om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre.

3) Bekendtgørelse nr. 1124 af 21. september 2007 om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om beskyttelse af havmiljøet til Miljøstyrelsen.

4) Bekendtgørelse nr. 653 af 26. juni 2008 om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre.

5) Bekendtgørelse nr. 1125 af 21. september 2007 om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om miljø og genteknologi til Miljøstyrelsen.

6) Bekendtgørelse nr. 656 af 26. juni 2008 om delegation af miljøministerens beføjelser i miljøskadeloven til styrelser og miljøcentre under Miljøministeriet.

7) Bekendtgørelse nr. 1127 af 21. september 2007 om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om vandforsyning m.v. til Miljøstyrelsen.

Miljøministeriet, den 8. december 2010

Karen Ellemann

/ Michel Schilling