Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Betingelser for ret til feriedagpenge

Kapitel 2   Optjening, beregning og feriedagpengesats

Kapitel 3   Ferie og feriedagpenge

Kapitel 4   Meddelelse, ansøgning, dokumentation og udbetaling

Kapitel 5   Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om feriedagpenge

I medfør af § 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 af 27. maj 2010, som ændret ved lov nr. 1540 af 21. december 2010, fastsættes efter forhandling med Beskæftigelsesrådet:

Kapitel 1

Betingelser for ret til feriedagpenge

Før ferien

§ 1. Et medlem af en a-kasse skal før ferien

1) være enten lønmodtager eller ledig,

2) i tilfælde af ledighed stå til rådighed for arbejdsmarkedet, jf. §§ 62 og 62 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og

3) opholde sig i Danmark, jf. dog § 2, stk. 1, nr. 2.

Stk. 2. Uanset stk. 1, nr. 3, kan man rejse ud af Danmark efter normal arbejdstids ophør, dagen før ferien begynder. Hvis ferien begynder en mandag, kan man rejse ud af Danmark efter normal arbejdstids ophør om fredagen eller i weekenden før ferien, jf. dog § 2.

Stk. 3. Man må ikke være omfattet af konflikt, jf. § 61 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 2. Man kan få feriedagpenge, hvis man

1) har bopæl i Danmark, vender tilbage til Danmark fra et ophold i udlandet og kan dokumentere, at man opholder sig i Danmark, når ferien begynder, eller

2) har bopæl i et andet EØS-land, i tilfælde af ledighed ville have dagpengeret i Danmark i medfør af artikel 65 i forordning (EF) nr. 883/2004 eller af artikel 71 i forordning (EØF) nr. 1408/71 og er i Danmark eller i bopælslandet, når ferien begynder.

Under ferien

§ 3. Under ferien skal man opfylde de samme betingelser for at få dagpenge, som hvis man var ledig, jf. dog § 4. Man skal dog ikke stå til rådighed, jf. § 62 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2. Man skal desuden

1) holde ferie,

2) have fået ret til feriedagpenge, jf. kapitel 2,

3) have holdt den betalte ferie, man har ret til efter ferieloven, jf. dog § 11, og

4) have bopæl i Danmark eller have bopæl i et andet EØS-land og være omfattet af artikel 65 i forordning (EF) nr. 883/2004 eller artikel 71 i forordning (EØF) nr. 1408/71.

Stk. 3. Et medlem, der er ansat i udlandet af en udenlandsk arbejdsgiver, kan ikke få feriedagpenge.

Stk. 4. Uanset stk. 1 kan man få feriedagpenge, hvis man deltager i et forløb på en højskole el. lign., hvis forløbet ikke på forhånd er fastsat til at være længere end ferien. Forløbet må ikke være begyndt før ferien.

Stk. 5. Hvis man bliver syg eller frihedsberøvet under ferien, har man stadig ret til feriedagpenge. Det gælder dog kun, hvis man ikke før ferien vidste, at man ville blive syg eller frihedsberøvet.

Stk. 6. Man kan ikke få både feriedagpenge og løn eller indtægter, der træder i stedet for løn, for den samme ferie, jf. dog § 11, stk. 1 og 2, og § 13.

§ 4. Man kan få feriedagpenge, selv om man på tidspunktet for ferien ikke har ret til at få dagpenge på grund af

1) overskydende timer,

2) reglerne om mindsteudbetaling,

3) reglerne om tidsbegrænsning af retten til supplerende dagpenge, jf. § 60 og § 73, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

4) manglende frigørelsesattest, når man ville have haft ret til dagpenge, hvis man havde været fuldt ledig de pågældende dage, eller

5) en karantæne mv., hvis sanktionen skyldes andet end selvforskyldt ledighed.

Særligt om ledige

§ 5. Hvis man er ledig, skal man være tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret, før ferien begynder. Man behøver dog ikke at tilmelde sig, hvis man holder ferie i forlængelse af

1) arbejde,

2) sygdom,

3) barsel,

4) afsluttet uddannelse,

5) orlov, eller

6) ophold i udlandet.

§ 6. Hvis man er ledig, skal man give a-kassen besked om ferien senest på feriens første dag, for at have ret til feriedagpenge. Har man ikke det, kan man dog få feriedagpenge fra og med den dag, hvor a-kassen får beskeden.

Stk. 2. Selv om man ikke har givet a-kassen besked om ferien, kan man få feriedagpenge, hvis man kan dokumentere, at man senest på feriens første dag har givet jobcenteret besked om ferien.

