Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Kapitel 1   Pasningsgaranti og plads i anden kommune

Kapitel 2   Tilskud og egenbetaling til en plads i dagtilbud, til et sundt frokostmåltid og en forældrearrangeret frokostordning

Kapitel 3   Tilskudsberettigede forældrebetaling for søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud

Kapitel 4   Økonomisk fripladstilskud til en plads i dagtilbud, til et sundt frokostmåltid og en forældrearrangeret frokostordning

Kapitel 5   Søskendetilskud til en plads i dagtilbud og til et sundt frokostmåltid

Kapitel 6   Behandlingsmæsigt fripladstilskud til en plads i dagtilbud, et sundt frokostmåltid og en forældrearrangeret frokostordning

Kapitel 7   Plads i fritidshjem i anden kommune

Kapitel 8   Kommunalbestyrelsens tilskud til fritidshjem og forældrenes egenbetaling

Kapitel 9   Tilskudsberettigede forældrebetaling ved plads i fritidshjem i opholdskommunen

Kapitel 10   Økonomisk fripladstilskud

Kapitel 11   Søskendetilskud

Kapitel 12   Behandlingsmæssigt fripladstilskud

Kapitel 13   Plads i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge i anden kommune

Kapitel 14   Tilskud til klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge og forældrenes egenbetaling

Kapitel 15   Tilskudsberettigede forældrebetaling til klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge i opholdskommunen

Kapitel 16   Økonomisk fripladstilskud

Kapitel 17   Søskendetilskud

Kapitel 18   Opkrævning og regulering af forældrenes egenbetaling

Kapitel 19   Indhentelse af børneattest

Kapitel 20   Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om pasningsgaranti, kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud og et sundt frokostmåltid, forældrenes egenbetaling og indhentelse af børneattester m.v.

I medfør af §§ 17, 30, 44, 64, 77, § 85, stk. 2, og § 92, stk. 2, i lov nr. 501 af 6. juni 2007 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), som ændret ved lov nr. 1148 af 3. december 2008 og lov nr. 631 af 11. juni 2010, og § 2, stk. 1 og 4, i lov nr. 520 af 21. juni 2005 om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., fastsættes:

Afsnit I

Indledning

§ 1. Forældrebetaling efter dagtilbudsloven, herunder retten til et eventuelt økonomisk fripladstilskud, søskende tilskud, behandlingsmæssigt fripladstilskud og socialpædagogisk fripladstilskud, følger de eller den af barnets forældre, som har retten til en plads i et dagtilbud, fritidshjem eller et klubtilbud, jf. dagtilbudslovens § 2.

§ 2. Tilskud efter dagtilbudslovens §§ 43, 63 og 76 beregnes i følgende prioriterede rækkefølge:

1) økonomisk fripladstilskud,

2) søskendetilskud,

3) behandlingsmæssigt fripladstilskud og

4) socialpædagogisk fripladstilskud.

Afsnit II

Dagtilbud til børn indtil skolestart

Kapitel 1

Pasningsgaranti og plads i anden kommune

Pasningsgaranti

§ 3. Pasningsgaranti efter dagtilbudslovens § 23 indebærer, at kommunalbestyrelsen skal anvise en plads i et dagtilbud til børn, fra de er fyldt 26 uger og indtil skolestart.

Stk. 2. Hvis forældre overskrider fristen for at ansøge om en plads i dagtilbud i umiddelbar forlængelse af, at barnet fylder 26 uger, kan kommunen forlænge det tidsrum, inden for hvilket kommunen skal tilbyde en plads, med en periode svarende til overskridelsen.

Stk. 3. Et barn skal altid være sikret en plads i et dagtilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2 og 3, og § 21, stk. 2 og 3, senest 3 måneder efter det tidspunkt, hvor forældrene har ansøgt om en plads.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal give forældrene skriftlig meddelelse om, fra hvilken dato deres barn senest er garanteret optagelse i et dagtilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2 og 3, og § 21, stk. 2 og 3 (garantidatoen).

§ 4. Pasningsgarantien efter dagtilbudslovens § 23 er ikke opfyldt, hvis kommunalbestyrelsen mod forældrenes ønske anviser plads i et tilbud, der ikke omfattes af dagtilbudslovens § 19, stk. 2 og 3, eller § 21, stk. 2 og 3.

Stk. 2. I særlige tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen trods brud på pasningsgarantien ikke har pligt til at hæve tilskuddet, jf. dagtilbudslovens § 25, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen senest en måned efter bruddet på pasningsgarantien anvise en plads til det barn eller de børn, der ikke fik tilbud om en plads fra garantidatoen.

Plads i dagtilbud i anden kommune

§ 5. Opskrivning på venteliste og optagelse i et dagtilbud i en anden kommune efter dagtilbudslovens § 28 sker efter institutionskommunens retningslinjer for optagelse. Institutionskommunen kan anmode forældrene om at oplyse, hvornår opholdskommunen kan give et tilskud til en plads i institutionskommunen efter dagtilbudslovens § 41.

§ 6. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at lukke for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner, der ønsker en plads i et af kommunens dagtilbud, når antallet af udefrakommende børn på ventelisten overstiger 1 pct. af de børn, som er bosiddende i kommunen, og som er indskrevet i et dagtilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2 og 3, og § 21, stk. 2 og 3, i kommunen. Ved beregningen skal der rundes op til nærmeste hele tal.

Stk. 2. Ventelisten for børn fra andre kommuner, der ønsker plads i kommunens dagtilbud, kan opgøres i forhold til alle kommunens dagtilbud, aldersgrupper, dagtilbudstyper, distrikter og /eller i forhold til de enkelte dagtilbud efter dagtilbudsloven. Dagtilbudspladser, som er forbeholdt bestemte grupper af børn, kan udelades i opgørelsen og undtages fra beslutning om lukning af ventelisten.

§ 7. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at lukke for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner, hvis kommunalbestyrelsen kan påvise, at den ikke vil kunne opretholde pasningsgarantien efter dagtilbudslovens § 23 inden for de følgende tre måneder på grund af udefrakommende børn, eller at det vil kræve en udvidelse af kapaciteten.

Stk. 2. Ventelisten for børn fra andre kommuner kan opgøres i forhold til hele kommunens dagtilbud eller i forhold til aldersgrupper. Dagtilbudspladser, som er forbeholdt bestemte grupper af børn, kan udelades i opgørelsen og undtages fra beslutning om lukning af ventelisten.

§ 8. En beslutning, der er truffet efter § 6 eller § 7, bevarer kun sin gyldighed i tre måneder efter dens ikrafttræden. Inden udgangen af de tre måneder fra beslutningen om lukning af ventelisten skal kommunalbestyrelsen derfor træffe en ny beslutning om lukning, hvis ventelisten fortsat skal være lukket.

§ 9. Kommunalbestyrelsen skal elektronisk indberette beslutninger om at lukke for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner og beslutninger om forlængelse af lukning på hjemmesiden www.ventelistelukning.dk.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre beslutningen om lukning lokalt i kommunen.

Stk. 3. En beslutning om at lukke for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner og om forlængelse af lukningen har virkning fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen korrekt har indberettet beslutningen elektronisk på hjemmesiden www.ventelistelukning.dk, og lukningen er registreret på hjemmesiden.

Skolestart

§ 10. Skolestart forstås her som det tidspunkt, hvor barnet overgår til skoleregi og dermed begynder i enten fritidshjem eller SFO (skolefritidsordning) forud for undervisningsstart eller påbegynder hjemmeundervisning eller starter i børnehaveklasse eller i 1. klasse, hvis barnet ikke optages i børnehaveklasse.

Stk. 2. Skolestart kan i forhold til betaling for en plads i tilbud omfattet af dagtilbudsloven tidligst regnes fra 1. maj i det år, hvor barnet overgår til skoleregi.

Kapitel 2

Tilskud og egenbetaling til en plads i dagtilbud, til et sundt frokostmåltid og en forældrearrangeret frokostordning

§ 11. Kommunalbestyrelsens tilskud efter dagtilbudslovens § 43 til en plads i dagtilbud og til et sundt frokostmåltid må ikke overstige forældrenes faktiske betaling for pladsen tillagt eventuel betaling for et sundt frokostmåltid. Kommunalbestyrelsens søskendetilskud og fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 43 skal anvendes til at reducere forældrenes egenbetaling for en plads i et dagtilbud og eventuel betaling til et sundt frokostmåltid.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 17 til en forældrearrangeret frokostordning må ikke overstige forældrenes faktiske betaling for frokostordningen. Kommunalbestyrelsens fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 17, stk. 9, skal anvendes til at reducere forældrenes betaling til frokostordningen.

Tilskud og egenbetaling til en plads i dagtilbud og til et sundt frokostmåltid i opholdskommunen

§ 12. Kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling efter dagtilbudslovens § 31 til en plads i dagtilbud kan fastsættes, så tilskuddet og egenbetalingen varierer efter aldersgrupper. I dette tilfælde anvendes de budgetterede bruttodriftsudgifter, som opgjort efter dagtilbudslovens § 32, stk. 2, inklusive udgifter til el og renovation for den pågældende aldersgruppe ved beregningen af kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling til aldersgruppen. Kommunalbestyrelsen afgør, om tilskudsprocenten skal være den samme i forhold til alle typer af dagtilbud og alle aldersgrupper.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens eventuelle tilskud efter dagtilbudslovens § 32 a, stk. 2, og forældrenes betaling efter dagtilbudslovens § 32 a, stk. 1, til et sundt frokostmåltid efter dagtilbudslovens § 16 a, stk. 1, kan fastsættes, så tilskud og egenbetaling varierer efter aldersgrupper. I dette tilfælde anvendes de budgetterede bruttodriftsudgifter, som opgjort efter dagtilbudslovens § 32 a, stk. 4, eksklusive udgifter til el og renovation i forbindelse med frokostmåltidet, for den pågældende aldersgruppe. Kommunalbestyrelsen afgør, om tilskudsprocenten skal være den samme i forhold til alle typer af dagtilbud og alle aldersgrupper.

