Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forretningsorden for Fondsrådet

I medfør af § 84, stk. 10, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 11. august 2010, fastsættes:

Fondsrådets medlemmer og suppleanter

§ 1. Fondsrådet består af en formand med økonomisk erhvervsmæssig sagkundskab, en næstformand med juridisk erhvervsmæssig sagkundskab, et medlem med teoretisk regnskabsmæssig sagkundskab, et medlem med teoretisk sagkundskab inden for kapitalmarkedsforhold samt 10 andre medlemmer, der udpeges af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling af de i § 84, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. nævnte organisationer og myndigheder.

Stk. 2. Medlemmerne udpeges for op til 4 år ad gangen og kan genudpeges.

§ 2. For hvert medlem udpeges en suppleant. Ved et medlems forfald deltager suppleanten så vidt muligt på medlemmets vegne. For det medlem, der indstilles efter § 84, stk. 1, nr. 12, i lov om værdipapirhandel m.v., udpeges der yderligere 3 suppleanter. Fondsrådets formand beslutter, hvilken af disse yderligere suppleanter der i givet fald skal deltage i det enkelte møde.

Stk. 2. Suppleanterne indstilles og udpeges på samme måde som de pågældende medlemmer.

Stk. 3. Ved formandens forfald fungerer næstformanden som formand.

Kompetence

§ 3. Ifølge de regler, efter hvilke Fondsrådet ved lov er tillagt kompetence, kan rådet følgende:

1) Træffe afgørelse i

a) sager af principiel karakter, bortset fra sager i henhold til § 3, stk. 1, og § 86, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v., og

b) sager der har videregående betydelige følger for aktørerne på værdipapirmarkedet, bortset fra sager i henhold til § 3, stk. 1, og § 86, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v.

2) Rådgive Finanstilsynet i forbindelse med

a) tilsynets udstedelse af regler,

b) principielle sager om god værdipapirhandelsskik i henhold til § 3 i lov om værdipapirhandel m.v. og

c) sager om god værdipapirhandelsskik i henhold til § 3 i lov om værdipapirhandel m.v., der har videregående betydelige følger for værdipapirmarkedet.

3) Bistå Finanstilsynet med dets informationsvirksomhed.

§ 4. Fondsrådet træffer beslutning om, hvorvidt der skal rettes henvendelse til anklagemyndigheden om tiltale for overtrædelse af lov om værdipapirhandel m.v. eller andre love, efter hvilke rådet ved lov er tillagt kompetence, samt regler udstedt i medfør af disse love.

§ 5. Fondsrådet og Finanstilsynet arbejder som én myndighed.

Stk. 2. Rådet kan til enhver tid forlange alle oplysninger fra Finanstilsynet.

Stk. 3. Finanstilsynet udfører rådets beslutninger.

Stk. 4. Finanstilsynet forelægger sager for rådet. Rådet kan forlange en sag omfattet af § 3 gjort til genstand for behandling i rådet på førstkommende møde.

Stk. 5. Fondsrådet kan delegere sin kompetence efter § 84, stk. 2, nr. 1, og stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., til Finanstilsynet eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden for deres respektive ressortområder. Delegation kan ske, hvor rådet har fastlagt en praksis.

§ 6. Finanstilsynet kan uden at forelægge de konkrete sager for rådet afgøre sager, som er af uopsættelig karakter, fordi øjemedet ellers ville forspildes, jf. dog §§ 8-10. Tilsynet drøfter så vidt muligt sagen med rådets formand forud for sagens afgørelse. Tilsynet henholdsvis formanden giver beretning om sådanne afgørelser senest på førstkommende møde i rådet.

§ 7. Finanstilsynet fører de med rådets og tilsynets virksomhed forbundne forhandlinger med offentlige myndigheder, organisationer, virksomheder under tilsyn og private. Det samme gælder samarbejde med internationale organisationer eller andre landes myndigheder.

Særlige regler om Fondsrådets kontrol af finansiel information i årsrapporter og delårsrapporter

§ 8. Fondsrådet kontrollerer, om regler for finansiel information i årsrapporter og delårsrapporter for udstedere af værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, er overholdt, jf. § 83, stk. 2, og 3, og § 83 b i lov om værdipapirhandel m.v.

