Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om typegodkendelsesordning for minirenseanlæg1)

(Ændring af slamvolumen og ophævelse af sunset-klausul)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1444 af 11. december 2007 om typegodkendelse af minirenseanlæg foretages følgende ændringer:

1. § 28, stk. 2, affattes således:

»Minirenseanlægget inklusive bundfældningstank skal have et slamlager med et volumen på minimum et års slamproduktion beregnet ud fra anlæggets kapacitet.«

2. I § 38, stk. 1, udgår:

»og ophæves automatisk den 1. april 2012, medmindre andet bestemmes inden denne dato, jf. Justitsministeriets skrivelse af 28. februar 2002 om en forsøgsordning om anvendelse af automatiske ophørsklausuler i visse bekendtgørelser på miljø- og arbejdsmiljøområdet«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den1. januar 2011.

§ 3

Typegodkendelser udstedt før denne bekendtgørelses ikrafttræden er gyldige indtil den i godkendelsen fastsatte udløbsdato.

Miljøministeriet, den 15. december 2010

Karen Ellemann

/ Helle Pilsgaard

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved 98/48/EF.