Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0028
 
32009L0072
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 2   Meddelelse af deklarationer til forbrugerne

Kapitel 3   Fastsættelse af oplysninger i deklarationer

Kapitel 4   Oplysningspligt, godkendelse af retningslinier, tilsyn, klageadgang m.v.

Kapitel 5   Straffebestemmelser

Kapitel 6   Ikrafttrædelse m.v.

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om deklaration af elektricitet til forbrugerne (Elmærkningsbekendtgørelsen)1)

I medfør af § 63 a, stk. 2-4 og 7, § 68 a, § 84, stk. 2, og §§ 88 og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010, som ændret ved lov nr. 622 af 11. juni 2010, og § 2, stk. 3, i lov nr. 1392 af 27. december 2008 om fremme af vedvarende energi, som ændret ved lov nr. 622 af 11. juni 2010, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 92 i lov om elforsyning og § 70 i lov om fremme af vedvarende energi:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Elhandelsvirksomhederne skal i overensstemmelse med denne bekendtgørelse meddele deklarationer om brændselssammensætning og miljøpåvirkning for deres levering af elektricitet til forbrugerne i det sammenhængende elforsyningssystem.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende:

1) Annoncering: Annoncer, reklamer og andet salgsfremmende materiale i elektronisk eller trykt form, som elhandelsvirksomheden udsender til forbrugeren med tilbud om levering af elektricitet.

2) Brændselssammensætning: Hver energikildes bidrag til sammensætningen af brændsler, der er anvendt til at producere den leverede elektricitet.

3) Brændsler: Energikilder af enhver art, som er medgået til produktion af elektricitet.

4) Elhandelsvirksomhed: Virksomhed, som sælger elektricitet til forbrugere, herunder en virksomhed med bevilling til forsyningspligtig virksomhed.

5) Højeffektiv kraftvarmeproduktion: Kraftvarmeproduktion, som opfylder betingelserne for at anses for højeffektiv ifølge bekendtgørelse om oprindelsesgaranti for elektricitet fra højeffektiv kraftvarmeproduktion.

6) Miljøpåvirkning: Nærmere angivne påvirkninger af miljøet som følge af den sammensætning af brændsler, som er anvendt til at producere den leverede elektricitet.

7) Speciel leveringsaftale: En aftale om levering til forbrug af elektricitet, der har en brændselssammensætning og miljøpåvirkning, som adskiller sig fra almindelige leveringer af elektricitet i det sammenhængende elforsyningssystem.

8) VE-elektricitet: Elektricitet, som er fremstillet som nævnt i § 1 i bekendtgørelse om oprindelsesgaranti for VE-elektricitet.

Kapitel 2

Meddelelse af deklarationer til forbrugerne

§ 2. Elhandelsvirksomhederne skal i deklarationerne give oplysninger om brændselssammensætning og miljøpåvirkning for elektricitet som nævnt i bilag 1. Deklarationerne skal være generelle som nævnt i § 3 eller individuelle som nævnt i § 4.

Stk. 2. Deklarationerne skal angå elhandelsvirksomhedens levering af elektricitet til forbrugerne i det foregående kalenderår.

Stk. 3. Elhandelsvirksomhederne skal ajourføre deklarationerne senest den 1. juli hvert år med oplysninger for det seneste foregående kalenderår.

Stk. 4. Deklarationer forsynes med elhandelsvirksomhedens navn, logo og adresse.

§ 3. En elhandelsvirksomhed skal anvende en generel deklaration, som er udarbejdet af Energinet.dk som nævnt i § 6, med mindre elhandelsvirksomheden ifølge § 4 skal udarbejde individuel deklaration.

Stk. 2. En elhandelsvirksomhed, som skal udsende en generel deklaration, skal uændret anvende den udfyldte deklaration, som Energinet.dk har offentliggjort, jf. § 6.

§ 4. En elhandelsvirksomhed skal udarbejde en individuel deklaration, som udarbejdes som nævnt i § 7, hvis virksomheden ved fakturering eller annoncering oplyser, at virksomheden sælger elektricitet ved specielle leveringsaftaler.

Stk. 2. Hvis en elhandelsvirksomhed tilbyder flere kategorier af specielle leveringsaftaler, skal virksomheden udarbejde individuel deklaration for hver af disse kategorier.

Stk. 3. Deklarationen skal indeholde oplysning om, at eventuelle spørgsmål om rigtigheden af deklarationen kan rettes til Energinet.dk, jf. § 12.

Stk. 4. Elhandelsvirksomhederne skal anvende et standardskema for individuelle deklarationer, som udarbejdes af Energinet.dk og offentliggøres på hjemmesiden www.energinet.dk.

