Den fulde tekst

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og
forvaltningsloven

(Fangeflugt og begrænsning i indsattes adgang til aktindsigt m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 14. september 2001, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 258 af 8. maj 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 83, stk. 2, ændres »§ 124« til: »§ 124, stk. 2 og 3«.

2. § 124, stk. 1, affattes således:

»Den, der flygter som anholdt eller fængslet, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.«

Stk. 1 og 2 bliver herefter stk. 2 og 3.

3. I § 124 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 gælder også i forhold til personer i forvaring samt personer, der i stedet for varetægtsfængsel, i forbindelse med straffuldbyrdelse uden for kriminalforsorgen eller i medfør af straffelovens § 74 a er frihedsberøvet i institution m.v.«

§ 2

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 809 af 14. september 2001, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 258 af 8. maj 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 781, stk. 1, nr. 3, og § 791 a, stk. 3, nr. 3, ændres »124, stk. 1« til: »124, stk. 2«.

§ 3

I forvaltningsloven, lov nr. 571 af 19. december 1985, som ændret ved § 2 i lov nr. 347 af 6. juni 1991 og § 1 i lov nr. 215 af 22. april 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. I forbindelse med varetægtsfængsling samt fuldbyrdelse af fængselsstraf og forvaring gælder bestemmelserne i dette kapitel endvidere ikke sager om

1) valg af varetægtsfængsel eller afsoningsinstitution,

2) overførelse til andet varetægtsfængsel eller anden afsoningsinstitution,

3) overførelse til anden afdeling i et varetægtsfængsel eller en afsoningsinstitution og

4) udelukkelse fra fællesskab.«

2. § 24, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, gælder ikke i de sager, der er nævnt i § 9, stk. 4. Begrundelsens indhold kan i øvrigt begrænses i det omfang, hvori partens interesse i at kunne benytte kendskab til denne til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private eller offentlige interesser, jf. § 15.«

§ 4

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. Forvaltningslovens § 9, stk. 4, som affattet ved denne lovs § 3, nr. 1, gælder for dokumenter, der udarbejdes efter lovens ikrafttræden.

§ 5

    Stk. 1. Lovens §§ 1 og 2 gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2. Lovens § 3 gælder ikke for sager om færøske eller grønlandske anliggender, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for sådanne sager med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger. Dette gælder dog kun for sager, der er eller har været under behandling af rigsmyndighederne.

    Stk. 2. Lovens § 1 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lene Espersen