Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Borgerservice

Kapitel 2   Kommercielle sager

Kapitel 3   Andre sager

Kapitel 4   Fælles bestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten

I medfør af § 14 i lov nr. 150 af 13. april 1983 om udenrigstjenesten fastsættes følgende:

Kapitel 1

Borgerservice

§ 1. For udenrigstjenestens bistand inden for borgerservice erlægges 815 kr. pr. påbegyndt time, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af denne bekendtgørelse, jf. §§ 2 – 7, § 13, stk. 2, og § 16. Derudover erlægges godtgørelse efter bestemmelserne i §§ 19 og 20.

Stk. 2. Der erlægges ikke timebetaling i

1) barnebortførelsessager,

2) evakueringssager,

3) sager vedrørende alvorlige forbrydelser mod danskere i udlandet,

4) tvangsægteskaber,

5) efterladte børn og ægtefæller,

6) fængslingssager. Denne undtagelse fra betalingspligten gælder dog ikke ved fængsling/tilbageholdelse i anledning af udløb af opholdstilladelse/visumperiode/lovlig opholdsperiode. Undtagelsen gælder heller ikke, såfremt en repræsentation yder almindelig personbistand til den fængslede, f.eks. bistand til gennemførelse af en vielse. I alle disse tilfælde erlægges et gebyr på 815 kr. pr. påbegyndt time.

Stk. 3. Fritagelse for betaling af timetakst omfatter ikke fritagelse for godtgørelse af udenrigstjenestens udlæg.

§ 2. For repræsentationens udstedelse af pas erlægges følgende gebyrer:

1) For pas til personer, der er fyldt 18 år, men endnu ikke fyldt 65 år, erlægges et gebyr på 900 kr.

2) For pas til personer, der endnu ikke er fyldt 18 år, erlægges et gebyr på 175 kr.

3) For pas til personer, der er fyldt 65 år, erlægges et gebyr på 525 kr.

4) For EU-nødpas til statsborgere fra andre EU-lande erlægges et gebyr på 225 kr.

5) For andre provisoriske pas erlægges et gebyr på 225 kr.

6) For laissez-passer erlægges et gebyr på 225 kr., jf. dog stk. 2.

7) For forlængelse af pas eller rejsedokumenter erlægges et gebyr på 225 kr.

Stk. 2. Der opkræves ikke gebyr ved udstedelse af laissez-passer ved førstegangsindrejse til Danmark.

Stk. 3. For repræsentationens udstedelse/udlevering af rejsedokumenter for flygtninge og fremmedpas (jf. § 39, stk. 5 i lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009 om udlændingeloven) erlægges gebyrerne nævnt stk.1, 1-3 (aldersafhængigt).

Stk. 4. Når bistanden i forbindelse med de i stk. 1, nr. 2 - 7 og stk. 3 nævnte ydelser i sin karakter og sit omfang går ud over rammerne for sædvanlig gebyrbelagt bistand erlægges i stedet 815 kr. pr. påbegyndt time.

§ 3. For repræsentationens bistand i forbindelse med behandling af ansøgning om visum eller om opholds- og/eller arbejdstilladelse erlægges betaling i overensstemmelse med stk. 2-8 og 10 medmindre andet følger af stk. 5, 6 og 9 eller en international aftale. For lande, med hvilke Kommissionen har indgået eller er ved at forhandle en visumfaciliteringsaftale, opkræves der indtil videre et gebyr på 35 euro (260 kr.). Gebyret tilbagebetales ikke, uanset om ansøgningen imødekommes eller ej.

Stk. 2. For repræsentationens bistand i forbindelse med behandling af ansøgning om visum (alle typer) erlægges et gebyr på 60 euro (450 kr.).

Stk. 3. Børn i aldersgruppen 6 til og med 11 år betaler et visumgebyr på 35 euro (260 kr.).

