Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2010

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love1)

(Ændrede fordelingsregler på kraft-varme-området, forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser og færdselsskadede køretøjer)

[af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)]

1. Ændringsforslag

Der er stillet 23 ændringsforslag til lovforslaget, herunder om deling af lovforslaget. Liberal Alliances medlem af udvalget har stillet ændringsforslag 1-3 om deling af lovforslaget. Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis og Radikale Venstres medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 4, 17 og 21. Skatteministeren har stillet ændringsforslag nr. 5-16, 18-20, 22 og 23.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 17. november 2010 og var til 1. behandling den 30. november 2010. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og Skatteministeriet sendte den 16. november 2010 dette udkast til udvalget, jf. L 80 – bilag 1. Den 19. , 23. og 26. november 2010 sendte skatteministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:

Dansk Metal,

HORESTA,

Håndværksrådet og

Klassisk Bil & MC.

Skatteministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget.

Deputationer

Endvidere har Håndværksrådet og Dansk Metal mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 13 spørgsmål til skatteministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et mindretal i udvalget (V, DF og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af skatteministeren stillede ændringsforslag. Mindretallet vil stemme imod de af LA stillede ændringsforslag og imod de af S, SF og RV stillede ændringsforslag.

Et andet mindretal i udvalget (S, SF og RV) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet kan dog stemme for de stillede ændringsforslag, herunder de af LA stillede ændringsforslag om deling af lovforslaget.

Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis og Radikale Venstres medlemmer af udvalget udtaler, at partierne ikke kan støtte udformningen af lovforslaget, som det foreligger nu. Derfor har Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre bedt om at få delt lovforslaget i tre lovforslag om henholdsvis hotelmoms, kraft-varme og færdselsskadede køretøjer – et ønske skatteministeren dog ikke tog hensyn til.

Når Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre havde ønsket lovforslaget delt, skyldes det, at partierne er positive over for forøgelsen af fradrag for moms på hotelydelser, men negative over for nye regler for færdselsskadede køretøjer og ændrede fordelingsregler på kraft-varme-området.

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre mener, at den ændring, der er foreslået vedrørende de færdselsskadede køretøjer, vil flytte arbejdspladser fra danske værksteder til fabrikker i bilproducerende lande. Da der samtidig er en stor klimabelastning ved at producere en bil, kan en hurtigere udskiftning af bilparken ikke påregnes at have positive miljøeffekter. Endelig tvivler de tre partier på regeringens beregning af, hvor stort et bidrag det giver til statskassen.

For kraft-varme-områdets vedkommende mener Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre, at det er uheldigt at udhule kraft-varme-fordelen, der bidrager til at reducere energiforbruget. Samtidig er det dybt mærkeligt, at regeringen ændrer et lille forhold på energiområdet, netop når der skal følges op på Klimakommissionens anbefalinger og lægges op til et nyt energiforlig.

Et tredje mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for de af S, SF og RV stillede ændringsforslag. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod de af skatteministeren stillede ændringsforslag.

Enhedslistens medlem af udvalget udtaler, at Enhedslisten vil stemme for den foreslåede deling af lovforslaget.

Et fjerde mindretal i udvalget (LA) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for de af LA stillede ændringsforslag.

Liberal Alliances medlem af udvalget udtaler, at Liberal Alliance kan støtte de af skatteministeren stillede ændringsforslag og de af S, SF og RV stillede ændringsforslag om, at delen vedrørende færdselsskadede biler udgår af lovforslaget.

Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. Der gøres opmærksom på, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemning i Folketingssalen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

a

Ændringsforslag om deling af lovforslaget

Af et mindretal (LA):

1) Lovforslaget deles i to lovforslag med følgende titler og indhold:

A. »Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. (Færdselsskadede køretøjer)« omfattende §§ 7 og 9.

B. »Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, momsloven og forskellige andre love1). (Ændrede fordelingsregler på kraft-varme-området og forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser)« omfattende §§ 1-6, 8 og 9)

[Forslag om deling af lovforslaget]

b

Ændringsforslag til det under A nævnte lovforslag

Til § 9

2) Paragraffen affattes således:

Ȥ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. Loven har virkning for køretøjer, der færdselsskades den 1. januar 2011 eller senere.«

[Konsekvensændring som følge af opdeling af lovforslaget]

c

Ændringsforslag til det under B nævnte lovforslag

Til § 9

3) Stk. 2 affattes således:

»Stk. 2. § 6 træder i kraft den 1. januar 2011.«

[Konsekvensændring som følge af opdeling af lovforslaget]

d

Ændringsforslag til det udelte lovforslag

Til titlen

Af et mindretal (S, SF og RV), tiltrådt af et andet mindretal (EL):

4) Titlen affattes således:

»Forslag

til

Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, momsloven og forskellige andre love

(Ændrede fordelingsregler på kraft-varme-området og forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser)«

[Ændring af lovens titel som konsekvens af ændringsforslag nr. 17]

Af skatteministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL og LA):

5) I undertitlen ændres »hotelydelser« til: »hotelovernatning«.

[Ændringen er en følge af en entydig anvendelse i ændringsforslag nr. 14-16 af begrebet hotelovernatning]

Til § 1

6) Efter nr. 4 indsættes som nyt nummer:

»01. § 11 f affattes således:

»§ 11 f. Momsregistrerede varmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme til eget forbrug i den momsregistrerede virksomhed via interne varmesystemer, jf. dog stk. 2, hvis den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1 til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Andre momsregistrerede fjernvarmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, jf. dog stk. 2 og 3. Den del af afgiften, der overstiger 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) eller 18,8 øre pr. kWh varme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af varme anvendes både afgiftspligtig elektricitet efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) eller 18,8 øre pr. kWh varme ab værk (2015-niveau) forholdsmæssigt. Indtil år 2015 er satserne i 3. og 4. pkt. som anført i bilag 5. Satserne i 3. og 4. pkt. (2015-niveau) reguleres efter § 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.

Stk. 2. Det er en betingelse for tilbagebetaling af afgift for varme efter stk. 1, at virksomheden også udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter § 7 b i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter.

Stk. 3. Det er en betingelse for tilbagebetaling i et kalenderår efter stk. 1, 2. pkt., at 100 pct. af varmeleverancen fra de fjernvarmenet, som er nævnt i stk. 1, 2. pkt., til forbrugerne i mindst 75 pct. af kalenderåret eller 2008 er kommet fra eller kunne være kommet fra momsregistrerede virksomheder med kraft-varme-kapacitet, jf. stk. 4, og værker omfattet af bilag 1 til lov om afgift af mineralolieprodukter m.v. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen.

Stk. 4. Virksomheden har kraft-varme-kapacitet, hvis virksomheden leverer varme til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet og 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraft-varme-enheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraft-varme-enheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen.

Stk. 5. Reglerne om særlig opgørelse af tilbagebetaling af afgift m.v. i § 11, stk. 19 og 20, finder tilsvarende anvendelse for elektricitet til fremstilling af varme, for hvilken en varmeproducent får delvis tilbagebetaling af afgift efter stk. 1.««

[Lovtekniske tilpasninger, der tager højde for usikkerhed om ikrafttrædelsestidspunktet for tidligere vedtagen ikke-ikrafttrådt lovgivning]

Til § 2

7) Efter nr. 6 indsættes som nyt nummer:

»01. § 8 a affattes således:

»§ 8 a. Momsregistrerede varmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme til eget forbrug i den momsregistrerede virksomhed via interne varmesystemer, jf. dog stk. 2, hvis den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1. Andre momsregistrerede fjernvarmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, jf. dog stk. 2 og 3. Den del af afgiften, der overstiger 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af varme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) forholdsmæssigt. Tilbagebetaling sker efter reglerne i § 8, stk. 3. Indtil år 2015 er satserne i 3. og 4. pkt. som anført i bilag 4. Satserne i 3. og 4. pkt. (2015-niveau) reguleres efter § 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.