Stk. 2. Kontrollen efter stk. 1 følger de overordnede retningslinier, som er fastsat i § 83 b i lov om værdipapirhandel m.v., og i den samarbejdsaftale mellem sekretariaterne, jf. § 9, som er godkendt af Fondsrådet.

Stk. 3. Ved afgørelser af væsentlig eller principiel betydning forelægges sagen for Fondsrådet. Udvælgelse af de udstedere, hvis finansielle information skal kontrolleres, gennemførelsen af kontrollen, samt reaktioner i forhold til fejl og mangler, der ikke er væsentlige eller af principiel betydning, udføres normalt af sekretariatet uden forelæggelse for Fondsrådet, jf. dog § 9, stk. 4.

§ 9. Finanstilsynet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen virker som sekretariat for Fondsrådet i forbindelse med kontrollen efter § 8 og optræder i den forbindelse på dettes vegne.

Stk. 2. Rådet kan til enhver tid forlange alle nødvendige oplysninger fra sekretariatet.

Stk. 3. Sekretariatet udfører rådets beslutninger.

Stk. 4. Sekretariatet forelægger sager for rådet. Rådet kan forlange en sag omfattet af § 8 gjort til genstand for behandling i rådet på førstkommende møde.

Stk. 5. I øvrigt finder bestemmelserne i § 7 tilsvarende anvendelse på sekretariatet i forbindelse med Fondsrådets kontrol efter § 8.

§ 10. Formanden kan uden at forelægge de konkrete sager for rådet afgøre sager, som er af uopsættelig karakter, fordi øjemedet ellers ville forspildes. Sekretariatet henholdsvis formanden giver beretning om sådanne afgørelser senest på det førstkommende møde i rådet.

Stk. 2. Sekretariatet kan afgøre

1) sager, hvis afgørelse Fondsrådet har delegeret til sekretariatet, eller for hvis behandling Fondsrådet har fastsat retningslinier,

2) sager, der ikke er af væsentlig eller principiel betydning, og som kan afgøres efter Fondsrådets faste praksis eller

3) sager, som sekretariatet skønner, er rutinesager.

Partshøring

§ 11. Sekretariatet udarbejder i de i § 3, nr. 1, litra a og b, og nr. 2, litra b og c, samt § 8, stk. 3, 1. pkt., nævnte sager et begrundet udkast til afgørelse, som sendes i partshøring, inden sagen forelægges for rådet. Fristen for afgivelse af udtalelse skal udgøre mindst 3 uger, medmindre sagen allerede har været forelagt rådet.

Stk. 2. Udkastet til rådets afgørelse skal indeholde en indstilling vedrørende offentliggørelse, herunder om der findes at være oplysninger, der skal undtages fra offentliggørelse. Såfremt det indstilles, at afgørelsen skal offentliggøres, vedlægges et udkast til afgørelsen, som den påtænkes offentliggjort. Virksomheden har mulighed for i sit høringssvar at angive, hvilke oplysninger der efter virksomhedens opfattelse eventuelt bør fjernes fra udkastet til afgørelsen, som den påtænkes offentliggjort, inden den offentliggøres.

Stk. 3. Hvis høringssvaret bringer nye oplysninger frem, der medfører ændringer i Finanstilsynets udkast til afgørelse, vil ændringerne blive indarbejdet i det endelige udkast til afgørelse, som forelægges rådet, og som sendes til parten, jf. § 84 b i lov om værdipapirhandel m.v. Dette gælder dog ikke, hvis høringen fører til væsentlige ændringer til ugunst for parten. I så fald sendes udkastet til afgørelse i fornyet høring.

Stk. 4. Retten til partshøring kan indskrænkes eller helt bortfalde, hvis sagen er af særlig hastende karakter. Retten til partshøring kan ligeledes indskrænkes eller bortfalde, hvis parten anmoder om en hurtig afgørelse og giver helt eller delvist afkald på partshøring.

Rådets møder

§ 12. Rådets formand leder rådets møder.

Stk. 2. Rådet afholder møde på de af rådet vedtagne mødedage, og i øvrigt så ofte formanden finder anledning hertil, eller når 5 medlemmer eller sekretariatet fremsætter ønske om afholdelse af møde til behandling af nærmere angivne spørgsmål. Rådets enkelte medlemmer kan begære en sag gjort til genstand for behandling i rådet.

