Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om statens byggevirksomhed m.v.

Herved bekendtgøres lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v. med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 484 af 9. juni 2004 og § 1 i lov nr. 413 af 1. juni 2005.

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende § 1, stk. 3, træder i kraft efter økonomi- og erhvervsministerens nærmere bestemmelse jf. § 2, stk. 1, i lov nr. 413 af 1. juni 2005 om ændring af lov om statens byggevirksomhed mv.

§ 1 . Opførelse, om- og tilbygning af statsbygninger og anlæg knyttet hertil skal ske på den for staten økonomisk mest fordelagtige måde under hensyntagen til den påtænkte anvendelse og fremtidige drift. Byggeriet skal tilrettelægges teknisk hensigtsmæssigt og opfylde de arkitektoniske krav, som formål og beliggenhed tilsiger.

Stk. 2 . Statens byggevirksomhed skal tilrettelægges og gennemføres således, at de fordele, som en omfattende og kontinuerlig byggevirksomhed muliggør, udnyttes. Udvikling og gennemprøvning af nye byggemetoder og materialer, som også kan komme det øvrige byggeri til gode, skal kunne indgå i den statslige byggevirksomhed

Stk. 3. Den statslige bygherre kan indbetale bidrag til en selvstændig juridisk person, der har til formål at styrke indsatsen for innovation samt bedre udnyttelse af viden i byggeriet.

§ 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler for tilrettelæggelse og gennemførelse af statens byggevirksomhed. Dette gælder tillige for opførelse og om- og tilbygning af bygninger til brug for staten og anlæg knyttet dertil.

Stk. 2. Finansministeren kan fastsætte regler om statsfinansielle og bevillingsmæssige forhold ved tilrettelæggelse og gennemførelse af statens byggevirksomhed. Dette gælder tillige for opførelse og om- og tilbygning af bygninger til brug for staten og anlæg knyttet dertil.

§ 3. Gennemførelsen af den virksomhed, der er nævnt i § 1, og administrationen af de dertil nødvendige bevillinger påhviler vedkommende fagminister.

§ 4. Under styrelser, der har et omfattende og stadigt byggebehov, kan byggevirksomheden varetages af særlige byggeadministrationer.

Stk. 2 . Styrelser uden særlig byggeadministration skal søge finansministerens bistand med det forberedende arbejde i forbindelse med de enkelte byggeopgaver.

Stk. 3. Finansministeren kan i øvrigt yde bistand ved afgørelse af særlige spørgsmål i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af konkrete byggeopgaver.

§ 5. Finansministeren kan fastsætte regler for vedligeholdelse og drift af statens bygninger

Stk. 2 . Finansministeren skal bistå med tilrettelæggelse af nødvendigt bygningsteknisk tilsyn.

§ 6. Til brug for tilrettelæggelse og gennemførelse af statens byggevirksomhed m.v. fastsætter boligministeren1) regler om indsamling og bearbejdelse af erfaringsmateriale.

Stk. 2. Boligministeren1) fastsætter regler om en betryggende arkivering af tegningsmateriale og andre oplysninger vedrørende statens bygninger.

§ 7. Til at rådgive ved udøvelsen af de funktioner, som er omtalt i denne lov, og til at bistå med udveksling af tekniske, administrative og økonomiske erfaringer nedsættes et udvalg med repræsentation for blandt andre de statslige, statsstøttede og kommunale bygherrer, herunder de særlige byggeadministrationer, der er nævnt i § 4, stk. 1.

Stk. 2 . Økonomi- og erhvervsministeren udpeger formanden for udvalget.

Stk. 3. Finansministeren udpeger næstformanden for udvalget.

Stk. 4. Udvalgets øvrige medlemmer udpeges af finansministeren og økonomi- og erhvervsministeren.

§ 8. Boligministeren1) kan bestemme, at regler, som udfærdiges i medfør af denne lov, skal være gældende for bygninger og dertil knyttede anlæg, der helt eller delvis finansieres ved lån eller tilskud fra staten. Det samme gælder bygninger til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvis betales af staten.

§ 9. Lov nr. 294 af 6. juli 1942 om statens bygningsvæsen, jfr. Lov nr. 117 af 31. marts 1952, ophæves.


Lov nr. 484 af 9. juni 2004 har følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 4

Stk. 1. (Udeladt)

Stk. 2. (Udeladt)

Stk. 3. § 3 træder i kraft dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende2).


Lov nr. 413 af 1. juni 2005 har følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1, nr. 13).

Stk. 2. § 1, nr. 2 og 3, træder i kraft den 1. september 2005.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 16. december 2010

Brian Mikkelsen

/ Finn Lauritzen

Officielle noter

1) Ved boligministeren forstås henholdsvis økonomi- og erhvervsministeren og finansministeren. Det blev ved kongelig resolution af 27. november 2001 bl.a. besluttet, at det hidtidig By- og Boligministerium nedlægges. Herefter blev lov om statens byggevirksomhed opdelt mellem henholdsvis Økonomi- og Erhvervsministeriet og Finansministeriet. Økonomi- og erhvervsministeren og finansministeren kan for hver deres ressort fastsætte regler efter §§ 6 og 8.

2) Loven blev offentliggjort i Lovtidende den 10. juni 2004.

3) Lovændringen vedrører § 1, stk. 3.

Omtryksnote
  • 30-03-2011:
  • Bekendtgørelse nr. 1712 af 16. december 2010 af lov om statens byggevirksomhed er omtrykt den 30. marts 2011.

    Titlen er rettet fra »Bekendtgørelse af lov om statens byggevirksomhed« til: »Bekendtgørelse af lov om statens byggevirksomhed m.v.«, da dette er lovens titel.

    I indledningen er »§ 1, nr. 1, i lov nr. 413 af 1. juni 2005« rettet til: »§ 2, stk. 1, i lov nr. 413 af 1. juni 2005«, da ikrafttræden af lov nr. 413 af 1. juni 2005 er fastsat her.

    I § 4, stk. 2 og 3, og § 5, stk. 1 og 2, er »Økonomi- og Erhvervsministeren« rettet til: »Finansministeren«, og i § 6, stk. 1 og 2, og § 8, er »Økonomi- og Erhvervsministeren« rettet til: »Boligministeren«, som angivet i ny note 1.

    Note 1 og 2 bliver herefter note 2 og 3.