Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32010D0346
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indførsel af heste fra Rumænien1)

I medfør af § 30, § 37, § 67 og § 70, stk. 3 i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, fastsættes:

§ 1. For at imødegå risiko for spredning af equin infektiøs anæmi (EIA) må dyr af hestefamilien kun indføres fra Rumænien på følgende betingelser:

1) dyrene anmeldes forud til bestemmelsesstedet via TRACES mindst 36 timer inden ankomsttidspunktet og ledsages af et behørigt udfyldt dyresundhedscertifikat udarbejdet i TRACES, der er i overensstemmelse med modellen i bilag III til direktiv 2009/156/EF og

2) slagtes inden 72 timer efter ankomsten til slagteriet som anmeldt via Traces: 10 % af de sendinger, der ankommer til slagteriet skal underkastes AGID-testning (agar-gel-immunodiffusionstest for EIA) efter ankomsten, eller

3) isoleres under officielt veterinærtilsyn på bestemmelsesstedet som anført i TRACES-certifikatet i mindst 30 dage og på en afstand af mindst 200 m fra andre dyr af hestefamilien eller under vektorsikrede forhold og med negativt resultat underkastes en AGID-test udført på en blodprøve, der er taget højst 28 dage efter datoen for isolationsperiodens begyndelse.

Stk. 2. Uden at § 1, stk. 1, nr. 3 tilsidesættes må dyr af hestefamilien i 90 dage efter deres ankomst til bestemmelsesstedet, kun sendes til en anden medlemsstat, hvis:

1) de med et negativt resultat er blevet underkastet en AGID-test udført på en blodprøve, der er taget højst 10 dage inden afsendelsesdatoen, og

2) de ledsages af et behørigt udfyldt dyresundhedscertifikat udarbejdet i TRACES, der er i overensstemmelse med modellen i bilag C til direktiv 90/426/EØF.

§ 2. Med bøde straffes den, der overtræder § 1.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller groft uagtsomt, og hvis der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Fødevarestyrelsen, den 10. december 2010

Esben Egede Rasmussen

/ Ina Elise Jensen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører Kommissionens afgørelse af 18. juni 2010 om beskyttelsesforanstaltninger over for equin infektiøs anæmi i Rumænien, EU-Tidende 2010 nr. L 155, s.48.