Stk. 2. Det er en betingelse for tilbagebetaling af afgift for varme efter stk. 1, at virksomheden også udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter § 7 b i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter.

Stk. 3. Det er en betingelse for tilbagebetaling i et kalenderår efter stk. 1, 2. pkt., at 100 pct. af varmeleverancen fra de fjernvarmenet, som er nævnt i stk. 1, 2. pkt., til forbrugerne i mindst 75 pct. af kalenderåret eller 2008 er kommet fra eller kunne være kommet fra momsregistrerede virksomheder med kraft-varme-kapacitet, jf. stk. 4, og værker omfattet af bilag 1. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen.

Stk. 4. Virksomheden har kraft-varme-kapacitet, hvis virksomheden leverer varme til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet og 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraft-varme-enheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraft-varme-enheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen.««

[Lovtekniske tilpasninger, der tager højde for usikkerhed om ikrafttrædelsestidspunktet for tidligere vedtagen ikke-ikrafttrådt lovgivning]

Til § 3

8) Efter nr. 13 indsættes som nyt nummer:

»01. § 7 b affattes således:

»§ 7 b. Momsregistrerede varmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme til eget forbrug i den momsregistrerede virksomhed via interne varmesystemer, jf. dog stk. 2, hvis den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1. Andre momsregistrerede fjernvarmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, jf. dog stk. 2 og 3. Den del af afgiften, der overstiger 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af varme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) forholdsmæssigt. Tilbagebetaling sker efter reglerne i § 7, stk. 2. Indtil år 2015 er satserne i 3. og 4. pkt. som anført i bilag 4. Satserne i 3. og 4. pkt. (2015-niveau) reguleres efter § 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.

Stk. 2. Det er en betingelse for tilbagebetaling af afgift for varme efter stk. 1, at virksomheden også udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter § 7 b i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter.

Stk. 3. Det er en betingelse for tilbagebetaling i et kalenderår efter stk. 1, 2. pkt., at 100 pct. af varmeleverancen fra de fjernvarmenet, som er nævnt i stk. 1, 2. pkt., til forbrugerne i mindst 75 pct. af kalenderåret eller 2008 er kommet fra eller kunne være kommet fra momsregistrerede virksomheder med kraft-varme-kapacitet, jf. stk. 4, og værker omfattet af bilag 1. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen.

Stk. 4. Virksomheden har kraft-varme-kapacitet, hvis virksomheden leverer varme til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet og 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraft-varme-enheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraft-varme-enheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen.««

[Lovtekniske tilpasninger, der tager højde for usikkerhed om ikrafttrædelsestidspunktet for tidligere vedtagen ikke-ikrafttrådt lovgivning]

9) Nr. 18 affattes således:

»18. Bilag 2 affattes således:

»Bilag 2

»Bilag 2.Satser for kulafgiftslovens § 1, stk. 2
  
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 30. juni 2011
1. juli – 31. dec. 2011
1. jan. 31. dec. 2012
1. jan. 31. dec. 2013
1. jan. 31. dec. 2014
Satser efter brændværdi af de i § 1, stk. 1, nr. 1-5, nævnte varer
kr./GJ
57,3
58,4
58,4
59,4
60,5
61,6
Satser efter energiindhold af den i § 1, stk. 1, nr. 6, nævnte varme
kr./GJ
46,1
46,7
48,6
49,5
50,4
51,3
««

[Reguleringer af satser for 2011]

Til § 4

10) I nr. 5 ændres »stk. 15« til: »stk. 14«.

