Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag

Den fulde tekst

Orientering om betydningen af Lissabon-Traktatens ikrafttræden den 1. december 2009 i forhold til benævnelse af traktatgrundlaget, EU-institutionerne, ændringer i nummereringen af artikelbestemmelserne samt udformningen af noten i love og bekendtgørelser, der gennemfører EU-retsakter.

1. Lissabon-Traktaten træder i kraft den 1. december 2009. Ikrafttrædelsen medfører bl.a. en ændring i den hidtidige benævnelse af traktatgrundlaget. Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EF-Traktaten eller forkortet TEF) benævnes fremover: Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (EUF-Traktaten eller forkortet TEUF). Traktaten om Den Europæiske Union (EU-Traktaten eller forkortet TEU) hedder fortsat det samme.

Efter EU-Traktatens artikel 1, stk. 3, er Unionens grundlag både EU-Traktaten og EUF-Traktaten, og de to traktater har samme juridiske værdi. Det giver således ikke længere mening at tale om en mellemstatslig EU-Traktat og en overstatslig EUF-Traktat. Den hidtidige søjleopdeling EF-Traktaten (søjle 1), EU-Traktatens afsnit V om en Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik (søjle 2) og EU-Traktatens afsnit VI om det strafferetlige og politimæssige samarbejde (søjle 3) forsvinder.

Unionen (EU) træder i stedet for og efterfølger Det Europæiske Fællesskab (Fællesskabet). Unionen (EU) får status af juridisk person, jf. EU-Traktatens artikel 47. Det vil således være Unionen (EU) og ikke længere Fællesskabet, der indgår aftale med andre internationale organisationer eller tredjelande, på de områder der omfattes af EUF-Traktaten.

2. Nedenfor opstilles en oversigt over de hidtidige og nye benævnelser:

Hidtidig benævnelse
Ny benævnelse
Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Fællesskab
Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde
EF-Traktaten
EUF-Traktaten
TEF
TEUF
EU-Traktaten
EU-Traktaten
Fællesskabet
Unionen (EU)
EF-direktiver, EF-forordninger, EF-beslutninger
EU-direktiver, EU-forordninger, EU-beslutninger
Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Europa-Kommissionen; Den Europæiske Centralbank
Uforandret benævnelse
EF-Domstolen
EU-Domstolen
»... med hjemmel i EF-Traktatens artikel 95«
»… med hjemmel i EUF-Traktatens artikel 114«

3. Lissabon-Traktatens ikrafttrædelse indebærer derudover, at der sker en omnummerering af de hidtidige artikelnumre i EU-Traktaten og EUF-Traktaten. Lissabon-Traktatens artikel 5 indeholder en sammenligningstabel, der vedlægges (optrykt i EU-Tidende 2008, nr. C 115/361).

4. I alle love og administrative forskrifter, der gennemfører direktiver, bør notehenvisningen udformes på følgende måde:

»Loven/Bekendtgørelsen [indeholder bestemmelser, der] gennemfører [dele af] Europa-Parlamentets og Rådets/Kommissionens direktiv XX/XXXX/EU af 1. marts 2010 [om], EU-Tidende 2010, nr. L XXX, side Y.«

Justitsministeriet, den 1. december 2009


Bilag

SAMMENLIGNINGSTABEL1)

Traktaten om Den Europæiske Union

Tidligere nummerering i traktaten om Den Europæiske Union
Ny nummerering i traktaten om Den Europæiske Union
AFSNIT I — FÆLLES BESTEMMELSER
AFSNIT I — FÆLLES BESTEMMELSER
Artikel 1
Artikel 1
 
Artikel 2
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 3 (ophævet)1)
 
 
Artikel 4
 
Artikel 52)
Artikel 4 (ophævet)3)
 
Artikel 5 (ophævet)4)  
 
Artikel 6
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 7
 
Artikel 8
AFSNIT II — BESTEMMELSER OM ÆNDRING AF TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE FÆLLESSKAB MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
AFSNIT II — BESTEMMELSER OM DE DEMOKRATISKE PRINCIPPER
Artikel 8 (ophævet)5)  
Artikel 9
 
Artikel 106)  
 
Artikel 11
 
Artikel 12
AFSNIT III — BESTEMMELSER OM ÆNDRING AF TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB
AFSNIT III — BESTEMMELSER OM INSTITUTIONERNE
Artikel 9 (ophævet)7)  
Artikel 13
 
Artikel 148)  
 
Artikel 159)  
 
Artikel 1610)  
 
Artikel 1711)  
 
Artikel 18
 
Artikel 1912)  
AFSNIT IV — BESTEMMELSER OM ÆNDRING AF TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE ATOMENERGIFÆLLESSKAB
AFSNIT IV — BESTEMMELSER OM FORSTÆRKET SAMARBEJDE
Artikel 10 (ophævet)13)  
Artikel 2014)  
Artikel 27 A-27 E (erstattet)
 
Artikel 40-40 B (erstattet)
 
Artikel 43-45 (erstattet)
 
AFSNIT V — BESTEMMELSER OM EN FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK
AFSNIT V — ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM UNIONENS OPTRÆDEN UDADTIL OG SÆRLIGE BESTEMMELSER OM DEN FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK
 
Kapitel 1 — Almindelige bestemmelser om Unionens optræden udadtil
 
Artikel 21
 
Artikel 22
 
Kapitel 2 — Særlige bestemmelser om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
 