Stk. 3. Ved beregning af forældrenes betaling og kommunens eventuelle tilskud, jf. dagtilbudslovens § 32 a, stk. 4, til et sundt frokostmåltid efter dagtilbudslovens § 16 a, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen anvende samme opgørelsesmetode, som kommunalbestyrelsen i øvrigt anvender ved beregning af kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling, jf. dagtilbudslovens § 32, stk. 5, til en plads i kommunal eller selvejende daginstitution efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2 og 3.

§ 13. Ved beregningen af kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling opgøres kommunens budgetterede bruttodriftsudgifter på dagtilbudsområdet inklusive moms.

Stk. 2. Ved opgørelsen af kommunens budgetterede bruttodriftsudgifter til brug for beregningen af tilskud og egenbetaling for en plads i dagtilbud ses bort fra befordringsudgifter til udflytterbørnehaver.

Administrationstilskud til selvejende daginstitutioner

§ 14. En selvejende daginstitution har ret til et administrationstilskud efter dagtilbudslovens § 35, når institutionen administrerer følgende opgaver: Løn, bogføring, budget/regnskab, revision og personalejuridisk bistand.

Stk. 2. Har kommunen ikke selvejende institutioner, der modtager et administrationstilskud fastsat ved aftale med kommunalbestyrelsen, eller der varetager administrationen af alle fem opgaver efter stk. 1, har en selvejende daginstitution ret til at få forhøjet sit driftstilskud med et beløb, der udgør 2,1 pct. af kommunens gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgift, jf. dagtilbudslovens §§ 32, 33 og 34, pr. barn i et alderssvarende dagtilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2 og 3, og § 21, stk. 2 og 3.

Stk. 3. Selvejende daginstitutioner kan, uanset stk. 2, og dagtilbudslovens § 35, stk. 2, til enhver tid indgå aftale med kommunalbestyrelsen om størrelsen af administrationstilskuddet, hvis der kan opnås enighed herom.

Stk. 4. En selvejende daginstitution kan efter aftale med kommunalbestyrelsen modtage et forholdsmæssigt administrationstilskud for at varetage enkelte af de i stk. 1, nævnte administrationsopgaver.

Tilskud til privatinstitutioner

§ 15. En godkendt privatinstitution har ret til et administrationstilskud efter dagtilbudslovens § 38, når institutionen administrerer følgende opgaver: Løn, bogføring, budget/regnskab, revision og personalejuridisk bistand.

Stk. 2. Har kommunen ikke selvejende institutioner, der modtager et administrationstilskud fastsat ved aftale med kommunalbestyrelsen eller der varetager administrationen af alle fem opgaver efter stk. 1, forhøjes kommunalbestyrelsens driftstilskud til den godkendte privatinstitution i stedet med et beløb, der udgør 2,1 pct. af kommunens gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgift, jf. dagtilbudslovens §§ 32, 33 og 34, pr. barn i et alderssvarende dagtilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2 og 3, og § 21 stk. 2 og 3.

Stk. 3. En privatinstitution kan efter aftale med kommunalbestyrelsen modtage et forholdsmæssigt administrationstilskud for at varetage enkelte af de i stk. 1, nævnte administrationsopgaver.

§ 16. Kommunalbestyrelsens bygningstilskud til en godkendt privatinstitution efter dagtilbudslovens § 37 udgør et beløb pr. barn svarende til kommunens udgifter til husleje i selvejende daginstitutioner for aldersgruppen delt med det samlede antal børn i aldersgruppen i selvejende daginstitutioner i kommunen.

Stk. 2. Kan bygningstilskuddet til en godkendt privatinstitution ikke beregnes efter dagtilbudslovens § 37, fordi kommunen ikke har selvejende daginstitutioner til aldersgruppen, forhøjes kommunalbestyrelsens driftstilskud til en godkendt privatinstitution for 0-2-årige i stedet med et beløb, der udgør 4,1 pct. af kommunens gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgift, jf. dagtilbudslovens §§ 32, 33 og 34, pr. barn i et alderssvarende dagtilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2 og 3, og § 21, stk. 2 og 3. For godkendte privatinstitutioner med børn i aldersgruppen 3 år og indtil skolestart forhøjes driftstilskuddet med et beløb, der udgør 3,2 pct. af kommunens gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgift, jf. dagtilbudslovens §§ 32, 33 og 34, pr. barn i et alderssvarende dagtilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2 og 3, og § 21, stk. 2 og 3.

§ 17. Kommunalbestyrelsen skal give et driftstilskud til pladsen pr. barn, der optages i en godkendt privatinstitution, der oprindeligt er oprettet af det tyske mindretal som en selvejende daginstitution efter dagtilbudslovens § 19, stk. 3.

Stk. 2. Driftstilskuddet skal svare til det gennemsnitlige driftstilskud pr. plads, som selvejende daginstitutioner for det tyske mindretal i kommunen modtager pr. barn i samme aldersgruppe.

Stk. 3. Omlægges en selvejende daginstitution oprettet af det tyske mindretal til en privatinstitution efter dagtilbudslovens § 19, stk. 4, og er der ikke længere selvejende daginstitutioner for det tyske mindretal i kommunen, skal driftstilskuddet pr. barn til privatinstitutioner efter stk. 1, i stedet ydes på grundlag af det senest kendte regnskabsår for kommunens selvejende daginstitutioner for det tyske mindretal til samme aldersgruppe.

§ 18. Kommunalbestyrelsens samlede tilskud til en plads og til et sundt frokostmåltid i privatinstitution efter dagtilbudslovens §§ 36-38 og 43 udbetales direkte til privatinstitutionen.

§ 19. Opkræver kommunalbestyrelsen et depositum efter dagtilbudslovens § 20, stk. 4, i forbindelse med ansøgning om godkendelse af en privatinstitution, må dette maksimalt udgøre 30.000 kr.

Stk. 2. Depositummet tilbagebetales, når kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse.

Tilskud til en plads i dagtilbud i anden kommune

§ 20. Når et barn ved flytning bevarer sin plads i et dagtilbud i fraflytningskommunen, jf. dagtilbudslovens § 28, stk. 3, skal barnets nye opholdskommune yde tilskud til pladsen efter dagtilbudslovens § 41. Tilskud efter dagtilbudslovens § 41 skal ydes i umiddelbar tilknytning til flytningen, så der ikke er ophør i tilskuddet til barnets ophold i dagtilbuddet.

Stk. 2. Opholdskommunens samlede tilskud til en plads og eventuelle tilskud til et sundt frokostmåltid i et dagtilbud i en anden kommune skal udbetales direkte til institutionskommunen. Den mellemkommunale afregning er eksklusive moms.

§ 21. Ønsker forældre en plads til deres barn i et dagtilbud, der er knyttet til det tyske mindretal ved Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, og er der ikke et sådant tilbud i opholdskommunen, kan forældrene ønske det i en anden kommune. Forældrene betaler i dette tilfælde for opholdet i dagtilbuddet i institutionskommunen efter de almindelige bestemmelser i dagtilbudslovens §§ 31-32 og §§ 33-34 om tilskud og forældrebetaling for en plads i dagtilbud i opholdskommunen, tillagt udgiften til et sundt frokostmåltid efter dagtilbudslovens § 16 a.

Stk. 2. Opholdskommunen afholder eventuelle merudgifter i forhold til institutionskommunen.

Kapitel 3

Tilskudsberettigede forældrebetaling for søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud

Tilskudsberettigede forældrebetaling til en plads i dagtilbud og til et sundt frokostmåltid i opholdskommunen

§ 22. Ved optagelse i dagtilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2 og 3, og § 21, stk. 2 og 3, udgør den tilskudsberettigede forældrebetaling for søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 43 et beløb svarende til forældrenes egenbetaling for dagtilbudspladsen, jf. dagtilbudslovens §§ 31-32 og §§ 33-34 tillagt betaling for et sundt frokostmåltid, jf. dagtilbudslovens § 32 a, stk. 1, såfremt der er et sundt frokostmåltid i daginstitutionen.

Tilskudsberettigede forældrebetaling til en plads i dagtilbud og et sundt frokostmåltid i privatinstitution

§ 23. Ved optagelse i en privatinstitution efter dagtilbudslovens § 19, stk. 4, udgør den tilskudsberettigede forældrebetaling for søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 43 et beløb svarende til den gennemsnitlige budgetterede egenbetaling pr. plads i et alderssvarende dagtilbud i opholdskommunen tillagt den gennemsnitlige budgetterede egenbetaling pr. barn for et sundt frokostmåltid i en alderssvarende daginstitution i opholdskommunen opgjort efter dagtilbudslovens § 32 a, såfremt der er et sundt frokostmåltid i den benyttede privatinstitution.