[Lovteknisk tilpasning]

11) Efter nr. 6 indsættes som nyt nummer:

»01. § 9 a affattes således:

»§ 9 a. Momsregistrerede varmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme til eget forbrug i den momsregistrerede virksomhed via interne varmesystemer, jf. dog stk. 2, hvis den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1. Andre momsregistrerede fjernvarmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, jf. dog stk. 2 og 3. Den del af afgiften, der overstiger 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af varme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau), forholdsmæssigt. Tilbagebetaling sker efter reglerne i § 9, stk. 3. Indtil år 2015 er satserne i 3. og 4. pkt. som anført i bilag 3. Satserne i 3. og 4. pkt. (2015-niveau) reguleres efter § 32 a.

Stk. 2. Det er en betingelse for tilbagebetaling af afgift for varme efter stk. 1, at virksomheden også udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter § 7 b i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter.

Stk. 3. Det er en betingelse for tilbagebetaling i et kalenderår efter stk. 1, 2. pkt., at 100 pct. af varmeleverancen fra de fjernvarmenet som er nævnt i stk. 1, 2. pkt., til forbrugerne i mindst 75 pct. af kalenderåret eller 2008 er kommet fra eller kunne være kommet fra momsregistrerede virksomheder med kraft-varme-kapacitet, jf. stk. 4, og værker omfattet af bilag 1. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen.

Stk. 4. Virksomheden har kraft-varme-kapacitet, hvis virksomheden leverer varme til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet og 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraft-varme-enheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraft-varme-enheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen.««

[Lovtekniske tilpasninger, der tager højde for usikkerhed om ikrafttrædelsestidspunktet for tidligere vedtagen ikke-ikrafttrådt lovgivning]

Til § 5

12) I det under nr. 4 foreslåede § 7 b, stk. 3, indsættes efter »omfattet af«: »bilag 1 til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Dette skal på forlangende kunne«.

[Lovtekniske tilpasninger]

13) Efter nr. 4 indsættes som nyt nummer:

»01. § 7 b affattes således:

»§ 7 b. Momsregistrerede varmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme til eget forbrug i den momsregistrerede virksomhed via interne varmesystemer, jf. dog stk. 2, hvis den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1 til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Andre momsregistrerede fjernvarmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, jf. dog stk. 2 og 3. Den del af afgiften, der overstiger 13,5 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) eller 4,8 øre pr. kWh varme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af varme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre energikilder, nedsættes de 13,5 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) eller 4,8 øre pr. kWh varme ab værk (2015-niveau) forholdsmæssigt. Indtil år 2015 er satserne i 3. og 4. pkt. som anført i bilag 3. Satserne i 3. og 4. pkt. (2015-niveau) reguleres efter § 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.

Stk. 2. Det er en betingelse for tilbagebetaling af afgift for varme efter stk. 1, at virksomheden også udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter § 11 f i lov om afgift af elektricitet, § 8 a i lov om afgift af naturgas og bygas, § 7 b i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. eller § 9 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.

Stk. 3. Det er en betingelse for tilbagebetaling i et kalenderår efter stk. 1, 2. pkt., at 100 pct. af varmeleverancen fra de fjernvarmenet, som er nævnt i stk. 1, 2. pkt., til forbrugerne i mindst 75 pct. af kalenderåret eller 2008 er kommet fra eller kunne være kommet fra momsregistrerede virksomheder med kraft-varme-kapacitet, jf. stk. 4, og værker omfattet af bilag 1 til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen.

Stk. 4. Virksomheden har kraft-varme-kapacitet, hvis 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraft-varme-enheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraft-varme-enheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen.««

[Lovtekniske tilpasninger, der bl.a. tager højde for usikkerhed om ikrafttrædelsestidspunktet for tidligere vedtagen ikke-ikrafttrådt lovgivning]

Til § 6

14) Før nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 42, stk. 1, nr. 6, ændres »hotelophold« til: »hotelovernatning«.«

[Entydig anvendelse i momslovens § 42, stk. 1-3, af begrebet hotelovernatning]

15) I den under nr. 1 foreslåede affattelse af § 42, stk. 2, ændres »hotelydelser« til: »hotelovernatning«.

