Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

(Ændring som følge af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og ny organisering på Miljøministeriets område)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed, som ændret ved bekendtgørelse nr. 168 af 21. februar 2007, bekendtgørelse nr. 1481 af 12. december 2007, bekendtgørelse nr. 972 af 22. september 2008, bekendtgørelse nr. 1097 af 25. november 2009, bekendtgørelse nr. 1257 af 9. december 2009 og bekendtgørelse nr. 284 af 25. marts 2010, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 7 b, § 35, § 37, stk. 2, § 39, stk. 3 og 4, § 40, § 41 b, stk. 1, § 66, stk. 5, § 67, § 74, stk. 2, § 79, § 80, stk. 1 og 2, § 89 b, § 90, stk. 1 og 2, § 92 og § 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 484 af 11. maj 2010, fastsættes:«

2. I § 3, stk. 2 og 3, og i § 6, stk. 1, ændres »Miljøcenter Odense, Miljøcenter Århus og Miljøcenter Roskilde« til: »Miljøstyrelsen«.

3. § 3, stk. 4, ophæves.

4. I § 4 og § 5 ændres »det statslige miljøcenter« til: »Miljøstyrelsen«.

5. I § 5, to steder i § 21, stk. 2, i § 21, stk. 4, og i § 25, stk. 2 og 3, ændres »Miljøklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet«.

6. I § 6, stk. 2, ændres »de i stk. 1 nævnte virksomheder« til: »listevirksomheder omfattet af punkterne K 103, K 105 og K 107 på listen i bilag 1«.

7. I § 8, stk. 2, ændres »Miljøcenter Odense, Miljøcenter Århus eller Miljøcenter Roskilde« til: »Miljøstyrelsen«, og »det relevante center« til: »Miljøstyrelsen«.

8. § 21, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Afgørelser truffet af Miljøstyrelsen kan ikke påklages til miljøministeren.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Miljøministeriet, den 22. december 2010

Karen Ellemann

/ Michel Schilling