Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

(Ændring som følge af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og ny organisering på Miljøministeriets område)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 7, stk. 5, § 17, § 18, stk. 2 og 3, § 34, § 35, § 41, stk. 2 og 4, § 55, stk. 8 og 9, § 63, § 76, § 78 og § 111 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009, som ændret lov nr. 484 af 11. maj 2010 og § 35, stk. 2, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, fastsættes:«

2. § 23 affattes således:

»§ 23. Kommunalbestyrelsen fremsender kopi af tilladelser eller godkendelser truffet i medfør af lovens §§ 10, 11, 12 og 16 til Naturstyrelsen.«

3. I § 25 og § 27, stk. 5, ændres »Miljøklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet«.

4. § 28 affattes således:

»§ 28. En afgørelse om, at anlæg til intensiv husdyravl må antages ikke at kunne få væsentlig virkning på miljøet, jf. den dagældende bestemmelse i planlovens § 6 c, bevarer sin gyldighed udover den i lovens § 104, stk. 1, fastsatte frist 1. januar 2009 og udover fristen på 2 år i lovens § 104, stk. 2, hvis den pågældende afgørelse er knyttet til en afgørelse efter planlovens § 35, miljøbeskyttelsesloven § 33 eller husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4, der er blevet påklaget, og som er under behandling i Natur- og Miljøklagenævnet eller er afgjort af Miljøklagenævnet eller Natur- og Miljøklagenævnet efter 1. januar 2007.

Stk. 2. De i stk. 1, nævnte afgørelser om, at anlæg til intensiv husdyravl må antages ikke at kunne få væsentlig virkning på miljøet, jf. den dagældende bestemmelse i planlovens § 6 c, bevarer deres gyldighed, indtil Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen og bortfalder, hvis de ikke er udnyttet senest et år efter Miljøklagenævnets eller Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er meddelt.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Miljøministeriet, den 22. december 2010

Karen Ellemann

/ Michel Schilling