Stk. 3. Medlemmer indkaldes til rådets møder med mindst 7 dages varsel, medmindre formanden eller Finanstilsynet bestemmer andet.

Stk. 4. Med mødeindkaldelsen skal følge en dagsorden, der indeholder en angivelse af de sager, der kommer til behandling. Det materiale, der er nødvendigt til behandling af sagerne, skal så vidt muligt være vedlagt dagsordenen. Samtidig med udsendelsen af materialet gøres dette tilgængeligt på Fondsrådets Extranet.

Stk. 5. Et medlem, der er forhindret i at deltage i et møde, skal give rådets sekretær meddelelse herom hurtigst muligt. Medlemmet sørger selv for at indkalde og videregive materiale til mødet til sin suppleant.

§ 13. Ved rådets behandling af sager om udstedelse af regler om god værdipapirhandelsskik samt sager omfattet af § 3, nr. 2, litra b og c, indkaldes Forbrugerombudsmanden til at deltage i det pågældende dagsordenspunkt. Forbrugerombudsmanden udpeger en fast suppleant, der ved Forbrugerombudsmandens forfald så vidt muligt deltager på dennes vegne og har samme beføjelser som Forbrugerombudsmanden.

Stk. 2. Forbrugerombudsmanden har i sager om god værdipapirhandelsskik samme beføjelser som rådets medlemmer.

Stk. 3. Finanstilsynet sender det nødvendige materiale til Forbrugerombudsmanden. Forbrugerombudsmanden må kun modtage materiale til brug for behandlingen af den sag, som Forbrugerombudsmanden skal deltage i.

Stk. 4. Ved rådets behandling af de under stk. 1 nævnte sager afgiver medlemmerne af rådet og Forbrugerombudsmanden under ét deres bemærkninger til oplægget. Eventuelt forskellige holdninger til oplægget afspejles i disse bemærkninger.

§ 14. Finanstilsynets direktør, eller hvem blandt Finanstilsynets ansatte denne bemyndiger dertil, og rådets sekretær deltager i rådets møder. Andre af Finanstilsynets ansatte kan med formandens samtykke deltage i møderne.

Stk. 2. På rådets møder, hvor der behandles sager omfattet af rådets kontrol efter § 8, jf. lov om værdipapirhandel m.v. § 83, stk. 2 og 3, og § 83 b, deltager endvidere ved behandlingen af disse sager Erhvervs- og Selskabsstyrelsens direktør, eller hvem blandt Erhvervs- og Selskabsstyrelsens ansatte denne bemyndiger dertil. Andre af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens ansatte kan med formandens samtykke deltage i møderne.

Stk. 3. På rådets møder afgiver Finanstilsynets direktør beretning om Finanstilsynets løbende tilsynsvirksomhed inden for værdipapirhandelsområdet, herunder om konkrete sager af interesse for rådet.

Foretræde for rådet

§ 15. I de i § 3, nr. 1, litra a og b, og nr. 2, litra b og c, samt § 8, stk. 3, 1. pkt., nævnte sager har parten ret til foretræde for rådet og til at fremkomme med et kort mundtligt indlæg, inden rådet træffer afgørelse. Varigheden af det mundtlige indlæg er begrænset til 10 minutter, medmindre formanden undtagelsesvis måtte tillade indlæg af længere varighed. Formanden kan bestemme, at retten til foretræde bortfalder i sager af særlig hastende karakter.

Stk. 2. Det mundtlige indlæg er et supplement til det skriftlige materiale i sagen. Den, der vil afgive et indlæg, skal senest 4 dage inden mødet skriftligt meddele sekretariatet, hvilke faktiske og retlige omstændigheder der i indlægget vil blive fremlagt for rådet.

Stk. 3. Formanden kan afskære indlæg, der vedrører forhold, som er uden betydning for sagens afgørelse. Formanden kan give tilladelse til, at der efter det korte indlæg stilles uddybende spørgsmål til den, som har foretræde.

Stk. 4. Formanden fastsætter tidspunktet for det mundtlige indlæg. Hvis den, der har ønsket foretræde, bliver forhindret i at møde eller ikke overholder tidspunktet for foretræde, fortabes retten til foretræde. I disse tilfælde afgør rådet sagen på det foreliggende grundlag.

