Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om museer m.v.

(Tilskud til statsanerkendte museer og konserveringscentre)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer m.v., foretages følgende ændringer:

1. § 12, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ved sammenlægning af kommuner, der indtil den 31. december 2006 har drevet et museum i fællesskab, jf. museumslovens § 15, stk. 4, 2. pkt., og som den 1. januar 2007 udgør én kommune, kan det hidtidige forhøjede maksimum for beregningsgrundlaget for ydelse af statstilskud til museet opretholdes.«

2. § 13 affattes således:

»§ 13. Kulturarvsstyrelsen kan inden for rammerne af den på finansloven afsatte bevilling til formålet yde et særligt driftstilskud til statsanerkendte museer, der indtil den 31. december 2006 modtog amtslige driftstilskud, jf. museumslovens § 15 a, stk. 1.«

3. § 15 affattes således:

»§ 15. Kulturarvsstyrelsen kan inden for rammerne af den på finansloven afsatte bevilling til formålet yde et særligt driftstilskud til de konserveringscentre m.v., der indtil den 31. december 2006 modtog amtslige driftstilskud, jf. museumslovens § 16 a, stk. 1.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Kulturministeriet, den 12. december 2010

Per Stig Møller

/ Katrine Tarp