Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning

(Konsekvensændring som følge af nye regler om samarbejde om sikkerhed og sundhed)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning som ændret ved bekendtgørelse nr. 721 af 22. juni 2006 foretages følgende ændring:

1. I § 8 ændres: »sikkerhedsorganisation« til: »arbejdsmiljøorganisation« og »reglerne for virksomhedernes sikkerheds – og sundhedsarbejde« ændres til: »reglerne om samarbejde om sikkerhed og sundhed«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Arbejdstilsynet, den 15. december 2010

Jens Jensen

/ Jeanne Borgqvist