Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om undtagelse fra indførelse i Lovtidende af tekniske specifikationer

I medfør af § 33 a, stk. 3-5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, fastsættes:

§ 1. Tekniske specifikationer, som der henvises til i regler fastsat i medfør af beredskabslovens § 33, stk. 1 og 2, og § 70, stk. 4 og 5, kan efter en konkret vurdering foretaget af Beredskabsstyrelsen undtages fra indførelse i Lovtidende.

Stk. 2. Ved tekniske specifikationer, jf. stk. 1, forstås danske, europæiske eller internationale standarder, guidelines, normer, klassificeringer, anvisninger, vejledninger, retningslinjer eller tekniske definitioner m.v.

Stk. 3. De tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, kan i stedet gennemses hos Beredskabsstyrelsen eller købes hos den pågældende udsteder.

Stk. 4. De tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, er gældende, selvom de ikke foreligger på dansk.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. december 2010.

Forsvarsministeriet, den 14. december 2010

Gitte Lillelund Bech

/ Susan Nissen