Stk. 4. Ved anvendelse af eksterne tjenesteydere i forbindelse med modtagelsen af ansøgninger om visum eller om opholds- og/eller arbejdstilladelser, kan tjenesteyderen efter aftale med Udenrigsministeriet opkræve et tillægsgebyr udover det fastsatte gebyr. Størrelsen af tillægsgebyret må ikke overstige 30 euro (225 kr.).

Stk. 5. Der opkræves ikke gebyr for udstedelse af visum i følgende tilfælde:

1) Indehavere af rejselegitimation, der er udstedt af lande, hvis egne statsborgere er visumfritagne (rejsedokument for flygtninge og fremmedpas).

2) Diplomater og personer, der rejser i officielt ærinde for deres land, tillige med de pågældendes ægtefæller og børn.

3) Personer, der er ansat i FN-sekretariatet, i FN’s organisationer (fonde, programmer og særorganisationer), ved OSCE’s institutioner samt Europarådsmedlemmer tillige med de pågældendes ægtefæller og børn.

4) Personer, der er i besiddelse af erklæring om, at de rejser i FN’s eller de ovenfor nævnte organisationers anliggende mv.

5) Medarbejdere hos Global Biodiversity Information Facility (GBIF) i København samt personer, der udfører arbejde for GBIF-bestyrelsen i forbindelse med møder, konferencer mv. tillige med de pågældendes ægtefæller og børn.

6) Medarbejdere hos Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) i København samt personer, der udfører arbejde for ICES-bestyrelsen i forbindelse med møder, konferencer mv. tillige med de pågældendes ægtefæller og børn.

7) Medarbejdere hos Det Europæiske Radiokommunikationskontor (ERO) i København samt personer, der udfører arbejde for ERO-bestyrelsen i forbindelse med møder, konferencer mv. tillige med de pågældendes ægtefæller og børn.

8) Medarbejdere hos Eurofish i København samt personer, der udfører arbejde for Eurofish-bestyrelsen i forbindelse med møder, konferencer mv. tillige med de pågældendes ægtefæller og børn.

9) Medarbejdere hos Det Europæiske Miljøagentur (EEA) i København samt personer, der udfører arbejde for EEA-bestyrelsen i forbindelse med møder, konferencer mv. tillige med de pågældendes ægtefæller og børn.

10) Ægtefæller og registrerede partnere til statsborgere fra et andet EU/EØS-land end Danmark og deres børn eller ægtefællens/partnerens børn, som ikke er fyldt 21 år, eller som forsørges af EU/EØS-borgeren, samt slægtninge i opstigende linje og ægtefællens/partnerens slægtninge i opstigende linje, som forsørges af EU/EØS-borgeren. Sådanne familiemedlemmer til danske statsborgere, der udøver deres ret til fri bevægelighed i et andet EU-land, er omfattet af undtagelsesbestemmelsen. EU/EØS-reglerne gælder også for Schweiz.

11) Udenrigstjenestens ansatte samt deres ægtefæller og børn under 21 år, der hører til husstanden.

12) Gebyrfrihed vil efter repræsentationens skøn kunne indrømmes studenter, idrætsfolk m.fl., såfremt rejsen sker som led i et udvekslingsarrangement, amatørsportsstævne, amatørkoncertarrangement og lignende – eller hvis repræsentationen i øvrigt finder det velbegrundet.

Stk. 6. Der opkræves endvidere ikke gebyr for repræsentationens bistand i forbindelse med behandling af ansøgning om visum fra ansøgere, der er

1) under seks år,

2) skoleelever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og ledsagende lærere, der tager ophold i studie- eller uddannelsesøjemed (gælder også repræsentationsaftaler),

3) forskere fra tredjelande, der rejser inden for EU med det formål at udføre videnskabelig forskning som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2005/761/EF af 28. september 2005 om lettelse af medlemsstaternes udstedelse af ensartede visa til kortvarigt ophold til forskere fra tredjelande, som rejser inden for EU med henblik på videnskabelig forskning.