[Entydig anvendelse i momslovens § 42, stk. 1-3, af begrebet hotelovernatning]

16) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»02. § 42, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Virksomheder, der driver kursusvirksomhed efter § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., kan fradrage 25 pct. af afgift af indkøb m.v., som vedrører bespisning af virksomhedens kursusdeltagere, og 50 pct. af afgift af indkøb m.v., som vedrører virksomhedens kursusdeltageres hotelovernatning, i det omfang indkøbet heraf står i rimeligt forhold til de afholdte kurser.««

[Konsekvensændring som følge af forøgelsen af fradrag for moms på hotelovernatning i § 42, stk. 2, og entydig anvendelse i momslovens § 42, stk. 1-3, af begrebet hotelovernatning]

Til § 7

Af et mindretal (S, SF og RV), tiltrådt af et andet mindretal (EL):

17) Paragraffen udgår.

[Ændringsforslaget ophæver den del af lovforslaget, der vedrører reglerne for færdselsskadede personbiler og motorcykler]

Af skatteministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL og LA):

18) Nr. 1 affattes således:

»1. I § 7, stk. 1, ændres »75 pct. af handelsværdien før uheldet for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 4,« til: »75 pct. af handelsværdien før uheldet for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 4, stk. 1, nr. 1, 65 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 4, stk. 1, nr. 2,« og »15.000 kr.« til: »25.000 kr.««

[Ændringen isolerer lovændringen til personbiler, således at trafikskadede motorcykler fortsætter med de hidtil gældende regler vedrørende reparationsgrænsen]

19) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 7, stk. 3, indsættes som 5. pkt.:

»I opgørelsen kan fratrækkes et fast beløb på 5.120 kr., såfremt genopbygningen indbefatter retablering af en eller flere sikkerhedspuder.««

[Ændringen giver et fast fradrag på 5.120 kr. i opgørelsen af udgifterne til genopbygningen af køretøjet, såfremt genopbygningen indbefatter retablering af airbags]

Til § 9

20) I stk. 1 ændres »2, 3, 4 og 7« til: »2 og 3«.

[Lovtekniske tilpasninger i forhold til det fremsatte lovforslag]

Af et mindretal (S, SF og RV), tiltrådt af et andet mindretal (EL):

21) Stk. 2 affattes således:

»Stk. 2. § 6 træder i kraft den 1. januar 2011.«

[Konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 17]

Af skatteministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL og LA):

22) Stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»§ 3, nr. 18, og §§ 6 og 7 træder i kraft den 1. januar 2011.«

[Reguleringer af satser for 2011]

23) Stk. 3 affattes således:

»Stk. 3. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 11, stk. 17, § 11 f, bilag 2-8, og bilag 5 i lov om afgift af elektricitet som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, 4, 01, 5 og 6, § 8, stk. 4, og § 8 a og bilag 4 i lov om afgift af naturgas og bygas som affattet ved denne lovs § 2, nr. 4, 6, 01, 11 og 12, § 7, stk. 3, og § 7 b og bilag 4 i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. som affattet ved denne lovs § 3, nr. 12, 13, 01, 19 og 20, § 9, stk. 4, og § 9 a og bilag 3 i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. som affattet ved denne lovs § 4, nr. 4, 6, 01, 11 og 12, § 7, stk. 7, og § 7 b og bilag 3 i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter som affattet eller ændret ved denne lovs § 5, nr. 3, 4, 01, 5 og 6 og § 8. Ministeren kan herunder fastsætte, at bestemmelserne træder i kraft på forskellige tidspunkter.«

[Lovtekniske tilpasninger i forhold til det fremsatte lovforslag]

Bemærkninger

Administrative og provenumæssige konsekvenser af skatteministerens ændringsforslag nr. 5-16, 18-20, 22 og 23

