Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

(Ændring som følge af ny organisering på Miljøministeriets område)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1, 2, 7 og 8, § 7 a, § 33, stk. 3, § 35, § 39, stk. 3 og 4, § 67, § 73, stk. 1, § 80, § 92 og § 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, § 3, stk. 1, i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009, § 74, stk. 1, og § 80 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, og § 33, stk. 1, § 33, stk. 2, nr. 2, § 36, stk. 2, og § 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009,2) fastsættes:«

2. I § 7, stk. 2 og 3, § 8, stk. 2, og § 10, stk. 3, ændres »Miljøcenter Odense, Miljøcenter Århus og Miljøcenter Roskilde« til: »Miljøstyrelsen«.

3. I § 7, stk. 2 og 3, og § 10, stk. 3, ændres »det relevante center« til: »Miljøstyrelsen«.

4. I § 10, stk. 3, ændres »Det relevante center« til: »Miljøstyrelsen«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Miljøministeriet, den 22. december 2010

Karen Ellemann

/ Michel Schilling

Officielle noter

2) Ved kongelig resolution nr. 965 af 6. december 2006 er det bestemt, at der overføres kompetence fra beskæftigelsesministeren til miljøministeren, til i medfør af § 74, stk. 1 i lov om arbejdsmiljø at fastsætte bestemmelser om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, med henblik på gennemførelsen af Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, Kommissionens beslutning 98/433/EF om ensartede kriterier for undtagelser i henhold til artikel 9 i Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/105/EF om ændring af Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Tilsvarende overføres kompetence fra forsvarsministeren og økonomi- og erhvervsministeren til miljøministeren, til i medfør af § 33, stk. 1, § 33, stk. 2, § 36, stk. 2, § 70, stk. 4 og § 70, stk. 5, i beredskabsloven at fastsætte bestemmelser om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer med henblik på gennemførelsen af Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, Kommissionens beslutning 98/433/EF om ensartede kriterier for undtagelser i henhold til artikel 9 i Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/105/EF om ændring af Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.