4) repræsentanter for nonprofitorganisationer i alderen op til 25 år, der deltager i seminarer, konferencer, sportsarrangementer, kulturelle eller uddannelsesmæssige begivenheder tilrettelagt af nonprofitorganisationer.

Stk. 7. Under forudsætning af beslutning herom i det lokale Schengen-samarbejde og jf. EUs Visumkodeks kan endvidere følgende personer fritages for visumgebyr:

1) børn i aldersgruppen fra 6 til og med 11 år,

2) unge i alderen op til 25 år, der deltager i seminarer, konferencer, sportsarrangementer, kulturelle eller uddannelsesmæssige begivenheder tilrettelagt af nonprofitorganisationer,

3) i individuelle tilfælde kan det undlades at opkræve visumgebyr, eller det kan nedsættes, når dette har til formål at fremme kulturelle eller sportslige interesser samt interesser på området udenrigspolitik, udviklingspolitik og andre områder af vital offentlig interesse eller af humanitære årsager.

Stk. 8. For repræsentationens bistand i forbindelse med behandling af ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse erlægges et gebyr på 1.000 kr. pr. sag. Det samme vil være gældende i de tilfælde, hvor en ansøgning er indgivet i Danmark og hvor Udlændingeservice efterfølgende anmoder om en nærmere undersøgelse af sagen, idet sagen må anses at være overgået til repræsentationen.

Stk. 9. I forbindelse med Working Holiday-aftaler og for repræsentationens bistand i forbindelse med behandling af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse, skal erlægges et gebyr på 1.000 kr. pr. sag. Ansøgninger jf. Working Holiday-aftalen mellem Danmark og Japan er dog undtaget for gebyr. I sager, hvor Danmark repræsenterer et andet land, gælder de danske gebyrregler for Working Holiday-aftaler. Danmark har indgået Working Holiday-aftaler med New Zealand, Australien, Canada, Japan, Chile og Sydkorea.

Stk.10. For repræsentationens bistand i sager, som repræsentationen ikke tidligere har været involveret i, men hvor repræsentationen efter bemyndigelse fra Udlændingeservice skal udskrive stickers samt i sager vedrørende tilbagerejsetilladelse, erlægges timebetaling, dvs. 815 kr. pr. påbegyndt time.

Stk.11. For repræsentationens bistand i sager, hvor repræsentationen ikke tidligere har været involveret, og hvor der skal udleveres eventuelle afslag, originale dokumenter m.v. til en ansøger, erlægges et gebyr på 180 kr.

Stk. 12. Såfremt en gruppe på mindst 10 personer indgiver ansøgninger om opholds- og/eller arbejdstilladelse for kortvarige ophold i forbindelse med kulturelle, sportslige og lignende arrangementer, behandles ansøgningerne samlet i én ekspedition. Der opkræves i så fald timebetaling, dvs. 815 kr. pr. påbegyndt time.

Stk. 13. Undtaget fra betalingspligten er repræsentationernes undersøgelse af, om opholds- og/eller arbejdstilladelse er påkrævet. Derudover opkræves ikke gebyr ved ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i følgende tilfælde:

1) Personer, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 8.

2) Diplomater og andre, der skal gøre tjeneste på deres lands ambassade, generalkonsulat eller en international organisation i København. Tilsvarende gælder for nævnte personers ægtefælle og medfølgende børn under 21 år.

3) Statsborgere fra andre EU/EØS-lande end Danmark, deres ægtefæller og registrerede partnere, og deres børn eller ægtefællens/partnerens børn, som ikke er fyldt 21 år, eller som forsørges af EU/EØS-borgeren, samt slægtninge i opstigende linje og ægtefællens/partnerens slægtninge, som forsørges af EU-borgeren. Sådanne familiemedlemmer til danske statsborgere, der udøver deres ret til fri bevægelighed i et andet EU-land, er omfattet af undtagelsesbestemmelsen.