Ændringsforslag nr. 18 vil reducere statskassens indtægt fra lovforslaget umiddelbart med henved 4 mio. kr. og inkl. andre konti, tilbageløb m.v. på godt 4 mio. kr., mens ændringsforslag nr. 19 vil reducere statskassens indtægt fra lovforslaget umiddelbart med godt 8 mio. kr. og inkl. andre konti, tilbageløb m.v. på henved 10 mio. kr. For så vidt angår ændringsforslag nr. 9 bemærkes det, er der tale om udmøntninger af forårspakke 2.0, derved at der med dette ændringsforslag foretages en lovteknisk tilpasning af kulafgiftslovens afgiftssatser for summen af affaldsvarmeafgift og tillægsafgiften, således at afgiftssatserne nu er i overensstemmelse med forårspakke 2.0. De øvrige ændringsforslag har ikke provenumæssige konsekvenser for det offentlige.

De administrative konsekvenser for det offentlige til de ændrede satser for summen af affaldsvarmeafgift og tillægsafgiften, jf. ændringsforslag nr. 9, kan komme til at koste op til 15.000 kr. i engangsomkostninger til systemtilpasninger, hvis arbejdet med ændring af afgiftssatsen ikke kan nås inden den almindelige/ordinære kørsel i december måned og der bliver behov for en særkørsel.

De øvrige ændringsforslag har ikke administrative konsekvenser for det offentlige.

Ændringsforslagene har herudover ingen konsekvenser.

Til nr. 1-3

Det foreslås i ændringsforslag nr. 1 at dele lovforslaget op i to dele, således at de elementer, der omhandler færdselsskadede kørekøjer, udskilles til behandling i et selvstændigt lovforslag.

Ændringsforslag nr. 2 og 3 er konsekvensændringer som følge af delingen.

Til nr. 4, 17 og 21

Det forslås i ændringsforslag nr. 17, at de foreslåede ændringer i reglerne om færdselsskadede personbiler og motorcykler udgår af lovforslaget. Ændringsforslag nr. 4 og 21 er konsekvensændringer som følge af ændringsforslag nr. 17.

Til nr. 5

Ændringen er en konsekvens af anvendelsen af begrebet »hotelovernatning« i nr. 14, 15 og 16.

Til nr. 6-8

Lovforslaget om at ændre brændselsfordelingsnøglerne for kraft-varme-værker, således at 125-procents-reglen ændres til 120 pct. og 65-procents-reglen ændres til 67 pct., har en række afledte konsekvenser andre steder i energi- og CO2-afgiftslovgivningen, bl.a. i satsbestemmelserne til elpatronordningen.

Folketinget vedtog senest ændringer til bestemmelserne om elpatronordningen ved lov nr. 722 af 25. juni 2010. Disse ændringer er imidlertid ikke trådt i kraft endnu, da spørgsmålet om ændringernes overensstemmelse med energibeskatningsdirektivet og statsstøttereglerne behandles af Europa-Kommissionen. Skatteministeren blev derfor i lov nr. 722 af 25. juni 2010 bemyndiget til at sætte ændringslovens bestemmelser om elpatronreglerne i kraft, når forholdet var afklaret med Kommissionen.

Som angivet sker der med nærværende lovforslag i et vist omfang ændringer i de bestemmelser om elpatronordningen i energi- og CO2-afgiftslovgivningen, der svarer til de tilsvarende bestemmelser i energi- og CO2-afgiftslovgivningen, som blev ændret (men ikke sat i kraft) ved lov nr. 722 af 25. juni 2010. Nærværende lovforslag træder i kraft den 1. juli 2011.