§ 7. Man kan få feriedagpenge, når uddannelsesstedet er ferielukket, når man holder ferie i en praktikperiode, eller når ferien er aftalt med jobcenteret, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis man som ledig får

1) dagpenge under aktivering efter bekendtgørelse om dagpenge under aktivering og dagpengesatser til ledige medlemmer under 25 år,

2) godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU),

3) statens voksenuddannelsesstøtte (SVU),

4) dagpenge efter § 52 e i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., eller

5) uddannelsesydelse efter kapitel 9 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 2

Optjening, beregning og feriedagpengesats

Optjening og beregning generelt

§ 8. Optjeningsåret er kalenderåret forud for ferieåret. Ferieåret er perioden fra 1. maj til 30. april.

Stk. 2. Man optjener kun ret til feriedagpenge i perioder, hvor man er medlem af en dansk a-kasse.

Stk. 3. Man optjener feriedagpenge af de forsørgelsesydelser, man har fået fra a-kassen i optjeningsåret, jf. dog stk. 5. Man optjener dog ikke feriedagpenge af efterløn eller af godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU).

Stk. 4. Man optjener også ret til feriedagpenge, hvis man i optjeningsåret har fået

1) sygedagpenge i henhold til lov om sygedagpenge eller dagpenge i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, når man ikke i samme periode har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse, beregnet af den normale løn i optjeningsåret, eller

2) dagpenge efter artikel 69 i forordning (EØF) nr. 1408/71.

Stk. 5. Hvis a-kassen efterbetaler ydelser for udbetalingsperioder i et tidligere optjeningsår, jf. § 46 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kan man få beløbet regnet med til det tidligere optjeningsår. Det er dog et krav, at man dokumenterer, at beløbet er ført tilbage til beskatning i optjeningsåret.

§ 9. A-kassen gør op, hvor meget man har optjent efter § 8 i optjeningsåret, jf. dog § 8, stk. 5. Bidrag til ATP regnes ikke med.

Stk. 2. Det samlede beløb efter stk. 1 divideres herefter med den beregnede dagpengesats, der senest er brugt i optjeningsåret. Hvis man ikke har fået udbetalt ydelser med en beregnet sats i optjeningsåret, jf. stk. 2, divideres beløbet med et fast beløb, der udgør 82 pct. af dagpengenes højeste beløb efter § 47 eller § 70 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Hvis man senest har været fuldtidsforsikret i optjeningsåret, bruges satsen for fuldtidsforsikrede. Hvis man senest har været deltidsforsikret, bruges satsen for deltidsforsikrede.

Stk. 3. A-kassen ganger resultatet af beregningen efter stk. 2 med en omregningsfaktor, som ved udløbet af hvert optjeningsår fastsættes af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der rundes af til det nærmeste antal hele dage. Resultatet viser, hvor mange dage med feriedagpenge man har optjent ret til, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Man har højst ret til 25 dage med feriedagpenge i et ferieår.

Feriedagpengesats

§ 10. Hvis man har fået udbetalt ydelser med en beregnet sats i perioden fra optjeningsårets begyndelse og frem til ferien, får man det samme beløb i feriedagpenge med eventuelle reguleringer, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Hvis man ikke har fået udbetalt ydelser med en beregnet sats, udbetales feriedagpenge med et fast beløb, der udgør 82 pct. af dagpengenes højeste beløb efter § 47 eller § 70 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 3. Medlemmets forsikringsstatus, når ferien holdes, afgør, om der skal udbetales med satsen for fuldtids- eller deltidsforsikrede.

Kapitel 3

Ferie og feriedagpenge

Optjent og overført ferie efter ferieloven mv.

§ 11. Hvis man har ret til betalt ferie efter ferieloven mv., skal man som udgangspunkt holde denne ferie, før man kan få feriedagpenge. Hvis man samlet har optjent ret til mere end 25 dage med feriepenge og feriedagpenge, kan man få feriedagpenge, når man har holdt 25 dage minus antallet af dage med feriedagpenge, jf. dog stk. 2-6, og § 12.

Stk. 2. Hvis ferie efter ferieloven mv. holdes i en 6-dages uge, skal a-kassen omregne feriedagene til en 5-dages uge ved at gange med 5/6.

Stk. 3. Hvis en arbejdsgiver har fastsat ferie mellem jul og nytår efter § 17, stk. 2, i ferieloven, kan man uanset stk. 1 og 2, få feriedagpenge, selv om ferien mellem jul og nytår endnu ikke er holdt.

Stk. 4. Ferie, der er overført fra et tidligere ferieår efter §§ 19 eller 40 i ferieloven, sidestilles med holdt ferie i stk. 1 og 2, i det ferieår, ferien overføres fra.

