Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Kirke- og præsteembedekapitalen

Kapitel 2   Ind- og udbetaling af kapitaler

Kapitel 3   Anbringelse og forrentning

Kapitel 4   Regnskab

Kapitel 5   Kapitaler bestyret af menighedsråd

Kapitel 6   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitalen

I medfør af § 21, stk. 3, § 21 b, stk. 2, og § 23 a, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1352 af 5. december 2010, fastsættes:

Kapitel 1

Kirke- og præsteembedekapitalen

§ 1. Kirke- og præsteembedekapitaler, der bestyres af stiftsrådet, er:

1) Kapitaler, der er fremkommet ved afløsning af kirke- eller præstetiende.

2) Gravstedskapitaler (engangsvederlag for gravstedsvedligeholdelse) og andre kapitaler vedrørende kirkegårdenes vedligeholdelse og drift, som ikke bestyres af menighedsrådene.

3) Salgssummer, erstatningssummer og andre kapitaler, der er fremkommet ved salg eller anden afståelse af rettigheder over kirkers eller præsteembeders faste ejendomme.

4) Kapitaler, der er fremkommet ved afløsning af kirkers eller præsteembeders grundbyrderettigheder.

5) Kapitaler, der er fremkommet ved afløsning af præsteembeders jordrenterettigheder.

6) Andre kapitaler, som tilhører kirkerne eller præsteembederne, og som ikke bestyres af menighedsrådene.

Kapitel 2

Ind- og udbetaling af kapitaler

§ 2. Til kirke- og præsteembedekapitalen indbetales:

1) Provenu, der er fremkommet ved salg eller anden afståelse af rettigheder over kirkens eller præsteembedets faste ejendom, jf. lov om folkekirkens økonomi § 21 b, stk. 1.

2) Engangsvederlag for gravstedsvedligeholdelse. Størrelsen af vederlaget for vedligeholdelse af gravsteder i én fredningsperiode, hvor vedligeholdelsespligten træder i kraft straks, fastsættes i kirkegårdens vedtægt. I andre tilfælde godkendes engangsvederlaget af provstiudvalget.

Stk. 2. Provenu som nævnt i stk. 1, nr. 1 skal dog ikke indbetales til kirke- og præsteembedekapitalen, såfremt betingelserne i § 5 er opfyldt.

§ 3. Ved salg af præsteembedets faste ejendom anvendes fordelingen i § 21 a i lov om folkekirkens økonomi.

§ 4. Stiftsrådet kan tillade, at et provenu, der er fremkommet ved salg eller anden afståelse af rettigheder over kirkens eller præsteembedets faste ejendom, udbetales til kirkekassen, såfremt provenuet anvendes til finansiering af ejendomserhvervelse eller særskilte anlægsarbejder vedrørende kirken eller præsteembedet eller anvendes som afdrag på kirkekassens lån.

§ 5. Provstiudvalget kan tillade, at et provenu, der er fremkommet ved salg eller anden afståelse af rettigheder over kirkens eller præsteembedets faste ejendom, ikke indbetales til kirke- og præsteembedekapitalen, såfremt provenuet anvendes til finansiering af ejendomserhvervelse eller særskilte anlægsarbejder vedrørende kirken eller præsteembedet eller anvendes som afdrag på kirkekassens lån. Anvendelsen af provenuet skal være godkendt af provstiudvalget forud for gennemførelsen af pågældende salg eller afståelse, og provenuet hensættes til dette anvendelsesformål. Såfremt provenuet efterfølgende alligevel ikke kan anvendes til det ønskede formål, som følge af manglende godkendelse fra kirkelige tilsynsmyndigheder eller af anden årsag, skal provenuet straks indbetales til kirke- og præsteembedekapitalen, jf. § 2, stk. 1, nr. 1.

§ 6. Til nedsættelse af den kirkelige ligning udbetales gravstedskapitaler vedrørende aftaler indgået før den 1. januar 2007 til vedkommende kirke, når vedligeholdelsesperioden er udløbet.

Stk. 2. Gravstedskapitaler vedrørende aftaler indgået efter den 1. januar 2007 udbetales til vedkommende kirke efter et serieprincip, jf. § 23 a, stk. 4, i lov om folkekirkens økonomi.