Under hensyn til det overlap i elpatronreglerne, der er mellem lov nr. 722 af 25. juni 2010 og nærværende lovforslag, og det forhold, at der på nuværende tidspunkt er usikkerhed om ikrafttrædelsestidspunktet for ændringerne i lov nr. 722 af 25. juni 2010, herunder om man efterfølgende måtte beslutte, at disse ændringer skal træde i kraft tidligere end de ændringer, der foreslås med nærværende lovforslag, foreslås det at tilpasse ikrafttrædelsesbestemmelserne for dette lovforslags ændringer til elpatronordningen, således at ikrafttrædelsestidspunktet fastsættes af skatteministeren (i modsætning til det fremsatte forslag, hvor ikrafttrædelsestidspunktet for de angivne bestemmelser var fastsat til den 1. juli 2011).

Til nr. 9

Det foreslås, at der indsættes en ny kolonne i kulafgiftslovens bilag 2, således at afgiftssatserne for 2011 angives i to separate perioder, nemlig 1) fra den 1. januar til den 30. juni og 2) fra den 1. juli til den 31. december (med hver sin sats).

Baggrunden for dette forslag er, at den angivne afgiftssats for summen af affaldsvarmeafgift og tillægsafgiften fra 2011 og frem, der i dag fremgår af gældende lovgivning som 2. række i kulafgiftslovens bilag 2, jf. § 3, nr. 25, i lov nr. 527 af 12. juni 2009, ikke er i overensstemmelse med aftalen om forårspakke 2.0, og derfor ikke er korrekt. Med dette ændringsforslag rettes der op på dette forhold, ved at den korrekte afgiftssats for summen af affaldsvarmeafgift og tillægsafgiften angives i skemaet for perioden fra den 1. januar til den 30. juni 2011, i tillæg til at der sker angivelse af afgiftssatser for perioderne fra den 1. juli til den 31. december 2011 og for årene 2012, 2013 og 2014, således at afgiftssatserne for disse perioders vedkommende også tager højde for de ændringer, som forslaget om at ændre i kraftvarmereglernes fordelingsnøgler bevirker fra og med den 1. juli 2011.

Til nr. 10

Der foreslås en mindre lovteknisk tilpasning til det fremsatte lovforslag.

Til nr. 11

Der henvises til bemærkningerne til ændringsforslag nr. 6-8.

Til nr. 12

Der foreslås mindre lovtekniske tilpasninger til det fremsatte lovforslag.

Til nr. 13

Der henvises til bemærkningerne til forslagets nr. 6-8.

Til nr. 14

Med ændringsforslaget ændres begrebet »hotelophold« til begrebet »hotelovernatning« for at skabe overensstemmelse med det tilsvarende begreb i ændringsforslag nr. 15 og 16.

Til nr. 15

Forslaget er en del af aftalen om finansloven for 2011. Med forslaget forøges fradraget for moms på udgiften til hotelovernatning af streng erhvervsmæssig karakter fra 25 pct. til 50 pct., mens fradraget for moms på udgiften til restaurationsydelser af streng erhvervsmæssig karakter forbliver uændret 25 pct. Samtidig præciseres det med anvendelsen af begrebet »hotelovernatning«, at den forøgede fradragsret kun vedrører selve overnatningen.

Til nr. 16

Med ændringsforslaget ændres begrebet »overnatning« til begrebet »hotelovernatning« for at skabe overensstemmelse med det tilsvarende begreb i ændringsforslag nr. 14 og 15, samtidig med at fradraget for overnatningsdelen forøges fra 25 pct. til 50 pct.

Til nr. 18

Ifølge aftalen om finansloven for 2011 ændres reglerne om afgiftsfri genopbygning af personbiler. Grundet lovens opbygning ændres reglerne i det fremsatte lovforslag også for motorcykler. Motorcykler er imidlertid ikke med i finanslovsaftalen. Det foreslås derfor i ændringsforslag nr. 18 at splitte henvisningen til § 4 op i to dele, således at motorcyklerne omfattet af § 4, stk. 1, nr. 1, fortsat kan genopbygges for op til 75 pct. af handelsværdien uden derved at skulle afgiftsberigtiges på ny. Den forslåede bagatelgrænse på 25.000 kr. gælder alle køretøjskategorier og dermed også motorcykler. Opsplitningen betyder også, at motorcykler ikke længere vil være omfattet af registreringsafgiftslovens § 7, stk. 5, hvorefter forsikringsselskaberne efter gældende regler er forpligtet til at tilbyde kontanterstatning for skader over 65 pct.