Stk. 5. Den, der har ønsket foretræde, har alene ret til at være til stede under foretrædet og ved besvarelsen af eventuelle spørgsmål.

Stemmeregler

§ 16. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne deltager under behandlingen af en sag. Mindst halvdelen af de deltagende medlemmer skal være uafhængige medlemmer, jf. § 84, stk. 1, nr. 1-6, i lov om værdipapirhandel m.v.

Stk. 2. Rådet træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal blandt de deltagende medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. Finanstilsynets direktør, Erhvervs- og Selskabsstyrelsens direktør, rådets sekretær og andre af tilsynets og Erhvervs- og Selskabsstyrelsens ansatte, som deltager med formandens samtykke, har ikke stemmeret i rådet.

Stk. 4. Er et medlem og dennes suppleant forhindret i at deltage fysisk ved et møde i rådet, kan medlemmet og i påkommende tilfælde suppleanten undtagelsesvis deltage elektronisk. Ved elektronisk deltagelse forstås telefonisk, via internettet eller andet medie med tilsvarende funktionalitet.

§ 17. Formanden søger for, at der føres en protokol, der indeholder et referat af rådets beslutninger samt nye væsentlige synspunkter, der måtte være fremkommet under rådets forhandlinger. Forbrugerombudsmanden eller et medlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet.

Stk. 2. Rådets sekretær udarbejder snarest muligt efter mødet et referat heraf og sender det efter formandens godkendelse til medlemmerne. Medlemmerne kan komme med indsigelser til referatet på det følgende møde, men bedes fremsende indsigelser skriftligt til sekretæren snarest muligt efter referatets modtagelse.

Stk. 3. Ved hvert møde skal samtlige tilstedeværende medlemmer underskrive referatet af seneste møde.

Stk. 4. Forbrugerombudsmanden får tilsendt referat vedrørende de punkter på dagsordenen, som Forbrugerombudsmanden har deltaget i.

Inhabilitet

§ 18. Et medlem må ikke deltage eller være til stede under behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, der er egnede til at svække tilliden til medlemmets upartiskhed i sagen.

Stk. 2. Et medlem har pligt til, inden behandlingen af en sag påbegyndes, over for formanden at meddele, at medlemmet ikke kan deltage i sagens behandling, eller redegøre for omstændigheder, som kan medføre, at der er tvivl om medlemmets habilitet. I denne forbindelse skal medlemmet besvare de spørgsmål, som formanden eller andre medlemmer stiller.

Stk. 3. Rådet afgør selv og uden deltagelse af det pågældende medlem, om vedkommende kan deltage i sagens behandling. Rådet kan delegere denne kompetence til formanden.

Stk. 4. Såfremt rådet skønner, at udlevering af materiale vedrørende en sag til et inhabilt medlem ikke bør finde sted, kan rådet beslutte, at materialet ikke eller først på et nærmere angivet tidspunkt skal udleveres til det pågældende medlem. Rådet kan delegere denne kompetence til formanden.

Stk. 5. Spørgsmålet om inhabilitet skal indgå som fast punkt på Fondsrådets dagsorden.

Stk. 6. Stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse på suppleanter og Forbrugerombudsmanden.

Offentlighed

§ 19. Fondsrådets møder er ikke offentlige.

Stk. 2. Der skal ske offentliggørelse med navns nævnelse af rådets afgørelser, der er rettet mod virksomheder, jf. § 84 c i lov om værdipapirhandel m.v. Herudover kan der ske offentliggørelse med navns nævnelse i de sager, der er nævnt i § 84 d i lov om værdipapirhandel m.v. Ved rådets afgørelser forstås afgørelser truffet af rådet eller af Finanstilsynet henholdsvis formanden i medfør af §§ 6 og 10 (uopsættelige sager, som ellers skulle have været forelagt rådet). Afgørelser truffet af sekretariatet i medfør af § 10, stk. 2, (delegation fra rådet) betragtes ikke som rådsafgørelser.

Stk. 3. Offentliggørelse efter stk. 2 kan dog ikke ske, hvis det vil medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden eller den fysiske person, eller hvis efterforskningsmæssige hensyn taler imod offentliggørelse. Offentliggørelsen må ikke indeholde fortrolige oplysninger om kundeforhold eller oplysninger omfattet af § 12, stk. 1, i lov om offentlighed i forvaltningen, eller fortrolige oplysninger, der hidrører fra andre landes myndigheder, medmindre de pågældende myndigheder har givet deres udtrykkelige tilladelse hertil.

