Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32010L0013
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed1)

(Gennemførelse af medieaftale for 2011-2014 m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester), EU-Tidende 2010 nr. L 95, side 1.«

2. § 6, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Ejere af fællesantenneanlæg skal sikre, at der i anlægget sker fordeling af DR1, DR2, DR K, DR Ramasjang og TV 2, herunder de regionale programmer, der er bestemt til modtagning i det pågældende område, tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra DR og TV 2/DANMARK A/S, programmer fra DR1 og DR2 med synstolkning og tv-kanalen FOLKETINGET.«

3. § 11, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Den fjerde FM-radiokanal skal være en public service-kanal med nyheds-, aktualitets-, kultur- og debatprogrammer suppleret med en bred musikprofil. Tilladelse til programvirksomheden på den fjerde FM-radiokanal kan ikke meddeles til DR.«

4. I § 11, stk. 9, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Finansiering af public service-virksomhed på den fjerde FM-radiokanal sker gennem tilladelseshaverens andel af licensafgifterne. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om finansieringen af public service-virksomheden på den fjerde FM-radiokanal.«

5. § 11 a affattes således:

»§ 11 a. Efter regler fastsat af kulturministeren kan Det Danske Filminstitut yde tilskud til produktion af dansk tv-drama, tv-dokumentarprogrammer og public service-tv-programmer for børn og unge til udsendelse på andre fjernsynsforetagender end DR, de regionale TV 2-virksomheder og ikkekommercielle lokal-tv-stationer, jf. § 92 a.

Stk. 2. Efter regler fastsat af kulturministeren kan Det Danske Filminstitut herudover yde tilskud til produktion af danske public service-radioprogrammer til udsendelse af andre radioforetagender end DR, tilladelseshaveren til den fjerde FM-radiokanal og ikkekommercielle lokalradiostationer.«

6. I § 13 a ændres »§ 11, stk. 3-5« til: »§ 11, stk. 4«.

7. I § 39, stk. 1, indsættes efter 3. pkt.:

»Formanden skal være jurist.«

8. I § 40, stk. 1, 1. pkt., ændres »§§ 41-44 a« til: »§§ 41-44 b«.

9. Efter § 44 a indsættes:

»§ 44 b. Radio- og tv-nævnet træffer efter ansøgning eller af egen drift afgørelse om godkendelse af DR’s og de regionale TV 2-virksomheders iværksættelse af væsentlige nye tjenester og væsentlige ændringer af eksisterende tjenester.

Stk. 2. Ved afgørelser efter stk. 1 skal Radio- og tv-nævnet foretage en afvejning af tjenestens public service-værdi for samfundet og tjenestens indvirkning på andre tjenester på markedet.

Stk. 3. Ved en ny tjeneste forstås et større sammenhængende, konkret initiativ på en platform, der ikke er pålagt DR eller de regionale TV 2-virksomheder i medfør af public service-kontrakterne eller er godkendt af Radio- og tv-nævnet.

Stk. 4. Kulturministeren kan efter indhentet udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastsætte nærmere regler om Radio- og tv-nævnets afgørelser efter stk. 1, herunder om fremgangsmåde ved og kriterier for nævnets afgørelser.«

10. I § 69 a, stk. 1, ændres »medierelaterede formål« til: »medie- og filmrelaterede formål«.

11. § 75, stk. 1, affattes således:

»Reklamer i radio og fjernsyn må højst udgøre 12 minutter pr. time.«

12. § 85 a affattes således:

»§ 85 a. Produktplacering i programmer i fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester er ikke tilladt, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Ved produktplacering forstås i denne lov visning eller omtale af en vare, en tjenesteydelse eller et varemærke som led i et program mod betaling eller anden modydelse.

Stk. 3. Uanset stk. 1 er produktplacering tilladt i spillefilm, film og serier produceret til fjernsyn eller on-demand audiovisuelle medietjenester, sportsprogrammer og lette underholdningsprogrammer. Bestemmelsen i 1. pkt. gælder ikke for programmer henvendt til børn under 14 år. Bestemmelsen i 1. pkt. gælder heller ikke for DR’s og de regionale TV 2-virksomheders programmer.

Stk. 4. Stk. 1 er ikke til hinder for medtagelse af eller henvisning til en vare, en tjenesteydelse eller et varemærke i et program (produktsponsorering), hvis

1) varen, tjenesteydelsen eller varemærket ikke har nogen betydelig værdi og

2) ingen relevant medietjenesteudbyder eller tilknyttet person har modtaget betaling eller anden modydelse i relation til medtagelsen af eller henvisningen til varen, tjenesteydelsen eller varemærket i programmet.

Stk. 5. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om produktplacering, herunder om fravigelse af forbuddet mod produktplacering i stk. 1, og de krav, som programmer med produktplacering efter stk. 3 skal opfylde, og nærmere regler om produktsponsorering.«

13. I § 93, stk. 1, nr. 3, ændres »stk. 2« til: »stk. 1«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 11 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5.

§ 3

DR kan uanset § 11, stk. 5, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, fortsat udøve programvirksomhed på den fjerde FM-radiokanal på grundlag af tilladelse, som før lovens ikrafttræden er meddelt eller forlænget af Radio- og tv-nævnet efter reglerne i § 11, stk. 4, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, indtil en ny tilladelseshaver kan påbegynde sin virksomhed.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. december 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Per Stig Møller

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester), EU-Tidende 2010 nr. L 95, side 1.

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.