Stk. 5. Ferie, der er overført fra et tidligere ferieår efter §§ 19 eller 40 i ferieloven, indgår ikke i antallet af dage med betalt ferie efter ferieloven mv. i stk. 1 og 2. Den overførte ferie skal dog holdes, før man kan få feriedagpenge.

Stk. 6. Hvis man kan dokumentere, at man har fået feriepenge efter ferielovens § 30, stk. 2 eller 3, eller § 38 uden at have holdt ferien, anses man for at have holdt det antal feriedage, der svarer til feriepengene.

Lørdage, søndage og søgnehelligdage

§ 12. Uanset § 11, stk. 1, 2 og 4, kan et ledigt medlem få feriedagpenge for søgnehelligdage, hvis disse indgår i ferien. Ledige kan dog aldrig få feriedagpenge for lørdage og søndage.

Stk. 2. Som lønmodtager kan man kun få feriedagpenge for lørdage, søndage og søgnehelligdage, hvis man skulle have været på arbejde de pågældende dage, hvis man ikke havde holdt ferie.

Løn under ferie uden ret hertil

§ 13. Uanset § 3, stk. 6, kan man få feriedagpenge, hvis man

1) arbejder på nedsat tid,

2) får løn under sin ferie uden at have ret til det efter ferieloven mv., og

3) har holdt et forholdsmæssigt antal feriedage.

Stk. 2. Antallet af feriedage i stk. 1, nr. 3, beregnes ved at dele de timer, som lønnen i ferieperioden svarer til, med 7,4 for fuldtidsforsikrede og 4,8 for deltidsforsikrede. Der rundes af til nærmeste antal hele dage.

Kapitel 4

Meddelelse, ansøgning, dokumentation og udbetaling

Optjeningsmeddelelse

§ 14. A-kassen skal inden ferieårets start meddele, hvor mange dage med feriedagpenge, man har fået ret til, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Når a-kassen har udbetalt feriedagpenge, skal a-kassen snarest muligt meddele, hvor mange dage med feriedagpenge, man har tilbage.

Stk. 3. Hvis man først får ret til dagpenge, efter ferieåret er begyndt, skal a-kassen senest på dette tidspunkt meddele, hvor mange dage med feriedagpenge, man har fået ret til.

Ansøgning og dokumentation

§ 15. Man skal udfylde en ansøgning om feriedagpenge (blanket) for at få feriedagpenge.

Stk. 2. Når man søger om feriedagpenge, skal man sende en kopi af de optjeningsmeddelelser, man har fået, jf. § 14. Det er dog ikke nødvendigt, hvis man søger om feriedagpenge i den a-kasse, man har fået meddelelsen fra.

Stk. 3. Hvis man har overført ferie til næste ferieår efter ferieloven mv., jf. § 11, stk. 4, skal man dokumentere det over for a-kassen.

Ansøgningsfrist mv.

§ 16. Man kan ikke overføre sin ret til feriedagpenge fra ét ferieår til et andet.

Stk. 2. Retten til feriedagpenge falder væk, hvis a-kassen ikke har modtaget ansøgningen om feriedagpenge for et ferieår senest den 31. maj i det følgende ferieår.

Stk. 3. Uanset overskridelse af fristen i stk. 2 anses ansøgningen om feriedagpenge for at være fremkommet rettidigt, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) A-kassen har modtaget ansøgningen om feriedagpenge senest 4 uger efter, at medlemmet har fået fratrukket tidligere fejludbetalt løn under ferie eller feriegodtgørelse i senere udbetalt løn eller feriegodtgørelse,

2) medlemmet har godtgjort at have været i god tro om sin ret til lønnen eller feriegodtgørelsen, da beløbet blev modtaget, og

3) a-kassen har modtaget ansøgningen senest inden udløbet af det følgende ferieår, jf. stk. 2.

Udbetalingstidspunkt

§ 17. Man kan tidligst få feriedagpenge udbetalt en uge før ferien.

Stk. 2. A-kassen skal have modtaget ansøgningsblanketten en måned før feriens start, hvis man skal have feriedagpengene en uge før ferien.

Stk. 3. A-kassen skal registrere, hvor meget der bliver udbetalt i feriedagpenge.

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 301 af 26. marts 2010 om feriedagpenge.

Stk. 3. §§ 10, 11 og 13, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 301 af 26. marts 2010 om feriedagpenge finder fortsat anvendelse til og med den 30. april 2011.

Stk. 4. Henvisningen til forordning (EØF) nr. 1408/71 forbliver i kraft, og anvendelsen af denne forordning bevares i forhold til det enkelte EØS-land og Schweiz, så længe det enkelte EØS-land eller Schweiz ikke har tilsluttet sig forordning (EF) nr. 883/2004.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 21. december 2010

Marie Hansen

/ Vibeke Dalbro