Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Oplysninger til bevillingskontrollen for finansåret 2010

(til alle ministre)

1. Rigsrevisionen skal undersøge fuldstændigheden af statsregnskabet og sammenholde bevillings- og regnskabstal (bevillingskontrol), jf. rigsrevisorlovens § 17, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997 med senere ændring). Rigsrevisionen afgiver en beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet, hvori der redegøres for den udførte bevillingskontrol. Beretningen indeholder herudover en redegørelse for den udførte revision for hvert enkelt ministerområde.

2. Ministeriet bedes sende de oplysninger, der er nævnt i pkt. 4-7, vedrørende samtlige hovedkonti under ministerens område til Rigsrevisionen senest den 15. april 2011.

Kravene til de regnskabsmæssige forklaringer

3. Ministeriet bør afgive regnskabsmæssige forklaringer ved væsentlige afvigelser mellem de opstillede mål og de opnåede resultater samt ved væsentlige afvigelser mellem bevillingstal og regnskabstal. De nærmere krav til de regnskabsmæssige forklaringer er beskrevet i pkt. 4-7.

For bevillingstypen statsvirksomhed og for bevillingstypen driftsbevilling skal de regnskabsmæssige forklaringer indgå i årsrapporten eller det finansielle regnskab for 2010. For alle øvrige bevillingstyper afgiver ministeriet de regnskabsmæssige forklaringer særskilt.

4. For hovedkonti, hvor der er opstillet mål i bevillingslovene, skal der redegøres for væsentlige afvigelser mellem de opstillede mål, fx effekt-, aktivitets- og produktivitetsmål, og de opnåede resultater. Oplysningerne om de opnåede resultater afgives i en form, der muliggør sammenligning med oplysningerne i bevillingslovene.

For hovedkonti, hvor der er opstillet mål i resultatkontrakten e.l., skal der endvidere redegøres for væsentlige afvigelser mellem disse mål og de opnåede resultater.

Hvis ministeriet er i tvivl om, hvorvidt en afvigelse er væsentlig, bør der afgives regnskabsmæssig forklaring.

5. Ministeriet skal endvidere for alle bevillingstyper på hovedkontoniveau afgive regnskabsmæssig forklaring for væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabstallene. For hovedkonti med bevillingsafregning bør de regnskabsmæssige forklaringer tage udgangspunkt i årets resultat.

Ved vurdering af, om en afvigelse er væsentlig, skal såvel den procentvise som den beløbsmæssige afvigelse tages i betragtning. Hvis der er tvivl, bør der afgives regnskabsmæssig forklaring.

De regnskabsmæssige forklaringer skal bl.a. indeholde oplysninger om, hvilke ændringer i budgetteringsforudsætningerne, herunder aktivitetsændringer, afvigelserne dækker over, baggrunden for disse ændringer, samt hvordan ændringerne relaterer sig til de realiserede udgifter og indtægter.

For driftsbevillinger og statsvirksomheder bør ministeriet give forklaring i følgende tilfælde:

a) For driftsbevillinger og statsvirksomheder omfattet af omkostningsreformen, hvis der er væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabstal for den samlede nettoudgiftsbevilling.

For driftsbevillinger skal der afgives regnskabsmæssig forklaring, hvis årets lønudgifter og tidligere års akkumulerede mindreforbrug overstiger lønsumsloftet, jf. Budgetvejledning 2010, pkt. 2.6.5.

Der skal endvidere afgives regnskabsmæssig forklaring, hvis det akkumulerede overskud for den virksomhedsbærende hovedkonto er negativt og overstiger den regulerede egenkapital, jf. Budgetvejledning 2010, pkt. 2.6.3.

Der bør desuden afgives forklaring i tilfælde af, at virksomheden har overskredet lånerammen pr. 31. december, og ligeledes hvis saldoen for virksomhedens langfristede gæld overstiger værdien af virksomhedens materielle og immaterielle anlægsaktiver, jf. Budgetvejledning 2010, pkt. 2.6.4.

b) For driftsbevillinger undtaget for omkostningsreformen, hvis der er væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabstal for den samlede nettoudgiftsbevilling eller for lønsumsbevillingen.

For anlægsbevillinger bør ministeriet give forklaring i følgende tilfælde:

c) For anlægsbevillinger i form af projektbevilling afgives regnskabsmæssig forklaring ved væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabstal for det enkelte projekt, eller hvis der i øvrigt er væsentlige projektændringer eller væsentlige ændringer med hensyn til totaludgift og færdiggørelsestidspunkt, jf. Budgetvejledning 2010, pkt. 2.8.3.

For anlægsbevillinger, hvor dele af bevillingen er afsat som rådighedspulje, afgives der regnskabsmæssig forklaring ved merforbrug eller væsentligt mindreforbrug af rådighedspuljen i forhold til det bevilgede.

6. Ministeriet bedes vedlægge kopi af korrespondance mv., hvis Finansministeriet i finansårets løb har givet ministeriet tilladelse til at foretage dispositioner, hvortil der ikke normalt er hjemmel, herunder fx overførsler mellem hovedkonti.

7. Ministeriet bedes tillige vedlægge kopi af korrespondance mv., hvis Finansministeriet i finansårets løb har givet ministeriet tilladelse til at anvende en reserveret bevilling til et andet formål, jf. Budgetvejledning 2010, pkt. 2.6.7.1.

Rigsrevisionen, den 17. november 2010

Henrik Otbo

/ Yvan Pedersen