Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af protokol af 25. august 2009 til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Singapore

Den 25. august 2009 undertegnedes i Singapore en protokol mellem Kongeriget Danmark og Republikken Singapore til ændring af overenskomsten til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse med hensyn til indkomstskatter, underskrevet i Singapore den 3. juli 2000.

Protokollen har følgende ordlyd:

   
(Oversættelse)
     
Protocol amending the Agreement between the Government of the Kingdom of Denmark and the Government of the Republic of Singapore for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income Signed at Singapore on 3 July 2000
 
Protokol til ændring af overenskomsten mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Republikken Singapore til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter underskrevet i Singapore den 3. juli 2000
The Government of the Kingdom of Denmark and the Government of the Republic of Singapore,
 
Regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Republikken Singapore
Desiring to amend the Agreement between the Government of the Kingdom of Denmark and the Government of the Republic of Singapore for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income signed at Singapore on 3 July 2000 (hereinafter referred to as “the Agreement”),
 
som ønsker at ændre overenskomsten mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Republikken Singapore til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter, underskrevet i Singapore den 3. juli 2000 (herefter omtalt som ”Overenskomsten”)
Have agreed as follows:
 
er enige om følgende:
     
Article I
 
Artikel I
     
The text of Article 26 of the Agreement is deleted and replaced by the following:
 
Teksten af Overenskomstens artikel 26 ophæves og erstattes af følgende:
“1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeable relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles l and 2.
 
”1. De kontraherende staters kompetente myndigheder skal udveksle sådanne oplysninger, som kan forudses at være relevante for at gennemføre bestemmelserne i denne overenskomst eller administrationen eller håndhævelsen af intern lovgivning vedrørende skatter af enhver art og betegnelse, der pålægges på vegne af de kontraherende stater, deres politiske underafdelinger eller lokale myndigheder, for så vidt denne beskatning ikke strider mod overenskomsten. Udvekslingen af oplysninger er ikke begrænset af artikel 1 og 2.
2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1 or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.
 
2. Alle oplysninger, der modtages af en kontraherende stat i medfør af stykke 1, skal behandles som hemmelige på samme måde som oplysninger, der er indhentet i henhold til denne stats interne lovgivning, og må kun meddeles til personer eller myndigheder (herunder domstole og forvaltningsmyndigheder), der er beskæftiget med ligning, opkrævning, inddrivelse eller retsforfølgning med hensyn til, eller klageafgørelser i forbindelse med de skatter, der er omhandlet i stykke 1, eller tilsyn med det førnævnte. Sådanne personer eller myndigheder må kun benytte oplysningerne til de nævnte formål. De kan meddele oplysningerne under offentlige retshandlinger eller i retsafgørelser.
3. In no case shall the provisions of paragraphs l and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
 
3. Bestemmelserne i stykke 1 og 2 kan i intet tilfælde fortolkes således, at der pålægges en kontraherende stat en pligt til:
a)
to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
 
a)
at udføre forvaltningsakter, der strider mod denne eller den anden kontraherende stats lovgivning og forvaltningspraksis,
b)
to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
 
b)
at meddele oplysninger, som ikke kan opnås i henhold til denne eller den anden kontraherende stats lovgivning eller normale forvaltningspraksis,
c)
to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).
 
c)
at meddele oplysninger, som ville røbe nogen erhvervsmæssig, forretningsmæssig, industriel, kommerciel eller faglig hemmelighed eller fremstillingsmetode, eller oplysninger, hvis offentliggørelse ville stride mod almene interesser (ordre public).
4. If information is requested by a Contracting State in accordance with the provisions of this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 of this Article, but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.
 
4. Hvis en kontraherende stat anmoder om oplysninger i medfør af bestemmelserne i denne artikel, skal den anden kontraherende stat iværksætte de foranstaltninger, som er til rådighed for at indhente de anmodede oplysninger, uanset om denne anden stat ikke måtte have behov for disse oplysninger til dens egne skatteformål. Forpligtelsen i det foregående punktum gælder med forbehold af denne artikels stykke 3, men i intet tilfælde skal sådanne begrænsninger fortolkes således, at de gør det muligt for en kontraherende stat at afslå at meddele oplysninger, blot fordi denne ikke selv har nogen egen interesse i sådanne oplysninger.
5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.”
 
5. I intet tilfælde kan bestemmelserne i stykke 3 fortolkes således, at de gør det muligt for en kontraherende stat at afslå at meddele oplysninger, blot fordi oplysningerne skal indhentes hos en bank, anden finansiel institution, repræsentant eller person, som optræder som bemyndiget eller som formynder, eller fordi oplysningerne drejer sig om ejerforhold i en person.”
     
Article II
 
Artikel II
     
Denmark shall notify Singapore, through diplomatic channels, of the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Protocol. Upon such notification, when the necessary requirements for entry into force of this Protocol in Singapore have been complied with, Singapore shall notify Denmark through diplomatic channels. The Protocol shall enter into force 30 days after the date of notification made by Singapore to Denmark.
 
Danmark skal underrette Singapore ad diplomatisk vej, når de forfatningsmæssige procedurer for denne protokols ikrafttræden er opfyldt. Efter sådan underretning, når de nødvendige forudsætninger for protokollens ikrafttræden i Singapore er opfyldt, skal Singapore underrette Danmark ad diplomatisk vej. Protokollen træder i kraft 30 dage efter datoen for underretningen fra Singapore til Danmark.
     
Article III
 
Artikel III
     
This Protocol shall form an integral part of the Agreement and shall remain in force as long as the Agreement remains in force.
 
Denne protokol skal udgøre en integreret del af Overenskomsten og skal forblive i kraft, så længe Overenskomsten forbliver i kraft.
     
     
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Protocol.
 
Til bekræftelse har de undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede, underskrevet denne protokol.
     
DONE in duplicate at Singapore on this 25 day of August 2009 in the English language.
 
Udfærdiget i Singapore, den 25. august 2009, i to eksemplarer på engelsk.
     
For the Government of the
Kingdom of Denmark
 
For regeringen i Kongeriget Danmark
Vibeke Rovsing Lauritzen
 
Vibeke Rovsing Lauritzen
     
For the Government of the
Republic of Singapore
 
For regeringen i Republikken Singapore
Moses Lee
 
Moses Lee
     
     
Protokollen træder i medfør af artikel II i kraft den 8 januar 2011.

Skatteministeriet, den 21. december 2010

Troels Lund Poulsen