Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter

(Konsekvensændring som følge af nye regler om samarbejde om sikkerhed og sundhed)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter foretages følgende ændring:

1. I § 12, stk. 3, ændres: »sikkerhedsorganisation« til: »arbejdsmiljøorganisation«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Arbejdstilsynet, den 15. december 2010

Jens Jensen

/ Jeanne Borgqvist