Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

(Ændring som følge af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og ny organisering på Miljøministeriets område)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 259 af 23. marts 2010 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 7, og stk. 4-6, § 7 a, § 19, stk. 4 og 5, § 35, stk. 2, § 67, § 80, stk. 1 og 2, § 88, stk. 1, og § 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 og § 49, stk. 9, i lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2009, fastsættes:«

2. I § 6, nr. 14, § 13, stk. 2, og § 16 ændres »bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer« til: »bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer«.

3. I § 23, stk. 2, og § 48, stk. 2, ændres »Miljøcenter Odense« til: »Miljøstyrelsen«.

4. I § 48, stk. 3, og § 52, stk. 2, ændres »Miljøcenter Århus, Miljøcenter Odense og Miljøcenter Roskilde« til: »Miljøstyrelsen«.

5. I § 52, stk. 1, ændres »Miljøklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Miljøministeriet, den 22. december 2010

Karen Ellemann

/ Michel Schilling