4) Udenrigstjenestens ansatte samt deres ægtefæller og børn under 21 år, der hører til husstanden.

Stk. 14. Såfremt en visumansøgning eller en ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse indgives til en ikke-viseringsberettiget repræsentation, der er bemyndiget til at ekspedere ansøgningen til en viseringsberettiget repræsentation (postkassefunktion), erlægges endvidere et gebyr på 140 kr.

Stk. 15. For repræsentationens medvirken til behandling af en klage over afgørelse om visum eller om opholds- og/eller arbejdstilladelse erlægges et ekspeditionsgebyr på 110 kr. Gebyret tilbagebetales i tilfælde af medhold i klagen. Går repræsentationens medvirken i sin karakter og sit omfang ud over rammerne for sædvanlig medvirken i sådanne sager, erlægges i stedet 815 kr. pr. påbegyndt time.

§ 4. For repræsentationens bistand til udstedelse af kørekort erlægges følgende gebyrer:

1) For duplikatkørekort erlægges et gebyr på 390 kr.

2) For udstedelse af erklæring om mistet kørekort (midlertidig erstatningskørekort) til kørsel i udlandet erlægges et gebyr på 230 kr.

3) For tidsbegrænset fornyelse af kørekort til personer over 70 år erlægges et gebyr på 45 kr.

4) For fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige årsager er tidsbegrænset, erlægges et gebyr på 150 kr.

5) For internationalt kørekort erlægges et gebyr på 45 kr.

6) For EU-kørekort (fornyelse af gamle ikke-EU-kørekort) erlægges et gebyr på 390 kr.

Stk. 2. Der opkræves ikke gebyr for fornyelse af kørekort til personer under 70 år, når kørekort er tidsbegrænset af helbredsmæssige årsager.

Stk. 3. Når bistanden i forbindelse med de i stk. 1 nævnte ydelser i sin karakter og sit omfang går ud over rammerne for sædvanlig gebyrbelagt bistand, erlægges i stedet 815 kr. pr. påbegyndt time.

§ 5. For legalisering, attestationer, verifikationspåtegninger, NemID mv. erlægges et gebyr på 180 kr. pr. underskrift. For oversættelser af mindre standarddokumenter (kørekort, dåbsattester o.l.) erlægges ligeledes et gebyr på 180 kr.

Stk. 2. Er sagsbehandling påkrævet, opkræves 815 kr. pr. påbegyndt time.

§ 6. For udenrigstjenestens bistand vedrørende hittegods erlægges et gebyr på 405 kr. pr. sag, eksklusive eventuelle udlæg repræsentationerne måtte have.

§ 7. Ved indgivelse af ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation skal der betales et gebyr på 1.000 kr. pr. ansøgning. Der skal dog ikke betales gebyr for ansøgninger om naturalisation for børn under 18 år, hvis forældrene – eller en af disse – er født danske eller senere har erhvervet dansk indfødsret.

Kapitel 2

Kommercielle sager

§ 8. For rådgivningsydelser og anden bistand, der har til formål at støtte dansk erhvervslivs eksportarbejde, internationalisering og øvrige kommercielle aktiviteter i udlandet, og hvor der i øvrigt er en klar dansk kommerciel interesse til stede, erlægges som udgangspunkt 815 kr. pr. påbegyndt time. Dog udgør mindstefaktureringen 2.445 kr. pr. individuelt løst opgave.

Stk. 2. Rutinemæssige informationsopgaver, fremskaffelse af publikationer, statistisk materiale, soliditetsoplysninger og lignende materiale er gebyrfrie. Der erlægges dog betaling efter bestemmelserne i § 19.

Stk. 3. For ikke-gebyrfri ekspeditioner skal der afgives skriftligt tilbud til rekvirenten indeholdende oplysninger om det forventede timeforbrug eller en fast pris for en konkret betalingsopgaves udførelse, inden bistanden påbegyndes. Ved afgivelse af tilbud kan der i særlige tilfælde afviges fra prisen baseret på timepris (eksempelvis i forbindelse med rammeaftaler, stående aftaler eller lignende).