1. afdeling — Fælles bestemmelser
 
Artikel 23
Artikel 11
Artikel 24
Artikel 12
Artikel 25
Artikel 13
Artikel 26
 
Artikel 27
Artikel 14
Artikel 28
Artikel 15
Artikel 29
Artikel 22 (flyttet)
Artikel 30
Artikel 23 (flyttet)
Artikel 31
Artikel 16
Artikel 32
Artikel 17 (flyttet)
Artikel 42
Artikel 18
Artikel 33
Artikel 19
Artikel 34
Artikel 20
Artikel 35
Artikel 21
Artikel 36
Artikel 22 (flyttet)
Artikel 30
Artikel 23 (flyttet)
Artikel 31
Artikel 24
Artikel 37
Artikel 25
Artikel 38
 
Artikel 39
Artikel 47 (flyttet)
Artikel 40
Artikel 26 (ophævet)
 
Artikel 27 (ophævet)
 
Artikel 27 A (erstattet)15)  
Artikel 20
Artikel 27 B (erstattet)15)
Artikel 20
Artikel 27 C (erstattet)15)
Artikel 20
Artikel 27 D (erstattet)15)
Artikel 20
Artikel 27 E (erstattet)15)
Artikel 20
Artikel 28
Artikel 41
 
2. afdeling — Bestemmelser om den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik
Artikel 17 (flyttet)
Artikel 42
 
Artikel 43
 
Artikel 44
 
Artikel 45
 
Artikel 46
AFSNIT VI — BESTEMMELSER OM POLITISAMARBEJDE OG RETLIGT SAMARBEJDE I KRIMINALSAGER (ophævet)16)  
 
Artikel 29 (erstattet)17)  
 
Artikel 30 (erstattet)18)  
 
Artikel 31 (erstattet)19)  
 
Artikel 32 (erstattet)20)  
 
Artikel 33 (erstattet)21)  
 
Artikel 34 (ophævet)
 
Artikel 35 (ophævet)
 
Artikel 36 (erstattet)22)  
 
Artikel 37 (ophævet)
 
Artikel 38 (ophævet)
 
Artikel 39 (ophævet)
 
Artikel 40 (erstattet)23)  
Artikel 20
Artikel 40 A (erstattet)23)
Artikel 20
Artikel 40 B (erstattet)23)
Artikel 20
Artikel 41 (ophævet)
 
Artikel 42 (ophævet)
 
AFSNIT VII — BESTEMMELSER OM FORSTÆRKET SAMARBEJDE (erstattet)24)  
AFSNIT IV — BESTEMMELSER OM FORSTÆRKET SAMARBEJDE
Artikel 43 (erstattet)24)
Artikel 20
Artikel 43 A (erstattet)24)
Artikel 20
Artikel 43 B (erstattet)24)
Artikel 20
Artikel 44 (erstattet)24)
Artikel 20
Artikel 44 A (erstattet)24)
Artikel 20
Artikel 45 (erstattet)24)
Artikel 20
AFSNIT VIII — AFSLUTTENDE BESTEMMELSER
AFSNIT VI — AFSLUTTENDE BESTEMMELSER
Artikel 46 (ophævet)
 
 
Artikel 47
Artikel 47 (erstattet)
Artikel 40
Artikel 48
Artikel 48
Artikel 49
Artikel 49
 
Artikel 50
 
Artikel 51
 
Artikel 52
Artikel 50 (ophævet)
 
Artikel 51
Artikel 53
Artikel 52
Artikel 54
Artikel 53
Artikel 55

1) Erstattet, for så vidt angår substansen, af artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (i det følgende benævnt »TEUF«) samt artikel 13, stk. 1, og artikel 21, stk. 3, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union (i det følgende benævnt »EU-traktaten«).

2) Erstatter artikel 5 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt »EF-traktaten«).

3) Erstattet, for så vidt angår substansen, af artikel 15.

4) Erstattet, for så vidt angår substansen, af artikel 13, stk. 2.

5) Artikel 8 i EU-traktaten, som var gældende før Lissabontraktatens ikrafttrædelse (i det følgende benævnt »den nugældende EU-traktat«), ændrede EF-traktaten. Disse ændringer er indarbejdet i sidstnævnte traktat, og artikel 8 ophæves. Dens nummer anvendes til indsættelse af en ny bestemmelse.

6) Stk. 4 erstatter, for så vidt angår substansen, artikel 191, stk. 1, i EF-traktaten.

7) Artikel 9 i den nugældende EU-traktat ændrede traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab. Sidstnævnte traktat udløb den 23. juli 2002. Artikel 9 ophæves og dens nummer anvendes til indsættelse af en ny bestemmelse.

8) — Stk. 1 og 2 erstatter, for så vidt angår substansen, artikel 189 i EF-traktaten — stk. 1-3 erstatter, for så vidt angår substansen, artikel 190, stk. 1-3, i EF-traktaten — stk. 1 erstatter, for så vidt angår substansen, artikel 192, stk. 1, i EF-traktaten — stk. 4 erstatter, for så vidt angår substansen, artikel 197, stk. 1, i EF-traktaten.

9) Erstatter artikel 4 for så vidt angår substansen.

10) — stk. 1 erstatter, for så vidt angår substansen, artikel 202, første og andet led, i EF-traktaten — stk. 2 og 9 erstatter, for så vidt angår substansen, artikel 203 i EF-traktaten — stk. 4 og 5 erstatter, for så vidt angår substansen, artikel 205, stk. 2 og 4, i EF-traktaten.

11) — Stk. 1 erstatter, for så vidt angår substansen, artikel 211 i EF-traktaten — stk. 3 og 7 erstatter, for så vidt angår substansen, artikel 214 i EF-traktaten — stk. 6 erstatter, for så vidt angår substansen, artikel 217, stk. 1, 3 og 4, i EF-traktaten.

12) — Erstatter, for så vidt angår substansen, artikel 220 i EF-traktaten — stk. 2, første afsnit, erstatter, for så vidt angår substansen, artikel 221, stk. 1, i EF-traktaten.

