Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Dokumentation

Kapitel 2   Godtgørelse af afgiften

Kapitel 3   Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om dokumentation for energiindholdet i den forbrugte mængde af biogas og om godtgørelse af afgiften på andre klimagasser end CO2

I medfør af § 5, stk. 6, og § 9 d, stk. 5, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 17. august 2006, som ændret ved lov nr. 722 af 25. juni 2010, fastsættes:

Kapitel 1

Dokumentation

§ 1. Virksomheder, som forbruger biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW, skal dokumentere energiindholdet i biogassen enten på basis af en måling af den forbrugte mængde af biogas og brændværdien i biogassen (metode 1) eller via en omregning af den producerede elektricitet fra stempelmotoren til det indfyrede energiindhold i biogassen (metode 2).

Metode 1

§ 2. Denne metode kan anvendes, når det kan dokumenteres, at

1) der sker kontinuerlig måling af den forbrugte mængde biogas og en kontinuerlig måling af brændværdien i biogassen, eller

2) der sker kontinuerlig måling af den forbrugte mængde biogas, og biogassens brændværdi er konstant.

Stk. 2. Der skal anvendes typegodkendte gasmålere, som opfylder kravene i bekendtgørelse nr. 436 af 16. maj 2006 om ikrafttræden af EF-direktiv om måleinstrumenter (MID) og om udpegning af notificerede organer.

Stk. 3. Kan brændværdien ikke dokumenteres ved måling, eller er brændværdien ikke konstant, anvendes et energiindhold på 23,3 MJ/NM3.

Stk. 4. Virksomhedens regnskab skal indeholde en beskrivelse af den anvendte målemetode, der danner grundlag for opgørelsen. Told- og skatteforvaltningen kan forlange, at et laboratorium akkrediteret til at foretage sådanne målinger bekræfter, at den anvendte metode, herunder kvalitetssikringen m.m., opfylder de krav, der stilles i stk. 1 og 2. Udgiften hertil afholdes af virksomheden.

Stk. 5. Virksomheden skal kunne dokumentere resultatet af de gennemførte målinger af den forbrugte mængde biogas og brændværdien i biogassen, føre regnskab herover, samt dokumentere målemetoden for den forbrugte mængde biogas og brændværdien i biogassen og den beregnede afgift.

§ 3. I tilfælde af defekte målere i opgørelsesperioden anvendes metode 2, jf. § 5.

§ 4. Virksomheder, der dokumenterer den forbrugte mængde biogas og brændværdien i biogassen på basis af en måling, skal føre journal over samtlige målinger, herunder henvisning til målerudskrifter eller anden tilsvarende dokumentation. Journalen skal også indeholde oplysninger om kalibrering, eftersyn, reparation, udfald og andre forhold, der er af betydning for målingen. Der skal endvidere føres regnskab over andre forhold, der direkte eller indirekte har indflydelse på opgørelsen af den forbrugte mængde biogas og brændværdien i biogassen.

Stk. 2. Virksomheden skal for hver afgiftsperiode kunne dokumentere, hvorledes den forbrugte mængde biogas og brændværdien i biogassen er beregnet samt afgiften heraf. Regnskabet skal tilrettelægges på en sådan måde, at der kan føres kontrol med afgiftens erlæggelse.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen vil som led i kontrolforanstaltninger kunne forlange, at måleprocedure og måleudstyr verificeres af et eksternt laboratorium akkrediteret til at foretage sådanne målinger. Udgiften hertil afholdes af virksomheden.

Metode 2

§ 5. Denne metode finder anvendelse for el-producerende stationære stempelmotoranlæg, når den forbrugte mængde biogas og brændværdien i biogassen ikke måles efter metode 1.

Stk. 2. For stationære stempelmotoranlæg, hvor der kun anvendes biogas, opgøres det indfyrede energiindhold i biogassen som el-produktionen i afgiftsperioden fra stempelmotoren divideret med en virkningsgrad, der er fastsat til 37,5.

Stk. 3. For stationære stempelmotoranlæg, hvor der anvendes biogas og naturgas, opgøres det indfyrede energiindhold i biogassen som el-produktionen i afgiftsperioden divideret med en virkningsgrad, der er fastsat til 37,5, reduceret med energiindholdet i det målte forbrug af naturgas.

Stk. 4. Hvis resultatet af beregningen i stk. 3 er negativt eller 0, skal der ikke betales afgift af biogassen.

Kapitel 2

Godtgørelse af afgiften

§ 6. For nye eller for eksisterende stationære stempelmotoranlæg i registrerede virksomheder, der enten har eller fremadrettet får foretaget tiltag, hvorved udledningen af uforbrændt metan til luften begrænses, kan der ydes godtgørelse efter lovens § 9 d. Godtgørelsen svarer til differencen mellem på den ene side den i bilag 1 angivne emissionsfaktor i forhold til indfyret brændsel og på den anden side anlæggets dokumenterede emissionsfaktor for det pågældende indfyrede brændsel sat i forhold til den i bilag 1 angivne emissionsfaktor og herefter multipliceret med den samlede afgiftsbetaling for det pågældende indfyrede brændsel for den periode, som der anmodes om godtgørelse for.

Stk. 2. Godtgørelse kan alene ske, når der sker måling af anlæggets faktiske emissionsfaktor, jf. stk. 3.

Stk. 3. Virksomheder med anlæg, hvor udledningen af uforbrændt metan til luften begrænses, skal i virksomhedens regnskabsmateriale have dokumentation for, at udledningen af uforbrændt metan til luften er begrænset i overensstemmelse med stk. 1, samt kunne dokumentere beregningsmetoden for reduktionen af afgiftsbetalingen og den beregnede afgift. Dokumentationen for måling af anlæggets faktiske emissionsfaktor kan bestå af en eller flere af følgende former for dokumentation:

1) Målinger med miljømæssigt formål foretaget ved afleveringen af det pågældende anlæg, reduktionsudstyr eller serviceydelse, som begrænser udledningen af uforbrændt metan,

2) målinger med et periodisk interval, der ikke overstiger 2 år.

Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen kan forlange, at begrænsningen af udledningen af uforbrændt metan dokumenteres ved en stikprøvemåling foretaget under driftsforhold svarende til de, som var gældende for den afgiftsperiode for hvilken, der anmodes om godtgørelse. Udgiften hertil afholdes af virksomheden.

Kapitel 3

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 7. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen, med mindre højere straf er forskyldt efter lovens § 15, stk. 4,

2) overtræder § 2, § 4, stk. 1-2, § 5, stk. 1-3 eller § 6, stk. 3 eller

3) tilsidesætter vilkår, der er fastsat i medfør af § 6, stk. 4.

Stk. 2. Bestemmelserne i lovens § 15, stk. 5, og § 16 finder tilsvarende anvendelse.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Skatteministeriet, den 15. december 2010

Troels Lund Poulsen

/ Lene Skov Henningsen


Bilag 1

Emissionsfaktorer g/GJ

Brændsel og anlægstype
g/GJ
1. Naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ) pr. normal m3 (Nm3), der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg
465 g/GJ
2. Biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg med en indfyret på effekt på over 1.000 kW
323 g/GJ