Stk. 2. Hvis der ikke er daginstitutioner med et sundt frokostmåltid til aldersgruppen i opholdskommunen, og forældrene benytter en privatinstitution med et sundt frokostmåltid, udgør den tilskudsberettigede forældrebetaling for søskendetilskud og fripladstilskud efter dagtilbudslovenes § 43 for en plads og et sundt frokostmåltid et beløb svarende til den gennemsnitlige budgetterede egenbetaling pr. plads i et alderssvarende dagtilbud i opholdskommunen tillagt den forventede takst, jf. dagtilbudslovens § 16 b, stk. 6, for et sundt frokostmåltid, som kommunalbestyrelsen har fastsat forud for den seneste beslutning om et eventuelt fravalg af et sundt frokostmåltid.

Tilskudsberettigede forældrebetaling til en plads i dagtilbud og til et sundt frokostmåltid i anden kommune

§ 24. Ved optagelse i dagtilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2 og 3, og § 21, stk. 2 og 3, i anden kommune udgør den tilskudsberettigede forældrebetaling for søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 43 et beløb svarende til den laveste af:

1) den gennemsnitlige budgetterede egenbetaling pr. plads i et alderssvarende dagtilbud i opholdskommunen, tillagt den gennemsnitlige egenbetaling pr. barn for et sundt frokostmåltid i opholdskommunen, såfremt der er et sundt frokostmåltid i det benyttede dagtilbud i institutionskommunen, og

2) den faktiske egenbetaling pr. plads i det benyttede dagtilbud i institutionskommunen, dvs. den gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgift pr. plads i det benyttede dagtilbud i institutionskommunen, som beregnet i institutionskommunen, jf. dagtilbudslovens §§ 31-32 og §§ 33-34, fratrukket opholdskommunens tilskud efter dagtilbudslovens § 41, og et eventuelt ekstra tilskud efter dagtilbudslovens § 42 til reduktion af forældrenes egenbetaling, tillagt den faktiske egenbetaling for frokostmåltid i det benyttede dagtilbud, d.v.s. bruttoudgiften pr. barn for et sundt frokostmåltid i det benyttede dagtilbud, fratrukket opholdskommunens eventuelle tilskud til et sundt frokostmåltid, såfremt der er et sundt frokostmåltid i det benyttede dagtilbud i institutionskommunen.

Stk. 2. Hvis der ikke er daginstitutioner med et sundt frokostmåltid til aldersgruppen i opholdskommunen, og forældrene benytter en daginstitution med et sundt frokostmåltid i en anden kommune, udgør den tilskudsberettigede forældrebetaling for søskendetilskud og fripladstilskud efter dagtilbudslovenes § 43 for en plads i dagtilbud og et sundt frokostmåltid et beløb svarende til den laveste af:

1) den gennemsnitlige budgetterede egenbetaling pr. plads i et alderssvarende dagtilbud i opholdskommunen, tillagt den forventede takst, som kommunalbestyrelsen har fastsat ved den seneste beslutning om et eventuelt fravalg, jf. dagtilbudslovens § 16 b, stk. 6, og

2) den faktiske egenbetaling pr. plads i det benyttede dagtilbud i institutionskommunen, dvs. den gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgift pr. plads i det benyttede dagtilbud i institutionskommunen, som beregnet i institutionskommunen, jf. dagtilbudslovens §§ 31-32 og §§ 33-34, fratrukket opholdskommunens tilskud efter dagtilbudslovens § 41 og et eventuelt ekstra tilskud efter dagtilbudslovens § 42 til reduktion af forældrenes egenbetaling, tillagt den faktiske egenbetaling pr. barn for et sundt frokostmåltid i det benyttede dagtilbud, dvs. bruttoudgiften pr. barn for et sundt frokostmåltid i det benyttede dagtilbud fratrukket opholdskommunens eventuelle tilskud til et sundt frokostmåltid.

Tilskudsberettigede forældrebetaling til en forældrearrangeret frokostordning

§ 25. Den tilskudsberettigede forældrebetaling for økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 17, stk. 9, til en forældrearrangeret frokostordning efter dagtilbudslovens § 17, stk. 1 og stk. 6 udgør et beløb svarende til det af opholdskommunen fastsatte maksimumsbeløb for forældrenes betaling til en forældrearrangeret frokostordning, jf. dagtilbudslovens § 17, stk. 2, dog mindst den gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. barn til et sundt frokostmåltid i et alderssvarende dagtilbud i kommunen, jf. dagtilbudslovens § 32 a, stk. ,3.

Stk. 2. Hvis der ikke er daginstitutioner med et sundt frokostmåltid til aldersgruppen i opholdskommunen, udgør mindstebeløbet efter stk. 1, den forventede takst efter dagtilbudslovens § 16 b, stk. 6, som kommunalbestyrelsen har fastsat ved den seneste beslutning om et eventuelt fravalg af et sundt frokostmåltid, tillagt et eventuelt ekstra tilskud efter dagtilbudslovens § 32 a, stk. 2.

Kapitel 4

Økonomisk fripladstilskud til en plads i dagtilbud, til et sundt frokostmåltid og en forældrearrangeret frokostordning

26. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal give et økonomisk fripladstilskud til en plads i dagtilbud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2, et sundt frokostmåltid efter dagtilbudslovens § 43, stk. 2 og en forældrearrangeret frokostordning efter dagtilbudslovens § 17, stk. 9, når forældrene eller den af forældrene, der har retten til dagtilbudspladsen og til fripladstilskuddet, jf. § 1, dokumenterer en aktuel indtægt, jf. § 27, der ligger inden for fripladsskalaens indtægtsgrænser. Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med 52.988 kr. for enlige forsørgere, jf. stk. 4.

Stk. 2. Er den af forældrene, der har retten til dagtilbudspladsen og til fripladstilskuddet, jf. § 1, gift eller lever i et ægteskabslignende samlivsforhold, skal ægtefællens eller samleverens indtægt medregnes i den aktuelle indtægt ved beregningen af fripladstilskud.

Stk. 3. Er der hos forældrene eller den forælder, der har retten til dagtilbudspladsen og til fripladstilskuddet, jf. § 1, mere end et barn under 18 år i hjemmet, forhøjes fripladsskalaens indtægtsgrænser med kr. 7.000 for hvert barn ud over det første barn.

Stk. 4. Som enlig forsørger medregnes også den forælder, der er enlig, fordi ægtefællen eller samleveren er indsat udover 3 måneder i institutioner under Kriminalforsorgen.

§ 27. Den aktuelle indtægt, der skal lægges til grund for kommunalbestyrelsens afgørelse om økonomisk fripladstilskud, består af:

1) personlig indkomst efter § 3 i personskatteloven med tillæg af positiv nettokapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter § 7 i personskatteloven, dog før det deri nævnte grundbeløb og bundfradrag, og

2) aktieindkomst, der beskattes efter § 8 a, stk. 1 og 2, i personskatteloven, bortset fra udbytteindkomst op til kr. 5.000.

Stk. 2. Når den faktiske indtægt er væsentlig større eller mindre end den aktuelle indtægt beregnet efter stk. 1, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om økonomisk fripladstilskud på baggrund af en samlet vurdering af familiens økonomiske og sociale forhold.

Stk. 3. Studielån, der udbetales efter lov om statens uddannelsesstøtte, betragtes ikke som en del af forældrenes aktuelle indtægt.

Stk. 4. Indtægtsgrundlaget for beregning af økonomisk fripladstilskud til forældre, der er eller har været beskæftiget om bord på et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, opgøres efter § 12 i bekendtgørelse nr. 1032 af 22. oktober 2004 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere med senere ændringer.

§ 28. Socialministeriet offentliggør hvert år en fripladsskala for det kommende år, som indeholder indtægtsgrænser for økonomisk fripladstilskud. Fripladsskalaen i år 2011 niveau fremgår af bilag 1.

Stk. 2. Fripladsskalaens nedre og øvre indtægtsgrænse og forhøjelsen af fripladsgrænserne for enlige forsørgere efter § 26, stk. 4, reguleres én gang årligt pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker afhængigt af, om den tilgrundliggende lønudvikling for beregning af tilpasningsprocenten er højere eller lavere end 2,0 pct. De regulerede nedre og øvre fripladsgrænser afrundes til nærmeste kronebeløb deleligt med 100. Den regulerede forhøjelse af fripladsgrænserne for enlige forsørgere efter § 26, stk. 4, afrundes til det nærmeste beløb i kroner.

Stk. 3. Differencen mellem den nedre og øvre indtægtsgrænse, reguleret efter stk. 2, deles med 95, og resultatet, afrundes til nærmeste kronebeløb.

Stk. 4. Ved den første indtægtsstigning, regnet fra fripladsskalaens nedre indtægtsgrænse, der svarer til kronebeløbet efter stk. 3, fastsættes forældrenes betaling til 5 pct. af den tilskudsberettigede forældrebetaling, som defineret i §§ 22-25. For hver efterfølgende indtægtsstigning, der svarer til kronebeløbet efter stk. 3, forhøjes forældrenes betaling med 1 pct. af den tilskudsberettigede forældrebetaling, som defineret i §§ 22-25.

Nyoptagelse, indtægtsgrundlag og vejledning m.v.

§ 29. Ved nyoptagelse i et dagtilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, og § 21, stk. 2 og 3, skal kommunalbestyrelsen give et økonomisk fripladstilskud fra det tidspunkt, hvor barnet optages i dagtilbuddet, når forældrene dokumenterer, at deres aktuelle indtægter, jf. §§ 26 og 27, ligger inden for de indtægtsgrænser, der berettiger til økonomisk fripladstilskud efter fripladsskalaen, jf. § 28.

