Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti til lån til forsøgsbyggeri

Herved bekendtgøres lov om statsgaranti til lån til forsøgsbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 34 af 21. januar 1999, med de ændringer, der følger af § 69 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, og § 165 i lov nr. 1336 af 19. december 2008.

§ 1. (Ophævet)

§ 1a. Økonomi- og erhvervsministeren kan yde statsgaranti til forsøgsbyggeri, jf. stk. 2, inden for en ramme på indtil 15 mio. kr. årligt til realkreditlån eller tilsvarende realkreditlignende lån efter Økonomi- og erhvervsministerens nærmere bestemmelse ydet af et pengeinstitut, der optages til dækning af 80 pct. af forskellen mellem ejendommens værdi på tidspunktet for låneoptagelsen og de dokumenterede udgifter inklusive låneomkostninger og eventuelt kurstab til opførelse af følgende nybyggeri til helårsbrug samt til etablering af fællesfaciliteter i tilknytning hertil:

1) Ejerboliger,

2) private udlejningsejendomme,

3) private andelsboliger, hvortil der ikke er meddelt eller meddeles tilsagn efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., eller

4) private andelsboliger, hvortil kommunalbestyrelsen meddeler tilsagn efter § 160 a i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. Statsgarantien træder i stedet for den i § 160 d, stk. 1, i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. omhandlede kommunale garanti.

Stk. 2. Garantien for det i stk. 1 nævnte lån kan ikke dække mere end 15 pct. af de dokumenterede udgifter til opførelse af nybyggeri inklusive låneomkostninger og eventuelt kurstab. Det er en betingelse for at yde garanti efter stk. 1, at projektet forinden er godkendt af Økonomi- og erhvervsministeren som indeholdende forsøg i væsentligt omfang med nye eller ændrede byggemetoder, bygningsudformning og drifts- og vedligeholdelsesmetoder, herunder forsøg med økologiske løsninger og nye boformer.

Stk. 3. Nettoprovenuet af den samlede belåning inklusive det statsgaranterede lån må højst udgøre 80 pct. af de dokumenterede udgifter til opførelse af nybyggeri inklusive låneomkostninger og eventuelt kurstab. Det er en betingelse for garantistillelsen, at lånet er ydet mod pant i den faste ejendom, jf. realkreditlovens § 1, med oprykkende panteret efter foranstående lån, og at lånet, som er omfattet af garantien, har samme løbetid og afdrages på samme måde som foranstående lån.

Stk. 4. Garantien dækker långivers tab på det statsgaranterede lån samt eventuelt forfaldne terminsydelser, jf. stk. 1 og stk. 3, 2. pkt., med 100 pct. Garantien dækker til enhver tid fuldt ud en andel af den samlede aktuelle restgæld på garanterede og foranstående ugaranterede lån, som svarer til den andel, det garanterede låns hovedstol udgør af den samlede hovedstol for det garanterede og de foranstående ugaranterede lån. Der kan ikke optages nye lån med prioritet forud for det garanterede lån, så længe garantien løber.

Stk. 5. Garantiordningen administreres af Økonomistyrelsen, der afgiver garantierklæringen over for det långivende institut.

Stk. 6. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om de i stk. 1 - 5 nævnte forhold, herunder om, hvilket byggeri der kan betragtes som forsøgsbyggeri, jf. stk. 2, samt om udformningen af garantierklæring m.v.

§ 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan til Økonomistyrelsen helt eller delvis henlægge de beføjelser, som er tillagt ministeren i henhold til denne lov.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§ 3. Den, der giver urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med ansøgning om bevilling af statsgaranti, straffes med bøde eller hæfte, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 4. (Ophævet)

§ 5. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende.1)

Stk. 2. (Ophævet)


Lov nr. 363 af 14. juni 1995 har følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.


Lov nr. 314 af 14. maj 1997 har følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende.2)


Lov nr. 1003 af 23. december 1998 er sålydende:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1999.


Lov nr. 430 af 6. juni 2005 har følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 70

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. november 2005, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Afgørelser om inddrivelse, der inden den 1. oktober 2005 er påklaget til de hidtidige administrative klageinstanser, overgår til behandling i Landsskatteretten den 1. januar 2006, hvis de hidtidige klageinstanser ikke har færdigbehandlet klagen inden denne dato.


Lov nr. 1336 af 19. december 2008 har følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 167

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009, jf. dog stk. 2. § 11 finder alene anvendelse på afgørelser om lønindeholdelse, der træffes efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. (Udeladt)

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 16. december 2010

Brian Mikkelsen

/ Finn Lauritzen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 23. december 1993.

2) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 15. juni 1995.