13) Artikel 10 i den nugældende EU-traktat ændrede traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab. Disse ændringer er indarbejdet i sidstnævnte traktat, og artikel 10 ophæves. Dens nummer anvendes til indsættelse af en ny bestemmelse.

14) Erstatter ligeledes artikel 11 og 11 A, i EF-traktaten.

15) Den nugældende EU-traktats artikel 27 A-27 E om forstærket samarbejde erstattes af artikel 326-334 i TEUF.

16) Bestemmelserne i den nugældende EU-traktats afsnit VI om politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager erstattes af bestemmelserne i tredje del, afsnit IV, kapitel 1, 4 og 5 i TEUF.

17) Erstattet af artikel 67 i TEUF.

18) Erstattet af artikel 87 og 88 i TEUF.

19) Erstattet af artikel 82, 83 og 85 i TEUF.

20) Erstattet af artikel 89 i TEUF.

21) Erstattet af artikel 72 i TEUF.

22) Erstattet af artikel 71 i TEUF.

23) Den nugældende EU-traktats artikel 40-40 B om forstærket samarbejde erstattes ligeledes af 326-334 i TEUF.

24) Den nugældende EU-traktats artikel 43-45 og afsnit VII om forstærket samarbejde erstattes af artikel 326-334 i TEUF.

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Tidligere nummerering i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab
Ny nummerering i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
FØRSTE DEL — PRINCIPPERNE
FØRSTE DEL — PRINCIPPERNE
Artikel 1 (ophævet)
 
 
Artikel 1
Artikel 2 (ophævet)25)  
 
 
Afsnit I — Unionens kompetencekategorier og -områder
 
Artikel 2
 
Artikel 3
 
Artikel 4
 
Artikel 5
 
Artikel 6
 
Afsnit II — Almindelige bestemmelser
 
Artikel 7
Artikel 3, stk. 1 (ophævet)26)  
 
Artikel 3, stk. 2
Artikel 8
Artikel 4 (flyttet)
Artikel 119
Artikel 5 (ophævet)27)  
 
 
Artikel 9
 
Artikel 10
Artikel 6
Artikel 11
Artikel 153, stk. 2 (flyttet)
Artikel 12
 
Artikel 1328)  
Artikel 7 (ophævet)29)  
 
Artikel 8 (ophævet)30)  
 
Artikel 9 (ophævet)
 
Artikel 10 (ophævet)31)  
 
Artikel 11 (erstattet)32)  
Artikel 326-334
Artikel 11 A (erstattet)32)
Artikel 326-334
Artikel 12 (flyttet)
Artikel 18
Artikel 13 (flyttet)
Artikel 19
Artikel 14 (flyttet)
Artikel 26
Artikel 15 (flyttet)
Artikel 27
Artikel 16
Artikel 14
Artikel 255 (flyttet)
Artikel 15
Artikel 286 (erstattet)
Artikel 16
 
Artikel 17
ANDEN DEL — UNIONSBORGERSKAB
ANDEN DEL — IKKE-FORSKELSBEHANDLING OG UNIONSBORGERSKAB
Artikel 12 (flyttet)
Artikel 18
Artikel 13 (flyttet)
Artikel 19
Artikel 17
Artikel 20
Artikel 18
Artikel 21
Artikel 19
Artikel 22
Artikel 20
Artikel 23
Artikel 21
Artikel 24
Artikel 22
Artikel 25
TREDJE DEL — FÆLLESSKABETS POLITIKKER
TREDJE DEL — INTERNE POLITIKKER OG FORANSTALTNINGER
 
Afsnit I — Det indre marked
Artikel 14 (flyttet)
Artikel 26
Artikel 15 (flyttet)
Artikel 27
Afsnit I — Frie varebevægelser
Afsnit II — Frie varebevægelser
Artikel 23
Artikel 28
Artikel 24
Artikel 29
Kapitel 1 — Toldunionen
Kapitel 1 — Toldunionen
Artikel 25
Artikel 30
Artikel 26
Artikel 31
Artikel 27
Artikel 32
Tredje del, afsnit X, Toldsamarbejde (flyttet)
Kapitel 2 — Toldsamarbejde
Artikel 135 (flyttet)
Artikel 33
Kapitel 2 — Forbud mod kvantitative restriktioner mellem medlemsstaterne
Kapitel 3 — Forbud mod kvantitative restriktioner mellem medlemsstaterne
Artikel 28
Artikel 34
Artikel 29
Artikel 35
Artikel 30
Artikel 36
Artikel 31
Artikel 37
Afsnit II — Landbruget
Afsnit III — Landbrug og fiskeri
Artikel 32
Artikel 38
Artikel 33
Artikel 39
Artikel 34
Artikel 40
Artikel 35
Artikel 41
Artikel 36
Artikel 42
Artikel 37
Artikel 43
Artikel 38
Artikel 44
Afsnit III — Den frie bevægelighed for personer, tjenesteydelser og kapital
Afsnit IV — Den frie bevægelighed for personer, tjenesteydelser og kapital
Kapitel 1 — Arbejdskraften
Kapitel 1 — Arbejdskraften
Artikel 39
Artikel 45
Artikel 40
Artikel 46
Artikel 41
Artikel 47
Artikel 42
Artikel 48
Kapitel 2 — Etableringsretten
Kapitel 2 — Etableringsretten
Artikel 43
Artikel 49
Artikel 44
Artikel 50
Artikel 45
Artikel 51
Artikel 46
Artikel 52
Artikel 47
Artikel 53
Artikel 48
Artikel 54
Artikel 294 (flyttet)
Artikel 55
Kapitel 3 — Tjenesteydelser
Kapitel 3 — Tjenesteydelser
Artikel 49
Artikel 56
Artikel 50
Artikel 57
Artikel 51
Artikel 58
Artikel 52
Artikel 59
Artikel 53
Artikel 60
Artikel 54
Artikel 61
Artikel 55
Artikel 62
Kapitel 4 — Kapital og betalinger
Kapitel 4 — Kapital og betalinger
Artikel 56
Artikel 63
Artikel 57
Artikel 64
Artikel 58
Artikel 65
Artikel 59
Artikel 66
Artikel 60 (flyttet)
Artikel 75
Afsnit IV — Visum, asyl, indvandring og andre politikker i forbindelse med den fri bevægelighed for personer
Afsnit V — Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed
 