Stk. 2. Søges der om fripladstilskud i andre situationer end ved nyoptagelse efter stk. 1, skal kommunalbestyrelsen give økonomisk fripladstilskud fra den 1. i måneden, der følger efter datoen for ansøgningen om økonomisk fripladstilskud.

§ 30. Kommunalbestyrelsen skal oplyse forældrene om hvilket indtægtsgrundlag, der ligger til grund for beregningen af det økonomiske fripladstilskud. Kommunalbestyrelsen skal endvidere oplyse forældrene om pligten til underretning efter § 31, stk. 1.

§ 31. Forældrene har pligt til at underrette kommunen om varige stigninger i deres faktiske indtægt eller andre forhold i årets løb, der har betydning for retten til økonomisk fripladstilskud herunder til- eller framelding til en forældrearrangeret frokostordning efter dagtilbudslovens § 17.

Stk. 2. En indtægtsfremgang på under 10 pct. giver ikke anledning til en regulering af det økonomiske fripladstilskud. Har forældre en indtægtsfremgang på over 10 pct., kan kommunalbestyrelsen regulere det økonomiske fripladstilskud med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor forældrenes forhold har ændret sig.

§ 32. Lederen af et dagtilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, og § 21, stk. 2 og 3, skal vejlede forældrene om muligheden for økonomisk fripladstilskud. Oplysninger om reglerne for økonomisk fripladstilskud skal offentliggøres i det enkelte dagtilbud eller på dagtilbuddets hjemmeside og efter anmodning udleveres til forældrene.

Kapitel 5

Søskendetilskud til en plads i dagtilbud og til et sundt frokostmåltid

§ 33. Søskendetilskud, jf. dagtilbudslovens § 43, nr. 1, skal beregnes i forhold til den/de billigste plads(er), som findes ved at sammenligne opholdskommunens nettodriftsudgifter, jf. dagtilbudslovens §§ 31-32, §§ 33-34 og § 83. Dette gælder også i tilfælde, hvor et barn har plads i en anden kommune. Søskendetilskud til et sundt frokostmåltid beregnes i forhold til det barn/de børn, der modtager søskendetilskud til pladsen.

Stk. 2. Der ydes ikke søskendetilskud til den dyreste plads.

Stk. 3. Søskendebegrebet omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn med ophold i samme hjem. Børn af ikke-samlevende forældre med fælles forældremyndighed, som bor lige meget hos begge forældre, medregnes som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret.

Søskendetilskud til dagtilbud

§ 34. Ved optagelse i et dagtilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2 og 3, og § 21, stk. 2 og 3, udgør kommunalbestyrelsens søskendetilskud et beløb, der svarer til mindst 50 pct. af den tilskudsberettigede forældrebetaling som defineret i §§ 22-24, nedbragt med et eventuelt økonomisk fripladstilskud til pladsen og et sundt frokostmåltid.

Søskendetilskud til privat pasning

§ 35. Ved privat pasning, jf. dagtilbudslovens § 80, fastsættes kommunalbestyrelsens søskendetilskud til et beløb, der svarer til mindst 85 pct. af søskendetilskuddet til en plads beregnet af de budgetterede bruttodriftsudgifter for det billigste alderssvarende dagtilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2 og 3, og § 21, stk. 2 og 3, i opholdskommunen.

Stk. 2. Søskendetilskud til privat pasning må ikke overstige et beløb, der svarer til søskendetilskuddet til en plads beregnet for det billigste alderssvarende dagtilbud i opholdskommunen efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2 og 3, og § 21, stk. 2 og 3.

Stk. 3. Søskendetilskuddet efter stk. 1, udbetales til forældrene sammen med kommunalbestyrelsens tilskud til privat pasning efter dagtilbudslovens § 80. Tilskuddet skal anvendes til den private pasning.

Kapitel 6

Behandlingsmæsigt fripladstilskud til en plads i dagtilbud, et sundt frokostmåltid og en forældrearrangeret frokostordning

§ 36. Når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde er optaget i et dagtilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2 og 3, og § 21, stk. 2 og 3, udgør kommunalbestyrelsens behandlingsmæssige fripladstilskud, jf. dagtilbudslovens § 43, et beløb, der svarer til 50 pct. af den tilskudsberettigede forældrebetaling, jf. § 22-25, nedbragt med et eventuelt søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud til pladsen og et sundt frokostmåltid eller et økonomisk fripladstilskud til en forældrearrangeret frokostordning efter dagtilbudslovens § 17.

Stk. 2. Er barnet optaget i en halvtidsplads eller derunder i et dagtilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2 og 3, og § 21, stk. 2 og 3, forhøjes kommunalbestyrelsens tilskud med et behandlingsmæssigt fripladstilskud, jf. dagtilbudslovens § 43, der svarer til 100 % af den tilskudsberettigede forældrebetaling, jf. § 22-25, nedbragt med et eventuelt søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud til pladsen og et sundt frokostmåltid eller et økonomisk fripladstilskud til en forældrearrangeret frokostordning efter dagtilbudslovens § 17.

Socialpædagogisk fripladstilskud til en plads i et dagtilbud og et sundt frokostmåltid

§ 37. Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af det socialpædagogiske fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 43. Kommunalbestyrelsens socialpædagogisk fripladstilskud kan højst udgøre et beløb, der svarer til forældrenes faktiske egenbetaling til pladsen og betaling for et sundt frokostmåltid eller en forældrearrangeret frokostordning, nedbragt med et eventuelt søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud til pladsen og et sundt frokostmåltid eller et økonomisk fripladstilskud til en forældrearrangeret frokostordning efter dagtilbudslovens § 17.

Afsnit III

Fritidshjemsplads til børn i skolealderen

Kapitel 7

Plads i fritidshjem i anden kommune

§ 38. Opskrivning på venteliste og optagelse i et fritidshjem i en anden kommune efter dagtilbudslovens § 55 sker efter institutionskommunens retningslinjer for optagelse. Institutionskommunen kan anmode forældrene om at oplyse, hvornår opholdskommunen kan give et tilskud til en plads i institutionskommunen efter dagtilbudslovens § 61.

§ 39. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at lukke for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner, der ønsker en plads i et af kommunens fritidshjem, når antallet af udefrakommende børn på ventelisten overstiger 1 pct. af de børn, som er bosiddende i kommunen, og som er indskrevet i et fritidshjem efter dagtilbudslovens § 52, stk. 2 og 3, i kommunen. Ved beregningen skal der rundes op til nærmeste hele tal.

Stk. 2. Ventelisten for børn fra andre kommuner, der ønsker plads i kommunens fritidshjem, kan opgøres i forhold til alle kommunens fritidshjem, aldersgrupper, fritidshjemstyper, distrikter og/eller i forhold til de enkelte fritidshjem efter dagtilbudsloven. Fritidshjemspladser, der er forbeholdt bestemte grupper af børn, kan udelades i opgørelsen og undtages fra beslutning om lukning af ventelisten.

§ 40. En beslutning, der er truffet efter § 40, bevarer kun sin gyldighed i tre måneder efter dens ikrafttræden. Inden udgangen af de tre måneder fra beslutningen om lukning af ventelisten, skal kommunalbestyrelsen derfor træffe en ny beslutning om lukning, hvis ventelisten fortsat skal være lukket.

§ 41. Kommunalbestyrelsen skal elektronisk indberette beslutninger om at lukke for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner og beslutninger om forlængelse af lukning på hjemmesiden www.ventelistelukning.dk.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre beslutningen om lukning lokalt i kommunen.

Stk. 3. En beslutning om at lukke for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner og om forlængelse af lukningen har først virkning, når kommunalbestyrelsen korrekt har indberettet beslutningen elektronisk på hjemmesiden www.ventelistelukning.dk, og lukningen er registreret på hjemmesiden.

Kapitel 8

Kommunalbestyrelsens tilskud til fritidshjem og forældrenes egenbetaling

§ 42. Kommunalbestyrelsens tilskud efter dagtilbudslovens § 63 til en plads i fritidshjem må ikke overstige forældrenes faktiske egenbetaling for pladsen. Kommunalbestyrelsens fripladstilskud og søskendetilskud efter dagtilbudslovens § 63 skal anvendes til at reducere forældrenes egenbetaling til en plads i fritidshjem.

Tilskud til kommunale og selvejende fritidshjem i opholdskommunen

§ 43. Kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling efter dagtilbudslovens § 57 til en plads i fritidshjem kan fastsættes, så tilskuddet og egenbetalingen varierer efter aldersgrupper. I disse tilfælde anvendes de budgetterede bruttodriftsudgifter for den pågældende aldersgruppe ved beregningen af kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling til aldersgruppen. Kommunalbestyrelsen afgør, om tilskudsprocenten skal være den samme i forhold til alle typer af fritidshjem og alle aldersgrupper.

§ 44. Ved beregningen af kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling opgøres kommunens budgetterede bruttodriftsudgifter på fritidshjemsområdet inklusive moms.

Stk. 2. Ved opgørelsen af kommunens budgetterede bruttodriftsudgifter til brug for beregningen af tilskud og egenbetaling for en plads i fritidshjem ses der bort fra befordringsudgifter til udflytterfritidshjem.

