Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forretningsorden for Det Finansielle Virksomhedsråd

I medfør af § 345, stk. 12, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.1125 af 23. september 2010, fastsættes:

Det Finansielle Virksomhedsråds medlemmer, suppleanter og særligt sagkyndige

§ 1. Det Finansielle Virksomhedsråd består af en formand med juridisk eller finansiel indsigt, en næstformand med juridisk indsigt og 6 andre medlemmer, der udpeges af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling af de i § 345, stk. 1, nr. 3-8, i lov om finansiel virksomhed nævnte organisationer.

Stk. 2. Medlemmerne udpeges for op til 4 år ad gangen og kan genudpeges.

§ 2. For hvert medlem udpeges en suppleant. Ved et medlems forfald deltager suppleanten så vidt muligt på medlemmets vegne. Ved formandens forfald fungerer næstformanden som formand.

Stk. 2. Suppleanterne indstilles og udpeges på samme måde som de pågældende medlemmer.

§ 3. Økonomi- og Erhvervsministeriet udpeger efter indstilling 13 særligt sagkyndige. De særligt sagkyndige indstilles på følgende måde:

1) 2 særligt sagkyndige indstilles af Forbrugerrådet.

2) 2 særligt sagkyndige indstilles af Finansrådet.

3) 2 særligt sagkyndige indstilles af Forsikring & Pension.

4) 2 særligt sagkyndige indstilles af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i forening eller hver for sig.

5) 2 særligt sagkyndige indstilles af DI, Danmarks Rederiforening, Dansk Erhverv, Håndværksrådet og Landbrug og Fødevarer i forening.

6) 1 særligt sagkyndig indstilles af Den Danske Fondsmæglerforening.

7) 1 særligt sagkyndig indstilles af Danske Forsikrings- og Pensionsmæglere.

8) 1 særligt sagkyndig indstilles af Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond i forening.

Stk. 2. Færøernes landsstyre og Grønlands landsstyre udpeger hver en særligt sagkyndig.

Kompetence

§ 4. Ifølge de regler, efter hvilke Det Finansielle Virksomhedsråd ved lov er tillagt kompetence, kan rådet følgende:

1) Træffe afgørelse i

a) tilsynssager af principiel karakter, bortset fra sager i henhold til § 43 i lov om finansiel virksomhed og bortset fra sager vedrørende overholdelsen af §§ 183-193 i lov om finansiel virksomhed og regler udstedt i medfør af § 196 i lov om finansiel virksomhed for finansielle virksomheder, som har udstedt værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, og

b) tilsynssager, der har videregående betydelige følger for finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder, bortset fra sager i henhold til § 43 i lov om finansiel virksomhed og bortset fra sager vedrørende overholdelsen af §§ 183-193 i lov om finansiel virksomhed og regler udstedt i medfør af § 196 i lov om finansiel virksomhed for finansielle virksomheder, som har udstedt værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked.

2) Træffe afgørelse i sager om påbud efter § 347 b, stk. 1.

3) Rådgive Finanstilsynet i forbindelse med

a) tilsynets udstedelse af regler,

b) principielle sager i henhold til § 43 i lov om finansiel virksomhed og

c) tilsynssager om redelig forretningsskik og god praksis, der har videregående betydelige følger for finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder, i henhold til § 43 i lov om finansiel virksomhed.

4) Bistå med Finanstilsynets informationsvirksomhed.

§ 5. Det Finansielle Virksomhedsråd træffer beslutning om, hvorvidt der skal rettes henvendelse til anklagemyndigheden om tiltale for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed eller andre love, efter hvilke rådet ved lov er tillagt kompetence, samt regler udstedt i medfør af disse love.

Stk. 2. Det Finansielle Virksomhedsråd kan delegere denne kompetence til Finanstilsynet i kategorier af sager omfattet af stk. 1.

§ 6. Det Finansielle Virksomhedsråd og Finanstilsynet arbejder som én myndighed.

Stk. 2. Rådet kan til enhver tid forlange alle nødvendige oplysninger fra Finanstilsynet.