Kapitel 1 — Almindelige bestemmelser
Artikel 61
Artikel 6733)  
 
Artikel 68
 
Artikel 69
 
Artikel 70
 
Artikel 7134)  
Artikel 64, stk. 1 (erstattet)
Artikel 7235)  
 
Artikel 73
Artikel 66 (erstattet)
Artikel 74
Artikel 60 (flyttet)
Artikel 75
 
Artikel 76
 
Kapitel 2 — Politikkerne for grænsekontrol, asyl og indvandring
Artikel 62
Artikel 77
Artikel 63, nr. 1 og 2, og artikel 64, stk. 236)  
Artikel 78
Artikel 63, nr. 3 og 4
Artikel 79
 
Artikel 80
Artikel 64, stk. 1 (erstattet)
Artikel 72
 
Kapitel 3 — Samarbejde om civilretlige spørgsmål
Artikel 65
Artikel 81
Artikel 66 (erstattet)
Artikel 74
Artikel 67 (ophævet)
 
Artikel 68 (ophævet)
 
Artikel 69 (ophævet)
 
 
Kapitel 4 — Retligt samarbejde i straffesager
 
Artikel 8237)  
 
Artikel 8337)
 
Artikel 84
 
Artikel 8537)
 
Artikel 86
 
Kapitel 5 — Politisamarbejde
 
Artikel 8738)  
 
Artikel 8838)
 
Artikel 8939)  
Afsnit V — Transport
Afsnit VI — Transport
Artikel 70
Artikel 90
Artikel 71
Artikel 91
Artikel 72
Artikel 92
Artikel 73
Artikel 93
Artikel 74
Artikel 94
Artikel 75
Artikel 95
Artikel 76
Artikel 96
Artikel 77
Artikel 97
Artikel 78
Artikel 98
Artikel 79
Artikel 99
Artikel 80
Artikel 100
Afsnit VI — De fælles regler om konkurrence, fiskale spørgsmål og indbyrdes tilnærmelse af lovgivningerne
Afsnit VII — De fælles regler om konkurrence, fiskale spørgsmål og indbyrdes tilnærmelse af lovgivningerne
Kapitel 1 — Konkurrencereglerne
Kapitel 1 — Konkurrencereglerne
1. afdeling — Regler for virksomhederne
1. afdeling — Regler for virksomhederne
Artikel 81
Artikel 101
Artikel 82
Artikel 102
Artikel 83
Artikel 103
Artikel 84
Artikel 104
Artikel 85
Artikel 105
Artikel 86
Artikel 106
2. afdeling — Statsstøtte
2. afdeling — Statsstøtte
Artikel 87
Artikel 107
Artikel 88
Artikel 108
Artikel 89
Artikel 109
Kapitel 2 — Fiskale bestemmelser
Kapitel 2 — Fiskale bestemmelser
Artikel 90
Artikel 110
Artikel 91
Artikel 111
Artikel 92
Artikel 112
Artikel 93
Artikel 113
Kapitel 3 — Tilnærmelse af lovgivningerne
Kapitel 3 — Tilnærmelse af lovgivningerne
Artikel 95 (flyttet)
Artikel 114
Artikel 94 (flyttet)
Artikel 115
Artikel 96
Artikel 116
Artikel 97
Artikel 117
 
Artikel 118
Afsnit VII — Den økonomiske og monetære politik
Afsnit VIII — Den økonomiske og monetære politik
Artikel 4 (flyttet)
Artikel 119
Kapitel 1 — Den økonomiske politik
Kapitel 1 — Den økonomiske politik
Artikel 98
Artikel 120
Artikel 99
Artikel 121
Artikel 100
Artikel 122
Artikel 101
Artikel 123
Artikel 102
Artikel 124
Artikel 103
Artikel 125
Artikel 104
Artikel 126
Kapitel 2 — Den monetære politik
Kapitel 2 — Den monetære politik
Artikel 105
Artikel 127
Artikel 106
Artikel 128
Artikel 107
Artikel 129
Artikel 108
Artikel 130
Artikel 109
Artikel 131
Artikel 110
Artikel 132
Artikel 111, stk. 1-3 og stk. 5 (flyttet)
Artikel 219
Artikel 111, stk. 4 (flyttet)
Artikel 138
 
Artikel 133
Kapitel 3 — Institutionelle bestemmelser
Kapitel 3 — Institutionelle bestemmelser
Artikel 112 (flyttet)
Artikel 283
Artikel 113 (flyttet)
Artikel 284
Artikel 114
Artikel 134
Artikel 115
Artikel 135
 
Kapitel 4 — Specifikke bestemmelser for de medlemsstater, der har euroen som valuta
 
Artikel 136
 
Artikel 137
Artikel 111, stk. 4 (flyttet)
Artikel 138
Kapitel 4 — Overgangsbestemmelser
Kapitel 5 — Overgangsbestemmelser
Artikel 116 (ophævet)
 
 
Artikel 139
Artikel 117, stk. 1, stk. 2, sjette led, og stk. 3-9 (ophævet)
 
