Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Fiskeridirektoratet om indsamling af oplysninger om redningsmidler

I medfør af § 17, stk. 9, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, fastsættes:

§ 1. Fiskeridirektoratet bemyndiges til at indsamle oplysninger om redningsmidler i forbindelse med direktoratets fiskerikontrol på fiskeskibe.

Stk. 2. De efter stk. 1 indsamlede oplysninger videregives af Fiskeridirektoratet til Søfartsstyrelsen, som anvender dem til brug for styrelsens kontrol af redningsmidler på fiskeskibe, jf. § 17, stk. 2, i lov om sikkerhed til søs.

Stk. 3. Stk. 1 er ikke til hinder for, at Søfartsstyrelsen indsamler oplysninger om redningsmidler på fiskeskibe.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2011.

Søfartsstyrelsen, den 11. januar 2011

Per Sønderstrup

/ Søren Enemark