Stk. 3. Finanstilsynet udfører rådets beslutninger.

Stk. 4. Finanstilsynet forelægger sager for rådet. Rådet kan forlange en sag omfattet af § 4 gjort til genstand for behandling i rådet på førstkommende møde.

Stk. 5. Rådet kan delegere sin kompetence efter § 345, stk. 2, nr. 1, til Finanstilsynet i sager der har videregående betydelige følger for virksomheden, hvor der er skabt en klar og utvetydig praksis.

§ 7. Finanstilsynet kan uden at forelægge de konkrete sager for rådet afgøre sager, som er af uopsættelig karakter, fordi øjemedet ellers ville forspildes. Finanstilsynet drøfter så vidt muligt sagen med rådets formand forud for tilsynets afgørelse. Finanstilsynet henholdsvis formanden giver beretning om sådanne afgørelser senest på det førstkommende møde i rådet.

§ 8. Finanstilsynet fører de med tilsynets virksomhed forbundne forhandlinger med offentlige myndigheder, organisationer, virksomheder under tilsyn og privatpersoner. Det samme gælder samarbejde med internationale organisationer eller andre landes myndigheder.

Partshøring

§ 9. Finanstilsynet udarbejder i de § 4, nr. 1, litra a og b, samt nr. 2, litra b og c, nævnte sager et begrundet udkast til afgørelse, som sendes i partshøring, inden sagen forelægges for rådet. Fristen for afgivelse af udtalelse skal udgøre mindst 3 uger, medmindre sagen allerede har været forelagt rådet.

Stk. 2. Udkastet til rådets afgørelse skal indeholde en indstilling vedrørende offentliggørelse, herunder om der findes at være oplysninger, der skal undtages fra offentliggørelse. Såfremt det indstilles, at afgørelsen skal offentliggøres, vedlægges et udkast til afgørelsen, som den påtænkes offentliggjort. Virksomheden har mulighed for i sit høringssvar at angive, hvilke oplysninger der efter virksomhedens opfattelse eventuelt bør fjernes fra udkastet til afgørelsen, som den påtænkes offentliggjort, inden den offentliggøres.

Stk. 3. Hvis høringssvaret bringer nye oplysninger frem, der medfører ændringer i Finanstilsynets udkast til afgørelse, vil ændringerne blive indarbejdet i det endelige udkast til afgørelse, som forelægges rådet, og som sendes til parten, jf. § 355 i lov om finansiel virksomhed. Dette gælder dog ikke, hvis høringen fører til væsentlige ændringer til ugunst for parten. I så fald sendes udkastet til afgørelse i fornyet høring.

Stk. 4. Retten til partshøring kan indskrænkes eller helt bortfalde, hvis sagen er af særlig hastende karakter. Retten til partshøring kan ligeledes indskrænkes eller bortfalde, hvis parten anmoder om en hurtig afgørelse og giver helt eller delvist afkald på partshøring.

Rådets møder

§ 10. Rådets formand leder rådets møder.

Stk. 2. Rådet afholder møde på de af rådet vedtagne mødedage, og i øvrigt så ofte formanden finder anledning hertil, eller når 3 medlemmer eller Finanstilsynet fremsætter ønske om afholdelse af møde til behandling af nærmere angivne spørgsmål. Rådets enkelte medlemmer kan begære en sag gjort til genstand for behandling i rådet.

Stk. 3. Medlemmer indkaldes til rådets møder med mindst 7 dages varsel, medmindre formanden eller Finanstilsynet bestemmer andet.

Stk. 4. Med mødeindkaldelsen skal følge en dagsorden, der indeholder en angivelse af de sager, der kommer til behandling. Det materiale, der er nødvendigt til behandling af sagerne, skal så vidt muligt være vedlagt dagsordenen. Samtidig med udsendelsen af materialet gøres dette tilgængeligt på Det Finansielle Virksomhedsråds Extranet.

Stk. 5. Et medlem, der er forhindret i at deltage i et møde, skal give rådets sekretær meddelelse herom hurtigst muligt. Medlemmet sørger selv for at indkalde og videregive materiale til mødet til sin suppleant.