Artikel 117, stk. 2, de fem første led (flyttet)
Artikel 141, stk. 2
Artikel 121, stk. 1 (flyttet)
Artikel 14040)  
Artikel 122, stk. 2, andet punktum (flyttet)
 
Artikel 123, stk. 5 (flyttet)
 
Artikel 118 (ophævet)
 
Artikel 123, stk. 3 (flyttet)
Artikel 14141)  
Artikel 117, stk. 2, de fem første led (flyttet)
 
Artikel 124, stk. 1 (flyttet)
Artikel 142
Artikel 119
Artikel 143
Artikel 120
Artikel 144
Artikel 121, stk. 1 (flyttet)
Artikel 140, stk. 1
Artikel 121, stk. 2-4 (ophævet)
 
Artikel 122, stk. 1 og stk. 2, første punktum, samt stk. 3, 4, 5 og 6 (ophævet)
 
Artikel 122, stk. 2, andet punktum (flyttet)
Artikel 140, stk. 2, første afsnit
Artikel 123, stk. 1, 2 og 4 (ophævet)
 
Artikel 123, stk. 3 (flyttet)
Artikel 141, stk. 1
Artikel 123, stk. 5 (flyttet)
Artikel 140, stk. 3
Artikel 124, stk. 1 (flyttet)
Artikel 142
Artikel 124, stk. 2 (ophævet)
 
Afsnit VIII — Beskæftigelse
Afsnit IX — Beskæftigelse
Artikel 125
Artikel 145
Artikel 126
Artikel 146
Artikel 127
Artikel 147
Artikel 128
Artikel 148
Artikel 129
Artikel 149
Artikel 130
Artikel 150
Afsnit IX — Den fælles handelspolitik (flyttet)
Femte del, afsnit II, Den fælles handelspolitik
Artikel 131 (flyttet)
Artikel 206
Artikel 132 (ophævet)
 
Artikel 133 (flyttet)
Artikel 207
Artikel 134 (ophævet)
 
Afsnit X — Toldsamarbejde (flyttet)
Tredje del, afsnit II, kapitel 2, Toldsamarbejde
Artikel 135 (flyttet)
Artikel 33
Afsnit XI — Social- og arbejdsmarkedspolitikken, uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom
Afsnit X — Social- og arbejdsmarkedspolitikken
Kapitel 1 — Sociale bestemmelser (ophævet)
 
Artikel 136
Artikel 151
 
Artikel 152
Artikel 137
Artikel 153
Artikel 138
Artikel 154
Artikel 139
Artikel 155
Artikel 140
Artikel 156
Artikel 141
Artikel 157
Artikel 142
Artikel 158
Artikel 143
Artikel 159
Artikel 144
Artikel 160
Artikel 145
Artikel 161
Kapitel 2 — Den Europæiske Socialfond
Afsnit XI — Den Europæiske Socialfond
Artikel 146
Artikel 162
Artikel 147
Artikel 163
Artikel 148
Artikel 164
Kapitel 3 — Uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom
Afsnit XII — Uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport
Artikel 149
Artikel 165
Artikel 150
Artikel 166
Afsnit XII — Kultur
Afsnit XIII — Kultur
Artikel 151
Artikel 167
Afsnit XIII — Folkesundhed
Afsnit XIV — Folkesundhed
Artikel 152
Artikel 168
Afsnit XIV — Forbrugerbeskyttelse
Afsnit XV — Forbrugerbeskyttelse
Artikel 153, stk. 1, 3, 4 og 5
Artikel 169
Artikel 153, stk. 2 (flyttet)
Artikel 12
Afsnit XV — Transeuropæiske net
Afsnit XVI — Transeuropæiske net
Artikel 154
Artikel 170
Artikel 155
Artikel 171
Artikel 156
Artikel 172
Afsnit XVI — Industri
Afsnit XVII — Industri
Artikel 157
Artikel 173
Afsnit XVII — Økonomisk og social samhørighed
Afsnit XVIII — Økonomisk, social og territorial samhørighed
Artikel 158
Artikel 174
Artikel 159
Artikel 175
Artikel 160
Artikel 176
Artikel 161
Artikel 177
Artikel 162
Artikel 178
Afsnit XVIII — Forskning og teknologisk udvikling
Afsnit XIX — Forskning, teknologisk udvikling og rummet
Artikel 163
Artikel 179
Artikel 164
Artikel 180
Artikel 165
Artikel 181
Artikel 166
Artikel 182
Artikel 167
Artikel 183
Artikel 168
Artikel 184
Artikel 169
Artikel 185
Artikel 170
Artikel 186
Artikel 171
Artikel 187
Artikel 172
Artikel 188
 
Artikel 189
Artikel 173
Artikel 190
Afsnit XIX — Miljø
Afsnit XX — Miljø
Artikel 174
Artikel 191
Artikel 175
Artikel 192
Artikel 176
Artikel 193
 
Afsnit XXI — Energi
 
Artikel 194
 
Afsnit XXII — Turisme
 
Artikel 195
 
Afsnit XXIII — Civilbeskyttelse
 
Artikel 196
 
Afsnit XXIV — Administrativt samarbejde
 
Artikel 197
Afsnit XX — Udviklingssamarbejde (flyttet)
Femte del, afsnit III, kapitel 1, Udviklingssamarbejde
Artikel 177 (flyttet)
Artikel 208
Artikel 178 (ophævet)42)  
 