Stk. 4. Bistand til inddrivelse af kommercielle fordringer er omfattet af bestemmelserne i stk. 1 og 3.

§ 9. For visse publikationer og nyhedsbreve, der har til formål at støtte en nærmere defineret del af dansk erhvervslivs eksportarbejde, internationalisering og øvrige kommercielle aktiviteter kan der opkræves en pris, der fastsættes for den enkelte publikation/nyhedsbrev på grundlag af en vurdering af de til udarbejdelsen medgåede timer og den værdi, som publikationerne/nyhedsbrevene vil have for virksomhederne.

§ 10. For foredrag om kommercielle emner erlægges som udgangspunkt et gebyr på minimum 3.260 kr.

Stk. 2. Ud over det i stk. 1 nævnte gebyr opkræves refusion for foredragsholderens rejse- og opholdsudgifter opgjort efter de for statslige tjenesterejser gældende regler.

§ 11. Såfremt en repræsentation har mulighed for at stille kontor og mødelokaler mv. samt statsejede eller lejede repræsentative lokaler til rådighed for forretningsfolk m.fl., fastsættes lokalelejen efter det på stedet gældende lejeprisniveau.

Stk. 2. Udenrigsministeriet har endvidere mulighed for at stille kontorfaciliteter og lokal administrativ assistance til rådighed under inkubatorordningen. Lejen for disse services fastsættes, således at ministeriet opnår dækning for de langsigtede gennemsnitsomkostninger.

§ 12. Såfremt det i kommercielle sager skønnes nødvendigt at foretage en tjenesterejse inden for repræsentationens område, indhentes rekvirentens accept heraf. Tidsforbruget på en tjenesterejse opgøres til det antal timer, som medarbejderen anvender på transport og udførelse af selve opgaven. Der opkræves betaling med 815 kr. pr. påbegyndt time. Herudover betaler rekvirenten rejseomkostninger opgjort efter de for statslige tjenesterejser gældende regler.

Kapitel 3

Andre sager

§ 13. Pengeoverførsler gennem udenrigstjenesten kan som udgangspunkt kun finde sted i forbindelse med personbistand. Der opkræves betaling med 815 kr. pr. påbegyndt time, jf. § 1.

Stk. 2. Som hovedregel bør rekvirenter af pengeoverførsler henvises til at anvende et pengeinstitut. Bistår udenrigstjenesten i forbindelse med pengeoverførsel betales gebyr herfor, jf. stk. 3. Det bemærkes at kun når særlige forhold gør sig gældende, yder Udenrigsministeriet bistand til overførsel af penge i forbindelse med en borgers fortsatte ophold eller videre rejse i udlandet.

Stk. 3. Til pengeoverførsler henregnes enhver anmodning om overførsel af beløb, uanset om der i det konkrete tilfælde også er ydet anden form for bistand. Er der tillige ydet anden bistand, skal der således erlægges gebyr/timetakst efter to eller flere bestemmelser. Pengeoverførsler i forbindelse med personbistandssager er dækket af den almindelige timetakstbetaling i henhold til bestemmelsen i § 1, jf. dog § 13, stk. 3. For øvrige pengeoverførsler afhænger gebyrets størrelse af størrelsen af pengeoverførslen:

1) For beløb mellem 450 kr. og 5.000 kr. erlægges et gebyr på 450 kr.

2) For beløb mellem 5.000 kr. og 25.000 kr. erlægges et gebyr på 1.250 kr.

3) for beløb over 25.000 kr. erlægges et gebyr på 5 procent, dog højest 25.000 kr.

Disse takster gælder også, selv om der betales for anden bistand efter bekendtgørelsen.

Indbetaling/overførsler af beløb til dækning af offentlig gæld i Danmark er omfattet af reglerne om gebyr for pengeoverførsler. Repræsentationen fratrækker gebyret ved overførslen.