§ 11. De særligt sagkyndige kan efter formandens beslutning deltage i rådets møder. Anmodning herom fremsættes til rådets formand fra det medlem, som den særligt sagkyndige er udpeget for.

Stk. 2. Der kan højst deltage 2 særligt sagkyndige for hvert medlem ved behandling af de enkelte sager på rådsmøderne.

Stk. 3. Finanstilsynet sender det nødvendige materiale til de særligt sagkyndige. De særligt sagkyndige må kun modtage materiale til brug for behandlingen af den sag, som de skal deltage i.

§ 12. Ved rådets behandling af sager om redelig forretningsskik og god praksis, jf. § 345, stk. 2, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed, indkaldes Forbrugerombudsmanden til at deltage i det pågældende dagsordenspunkt. Forbrugerombudsmanden udpeger en fast suppleant, der ved Forbrugerombudsmandens forfald så vidt muligt deltager på dennes vegne og har samme beføjelser som Forbrugerombudsmanden.

Stk. 2. Forbrugerombudsmanden har i sager om redelig forretningsskik og god praksis samme beføjelser som rådets medlemmer.

Stk. 3. Finanstilsynet sender det nødvendige materiale til Forbrugerombudsmanden. Forbrugerombudsmanden må kun modtage materiale til brug for behandlingen af den sag, som Forbrugerombudsmanden skal deltage i.

Stk. 4. Ved rådets behandling af sager om udstedelse af regler om redelig forretningsskik og god praksis, jf. § 43, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, afgiver medlemmerne af rådet og Forbrugerombudsmanden under ét deres bemærkninger til oplægget. Eventuelt forskellige holdninger til oplægget afspejles i disse bemærkninger.

§ 13. Finanstilsynets direktør, eller hvem blandt Finanstilsynets ansatte denne bemyndiger dertil, og rådets sekretær deltager i rådets møder. Andre af Finanstilsynets ansatte kan med formandens samtykke deltage i møderne.

Stk. 2. På rådets møder afgiver Finanstilsynets direktør beretning om Finanstilsynets løbende tilsynsvirksomhed, herunder om konkrete sager af interesse for rådet.

Stk. 3. Finanstilsynet påser af egen drift, at ansatte, der deltager i rådets møder, iagttager habilitetskravene.

Foretræde for rådet

§ 14. I de § 4, nr. 1, litra a og b, nr. 2, og nr. 3, litra b og c, nævnte sager har parten ret til foretræde for rådet og til at fremkomme med et kort mundtligt indlæg, inden rådet træffer afgørelse. Varigheden af det mundtlige indlæg er begrænset til 10 minutter, medmindre formanden undtagelsesvis måtte tillade indlæg af længere varighed. Formanden kan bestemme, at retten til foretræde bortfalder i sager af særlig hastende karakter.

Stk. 2. Det mundtlige indlæg er et supplement til det skriftlige materiale i sagen. Den, der vil afgive et indlæg, skal senest 4 dage inden mødet skriftligt meddele sekretariatet, hvilke faktiske og retlige omstændigheder der i indlægget vil blive fremlagt for rådet.

Stk. 3. Formanden kan afskære indlæg, der vedrører forhold, som er uden betydning for sagens afgørelse. Formanden kan give tilladelse til, at der efter det korte indlæg stilles uddybende spørgsmål til den, som har foretræde.

Stk. 4. Formanden fastsætter tidspunktet for det mundtlige indlæg. Hvis den, der har ønsket foretræde, bliver forhindret i at møde eller ikke overholder tidspunktet for foretræde, fortabes retten til foretræde. I disse tilfælde afgør rådet sagen på det foreliggende grundlag.

Stk. 5. Den, der har ønsket foretræde, har alene ret til at være til stede under foretrædet og ved besvarelsen af eventuelle spørgsmål.