Kapitel 3

Anbringelse og forrentning

§ 7. Der føres en konto for hver enkelt kirke- og præsteembedekapital, der forvaltes af stiftsrådet.

Stk. 2. Stiftsadministrationen bistår stiftsrådet med varetagelsen af opgaver forbundet med bestyrelsen af de i stk. 1 beskrevne kapitaler.

Stk. 3. Kirke- og præsteembedekapitalen forrentes til fordel for vedkommende kirkekasse efter fradrag af omkostningerne forbundet med kapitalforvaltningen.

§ 8. Kirke- og præsteembedekapitalen kan udlånes til:

1) Kirker og præsteembeder i eller uden for stiftet på vilkår fastsat af det udlånende stiftsråd.

2) Styrkelse af et andet stifts kirke- og præsteembedekapitaler på vilkår fastsat af det udlånende stiftsråd.

§ 9. Folkekirkens administrative fællesskab kan efter konkret godkendelse fra Kirkeministeriet optage lån i kirke- og præsteembedekapitaler til styrkelse af fællesfondens kassebeholdning.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte lån forrentes med den ved lånets indgåelse gældende diskonto + 1 % pr. år. Udlånsrenten genfastsættes årligt den 1. januar.

§ 10. Kirke- og præsteembedekapitaler, der ikke er udlånt, jf. §§ 7-9, placeres med henblik på sikker anbringelse og bedst mulig forrentning:

1) i sådanne obligationer i hvilke fondes midler kan anbringes,

2) i investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes, bortset fra investeringsbeviser i investeringsforeninger, hvis beholdning består af aktier, garantikapital eller andelskapital eller finansielle produkter som optioner og lignende, eller

3) på bankkonti under hensyntagen til en nødvendig likviditet eller opnåelse af størst muligt afkast.

Stk. 2. Stiftsrådene kan enkeltvis eller i fællesskab overlade kapitalforvaltningen til en ekstern kapitalforvalter.

Stk. 3. Samarbejde mellem flere stiftsråd om fælles kapitalforvaltning skal reguleres i henhold til en vedtægt, som skal godkendes af Kirkeministeriet.

Kapitel 4

Regnskab

§ 11. Stiftsrådet skal aflægge regnskab og udarbejde en årsrapport, der giver et samlet, dækkende og pålideligt billede af forvaltningen af kapitalerne.

Stk. 2. Årsrapporten består som minimum af følgende elementer:

1) Beretning.

2) Finansiel rapportering.

3) Påtegning.

Stk. 3. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 12. Bestemmelserne om regnskabsvæsen finder anvendelse på stiftsrådets forvaltning af kapitaler tilhørende kirker og præsteembeder samt andre kapitaler, hvis administration efter Kirkeministeriets bestemmelse varetages af stiftsrådet.

§ 13. Regnskabet aflægges i henhold til de regler, der til enhver tid er gældende for statens institutioner, og skal opfylde kravene i § 38 i bekendtgørelse nr. 1693 af 19. december 2006 om statens regnskabsvæsen m.v.

§ 14. Årsrapporten forelægges for stiftsrådet til godkendelse og indsendes underskrevet af stiftsrådets formand til Kirkeministeriet. Fristen for aflæggelse af årsrapporten følger fristen for stiftets årsrapport, jf. bekendtgørelse nr. 173 af 29. januar 2010 om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden.

Stk. 2. Årsrapporten offentliggøres på stiftets hjemmeside.

Revision

§ 15. Regnskaber og årsrapporter for forvaltningen af kapitalerne fra stiftsrådet revideres af Rigsrevisionen.

Kapitel 5

Kapitaler bestyret af menighedsråd

§ 16. Kapitaler, der bestyres af menighedsrådet, skal være forsynet med påtegning om, at frigivelse af kapitaler kan ske efter beslutning af provstiudvalget.

Stk. 2. Provstiudvalget kan ligeledes bestemme, at kirken optager lån af sådanne kapitaler. De nærmere vilkår for forrentning og tilbagebetaling af lån fastsættes af provstiudvalget.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. december 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 758 af 23. juni 2010 om bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitalen ophæves.

Kirkeministeriet, den 5. december 2010

Birthe Rønn Hornbech

/ Sofie Navntoft Pedersen