Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om undtagelse af biogasanlæg og blokvarmecentraler fra kapitel 4 i lov om varmeforsyning

I medfør af § 2, stk. 5, og § 21, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005, fastsættes:

Undtagelse for levering fra biogasanlæg

 § 1. Energitilsynet giver efter ansøgning dispensation fra bestemmelserne i lovens kapitel 4 til levering af biogas fra et anlæg, der ifølge varmeforsyningslovens § 2, stk. 1, nr. 1, er omfattet af reglerne om kollektive varmeforsyningsanlæg.

Stk. 2. Stk. 1 gælder for anlæg, der leverer biogas til det indenlandske marked, såfremt anlægget leverer til en virksomhed omfattet af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, der har en anden aftagemulighed.

Stk. 3. Ved en anden aftagemulighed forstås, at virksomheden har mulighed for at dække sit energibehov over en længere periode uden at aftage biogas fra det anlæg, som søger dispensation.

Stk. 4. Ansøgningen er ledsaget af dokumentation for, at de i stk. 1-3 nævnte betingelser for dispensation er opfyldt. Den virksomhed, som aftager biogas, meddeler biogasanlægget de nødvendige oplysninger.

Stk. 5. Såfremt der sker ændringer i de forhold, som virksomheden efter stk. 4 har oplyst biogasanlægget, meddeler virksomheden dette til biogasanlægget med kopi til Energitilsynet.

Stk. 6. Dispensationen bortfalder såfremt betingelserne for dispensation, jf. stk. 1-3, ikke længere er opfyldt.

Undtagelse for levering fra blokvarmecentraler

 § 2. Priser og andre betingelser for levering af opvarmet vand eller damp fra en boligbloks, virksomheds og privat eller offentlig institutions egen blokvarmecentral, der ifølge varmeforsyningslovens § 2, stk. 1, nr. 4, er omfattet af reglerne om kollektive varmeforsyningsanlæg, er undtaget fra bestemmelserne i lovens kapitel 4, såfremt anlægget udelukkende leverer opvarmet vand eller damp til boligblokkens, virksomhedens eller institutionens eget forbrug.

§ 3. En blokvarmecentral med en varmekapacitet på mellem 0,25 MW og 1 MW, der ikke udelukkende leverer varme til boligblokkens, virksomhedens eller institutionens eget forbrug, er undtaget fra anmeldelsespligten i lovens § 21, stk. 1.

Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelser

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. december 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 647 af 17. september 1991 om undtagelser fra kapitel 4 i lov om varmeforsyning.

Energistyrelsen, den 2. december 2010

Ib Larsen

/ Flemming G. Nielsen