Stemmeregler

§ 15. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne deltager under behandlingen af en sag. Mindst halvdelen af de deltagende medlemmer skal være uafhængige medlemmer, jf. § 345, stk. 1, nr. 1-5, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2. Rådet træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal blandt de deltagende medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. De særligt sagkyndige, Finanstilsynets direktør, rådets sekretær og andre af tilsynets ansatte, som deltager med formandens samtykke, har ikke stemmeret i rådet.

Stk. 4. Er et medlem forhindret i at deltage fysisk ved et møde i rådet, kan vedkommende deltage elektronisk. Ved elektronisk deltagelse forstås telefonisk, via internettet eller andet medie med tilsvarende funktionalitet.

§ 16. Formanden sørger for, at der føres en protokol, der indeholder et referat af rådets beslutninger samt nye væsentlige synspunkter, der måtte være fremkommet under rådets forhandlinger. Forbrugerombudsmanden eller et medlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet.

Stk. 2. Rådets sekretær udarbejder snarest muligt efter mødet et referat heraf og sender det efter formandens godkendelse til medlemmerne. Medlemmerne kan komme med indsigelser til referatet på det følgende møde. Medlemmerne skal fremsende deres eventuelle indsigelser skriftligt til sekretæren snarest muligt efter referatets modtagelse.

Stk. 3. Ved hvert møde skal samtlige tilstedeværende medlemmer underskrive referatet af seneste møde.

Stk. 4. De særligt sagkyndige og Forbrugerombudsmanden får tilsendt referatet af de dagsordenspunkter, de har deltaget i behandlingen af.

Inhabilitet

§ 17. Et medlem må ikke deltage eller være til stede under behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, der er egnede til at svække tilliden til medlemmets upartiskhed i sagen.

Stk. 2. Et medlem har pligt til, inden behandlingen af en sag påbegyndes, over for formanden at meddele, at medlemmet ikke kan deltage i sagens behandling, eller redegøre for omstændigheder som kan medføre, at der er tvivl om medlemmets habilitet. I denne forbindelse skal medlemmet besvare de spørgsmål, som formanden eller andre medlemmer stiller.

Stk. 3. Rådet afgør selv og uden deltagelse af det pågældende medlem, om vedkommende kan deltage i sagens behandling. Rådet kan delegere denne kompetence til formanden.

Stk. 4. Såfremt rådet skønner, at udlevering af materiale vedrørende en sag til et inhabilt medlem ikke bør finde sted, kan rådet beslutte, at materialet ikke eller først på et nærmere angivet tidspunkt skal udleveres til det pågældende medlem. Rådet kan delegere denne kompetence til formanden.

Stk. 5. Spørgsmålet om inhabilitet skal indgå som fast punkt på Det Finansielle Virksomhedsråds dagsorden.

Stk. 6. Stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse på suppleanter, de særligt sagkyndige og Forbrugerombudsmanden.

Offentlighed

§ 18. Det Finansielle Virksomhedsråds møder er ikke offentlige.

Stk. 2. Der skal ske offentliggørelse med navns nævnelse af rådets afgørelser, der er rettet mod virksomheder, jf. § 354 a i lov om finansiel virksomhed. Ved rådets afgørelser forstås afgørelser truffet af rådet eller af Finanstilsynet i medfør af § 7 (uopsættelige sager, som ellers skulle have været forelagt rådet). Afgørelser truffet af Finanstilsynet i medfør af § 5, stk. 2, (delegation fra rådet) betragtes ikke som rådsafgørelser.

Stk. 3. Offentliggørelse efter stk. 2 kan dog ikke ske, hvis det vil medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden, eller hvis efterforskningsmæssige hensyn taler imod offentliggørelse. Offentliggørelsen må ikke indeholde fortrolige oplysninger om kundeforhold eller oplysninger omfattet af § 12, stk. 1, i lov om offentlighed i forvaltningen, eller fortrolige oplysninger, der hidrører fra andre landes myndigheder, medmindre de pågældende myndigheder har givet deres udtrykkelige tilladelse hertil.

Stk. 4. Offentliggørelse af afgørelser der vedrører Arbejdsmarkedets Tillægspension, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring kan ligeledes ikke ske, hvis samfundsmæssige hensyn taler imod.

