Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Tilskud til arbejdsgivere

Kapitel 2   Beregning, ansøgning og udbetaling

Kapitel 3   Forskellige bestemmelser

Kapitel 4   Ikrafttrædelses- og overgangsregler

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til arbejdsgivere, der indgår en uddannelsesaftale med en elev, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale

I medfør af § 66 k, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 510 af 19. maj 2010, som ændret ved lov nr. 1615 af 22. december 2010, fastsættes:

Kapitel 1

Tilskud til arbejdsgivere

§ 1. Ret til tilskud har arbejdsgivere, der er omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, med undtagelse af Julemærkefonden og religiøse samfund, der er fritaget for bidragspligt til Arbejdsgivernes Elevrefusion.

Stk. 2. Tilskuddet udbetales af Arbejdsgivernes Elevrefusion.

§ 2. Retten til tilskud indtræder på det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren har opnået ret til tredje bonusrate, jf. § 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion. Tilskud ydes ikke under skoleophold, for hvilke arbejdsgiveren kan opnå lønrefusion efter loven.

Stk. 2. Tilskud ydes ikke for elever, der er fyldt 25 år, og som udløser løntilskud til arbejdsgiveren i henhold til bestemmelserne om tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med personer over 25 år, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og for elever, der er berettiget til dagpenge ved sygdom, fødsel eller barsel, og hvor arbejdsgiveren modtager refusion i henhold til § 54, stk. 1, i lov om sygedagpenge og § 39, stk. 1, i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

Stk. 3. Det er med hensyn til udenlandske elever en betingelse for at opnå tilskud, at disse er omfattet af § 19, stk. 2 og 3, i lov om erhvervsuddannelser og § 15, stk. 5 og 6, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Kapitel 2

Beregning, ansøgning og udbetaling

§ 3. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at der foreligger en uddannelsesaftale, der er indgået i henhold til lov om erhvervsuddannelser, og som fortsat er i kraft.

Stk. 2. Indgåelsen af alle former for gyldige uddannelsesaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser berettiger en arbejdsgiver til tilskud efter § 1.

§ 4. Det beløb, der ydes i tilskud pr. uge, eleven er i praktik, fastsættes på finansloven.

Stk. 2. Tilskud ydes med en sats for hvert uddannelsesår beregnet fra uddannelsens afslutning og med udgangspunkt i den normale uddannelsestid. Der tages ved beregningen højde for, om der er tale om et afkortet uddannelsesforløb, fx på grund af merit.

Stk. 3. Afgørelsen af, hvilken sats den enkelte praktikperiode berettiger til, træffes af Arbejdsgivernes Elevrefusion.

Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 1 – 3 kan tilskud ikke ydes med mere end den udbetalte elevløn.

Stk. 5. Afbrydes uddannelsesaftalen, udbetales tilskud forholdsmæssigt.

§ 5. Når skolen har registreret en uddannelsesaftale fra en elev, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale jf. § 66 a, stk. 2, 1. pkt., i lov om erhvervsuddannelser, og aftalen er indgået med en ny arbejdsgiver, giver skolen meddelelse til Arbejdsgivernes Elevrefusion om, at aftalen er registreret, og at den er indgået mellem en elev, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, og en ny arbejdsgiver.

Stk. 2. Løntilskud udbetales efter ansøgning fra arbejdsgiver. Ansøgningen sker via ATP´s hjemmeside.

Stk. 3. Arbejdsgiver skal ved ansøgningen oplyse, om eleven har været på skoleophold i praktikperioden, om eleven er fyldt 25 år og udløser tilskud til arbejdsgiver i henhold til bestemmelserne om tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med personer over 25 år, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og om arbejdsgiveren ved elevens sygdom og barsel i praktikperioden har modtaget refusion i henhold til § 54, stk. 1, i lov om sygedagpenge og § 39, stk. 1, i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

Stk. 4. Udbetaling af lønrefusion sker til arbejdsgiverens Nemkonto.

Kapitel 3

Forskellige bestemmelser

§ 6. Offentlige myndigheder, skoler, arbejdsgivere, elever og arbejdsmarkedets organisationer skal efter anmodning give Arbejdsgivernes Elevrefusion nødvendige oplysninger, der har betydning for afgørelser om udbetaling af tilskud. Oplysningerne kan indhentes i elektronisk form.

§ 7. Klager over afgørelser truffet af Arbejdsgivernes Elevrefusion om udbetaling af tilskud kan inden fire uger efter meddelelsen af afgørelsen indbringes for det i henhold til lov om Arbejdsgivernes Tillægspension nedsatte ankenævn.

Kapitel 4

Ikrafttrædelses- og overgangsregler

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011 og gælder for uddannelsesaftaler indgået i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 13 af 8. januar 2010 om tilskud til arbejdsgivere, der indgår en uddannelsesaftale med en elev, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. For uddannelsesaftaler indgået i perioden 5. november 2009 til 31. december 2010 finder bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 13 af 8. januar 2010 anvendelse. For uddannelsesaftaler indgået i perioden 15. november 2010 til 31. december 2010, hvor bonus udbetales med op til 52.000 kr., indtræder retten til tilskud dog 30 dage efter det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren har opnået ret til udbetaling af første rate af bonus, jf. § 17, stk. 2, i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.

Stk. 4. Tilskud til virksomheder for uddannelsesaftaler, der indgås i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011, med elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, udbetales efter ansøgning fra arbejdsgiveren, når denne har ansøgt Arbejdsgivernes Elevrefusion herom senest et år efter, at arbejdsgiveren blev berettiget til tilskud.

Undervisningsministeriet, den 22. december 2010

P.M.V.
Per Hansen
Afdelingschef

/ Karen Peytz