Stk. 4. Såfremt sociale og andre offentlige ydelser undtagelsesvist og efter aftale med Udenrigsministeriet overføres gennem udenrigstjenesten, kan der opkræves et gebyr på 405 kr. pr. overførsel. Ved pengeoverførsel som alene skal anvendes til betaling af gebyr, kan gebyret for pengeoverførslen højst have samme beløbsstørrelse som det pågældende gebyr.

Stk. 5. For overførsler af støtte efter Aktivlovens § 6 betales ikke gebyr.

§ 14. For udenrigstjenestens bistand til fremskaffelse af oplysninger, der ikke er omfattet af bestemmelserne i kapitel 1 og 2, opkræves 815 kr. pr. påbegyndt time, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af § 18.

§ 15. For udenrigstjenestens bistand til planlægning og gennemførelse af arrangementer af ikke-kommerciel karakter (besøg af kommuner, skoler, læreanstalter, private personer, institutioner, journalister m.v.) opkræves 815 kr. pr. påbegyndt time, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af § 18.

§ 16. For udenrigstjenestens bistand i forbindelse med afholdelse af eksamen/prøve opkræves 815 kr. pr. påbegyndt time samt eventuelt leje af lokale, som stilles til rådighed for aflæggelsen af eksamen/prøven.

§ 17. For udenrigstjenestens bistand i forbindelse med udlån af repræsentationens videokonferenceudstyr opkræves 815 kr. pr. påbegyndt time. Eventuel tid til den tekniske op- og nedsætning før og efter videokonferencen indgår i timeafregningen.

Kapitel 4

Fælles bestemmelser

§ 18. Tjenestehandlinger, der udføres på anmodning af Folketinget, centraladministrationen og dennes underlagte myndigheder, Færøernes Lagting, Færøernes Landsstyre, Grønlands Landsting og Grønlands Hjemmestyre er som udgangspunkt ikke omfattet af pligten til at betale gebyrer og timetakster for tjenesteydelser i henhold til kapitel 1 og 3 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ikke-kommercielle tjenestehandlinger, som konkret vurderes at bidrage til Danmarksprofilerings-/public diplomacy-arbejdet, er som udgangspunkt ikke omfattet af betalingspligten.

Stk. 3. Udenrigstjenesten kan herudover efter en konkret vurdering undtagelsesvist afstå – helt eller delvist – fra at opkræve gebyr eller timetakst fra privatpersoner, hvor tungtvejende sociale eller andre hensyn taler afgørende herfor, eller hvor betalingen virker åbenbart urimelig.

Stk. 4. Der skal som udgangspunkt ikke opkræves betaling for mindre rutinemæssige informationsopgaver.

§ 19. Fritagelse for betaling af gebyr og timetakst omfatter ikke fritagelse for godtgørelse af udenrigstjenestens udlæg. For enhver bistand – hvad enten denne er givet som led i en af denne bekendtgørelse omfattet betalingspligtig ydelse eller ej – skal rekvirenten refundere udenrigstjenestens udlæg i sagen, medmindre andet er særskilt hjemlet.

Stk. 2. For enhver bistand – bortset fra personbistand efter bestemmelserne i § 1 og kapitel 2 (kommercielle sager) – der på rekvirentens anmodning medfører telekommunikation, skal rekvirenten refundere udenrigstjenestens udgifter.

Stk. 3. For bistand efter kapitel 2 skal rekvirenten refundere udenrigstjenestens udgifter til telekommunikation på baggrund af rekvirentens anmodning, såfremt repræsentationen skønner, at udgifterne hertil er væsentlige i forhold til rådgivningsydelsens omfang.

Stk. 4. For telekommunikation, der ikke er led i en af denne bekendtgørelse omfattet betalingspligtig ydelse, erlægges et gebyr på 455 kr.