Artikel 179 (flyttet)
Artikel 209
Artikel 180 (flyttet)
Artikel 210
Artikel 181 (flyttet)
Artikel 211
Afsnit XXI — Økonomisk, finansielt og teknisk samarbejde med tredjelande (flyttet)
Femte del, afsnit III, kapitel 2, Økonomisk, finansielt og teknisk samarbejde med tredjelande
Artikel 181 A (flyttet)
Artikel 212
FJERDE DEL — DE OVERSØISKE LANDES OG TERRITORIERS ASSOCIERING
FJERDE DEL — DE OVERSØISKE LANDES OG TERRITORIERS ASSOCIERING
Artikel 182
Artikel 198
Artikel 183
Artikel 199
Artikel 184
Artikel 200
Artikel 185
Artikel 201
Artikel 186
Artikel 202
Artikel 187
Artikel 203
Artikel 188
Artikel 204
 
FEMTE DEL — UNIONENS OPTRÆDEN UDADTIL
 
Afsnit I — Almindelige bestemmelser om Unionens optræden udadtil
 
Artikel 205
Tredje del, afsnit IX, Den fælles handelspolitik (flyttet)
Afsnit II — Den fælles handelspolitik
Artikel 131 (flyttet)
Artikel 206
Artikel 133 (flyttet)
Artikel 207
 
Afsnit III — Samarbejde med tredjelande og humanitær bistand
Tredje del, afsnit XX, Udviklingssamarbejde (flyttet)
Kapitel 1 — Udviklingssamarbejde
Artikel 177 (flyttet)
Artikel 20843)  
Artikel 179 (flyttet)
Artikel 209
Artikel 180 (flyttet)
Artikel 210
Artikel 181 (flyttet)
Artikel 211
Tredje del, Afsnit XXI, Økonomisk, finansielt og teknisk samarbejde med tredjelande (flyttet)
Kapitel 2 — Økonomisk, finansielt og teknisk samarbejde med tredjelande
Artikel 181 A (flyttet)
Artikel 212
 
Artikel 213
 
Kapitel 3 — Humanitær bistand
 
Artikel 214
 
Afsnit IV — Restriktive foranstaltninger
Artikel 301 (erstattet)
Artikel 215
 
Afsnit V — Internationale aftaler
 
Artikel 216
Artikel 310 (flyttet)
Artikel 217
Artikel 300 (erstattet)
Artikel 218
Artikel 111, stk. 1-3 og stk. 5 (flyttet)
Artikel 219
 
Afsnit VI — Unionens forbindelser med internationale organisationer og tredjelande samt Unionens delegationer
Artikel 302, 303 og 304 (erstattet)
Artikel 220
 
Artikel 221
 
Afsnit VII — Solidaritetsbestemmelse
 
Artikel 222
FEMTE DEL — FÆLLESSKABETS INSTITUTIONER
SJETTE DEL — INSTITUTIONELLE OG FINANSIELLE BESTEMMELSER
Afsnit I — Bestemmelser vedrørende institutionerne
Afsnit I — Bestemmelser vedrørende institutionerne
Kapitel 1 — Institutionerne
Kapitel 1 — Institutionerne
1. afdeling — Europa-Parlamentet
1. afdeling — Europa-Parlamentet
Artikel 189 (ophævet)44)  
 
Artikel 190, stk. 1-3 (ophævet)45)  
 
Artikel 190, stk. 4 og 5
Artikel 223
Artikel 191, stk. 1 (ophævet)46)  
 
Artikel 191, stk. 2
Artikel 224
Artikel 192, stk. 1 (ophævet)47)  
 
Artikel 192, stk. 2
Artikel 225
Artikel 193
Artikel 226
Artikel 194
Artikel 227
Artikel 195
Artikel 228
Artikel 196
Artikel 229
Artikel 197, stk. 1 (ophævet)48)  
 
Artikel 197, stk. 2, 3 og 4
Artikel 230
Artikel 198
Artikel 231
Artikel 199
Artikel 232
Artikel 200
Artikel 233
Artikel 201
Artikel 234
 
2. afdeling — Det Europæiske Råd
 
Artikel 235
 
Artikel 236
2. afdeling — Rådet
3. afdeling — Rådet
Artikel 202 (ophævet)49)  
 
Artikel 203 (ophævet)50)  
 
Artikel 204
Artikel 237
Artikel 205, stk. 2 og stk. 4 (ophævet)51)  
 
Artikel 205, stk. 1 og stk. 3
Artikel 238
Artikel 206
Artikel 239
Artikel 207
Artikel 240
Artikel 208
Artikel 241
Artikel 209
Artikel 242
Artikel 210
Artikel 243
3. afdeling — Kommissionen
4. afdeling — Kommissionen
Artikel 211 (ophævet)52)  
 
 
Artikel 244
Artikel 212 (flyttet)
Artikel 249, stk. 2
Artikel 213
Artikel 245
Artikel 214 (ophævet)53)  
 
Artikel 215
Artikel 246
Artikel 216
Artikel 247
Artikel 217, stk. 1, 3 og 4 (ophævet)54)  
 
Artikel 217, stk. 2
Artikel 248
Artikel 218, stk. 1 (ophævet)55)  
 
Artikel 218, stk. 2
Artikel 249
Artikel 219
Artikel 250
4. afdeling — Domstolen
5. afdeling — Den Europæiske Unions Domstol
Artikel 220 (ophævet)56)  
 
Artikel 221, stk. 1 (ophævet)57)  
 
Artikel 221, stk. 2 og 3
Artikel 251
Artikel 222
Artikel 252
Artikel 223
Artikel 253
Artikel 22458)  
Artikel 254
 
Artikel 255
Artikel 225
Artikel 256
Artikel 225 A
Artikel 257
Artikel 226
Artikel 258
Artikel 227
Artikel 259
Artikel 228
Artikel 260
Artikel 229
Artikel 261
Artikel 229 A
Artikel 262
Artikel 230
Artikel 263
Artikel 231
Artikel 264
Artikel 232
Artikel 265
Artikel 233
Artikel 266
Artikel 234
Artikel 267
Artikel 235
Artikel 268
 