Administrationstilskud til selvejende fritidshjem

§ 45. Et selvejende fritidshjem har ret til et administrationstilskud efter dagtilbudslovens § 59, når institutionen administrerer følgende opgaver: Løn, bogføring, budget/regnskab revision og personalejuridisk bistand.

Stk. 2. Har kommunen ikke selvejende fritidshjem, der modtager et administrationstilskud fastsat ved aftale med kommunalbestyrelsen, eller der varetager administrationen af alle fem opgaver efter stk. 1, har et selvejende fritidshjem ret til at få forhøjet sit driftstilskud med et beløb, der udgør 2,1 pct. af kommunens gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter pr. barn i et aldersvarende fritidshjem efter dagtilbudslovens § 52, stk. 2 og 3.

Stk. 3. Selvejende fritidshjem kan, uanset stk. 2 og dagtilbudslovens § 59, stk. 2, til enhver tid indgå aftale med kommunalbestyrelsen om størrelsen af administrationstilskuddet, hvis der kan opnås enighed herom.

Stk. 4. Et selvejende fritidshjem kan efter aftale med kommunalbestyrelsen modtage et forholdsmæssigt administrationstilskud for at varetage enkelte af de i stk. 1 nævnte administrationsopgaver.

Tilskud til fritidshjem i anden kommune

§ 46. Når et barn ved flytning bevarer sin plads i et fritidshjem i fraflytningskommunen efter dagtilbudslovens § 55, stk. 3, skal barnets nye opholdskommune yde et tilskud til pladsen efter dagtilbudslovens § 61. Tilskuddet skal ydes i umiddelbar tilknytning til flytningen, så der ikke er ophør i tilskuddet til barnets ophold i fritidshjemmet.

Stk. 2. Det samlede tilskud udbetales direkte til institutionskommunen. Den mellemkommunale afregning er eksklusive moms.

§ 47. Ønsker forældre en plads til deres barn i et fritidshjem, der er tilknyttet det tyske mindretal ved Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, og er der ikke et sådant tilbud i opholdskommunen, kan forældrene ønske det i en anden kommune. Forældrene betaler i dette tilfælde for opholdet i fritidshjemmet i institutionskommunen efter de almindelige bestemmelser i dagtilbudslovens §§ 57-59 om tilskud og forældrebetaling for en plads i dagtilbud i opholdskommunen.

Stk. 2. Opholdskommunen afholder eventuelle merudgifter i forhold til institutionskommunen.

Kapitel 9

Tilskudsberettigede forældrebetaling ved plads i fritidshjem i opholdskommunen

§ 48. Ved optagelse i fritidshjem efter dagtilbudslovens § 52, stk. 2 og 3, udgør den tilskudsberettigede forældrebetaling et beløb svarende til forældrenes egenbetaling for fritidshjemspladsen, jf. dagtilbudslovens §§ 57 og 58.

Tilskudsberettigede forældrebetaling ved plads i privat fritidshjem

§ 49. Ved optagelse i et privat fritidshjem efter dagtilbudslovens § 52, stk. 4, udgør den tilskudsberettigede forældrebetaling et beløb svarende til den gennemsnitlige budgetterede egenbetaling pr. plads i et alderssvarende fritidshjem i opholdskommunen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens samlede tilskud til en plads i privat fritidshjem, jf. dagtilbudslovens §§ 60 og 63 udbetales direkte til det private fritidshjem.

Tilskudsberettigede forældrebetaling ved plads i fritidshjem i anden kommune

§ 50. Ved optagelse i fritidshjem efter dagtilbudslovens § 52, stk. 2 og 3, i anden kommune udgør den tilskudsberettigede forældrebetaling et beløb svarende til den laveste af

1) den gennemsnitlige budgetterede egenbetaling pr. plads i et alderssvarende fritidshjem i opholdskommunen, og

2) den faktiske egenbetaling pr. plads i det benyttede fritidshjem i institutionskommunen, dvs. den gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgift pr. plads i det benyttede fritidshjem i institutionskommunen, som beregnet i institutionskommunen, jf. dagtilbudslovens § 57, stk. 2 og § 58, fratrukket opholdskommunens tilskud efter dagtilbudslovens § 61, og et eventuelt ekstra tilskud efter dagtilbudslovens § 62 til reduktion af forældrenes egenbetaling.

Kapitel 10

Økonomisk fripladstilskud

§ 51. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal give et økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 63, nr. 2, når forældrene eller den af forældrene, der har retten til fritidshjemspladsen og til fripladstilskuddet, jf. § 1, dokumenterer en aktuel indtægt, der ligger inden for fripladsskalaens indtægtsgrænser, jf. § 53. Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med 52.988 kr. for enlige forsørgere, jf. stk. 4.

Stk. 2. Er den af forældrene, der har retten til fritidshjemspladsen og til fripladstilskuddet, jf. § 1, gift eller lever i et samlivsforhold, skal ægtefællens eller samleverens indtægt medregnes i den aktuelle indtægt ved beregningen af fripladstilskud.

Stk. 3. Er der hos forældrene eller den forælder, der har retten til fritidshjemspladsen og til fripladstilskuddet, jf. § 1, mere end et barn under 18 år i hjemmet, forhøjes fripladsskalaens indtægtsgrænser med kr. 7.000 for hvert barn ud over det første barn.

Stk. 4. Som enlig forsørger medregnes også den forælder, der er enlig, fordi ægtefællen eller samleveren er indsat udover 3 måneder i institutioner under Kriminalforsorgen.

§ 52. Den aktuelle indtægt, der skal lægges til grund for kommunalbestyrelsens afgørelse om økonomisk fripladstilskud, består af:

1) personlig indkomst efter § 3 i personskatteloven med tillæg af positiv nettokapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter § 7 i personskatteloven, dog før det deri nævnte grundbeløb og bundfradrag, og

2) aktieindkomst, der beskattes efter § 8 a, stk. 1-2, i personskatteloven, bortset fra udbytteindkomst op til kr. 5.000.

Stk. 2. Når den faktiske indtægt er væsentlig større eller mindre end den aktuelle indtægt beregnet efter stk. 1, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om økonomisk fripladstilskud på baggrund af en samlet vurdering af familiens økonomiske og sociale forhold.

Stk. 3. Studielån, der udbetales efter lov om statens uddannelsesstøtte, betragtes ikke som en del af forældrenes aktuelle indtægt.

Stk. 4. Indtægtsgrundlaget for beregning af økonomisk fripladstilskud til forældre, der er eller har været beskæftiget om bord på et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, opgøres efter § 12 i bekendtgørelse nr. 1032 af 22. oktober 2004 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere med senere ændringer.

§ 53. Socialministeriet offentliggør hvert år en fripladsskala for det kommende år, som indeholder indtægtsgrænser for økonomisk fripladstilskud. Fripladsskalaen i år 2011 niveau fremgår af bilag 1.

Stk. 2. Fripladsskalaens nedre og øvre indtægtsgrænse og forhøjelsen af fripladsgrænserne for enlige forsørgere efter § 51, stk. 1, reguleres én gang årligt pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker afhængigt af, om den tilgrundliggende lønudvikling for beregning af tilpasningsprocenten er højere eller lavere end 2,0 pct. De regulerede nedre og øvre fripladsgrænser afrundes til nærmeste kronebeløb deleligt med 100. Den regulerede forhøjelse af fripladsgrænserne for enlige forsørgere efter § 51, stk. 1, afrundes til det nærmeste beløb i kroner.

Stk. 3. Differencen mellem den nedre og øvre indtægtsgrænse, reguleret efter stk. 2, deles med 95, og resultatet afrundes til nærmeste kronebeløb.

Stk. 4. Ved den første indtægtsstigning, regnet fra fripladsskalaens nedre indtægtsgrænse, der svarer til kronebeløbet efter stk. 3, fastsættes forældrenes egenbetaling til 5 pct. af den tilskudsberettigede forældrebetaling ved den benyttede plads, som defineret i §§ 48-50. For hver efterfølgende indtægtsstigning, der svarer til kronebeløbet efter stk. 3, forhøjes forældrenes egenbetaling med 1 pct. af den tilskudsberettigede forældrebetaling ved den benyttede plads, som defineret i §§ 48-50.

Nyoptagelse, indtægtsgrundlag, vejledning m.v.

§ 54. Ved nyoptagelse i et fritidshjem efter dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4, skal kommunalbestyrelsen give et økonomisk fripladstilskud fra det tidspunkt, hvor barnet optages i fritidshjemmet, når forældrene dokumenterer, at deres aktuelle indtægter, jf. §§ 51 og 52, ligger inden for de indtægtsgrænser, der berettiger til økonomisk fripladstilskud efter fripladsskalaen, jf. § 53.

Stk. 2. Søges der om fripladstilskud i andre situationer end ved nyoptagelse efter stk. 1, skal kommunalbestyrelsen give økonomisk fripladstilskud fra den 1. i måneden, der følger efter datoen for ansøgningen om økonomisk fripladstilskud.

§ 55. Kommunalbestyrelsen skal oplyse forældrene om, hvilket indtægtsgrundlag der ligger til grund for beregningen af det økonomiske fripladstilskud. Kommunalbestyrelsen skal endvidere oplyse forældrene om pligten til underretning efter § 56, stk.1.

§ 56. Forældrene har pligt til at underrette kommunen om varige stigninger i deres faktiske indtægt eller andre forhold i årets løb, der har betydning for retten til økonomisk fripladstilskud.