§ 5. Elhandelsvirksomhederne skal offentliggøre deres gældende deklarationer på deres offentligt tilgængelige elektroniske hjemmesider.

Stk. 2. Elhandelsvirksomheden skal udsende deklarationen i elektronisk eller trykt form til sine forbrugere en gang årligt samtidig med udsendelsen af den endelige faktura for den senest afsluttede forbrugsperiode. Elhandelsvirksomheden kan vælge alene at udsende en deklaration for brændselssammensætningen, jf. bilag 1, afsnit a, hvis denne deklaration tillige indeholder en henvisning til, at hele deklarationen er offentliggjort på virksomhedens hjemmeside.

Stk. 3. Hvis deklarationen ikke medsendes i samme brev eller elektroniske meddelelse som fakturaen, skal fakturaen indeholde oplysning om, hvorledes deklarationen bliver fremsendt.

Stk. 4. Elhandelsvirksomheden skal ved annoncering medsende deklarationen som nævnt i stk. 2 eller bringe en henvisning til, at deklarationen er offentliggjort på virksomhedens hjemmeside.

Kapitel 3

Fastsættelse af oplysninger i deklarationer

§ 6. Energinet.dk udarbejder senest den 1. juni hvert år en generel deklaration, jf. § 3, som viser brændselssammensætning og miljøpåvirkning fra elektricitet, som er leveret i det sammenhængende elforsyningssystem i det senest foregående kalenderår. Den generelle deklaration udarbejdes på grundlag af elproduktionen inklusive nettab i det sammenhængende elforsyningssystem i pågældende år, med korrektion for elektricitet, som er leveret til og fra andre forbundne elforsyningssystemer, og med korrektion for elektricitet, som er leveret ifølge individuelle deklarationer som nævnt i § 7.

Stk. 2. Ved udarbejdelsen anvender Energinet.dk standardværdier for miljøpåvirkninger ved forskellige energikilder på grundlag af de metoder, som Energinet.dk anvender ved udarbejdelsen af den årlige miljøberetning i medfør af elforsyningslovens § 28, stk. 2, nr. 9.

Stk. 3. Energinet.dk fastsætter retningslinier for udarbejdelsen af den generelle deklaration.

Stk. 4. Energinet.dk udarbejder standardskema for den generelle deklaration. Den udarbejdede deklaration offentliggøres på hjemmesiden www.energinet.dk.

§ 7. En elhandelsvirksomhed som nævnt i § 4, stk. 1, skal senest den 1. juli hvert år udarbejde en individuel deklaration, som viser brændselssammensætning og miljøpåvirkning for elektricitet, som leveres ifølge en speciel leveringsaftale.

Stk. 2. Hvis det fremgår af annonceringen eller faktureringen, at elleveringen kun for en nærmere angiven andel adskiller sig fra almindelige leveringer af elektricitet i det sammenhængende elforsyningssystem, skal brændselssammensætningen kun dokumenteres særskilt for denne andel. For øvrige brændsler lægges den forholdsvise brændselssammensætning i den generelle deklaration til grund, jf. § 6.

Stk. 3. Deklarationen udarbejdes på grundlag af elhandelsvirksomhedens dokumentation for brændselssammensætning som nævnt i § 8 og uden beregning af nettab.

Stk. 4. Ved udarbejdelsen skal elhandelsvirksomheden anvende regneark, som er udarbejdet af Energinet.dk, med standardværdier af miljøpåvirkninger, jf. § 6, stk. 2. Regneark offentliggøres på hjemmesiden www.energinet.dk.

§ 8. En elhandelsvirksomhed skal dokumentere brændselssammensætningen i en individuel deklaration som nævnt i stk. 2-5.

Stk. 2. Med henblik på at dokumentere levering af VE-elektricitet, for hvilken der udstedes oprindelsesgaranti efter regler, som gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder, skal elhandelsvirksomheden annullere oprindelsesgarantier for en tilsvarende mængde VE-elektricitet i overensstemmelse med bestemmelser herom i bekendtgørelse om oprindelsesgaranti for VE-elektricitet.

Stk. 3. Med henblik på at dokumentere levering af elektricitet fra højeffektiv kraftvarmeproduktion, for hvilken der udstedes oprindelsesgaranti efter regler, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/8/EF af 11. februar 2004 om fremme af kraftvarmeproduktion på grundlag af en efterspørgsel efter kraftvarme på det indre energimarked, skal elhandelsvirksomheden indsende oprindelsesgarantier for en tilsvarende mængde elektricitet til Energinet.dk med anmodning om at registrere, at garantierne er anvendt som dokumentation, jf bekendtgørelse om oprindelsesgaranti for elektricitet fra højeffektiv kraftvarmeproduktion.