Stk. 4. Samtidig med selve afgørelsen tager rådet stilling til, om offentliggørelse skal undlades, eller om der skal ske anonymisering af afgørelsen.

Stk. 5. I de i stk. 2, 1. pkt., nævnte afgørelser, hvor offentliggørelse er undladt i henhold til stk. 3, og hvor de hensyn, der har nødvendiggjort undladelsen, ikke længere er gældende, skal der straks ske offentliggørelse. Denne pligt til efterfølgende offentliggørelse gælder i en periode op til to år.

Stk. 6. Offentliggørelse efter stk. 2 sker, når parten er orienteret og så vidt muligt dagen efter, at afgørelsen er truffet. Hvis en virksomhed efter børsreglerne skal offentliggøre en meddelelse til markedet, skal offentliggørelsen af Fondsrådets afgørelse afvente virksomhedens meddelelse. Afgørelser i henhold til §§ 3 og 6 offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside, mens afgørelser i henhold til §§ 8 og 10 offentliggøres på Fondsrådets hjemmeside.

Stk. 7. Stk. 2-6 gælder tilsvarende for Fondsrådets beslutninger om at overgive sager til politimæssig efterforskning.

Tavshedspligt

§ 20. Fondsrådets medlemmer, suppleanter og Forbrugerombudsmanden er underlagt tavshedspligt i henhold til § 84 a i lov om værdipapirhandel m.v., jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I forbindelse med rådets behandling af sager om udstedelse af regler om god værdipapirhandelsskik kan de i stk. 1 nævnte personer, selv om de er underlagt særlig tavshedspligt, forud for møderne i fortrolighed drøfte sagen i en videre kreds. Efter at Fondsrådet har afgivet sin udtalelse om sagen, kan de i stk. 1 nævnte personer offentligt udtale sig om egne holdninger. I forbindelse med de forudgående drøftelser og de efterfølgende udtalelser må der ikke gives oplysninger om en virksomheds forretningsmæssige forhold, kunders eller investorers forhold eller oplysninger, som efter deres karakter er fortrolige.

Stk. 3. Reglen i stk. 2 ændrer ikke ved regler, der gælder vedrørende behandling af det udleverede materiale, jf. stk. 4-7.

Stk. 4. Et medlem kan drøfte sager omfattet af §§ 3 og 8 med sin suppleant og videregive materiale i tilknytning hertil til sin suppleant. Formanden og Finanstilsynets direktør kan i særlige tilfælde træffe beslutning om, at rådets materiale alene kan drøftes af rådets medlemmer. Dette anføres på det udsendte materiale. Materialet kan dog videregives til suppleanten, såfremt det pågældende medlem er forhindret i at deltage.

Stk. 5. Formanden og Finanstilsynets direktør kan i forening beslutte, at materiale omfattet af § 3, nr. 2 og 3, er offentligt tilgængeligt. Dette anføres på det udsendte materiale eller meddeles efterfølgende.

Stk. 6. En virksomhed, som afgiver oplysninger om forretnings- eller driftshemmeligheder til Fondsrådet, kan over for rådets formand fremsætte begæring om, at oplysningerne ikke tilgår det samlede råd. Formanden afgør herefter, i hvilket omfang og under hvilken form oplysningerne under hensyn til forholdenes beskaffenhed bør gives.

Stk. 7. Formanden kan bestemme, at skriftligt materiale først omdeles på mødet og tilbageleveres ved mødets slutning.

Stk. 8. Offentliggørelse af en afgørelse indebærer ikke, at dokumenterne i sagen undtages fra Finanstilsynets tavshedspligt, jf. § 84 a i lov om værdipapirhandel m.v.

Ikrafttræden

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1120 af 30. november 2009 om forretningsorden for Fondsrådet.

   
Vedtaget på Fondsrådets møde den 6. december 2010
 
Godkendt af økonomi- og erhvervsministeren, den 15. december 2010
   

Fondsrådet, den 16. december 2010

Sven Holm

/ Ulrik Nødgaard