Artikel 269
Artikel 236
Artikel 270
Artikel 237
Artikel 271
Artikel 238
Artikel 272
Artikel 239
Artikel 273
Artikel 240
Artikel 274
 
Artikel 275
 
Artikel 276
Artikel 241
Artikel 277
Artikel 242
Artikel 278
Artikel 243
Artikel 279
Artikel 244
Artikel 280
Artikel 245
Artikel 281
 
6. afdeling — Den Europæiske Centralbank
 
Artikel 282
Artikel 112 (flyttet)
Artikel 283
Artikel 113 (flyttet)
Artikel 284
5. afdeling — Revisionsretten
7. afdeling — Revisionsretten
Artikel 246
Artikel 285
Artikel 247
Artikel 286
Artikel 248
Artikel 287
Kapitel 2 — Fælles bestemmelser for flere institutioner
Kapitel 2 — Unionens retsakter, vedtagelsesprocedurer og andre bestemmelser
 
1. afdeling — Unionens retsakter
Artikel 249
Artikel 288
 
Artikel 289
 
Artikel 29059)  
 
Artikel 29159)
 
Artikel 292
 
2. afdeling — Procedurer for vedtagelse af retsakter og andre bestemmelser
Artikel 250
Artikel 293
Artikel 251
Artikel 294
Artikel 252 (ophævet)
 
 
Artikel 295
Artikel 253
Artikel 296
Artikel 254
Artikel 297
 
Artikel 298
Artikel 255 (flyttet)
Artikel 15
Artikel 256
Artikel 299
 
Kapitel 3 — Unionens rådgivende organer
 
Artikel 300
Kapitel 3 — Det Økonomiske og Sociale Udvalg
1. afdeling — Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Artikel 257 (ophævet)60)  
 
Artikel 258, stk. 1, 2 og 4
Artikel 301
Artikel 258, stk. 3 (ophævet)61)  
 
Artikel 259
Artikel 302
Artikel 260
Artikel 303
Artikel 261 (ophævet)
 
Artikel 262
Artikel 304
Kapitel 4 — Regionsudvalget
2. afdeling — Regionsudvalget
Artikel 263, stk. 1 og 5 (ophævet)62)  
 
Artikel 263, stk. 2-4
Artikel 305
Artikel 264
Artikel 306
Artikel 265
Artikel 307
Kapitel 5 — Den Europæiske Investeringsbank
Kapitel 4 — Den Europæiske Investeringsbank
Artikel 266
Artikel 308
Artikel 267
Artikel 309
Afsnit II — Finansielle bestemmelser
Afsnit II — Finansielle bestemmelser
Artikel 268
Artikel 310
 
Kapitel 1 — Unionens egne indtægter
Artikel 269
Artikel 311
Artikel 270 (ophævet)63)  
 
 
Kapitel 2 — Den flerårige finansielle ramme
 
Artikel 312
 
Kapitel 3 — Unionens årlige budget
Artikel 272, stk. 1 (flyttet)
Artikel 313
Artikel 271 (flyttet)
Artikel 316
Artikel 272, stk. 1 (flyttet)
Artikel 313
Artikel 272, stk. 2-10
Artikel 314
Artikel 273
Artikel 315
Artikel 271 (flyttet)
Artikel 316
 
Kapitel 4 — Gennemførelse af budgettet og decharge
Artikel 274
Artikel 317
Artikel 275
Artikel 318
Artikel 276
Artikel 319
 
Kapitel 5 — Fælles bestemmelser
Artikel 277
Artikel 320
Artikel 278
Artikel 321
Artikel 279
Artikel 322
 
Artikel 323
 
Artikel 324
 
Kapitel 6 — Bekæmpelse af svig
Artikel 280
Artikel 325
 
Afsnit III — Forstærket samarbejde
Artikel 11 og 11 A (erstattet)
Artikel 32664)  
Artikel 11 og 11 A (erstattet)
Artikel 32764)
Artikel 11 og 11 A (erstattet)
Artikel 32864)
Artikel 11 og 11 A (erstattet)
Artikel 32964)
Artikel 11 og 11 A (erstattet)
Artikel 33064)
Artikel 11 og 11 A (erstattet)
Artikel 33164)
Artikel 11 og 11 A (erstattet)
Artikel 33264)
Artikel 11 og 11 A (erstattet)
Artikel 33364)
Artikel 11 og 11 A (erstattet)
Artikel 33464)
SJETTE DEL — ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER
SYVENDE DEL — ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER
Artikel 281 (ophævet)65)  
 
Artikel 282
Artikel 335
Artikel 283
Artikel 336
Artikel 284
Artikel 337
Artikel 285
Artikel 338
Artikel 286 (erstattet)
Artikel 16
Artikel 287
Artikel 339
Artikel 288
Artikel 340
Artikel 289
Artikel 341
Artikel 290
Artikel 342
Artikel 291
Artikel 343
Artikel 292
Artikel 344
Artikel 293 (ophævet)
 
Artikel 294 (flyttet)
Artikel 55
Artikel 295
Artikel 345
Artikel 296
Artikel 346
Artikel 297
Artikel 347
Artikel 298
Artikel 348
Artikel 299, stk. 1 (ophævet)66)  
 
Artikel 299, stk. 2, andet, tredje og fjerde afsnit
Artikel 349
Artikel 299, stk. 2, første afsnit, og stk. 3-6 (flyttet)
Artikel 355
Artikel 300 (erstattet)
Artikel 218
Artikel 301 (erstattet)
Artikel 215
Artikel 302 (erstattet)
Artikel 220
Artikel 303 (erstattet)
Artikel 220
Artikel 304 (erstattet)
Artikel 220
Artikel 305 (ophævet)
 
Artikel 306
Artikel 350
Artikel 307
Artikel 351
Artikel 308
Artikel 352
 
Artikel 353
Artikel 309
Artikel 354
Artikel 310 (flyttet)
Artikel 217
Artikel 311 (ophævet)67)  
 
Artikel 299, stk. 2, første afsnit, og stk. 3-6 (flyttet)
Artikel 355
Artikel 312
Artikel 356
Afsluttende bestemmelser
 
Artikel 313
Artikel 357
 
Artikel 358
Artikel 314 (ophævet)68)  
 

25) Erstattet, for så vidt angår substansen, af artikel 3 i EU-traktaten.