§ 20. Såfremt rekvirenten anmoder repræsentationen om at udføre en betalingspligtig ydelse omfattet af §§ 2 - 5, § 8, stk. 1., 1. pkt., og § 12 uden for repræsentationens kontortid, erlægges timetakst på 815 kr. forhøjet med 50 procent pr. påbegyndt time. For §§ 2 – 5 gælder denne betaling i stedet for gebyrerne. For øvrige ydelser i henhold til betalingsbekendtgørelsen forhøjes gebyret med 50 procent. Transporttiden, som repræsentationens medarbejder anvender for at kunne udføre en betalingspligtig ydelse uden for repræsentationens kontortid, indgår i timeberegningen. For udstedelse af provisoriske pas uden for repræsentationens kontortid fastsættes gebyr efter bestemmelsen i § 20, stk. 2.

Stk. 2. Ved udstedelse af et provisorisk pas uden for repræsentationens kontortid erlægges et gebyr på 2.445 kr. Transporttiden, som repræsentationsmedarbejderen anvender for at kunne udføre ydelsen, indgår i gebyret. Såfremt der i samme ekspedition udstedes flere provisoriske pas erlægges der et gebyr på 2.445 kr. for det første provisoriske pas og herefter 225 kr. pr. provisorisk pas.

Stk. 3. Såfremt rekvirenten anmoder repræsentationen om udførelse af en betalingspligtig ydelse omfattet af §§ 2 - 5, § 8, stk. 1., 1. pkt., og § 12 på repræsentationens officielle lukkedage, erlægges timetakst på 815 kr. forhøjet med 100 procent pr. påbegyndt time. For §§ 2 – 5 gælder denne betaling i stedet for gebyrerne. For øvrige ydelser i henhold til betalingsbekendtgørelsen forhøjes betalingen med 100 procent. Transporttiden, som repræsentationens medarbejder anvender for at kunne udføre en betalingspligtig ydelse på repræsentationens officielle lukkedage, indgår i timeberegningen. For udstedelse af provisoriske pas på repræsentationens officielle lukkedage fastsættes gebyr efter bestemmelsen i § 20, stk. 4.

Stk. 4. Ved udstedelse af et provisorisk pas på repræsentationens officielle lukkedage erlægges et gebyr på 3.260 kr. Transporttiden, som repræsentationsmedarbejderen anvender for at kunne udføre ydelsen, indgår i gebyret. Såfremt der i samme ekspedition udstedes flere pas erlægges der et gebyr på 3.260 kr. for det første provisoriske pas og herefter 225 kr. pr. provisorisk pas.

§ 21. Udbud af samarbejde med Udenrigsministeriet om konkrete opgaver er ikke omfattet af denne bekendtgørelse.

§ 22. Betaling, der afregnes i udenlandsk mønt, kan afrundes til nærmeste hele beløb, som virker naturligt efter lokale seddel- og møntforhold. Afrundingen kan dog ikke afvige med mere end 10 kr. fra det konkret beregnede beløb.

§ 23. Betaling for borgerservicesager (kapitel 1) og for andre sager (kapitel 3) skal som udgangspunkt erlægges forud for udførelse af den betalingspligtige ydelse. I særlige tilfælde kan der desuden for kommercielle sager (kapitel 2) stilles krav om forudbetaling, delbetaling, depositum eller lignende foranstaltninger.

Stk. 2. Hvor betaling ikke erlægges forud, kan Udenrigsministeriet, såfremt betalingen ikke erlægges til tiden, opkræve et gebyr på 80 kr. fra den anden skriftlige anmodning om betaling af restancen.

Stk. 3. Krav på betaling efter denne bekendtgørelse er tillagt udpantningsret, jf. § 1, stk. 1, nr. 4 i lovbekendtgørelse nr. 774 af 18. november 1986 om udpantning og om udlæg uden grundlag af dom eller forlig.

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1228 af 10. december 2009 om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten.

Udenrigsministeriet, den 10. december 2010

Lene Espersen

/ Grete Sillasen