Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer

(Krav om VA-mærkning)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1075 af 10. november 2008 om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 1, affattes således:

»§ 3. Byggevarer må kun markedsføres eller sælges:

1) hvis de er egnede til den anvendelse, de er bestemt til,

2) hvis de opfylder kravene i en teknisk specifikation, dvs.

a) en harmoniseret standard eller på områder, hvor en sådan ikke findes,

b) en frivillig europæisk teknisk godkendelse, eller

c) en dansk standard, godkendelse eller mærkning, eller en standard i et andet EU- eller EØS-land, der opfylder kravene på samme niveau som den danske standard, godkendelse eller mærkning,

3) hvis de i nr. 2, litra a og b, nævnte byggevarer tillige er forsynet med CE-mærkning, jf. § 9, og

4) hvis de i nr. 2, litra c, nævnte byggevarer, såfremt disse er omfattet af bygningsreglementets krav om obligatorisk VA-godkendelse, tillige er forsynet med VA-mærkning, jf. § 10 a.«

2. Efter § 10 indsættes:

»Kapitel 4 a

VA-mærkning

§ 10 a. Inden markedsføring og salg af de i § 3, stk. 1, nr. 2, litra c, nævnte byggevarer skal fabrikanten eller dennes i Danmark etablerede repræsentant forsyne byggevaren med VA-mærkning, såfremt denne er omfattet af bygningsreglementets krav om obligatorisk VA-godkendelse.

Stk. 2. VA-mærkningen skal udformes i overensstemmelse med den model, der er angivet i bilag 2, og skal anbringes, så den er tydelig, læsbar og holdbar.

Stk. 3. VA-mærkningen skal anbringes på selve byggevaren, på en etikette, som er fastgjort på byggevaren, på emballagen eller på et ledsagende dokument, der ligger i emballagen.

Stk. 4. VA-mærkningen skal indeholde oplysning om:

1) fabrikantens navn eller identifikationsmærke, og

2) VA-godkendelsesnummer.

§ 10 b. Der må ikke anbringes anden mærkning eller påskrifter på byggevaren, som kan vildlede med hensyn til VA-mærkningens betydning eller grafiske udformning, eller som gør VA-mærkningen mindre synlig eller læsbar.«

3. I § 11, stk. 1, og § 17 ændres »§§ 3-10« til: »§§ 3-10 b«.

4. § 11, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. For byggevarer, der er omfattet af en obligatorisk dansk mærkningsordning, herunder VA-godkendelsesordningen, kan Erhvervs- og Byggestyrelsen forlange dokumentation for:

1) at byggevaren, hvis denne er omfattet af bygningsreglementets krav om obligatorisk VA-godkendelse, er forsynet med VA-mærkning, jf. § 3, stk. 1, nr. 4,

2) at byggevaren er mærket korrekt,

3) at en eventuel godkendelse og relevante prøvningsrapporter foreligger, og

4) at certificering er foretaget hos virksomheden.«

5. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2011.

Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 7. december 2010

Finn Lauritzen

/ Marie Voldby


Bilag 1

»Bilag 2 VA-mærkning

»VA-mærkning« består af bogstaverne »VA« i følgende udformning:

AU4239_6_1.jpg Size: (377 X 240)

Hvis »VA-mærkningen« formindskes eller forstørres, skal modellens størrelsesforhold, som anført ovenfor, overholdes.

»VA-mærkningen« skal mindst være 5 mm i højde.

Supplerende påskrifter

»VA-mærkningen« ledsages af fabrikantens navn eller identifikationsmærke, og VA-godkendelsesnummer.«