Stk. 2. En indtægtsfremgang på under 10 pct. giver ikke anledning til en regulering af det økonomiske fripladstilskud. Har forældre en indtægtsfremgang på over 10 pct., kan kommunalbestyrelsen regulere det økonomiske fripladstilskud med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor forældrenes forhold har ændret sig.

§ 57. Lederen af et fritidshjem efter dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4, skal vejlede forældrene om muligheden for økonomisk fripladstilskud. Oplysninger om reglerne for økonomisk fripladstilskud skal offentliggøres i det enkelte fritidshjem eller på fritidshjemmets hjemmeside og efter anmodning udleveres til forældrene.

Kapitel 11

Søskendetilskud

§ 58. Søskendetilskud, jf. dagtilbudslovens § 63, nr. 1, skal beregnes i forhold til den/de billigste plads(er), som findes ved at sammenligne opholdskommunens nettodriftsudgifter, jf. dagtilbudslovens §§ 57-59. Dette gælder også, hvis et barn har plads i en anden kommune.

Stk. 2. Der ydes ikke søskendetilskud til den dyreste plads.

Stk. 3. Søskendebegrebet omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn med ophold i samme hjem. Børn af ikke-samlevende forældre med fælles forældremyndighed, som bor lige meget hos begge forældre, medregnes som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret.

§ 59. Ved optagelse i et fritidshjem efter dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4, udgør kommunalbestyrelsens søskendetilskud et beløb, der svarer til mindst 50 pct. af den tilskudsberettigede forældrebetaling som defineret i § 48-50, nedbragt med et eventuelt fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 63, nr. 2.

Kapitel 12

Behandlingsmæssigt fripladstilskud

§ 60. Når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde er optaget i et fritidshjemefter dagtilbudslovens § 52, stk. 2 og 3, udgør kommunalbestyrelsens behandlingsmæssige fripladstilskud, jf. dagtilbudslovens § 63, nr. 3, et beløb, der svarer til 50 pct. af den tilskudsberettigede forældrebetaling, jf. §§ 48-50 nedbragt med et eventuelt søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud.

Stk. 2. Er barnet optaget i en halvtidsplads eller derunder i et fritidshjem efter dagtilbudslovens § 52, stk. 2 og 3, forhøjes kommunalbestyrelsens tilskud med et behandlingsmæssigt fripladstilskud, jf. dagtilbudslovens § 63, der svarer til 100 pct. af den tilskudsberettigede forældrebetaling, jf. §§ 48-50, nedbragt med et eventuelt søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 63, så forældrenes egenbetaling dermed bortfalder.

Socialpædagogisk fripladstilskud

§ 61. Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af det socialpædagogiske fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 63. Kommunalbestyrelsens socialpædagogiske fripladstilskud kan højst udgøre et beløb, der svarer til forældrenes egenbetaling til pladsen nedbragt med et eventuelt søskendetilskud og fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 63.

Afsnit IV

Klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge

Kapitel 13

Plads i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge i anden kommune

§ 62. Opskrivning på venteliste og optagelse i et klubtilbud i en anden kommune efter dagtilbudslovens § 69 sker efter institutionskommunens retningslinjer for optagelse. Institutionskommunen kan anmode forældrene om at oplyse, hvornår opholdskommunen kan give et tilskud til en plads i institutionskommunen efter dagtilbudslovens § 74.

§ 63. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at lukke for optagelse på ventelisten for større børn og unge fra andre kommuner, der ønsker en plads i kommunens klubtilbud m.v., når antallet af udefrakommende større børn og unge på ventelisten overstiger 1 pct. af de større børn og unge, som er bosiddende i kommunen, og som er indskrevet i et klubtilbud m.v. efter dagtilbudslovens § 66, stk. 2 og 3, i kommunen. Ved beregningen skal der rundes op til nærmeste hele tal.

Stk. 2. Ventelisten for større børn og unge fra andre kommuner kan opgøres i forhold til hele kommunens klubtilbud m.v., aldersgrupper, distrikter og/eller i forhold til de enkelte klubtilbud m.v. Pladser i klubtilbud m.v., der er forbeholdt bestemte grupper af større børn og unge, kan udelades i opgørelsen og undtages fra beslutning om lukning af ventelisten.

§ 64. En beslutning, der er truffet efter § 63, bevarer alene sin gyldighed i tre måneder efter dens ikrafttræden. Inden udgangen af tre måneder fra beslutningen om lukning af ventelisten skal kommunen derfor træffe en ny beslutning om lukning, hvis ventelisten fortsat skal være lukket.

§ 65. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre beslutninger om at lukke ventelisten for større børn og unge fra andre kommuner og beslutninger om forlængelse af lukning på kommunens hjemmeside.

Stk. 2. En beslutning om at lukke for ventelisten for større børn og unge fra andre kommuner og om forlængelse af lukningen har virkning fra det tidspunkt, hvor oplysningen om lukning fremgår af kommunens hjemmeside.

Kapitel 14

Tilskud til klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge og forældrenes egenbetaling

§ 66. Kommunalbestyrelsens tilskud efter dagtilbudsloven § 76 til en plads i et klubtilbud må ikke overstige forældrenes faktiske egenbetaling for pladsen. Kommunalbestyrelsens fripladstilskud og eventuelle søskendetilskud efter dagtilbudslovens § 76 skal anvendes til at reducere forældrenes egenbetaling for en plads i et klubtilbud.

Tilskud til klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge i opholdskommunen

§ 67. Kommunalbestyrelsen kan ved fastsættelse af forældrenes egenbetaling for en plads i klubtilbud m.v. efter dagtilbudslovens § 71, stk. 2, beslutte,

1) at forældrenes egenbetaling varierer med barnets eller den unges alder eller klassetrin, og

2) at der ikke skal være egenbetaling for deltagelse i enkelte tilbud eller typer af tilbud.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at det enkelte tilbud selv træffer beslutning om anvendelse af særlige indtægter, der tilgår tilbuddet.

§ 68. Ved beregningen af kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling efter dagtilbudslovens § 71, stk. 2, for en plads i klubtilbud m.v., ses der bort fra udgifter til rådgivning, vejledning og hjælpeforanstaltninger med tilknytning til klubtilbuddene.

Stk. 2. Ved beregningen af kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling for en plads i klubtilbud m.v. opgøres kommunens budgetterede bruttodriftsudgifter på klubtilbudsområdet inklusive moms.

Stk. 3. Beregningen af kommunens tilskud til materialer og eventuel forplejning foretages ud fra det enkelte barns eller unges forbrug.

Tilskud til klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge i anden kommune

§ 69. Når et barn eller en ung ved flytning bevarer sin plads i et klubtilbud m.v. i fraflytningskommunen efter dagtilbudslovens § 69, stk. 3, skal barnets nye opholdskommune yde et tilskud til pladsen efter dagtilbudslovens § 74. Tilskuddet skal ydes i umiddelbar tilknytning til flytningen, så der ikke er ophør i tilskuddet til barnets ophold i klubtilbuddet m.v.

Stk. 2. Hvis opholdskommunen ikke råder over klubtilbudspladser, må kommunen i beregningen af tilskuddet tage udgangspunkt i, hvad der i øvrigt findes af klublignende tilbud i kommunen.

Stk. 3. Det samlede tilskud skal udbetales direkte til institutionskommunen. Den mellemkommunale afregning er eksklusive moms.

§ 70. Ønsker forældre en plads i et klubtilbud, der er tilknyttet det tyske mindretal ved Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, og er der ikke et sådant tilbud i opholdskommunen, kan forældrene ønske det i en anden kommune. Forældrene betaler i dette tilfælde for opholdet i klubtilbuddet i institutionskommunen efter de almindelige bestemmelser i dagtilbudslovens §§ 71-73 om tilskud og forældrebetaling for en plads i klubtilbud m.v. i opholdskommunen.

Stk. 2. Opholdskommunen afholder eventuelle merudgifter i forhold til institutionskommunen.

Kapitel 15

Tilskudsberettigede forældrebetaling til klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge i opholdskommunen

§ 71. Ved optagelse i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud efter dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4, udgør den tilskudsberettigede forældrebetaling et beløb svarende til forældrenes egenbetaling for klubtilbudspladsen, jf. dagtilbudslovens §§ 71-73.

Tilskudsberettigede forældrebetaling ved klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge i anden kommune

§ 72. Ved optagelse i klubtilbud m.v. efter dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4, i anden kommune, udgør den tilskudsberettigede forældrebetaling til brug for opholdskommunens økonomiske fripladstilskud den laveste af:

1) den gennemsnitlige budgetterede egenbetaling pr. plads i et alderssvarende klubtilbud i opholdskommunen, og

2) den faktiske egenbetaling pr. plads i det benyttede klubtilbud i institutionskommunen, dvs. den gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgift pr. plads i det benyttede klubtilbud m.v. i institutionskommunen, som beregnet i institutionskommunen efter dagtilbudslovens § 71, stk. 2 og 3, § 72 og § 73, fratrukket opholdskommunens tilskud efter dagtilbudslovens § 74, og et eventuelt ekstra tilskud efter dagtilbudslovens § 75 til reduktion af forældrenes egenbetaling.