26) Erstattet, for så vidt angår substansen, af artikel 3-6 i TEUF.

27) Erstattet af artikel 5 i EU-traktaten.

28) Indsættelse af den dispositive del af protokollen om dyrebeskyttelse og dyrevelfærd.

29) Erstattet, for så vidt angår substansen, af artikel 13 i EU-traktaten.

30) Erstattet, for så vidt angår substansen, af artikel 13 i EU-traktaten og artikel 282, stk. 1, i TEUF.

31) Erstattet, for så vidt angår substansen, af artikel 4, stk. 3, i EU-traktaten.

32) Ligeledes erstattet af artikel 20 i EU-traktaten.

33) Erstatter ligeledes artikel 29 i den nugældende EU-traktat.

34) Erstatter ligeledes artikel 36 i den nugældende EU-traktat.

35) Erstatter ligeledes artikel 33 i den nugældende EU-traktat.

36) Artikel 63, nr. 1 og 2, i EF-traktaten erstattes af artikel 78, stk. 1 og 2, i TEUF og artikel 64, stk. 2, erstattes af artikel 78, stk. 3, i TEUF.

37) Erstatter artikel 31 i den nugældende EU-traktat.

38) Erstatter artikel 30 i den nugældende EU-traktat.

39) Erstatter artikel 32 i den nugældende EU-traktat.

40) — Artikel 140, stk. 1, er affattet som artikel 121, stk. 1. — Artikel 140, stk. 2, er affattet som artikel 122, stk. 2, andet punktum. — Artikel 140, stk. 3, er affattet som artikel 123, stk. 5.

41) — Artikel 141, stk. 1, er affattet som artikel 123, stk. 3. — Artikel 141, stk. 2, er affattet som artikel 117, stk. 2, de fem første led.

42) Erstattet, for så vidt angår substansen, af artikel 208, stk. 1, andet afsnit, andet punktum, i TEUF.

43) Stk. 1, andet afsnit, andet punktum, erstatter, for så vidt angår substansen, artikel 178 i EF-traktaten.

44) Erstattet, for så vidt angår substansen, af artikel 14, stk. 1 og 2, i EU-traktaten.

45) Erstattet, for så vidt angår substansen, af artikel 14, stk. 1-3, i EU-traktaten.

46) Erstattet, for så vidt angår substansen, af artikel 11, stk. 4, i EU-traktaten.

47) Erstattet, for så vidt angår substansen, af artikel 14, stk. 1, i EU-traktaten.

48) Erstattet, for så vidt angår substansen, af artikel 14, stk. 4, i EU-traktaten.

49) Erstattet, for så vidt angår substansen, af artikel 16, stk. 1, i EU-traktaten samt artikel 290 og artikel 291 i TEUF.

50) Erstattet, for så vidt angår substansen, af artikel 16, stk. 2 og 9, i EU-traktaten.

51) Erstattet, for så vidt angår substansen, af artikel 16, stk. 4 og 5, i EU-traktaten.

52) Erstattet, for så vidt angår substansen, af artikel 17, stk. 1, i EU-traktaten.

53) Erstattet, for så vidt angår substansen, af artikel 17, stk. 3 og 7, i EU-traktaten.

54) Erstattet for så vidt angår substansen af artikel 17, stk. 6, i EU-traktaten.

55) Erstattet, for så vidt angår substansen, af artikel 295 i TEUF.

56) Erstattet, for så vidt angår substansen, af artikel 19 i EU-traktaten.

57) Erstattet, for så vidt angår substansen, af artikel 19, stk. 2, første afsnit, i EU-traktaten.

58) Første punktum i stk. 1 erstattes, for så vidt angår substansen, af artikel 19, stk. 2, andet afsnit, i EU-traktaten.

59) Erstatter, for så vidt angår substansen, artikel 202, tredje led, i EF-traktaten.

60) Erstattet, for så vidt angår substansen, af artikel 300, stk. 2, i TEUF.

61) Erstattet, for så vidt angår substansen, af artikel 300, stk. 4, i TEUF.

62) Erstattet, for så vidt angår substansen, af artikel 300, stk. 3 og 4, i TEUF.

63) Erstattet, for så vidt angår substansen, af artikel 310, stk. 4, i TEUF.

64) Erstatter ligeledes artikel 27 A-27 E, 40-40 B og 43-45 i den nugældende EU-traktat.

65) Erstattet, for så vidt angår substansen, af artikel 47 i EU-traktaten.

66) Erstattet, for så vidt angår substansen, af artikel 52 i EU-traktaten.

67) Erstattet, for så vidt angår substansen, af artikel 51 i EU-traktaten.

68) Erstattet, for så vidt angår substansen, af artikel 55 i EU-traktaten.

Officielle noter

1) Disse to tabeller er taget fra tabellerne i Lissabontraktatens artikel 5, uden den midterste kolonne, der indeholdt den midlertidige nummerering i Lissabontraktaten.