Stk. 4. Annullation som nævnt i stk. 2 og anmodning som nævnt i stk. 3 skal ske senest den 31. marts i det år, hvor deklarationen udarbejdes.

Stk. 5. Ved en levering af elektricitet, som ikke omfattes af oprindelsesgarantier som nævnt i stk. 2 og 3, skal elhandelsvirksomheden dokumentere brændselsanvendelsen ved kontrakter for virksomhedens køb af pågældende mængde elektricitet eller på anden fyldestgørende måde.

Stk. 6. Energinet.dk udarbejder retningslinier for dokumentation som nævnt i stk. 2-5.

§ 9. Elhandelsvirksomheden skal udarbejde en redegørelse for, hvorledes oplysningerne i en individuel deklaration er beregnet. Hvis omsætningen af elektricitet efter den pågældende specielle leveringsaftale var under 10.000 MWh i det år, som deklarationen omhandler, skal elhandelsvirksomheden dog alene afgive en erklæring på tro og love om rigtigheden af beregningen.

Stk. 2. Elhandelsvirksomheden opbevarer dokumentation som nævnt i § 8 i 5 år efter udsendelsen af deklarationen.

Stk. 3. Redegørelsen eller erklæringen som nævnt i stk. 1 og den individuelle deklaration fremsendes til Energinet.dk senest den 1. juli hvert år.

Kapitel 4

Oplysningspligt, godkendelse af retningslinier, tilsyn, klageadgang m.v.

§ 10. Elhandelsvirksomheder og elproducenter skal efter anmodning meddele Energinet.dk alle oplysninger, som findes nødvendige ved varetagelsen af opgaver, som påhviler Energinet.dk efter denne bekendtgørelse.

§ 11. Energinet.dk indsender sine retningslinjer som nævnt i § 6, stk. 3, og § 8, stk. 6, til Energistyrelsen til godkendelse.

Stk. 2. De godkendte retningslinjer offentliggøres på hjemmesiden www.energinet.dk.

§ 12. Energinet.dk fører tilsyn med rigtigheden af oplysninger i individuelle deklarationer. Energinet.dk kan i medfør af elforsyningslovens § 63 a, stk. 6, påbyde berigtigelse af oplysninger, som er foreskrevet ifølge denne bekendtgørelse, når det påvises, at oplysningerne er urigtige eller vildledende.

§ 13. Energinet.dk’s afgørelser efter ovenstående bestemmelser kan påklages til Energiklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Stk. 2. Energistyrelsens godkendelse af retningslinjer som nævnt i § 11, stk. 1, kan ikke indbringes for anden myndighed.

Kapitel 5

Straffebestemmelser

§ 14. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, som

1) overtræder bestemmelserne i §§ 2-5 om udarbejdelse, udsendelse og anden offentliggørelse af deklarationer eller

2) afgiver urigtige oplysninger til brug i deklarationer eller urigtige oplysninger om forhold, som vedkommende er forpligtet til at give oplysninger om ifølge § 10, eller undlader at afgive sådanne oplysninger.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6

Ikrafttrædelse m.v.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. december 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 145 af 16. februar 2007 om deklaration af elektricitet til forbrugerne (elmærkningsbekendtgørelsen).

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder anvendelse for deklarationer, som omhandler levering af elektricitet fra og med kalenderåret 2010.

Energistyrelsen, den 30. november 2010

Ib Larsen

/ Hanne Windemuller


Bilag 1

Oplysninger i deklarationen

a. Brændselssammensætning i sidste kalenderår

 

Følgende brændsler skal angives:

1) Kul, brunkul.

2) Naturgas.

3) Vind, vand og sol.

4) Affald, biomasse, biogas.

5) Olie.

6) Atomkraft.

 

Brændselssammensætningen angives i tekst og ved en grafisk oversigt som vist i standardskema fra den systemansvarlige virksomhed. Ved elektronisk udsendelse af faktura til forbrugerne kan sammensætningen af brændsler angives alene i tekst, hvis deklarationen ledsages af oplysning om, at den grafiske oversigt er offentliggjort på virksomhedens hjemmeside.

 

b. Miljøpåvirkning i sidste kalenderår

 

Følgende miljøpåvirkninger skal som minimum angives:

 

Emissioner til luften:

1) CO2 (Kuldioxid – drivhusgas).

2) CH 4 (Metan).

3) N2O (Lattergas).

4) SO2 (Svovldioxid).

5) NOx (Kvælstofilte).

 

Restprodukter:

1) Kulflyveaske.

2) Kulslagge.

3) Radioaktivt affald.

 

Energinet.dk kan ved udarbejdelsen af standardskema medtage andre miljøpåvirkninger.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 140 side 16, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 211 side 55.