Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dækning af omkostninger i forbindelse med administration og tilsyn efter miljøskadeloven

(Ændring som følge af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og ny organisering på Miljøministeriets område)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 657 af 26. juni 2008 om dækning af omkostninger i forbindelse med administration og tilsyn efter miljøskadeloven foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, ændres »Miljøministeriets miljøcentre« til: »Miljøstyrelsen«.

2. I § 2, stk. 1, 1. pkt., udgår »deres«.

3. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Miljøstyrelsen offentliggør hvert år den nye takst, jf. bilag 1, afsnit 1, på sin hjemmeside.«

4. I § 3, stk. 1, 2 og 3, ændres »Miljøcentret« til: »Miljøstyrelsen«.

5. I § 3, stk. 1, i bilag 1, afsnit 1, fem steder i bilag 1, afsnit 2, og to steder i bilag 1, afsnit 3, ændres »miljøcentret« til: »Miljøstyrelsen«.

6. I § 5, stk. 1, og i bilag 1, afsnit 2, ændres »Miljøcentrets« til: »Miljøstyrelsens«.

7. § 5, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Miljøstyrelsens afgørelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovens § 50.«

8. I bilag 1, afsnit 1, 4. pkt., ændres »By- og Landskabsstyrelsen« til: »Miljøstyrelsen«, og »og meddeler denne til alle miljøcentrene« udgår.

9. I overskriften til afsnit 3 i bilag 1, ændres »Miljøcentret« til: »Miljøstyrelsens«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Miljøministeriet, den 22. december 2010

Karen Ellemann

/ Michel Schilling