Kapitel 16

Økonomisk fripladstilskud

§ 73. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal give et økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 76, stk. 1, nr. 1, når forældrene eller den af forældrene, de har retten til klubtilbudspladsen og fripladstilskuddet, jf. § 1, dokumenterer en aktuel indtægt, der ligger inden for fripladsskalaens indtægtsgrænser, jf. § 75. Fripladsskalaens grænser forhøjes med 52.988 kr. for enlige forsørgere, jf. stk. 4.

Stk. 2. Er den af forældrene, der har retten til klubtilbudspladsen og til fripladstilskuddet, jf. § 1, gift eller lever i et samlivsforhold, skal ægtefællens eller samleverens indtægt medregnes i den aktuelle indtægt ved beregningen af fripladstilskud.

Stk. 3. Er der hos forældrene eller den forælder, der har retten til klubtilbudspladsen og til fripladstilskuddet, jf. § 1, mere end et barn under 18 år i hjemmet, forhøjes fripladsskalaens indtægtsgrænser med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første barn.

Stk. 4. Som enlig forsørger medregnes også den forælder, der er enlig, fordi ægtefællen eller samleveren er indsat udover 3 måneder i institutioner under Kriminalforsorgen.

§ 74. Den aktuelle indtægt, der skal lægges til grund for kommunalbestyrelsens afgørelse om økonomisk fripladstilskud, består af

1) personlig indkomst efter § 3 i personskatteloven med tillæg af positiv nettokapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter § 7 i personskatteloven, dog før det deri nævnte grundbeløb og bundfradrag, og

2) aktieindkomst, der beskattes efter § 8 a, stk. 1 og 2, i personskatteloven bortset fra udbytteindkomst op til kr. 5.000.

Stk. 2. Når den faktiske indtægt er væsentlig større eller mindre end den aktuelle indtægt beregnet efter stk. 1, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om økonomisk fripladstilskud på baggrund af en samlet vurdering af familiens økonomiske og sociale forhold.

Stk. 3. Studielån, der udbetales efter lov om statens uddannelsesstøtte, betragtes ikke som en del af forældrenes aktuelle indtægt.

Stk. 4. Indtægtsgrundlaget for beregning af økonomisk fripladstilskud til forældre, der er eller har været beskæftiget om bord på et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, opgøres efter § 12 i bekendtgørelse nr. 1032 af 22. oktober 2004 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere med senere ændringer.

§ 75. Indenrigs- og Socialministeriet offentliggør hvert år en fripladsskala for det kommende år, som indeholder indtægtsgrænser for økonomisk fripladstilskud. Fripladsskalaen i år 2011 niveau fremgår af bilag 1.

Stk. 2. Fripladsskalaens nedre og øvre indtægtsgrænse og forhøjelsen af fripladsgrænserne for enlige forsørgere efter § 73, stk. 1, reguleres én gang årligt pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker afhængigt af, om den tilgrundliggende lønudvikling for beregning af tilpasningsprocenten er højere eller lavere end 2,0 pct. De regulerede nedre og øvre fripladsgrænser afrundes til nærmeste kronebeløb deleligt med 100. Den regulerede forhøjelse af fripladsgrænserne for enlige forsørgere efter § 73, stk. 1, afrundes til det nærmeste beløb i kroner.

Stk. 3. Differencen mellem den nedre og øvre indtægtsgrænse, reguleret efter stk. 2, deles med 95, og resultatet, afrundes til nærmeste kronebeløb.

Stk. 4. Ved den første indtægtsstigning, regnet fra fripladsskalaens nedre indtægtsgrænse, der svarer til kronebeløbet efter stk. 3, fastsættes forældrenes egenbetaling til 5 pct. af den tilskudsberettigede forældrebetaling ved den benyttede plads, som defineret i §§ 71 og 72. For hver efterfølgende indtægtsstigning, der svarer til kronebeløbet efter stk. 3, forhøjes forældrenes egenbetaling med 1 pct. af den tilskudsberettigede forældrebetaling ved den benyttede plads, som defineret i §§ 71 og 72.

§ 76. Når beregningen af økonomisk fripladstilskud til en plads i et klubtilbud m.v. medfører fuld fritagelse for egenbetaling, giver kommunalbestyrelsen et økonomisk fripladstilskud, så forældrenes egenbetaling til forplejning og materialer dermed bortfalder.

Stk. 2. Når beregningen af økonomisk fripladstilskud til en plads i et klubtilbud m.v. medfører delvis fritagelse for forældrenes egenbetaling, skal kommunalbestyrelsens tilskud til forplejning og materialer mindst udgøre 50 pct. af udgiften til forplejning og materialer, jf. dagtilbudslovens § 71.

Nyoptagelse, indtægtsgrundlag, vejledning m.v.

§ 77. Ved nyoptagelse i klubtilbud eller andre socialpædagogiske fritidstilbud efter dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4, skal kommunalbestyrelsen give økonomisk fripladstilskud fra det tidspunkt, hvor barnet optages i et klubtilbud m.v., når forældrene dokumenterer, at deres aktuelle indtægter, jf. §§ 73 og 74, ligger inden for de indtægtsgrænser, der berettiger til økonomisk fripladstilskud efter fripladsskalaen, jf. § 75.

Stk. 2. Søges der om fripladstilskud i andre situationer end ved nyoptagelse efter stk. 1, skal kommunalbestyrelsen give økonomisk fripladstilskud fra begyndelsen af den måned, der følger efter datoen for ansøgningen om økonomisk fripladstilskud.

§ 78. Kommunalbestyrelsen skal oplyse forældrene om, hvilket indtægtsgrundlag der ligger til grund for beregningen af det økonomiske fripladstilskud. Kommunalbestyrelsen skal endvidere oplyse forældrene om pligten til underretning efter § 79, stk. 1.

§ 79. Forældrene har pligt til at underrette kommunen om varige stigninger i deres faktiske indtægt eller andre forhold i årets løb, der har betydning for retten til økonomisk fripladstilskud.

Stk. 2. En indtægtsfremgang på under 10 pct. giver ikke anledning til en regulering af det økonomiske fripladstilskud. Har forældre en indtægtsfremgang på mere end 10 pct., kan kommunalbestyrelsen regulere det økonomiske fripladstilskud med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor forældrenes forhold har ændret sig.

§ 80. Lederen af et klubtilbud m.v. efter dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4, skal vejlede forældre og barnet eller den unge om muligheden for økonomisk fripladstilskud.

Kapitel 17

Søskendetilskud

§ 81. Når kommunalbestyrelsen giver søskendetilskud til klubtilbud m.v., jf. dagtilbudslovens § 76, stk. 2, skal tilskuddet beregnes i forhold til den/de billigste plads(er), som findes ved at sammenligne opholdskommunens nettodriftsudgifter, jf. dagtilbudslovens §§ 71-73. Dette gælder også, hvis et barn har en plads i en anden kommune.

Stk. 2. Der ydes ikke søskendetilskud til den dyreste plads.

Stk. 3. Søskendebegrebet omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn med ophold i samme hjem. Børn af ikke-samlevende forældre med fælles forældremyndighed, som bor lige meget hos begge forældre, medregnes som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret.

Søskendetilskud til klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge i opholdskommunen

§ 82. Når kommunalbestyrelsen i opholdskommunen giver søskendetilskud ved optagelse i klubtilbud m.v. efter dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4, udgør kommunalbestyrelsens søskendetilskud et beløb, der svarer til mindst 50 pct. af den tilskudsberettigede forældrebetaling som defineret i §§ 71 og 72, nedbragt med et eventuelt økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 76, stk. 1, nr. 1.

Afsnit V

Opkrævning og regulering af forældrebetaling for en plads i dag-, fritids- eller klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge

Kapitel 18

Opkrævning og regulering af forældrenes egenbetaling

§ 83. Forældrenes egenbetaling for en plads i kommunale eller selvejende dag-, fritids-, eller klubtilbud m.v. i forældrenes opholdkommune og forældrenes betaling for et sundt frokostmåltid efter dagtilbudslovens § 16, stk. 1, i opholdskommunen, opkræves af opholdskommunen, jf. dagtilbudslovens § 92. Kommunalbestyrelsen kan træffe aftale med det enkelte kommunale eller selvejende tilbud om, at tilbuddet kan modtage forældrenes egenbetaling for pladsen og en eventuel betaling for et sundt frokostmåltid på kommunalbestyrelsens vegne.

Stk. 2. Forældrenes egenbetaling for en plads i kommunale eller selvejende dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. i en anden kommune end forældrenes opholdskommune og forældrenes betaling for et sundt frokostmåltid efter dagtilbudslovens § 16 a, stk. 1, i anden kommune end forældrenes opholdskommune, opkræves af institutionskommunen. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen kan træffe aftale med det enkelte kommunale eller selvejende tilbud eller kommunalbestyrelsen i opholdskommunen om, at de kan modtage forældrenes egenbetaling for pladsen og en eventuel betaling for et sundt frokostmåltid på institutionskommunens vegne.

§ 84. Ved en ændring af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling for pladsen eller ved en ændring af forældrenes betaling og kommunens eventuelle tilskud til et sundt frokostmåltid efter dagtilbudslovens § 16 a, stk. 1, skal kommunen varsle ændringstidspunktet og indholdet af ændringen senest 3 måneder før, ændringen finder sted, dog senest 1 måned før, når ændringen sker i tilknytning til vedtagelse af det kommende års budget.

