Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om halekupering og kastration af dyr

§ 1

I bekendtgørelse nr. 324 af 6. maj 2003 om halekupering og kastration af dyr, som ændret ved bekendtgørelse nr. 823 af 24. august 2005, foretages følgende ændring:

1. § 7, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Kastration af pattegrise kan foretages uden forudgående bedøvelse af pattegrisen, hvis det sker så tidligt som muligt inden for dyrets 2.-7. levedøgn, og hvis dyret gives smertebehandling.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Justitsministeriet, den 15. december 2010

Lars Barfoed

/ Jens Teilberg Søndergaard