Stk. 5. Samtidig med selve afgørelsen tager rådet stilling til, om offentliggørelse skal undlades, eller om der skal ske anonymisering af afgørelsen.

Stk. 6. I tilfælde, hvor offentliggørelse er undladt i henhold til stk. 3 eller 4, og hvor de hensyn, der har nødvendiggjort undladelsen, ikke længere er gældende, skal der straks ske offentliggørelse. Denne pligt til efterfølgende offentliggørelse gælder i en periode op til to år.

Stk. 7. Offentliggørelse efter stk. 2 sker, når parten er orienteret og så vidt muligt dagen efter, at afgørelsen er truffet. Hvis en virksomhed efter børsreglerne skal offentliggøre en meddelelse til markedet, skal offentliggørelsen af Det Finansielle Virksomhedsråds afgørelse afvente virksomhedens meddelelse. Afgørelser offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside.

Stk. 8. Stk. 2-7 gælder tilsvarende for Det Finansielle Virksomhedsråds beslutninger om at overgive sager til politimæssig efterforskning.

Tavshedspligt

§ 19. Det Finansielle Virksomhedsråds medlemmer, suppleanter, de særligt sagkyndige og Forbrugerombudsmanden er underlagt tavshedspligt i henhold til § 354 i lov om finansiel virksomhed. 1. pkt. gælder dog ikke i fuldt omfang ved behandling af sager om udstedelse af regler om redelig forretningsskik og god praksis, jf. stk. 2.

Stk. 2. I forbindelse med rådets behandling af sager om udstedelse af regler om redelig forretningsskik og god praksis kan de i stk. 1 nævnte personer, selv om de er underlagt særlig tavshedspligt, forud for møderne i fortrolighed drøfte sagen i en videre kreds. Efter at Det Finansielle Virksomhedsråd har afgivet sin udtalelse om sagen, kan de i stk. 1 nævnte personer offentligt udtale sig om egne holdninger. I forbindelse med de forudgående drøftelser og de efterfølgende udtalelser må der ikke gives oplysninger om en virksomheds forretningsmæssige forhold, kunders forhold eller oplysninger, som efter deres karakter er fortrolige.

Stk. 3. Reglen i stk. 2 ændrer ikke ved de regler, der gælder vedrørende behandling af det udleverede materiale, jf. stk. 4-7.

Stk. 4. Et medlem kan drøfte sager omfattet af § 4 med sin suppleant og videregivet materiale i tilknytning hertil til sin suppleant. I det omfang de særligt sagkyndige har modtaget materiale, jf. § 11, stk. 3, kan et medlem drøfte dette med de særligt sagkyndige. Formanden og Finanstilsynets direktør i forening kan i særlige tilfælde træffe beslutning om, at rådets materiale alene kan drøftes af rådets medlemmer. Dette anføres på det udsendte materiale.

Stk. 5. Formanden og Finanstilsynets direktør i forening kan beslutte, at materiale omfattet af § 4, nr. 2 og 3, er offentligt tilgængeligt. Dette anføres på det udsendte materiale eller meddeles efterfølgende.

Stk. 6. En virksomhed, som afgiver oplysninger om forretnings- eller driftshemmeligheder til Finanstilsynet, kan over for rådets formand fremsætte begæring om, at oplysningerne ikke tilgår det samlede råd. Formanden afgør herefter under hensyn til forholdenes beskaffenhed, i hvilket omfang og under hvilken form oplysningerne bør gives.

Stk. 7. Formanden kan bestemme, at skriftligt materiale først omdeles på mødet og tilbageleveres ved mødets slutning.

Stk. 8. Offentliggørelse af en afgørelse indebærer ikke, at dokumenterne i sagen undtages fra Finanstilsynets tavshedspligt, jf. § 354 i lov om finansiel virksomhed.

Ikrafttræden

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1138 af 3. december 2009 om forretningsorden for Det Finansielle Virksomhedsråd.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 10. december 2010

Brian Mikkelsen

/ Ulrik Nødgaard