§ 85. Kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling for en plads og for et sundt frokostmåltid efter dagtilbudslovens § 16, stk. 1 i dag-, fritids-, eller klubtilbud m.v. reguleres ikke som følge af en eventuel forskel mellem de budgetterede bruttodriftsudgifter og de faktiske bruttodriftsudgifter.

Afsnit VI

Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i dag-, fritids- og klubtilbud til børn, klageadgang m.v.

Kapitel 19

Indhentelse af børneattest

§ 86. Myndigheder og private pasningstilbud m.v. inden for Socialministeriets ressort skal indhente børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, jf. §§ 87-90.

Stk. 2. Indhentelse af børneattest skal ske i overensstemmelse med de regler, der gælder for sådanne attester efter § 36 i bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (kriminalregisteret), herunder at den, oplysningerne angår, har givet skriftligt samtykke til indhentelsen.

§ 87. Kommunalbestyrelsen skal indhente børneattest for ledere, pædagoger, klubpædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere, dagplejepædagoger, støttepædagoger samt vikarer og studerende i praktik, der skal arbejde med børn under 15 år i kommunale dag-, fritids- eller klubtilbud.

Stk. 2. I selvejende og private dag-, fritids- og klubtilbud, samt i private pasningsordninger omfattet af dagtilbudslovens § 78 skal børneattest for det i stk. 1, omhandlede personale indhentes af tilbuddet eller pasningsordningen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med godkendelsen af privat pasning efter dagtilbudslovens § 80 indhente børneattest for passere, der skal arbejde med børn under 15 år.

§ 88. Børneattesten skal indhentes inden personen enten ansættes eller beskæftiges, jf. § 87, hvis der er tale om en fast tilknytning. I tilfælde hvor en person skal fungere som privat passer efter dagtilbudslovens § 80 skal børneattesten være indhentet, inden kommunalbestyrelsen udbetaler det økonomiske tilskud til brug for privat pasning.

Stk. 2. Ved fast tilknytning efter stk. 1, forstås, at det fra ansættelsen eller beskæftigelsens begyndelse er hensigten, at personens tilknytning skal have mere end enkeltstående eller kortvarig karakter.

Stk. 3. Børneattest efter § 87 skal dog under alle omstændigheder indhentes senest 3 uger efter det tidspunkt, hvor en person har været tilknyttet et dag-, fritids-, eller klubtilbud m.v. i mere end 3 måneder og inden for dette tidsrum i mindst 3 tilfælde eller i en sammenhængende periode på mere end 1 uges varighed har fungeret i en af de funktioner, der er nævnt i § 87, forudsat, at personen fortsat skal fungere i en af de nævnte funktioner.

§ 89. Der skal ikke på ny indhentes børneattest efter § 87 for en person, hvis vedkommende overgår til anden ansættelse eller beskæftigelse inden for samme myndighed eller tilbud.

§ 90. Forsætlig overtrædelse af §§ 86-89 straffes med bøde. Dette gælder dog ikke for offentlige forvaltningsmyndigheders overtrædelser. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Stk. 2. Overtrædelser efter stk. 1, påtales af det offentlige.

Kapitel 20

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 91. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1082 af 20. november 2009 om pasningsgaranti, kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud, forældrenes egenbetaling og indhentelse af børneattester m.v.

§ 92. For forældre, som er omfattet af mellemkommunale aftaler om brug af dagtilbud og fritidshjem i en anden kommune, der er indgået inden den 1. januar 2004, gælder den tidligere § 15 i lov om social service, jf. § 2 i lov nr. 342 af 14. maj 2003. Forældrene betaler i disse tilfælde efter satserne i opholdskommunen, og opholdskommunen afholder mer-/mindreudgifter i forhold til institutionskommunen, indtil de konkrete aftalers udløb.

§ 93. For forældre, som er omfattet af mellemkommunale aftaler om brug af klubtilbud i anden kommune, der er indgået inden den 1. oktober 2005, gælder den tidligere § 22 i lov om social service, jf. § 2 i lov nr. 399 af 1. juni 2005. Forældrene betaler i disse tilfælde efter satserne i opholdskommunen, og opholdskommune afholder mer-/mindreudgifter i forhold til institutionskommunen, så længe tilsagnet om tilskud til en plads i klubtilbuddet udfører kommune udløber.

§ 94. Puljeordninger efter dagtilbudslovens § 101 og § 102 er omfattet af reglerne i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For en plads i en puljeordning omfattet af dagtilbudslovens § 102 fastsættes bruttodriftsudgifterne til brug for beregning af kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling for den enkelte puljeordning på grundlag af ordningens budget.

§ 95. For kommuner, der giver hel eller delvis friplads ved brug af plads i en skolefritidsordning efter § 50, stk. 2, i lov om folkeskolen, anvendes fripladsskalaen i bilag 1.

Socialministeriet, den 3. december 2010

Benedikte Kiær

/ Anders Lynge Madsen


Bilag 1

Fripladsskala i 2011-niveau

Indtægt
Egenbetaling i pct. af fuld tilskudsberettiget forældrebetaling
151.500 kr.og derunder
0 pct.
151.501-154.857 kr.
5 pct.
154.858- 470.399 kr.
Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver
 
3.357 kr.´s indtægtsstigning
470.400 og derover
100 pct.


Bilag 2

Indholdsfortegnelse

Afsnit I
Indledning
Afsnit II
Dagtilbud til børn indtil skolestart
 
Kapitel 1
 
Pasningsgaranti og plads i anden kommune
   
Pasningsgaranti
   
Plads i dagtilbud i anden kommune
   
Skolestart
 
Kapitel 2
 
Tilskud og egenbetaling til en plads i dagtilbud, til et sundt frokostmåltid og en forældrearrangeret frokostordning
   
Tilskud og egenbetaling til en plads i dagtilbud og til et sundt frokostmåltid i opholdskommunen
   
Administrationstilskud til selvejende daginstitutioner
   
Tilskud til privatinstitutioner
   
Tilskud til en plads i dagtilbud i anden kommune
 
Kapitel 3
 
Tilskudsberettigede forældrebetaling for søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud
   
Tilskudsberettigede forældrebetaling til en plads i dagtilbud og til et sundt frokostmåltid i opholdskommunen
   
Tilskudsberettigede forældrebetaling til en plads i dagtilbud og et sundt frokostmåltid i privatinstitution
   
Tilskudsberettigede forældrebetaling til en plads i dagtilbud og til et sundt frokostmåltid i anden kommune
   
Tilskudsberettigede forældrebetaling til en forældrearrangeret frokostordning
 
Kapitel 4
 
Økonomisk fripladstilskud til en plads i dagtilbud, til et sundt frokostmåltid og en forældrearrangeret frokostordning
   
Nyoptagelse, indtægtsgrundlag og vejledning m.v.
 
Kapitel 5
 
Søskendetilskud til en plads i dagtilbud og til et sundt frokostmåltid
   
Søskendetilskud til dagtilbud
   
Søskendetilskud til privat pasning
 
Kapitel 6
 
Behandlingsmæsigt fripladstilskud til en plads i dagtilbud, et sundt frokostmåltid og en forældrearrangeret frokostordning
   
Socialpædagogisk fripladstilskud til en plads i et dagtilbud og et sundt frokostmåltid
Afsnit III
Fritidshjemsplads til børn i skolealderen
 
Kapitel 7
 
Plads i fritidshjem i anden kommune
 
Kapitel 8
 
Kommunalbestyrelsens tilskud til fritidshjem og forældrenes egenbetaling
   
Tilskud til kommunale og selvejende fritidshjem i opholdskommunen
   
Administrationstilskud til selvejende fritidshjem
   
Tilskud til fritidshjem i anden kommune
 
Kapitel 9
 
Tilskudsberettigede forældrebetaling ved plads i fritidshjem i opholdskommunen
   
Tilskudsberettigede forældrebetaling ved plads i privat fritidshjem
   
Tilskudsberettigede forældrebetaling ved plads i fritidshjem i anden kommune
 
Kapitel 10
 
Økonomisk fripladstilskud
   
Nyoptagelse, indtægtsgrundlag, vejledning m.v.
 
Kapitel 11
 
Søskendetilskud
 
Kapitel 12
 
Behandlingsmæssigt fripladstilskud
   
Socialpædagogisk fripladstilskud
Afsnit IV
Klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge
 
Kapitel 13
 
Plads i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge i anden kommune
 
Kapitel 14
 
Tilskud til klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge og forældrenes egenbetaling
   
Tilskud til klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge i opholdskommunen
   
Tilskud til klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge i anden kommune
 
Kapitel 15
 
Tilskudsberettigede forældrebetaling til klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge i opholdskommunen
   
Tilskudsberettigede forældrebetaling ved klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge i anden kommune
 
Kapitel 16
 
Økonomisk fripladstilskud
   
Nyoptagelse, indtægtsgrundlag, vejledning m.v.
 
Kapitel 17
 
Søskendetilskud
   
Søskendetilskud til klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge i opholdskommunen
Afsnit V
Opkrævning og regulering af forældrebetaling for en plads i dag-, fritids- eller klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge
 
Kapitel 18
 
Opkrævning og regulering af forældrenes egenbetaling
Afsnit VI
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i dag-, fritids- og klubtilbud til børn, klageadgang m.v.
 
Kapitel 19
 
Indhentelse af børneattest
 
Kapitel 20
 
Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.
Bilag
 
Bilag 1
 
Fripladsskala i 2011-niveau
 
Bilag 2
 
Indholdsfortegnelse