Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, som ændret ved bekendtgørelse nr. 670 af 7. august 1995, bekendtgørelse nr. 832 af 27. november 1998, bekendtgørelse nr. 727 af 29. juni 2004 og bekendtgørelse nr. 1420 af 27. december 2008 foretages følgende ændringer:

1. Bilag 1, pkt. 6.20 affattes således:

»6.20. Stilladsdæk, adgangsveje, gangbroer og lignende skal være forsynet med rækværk, jf. pkt. 6.21, eller anden effektiv afspærring overalt, hvor der kan ske fald til det omgivende underlag.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2010.

Arbejdstilsynet, den 16. december 2010

Jens Jensen

/ Jeanne Borgqvist