Til nr. 19

Det foreslås, at retableringsomkostningerne vedrørende airbag kompenseres med 5.120 kr. pr. bil, uanset hvor mange airbags der er i bilen. Lempelsen gælder for de færdselsskadede biler, hvor skadesrapporten omfatter retablering af airbags i den skadede bil. Beløbet svarer til det beløb, der maksimalt kan fratrækkes i den afgiftspligtige værdi som udgift til airbags ved afgiftsberigtigelse af nye biler. Lempelsen vil også gælde andre biler, f.eks. varebiler, hvor der ikke i øvrigt forslås ændringer i reglerne.

Til nr. 20

Der foreslås mindre lovtekniske tilpasninger til det fremsatte lovforslag.

Til nr. 22

Det foreslås, at nyaffattelsen af kulafgiftslovens bilag 2 træder i kraft den 1. januar 2011, således at afgiftssatsen for summen af affaldsvarmeafgift og tillægsafgiften for perioden fra den 1. januar til den 30. juni 2011 bringes i overensstemmelse med forudsætningerne i forårspakke 2.0.

Til nr. 23

Idet der henvises til bemærkningerne til ændringsforslagene til nr. 6-8, 11 og 13, foreslås det at konsekvensrette lovforslagets ikrafttrædelsesbestemmelse.

Torsten Schack Pedersen (V) Karsten Lauritzen (V) Mads Rørvig (V) Jacob Jensen (V) Mikkel Dencker (DF) Pia Adelsteen (DF) Mike Legarth (KF) Charlotte Dyremose (KF) Anders Samuelsen (LA) nfmd. Nick Hækkerup (S) Morten Bødskov (S) Klaus Hækkerup (S) René Skau Björnsson (S) Thomas Jensen (S) Malene Søgaard-Andersen (SF) Niels Helveg Petersen (RV) fmd. Frank Aaen (EL)

Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)47
Socialdemokratiet (S)45
Dansk Folkeparti (DF)24
Socialistisk Folkeparti (SF)23
Det Konservative Folkeparti (KF)17
Radikale Venstre (RV)9
Enhedslisten (EL)4
Liberal Alliance (LA)3
Kristendemokraterne (KD)1
Inuit Ataqatigiit (IA)1
Siumut (SIU)1
Tjóðveldisflokkurin (TF)1
Sambandsflokkurin (SP)1
Uden for folketingsgrupperne (UFG)2


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 80

Bilagsnr.
Titel
1
Lovudkast som sendt i høring, fra skatteministeriet
2
Høringssvar, fra skatteministeren
3
Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
4
Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
5
Supplerende høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren
6
Supplerende høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren
7
Henvendelse af 26/11-10 fra Håndværksrådet
8
Henvendelse af 30/11-10 fra HORESTA
9
Henvendelse af 30/11-10 fra Klassisk Bil & MC
10
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 26/11-10 fra Håndværksrådet
11
Henvendelse af 1/12-10 fra Håndværksrådet
12
1. udkast til betænkning
13
Henvendelse af 3/12-10 fra Dansk Metal
14
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 30/11-10 fra HORESTA
15
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 30/11-10 fra Klassisk Bil og MC
16
2. udkast til betænkning
17
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 3/12-10 fra Dansk Metal
18
Nyt tidspunkt for betænkningsafgivelse over lovforslaget
19
Ændringsforslag, fra skatteministeren
20
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 1/12-10 fra Håndværksrådet
21
3. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 80

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, således at de elementer, der omhandler færdselsskadede køretøjer, udskilles til behandling i et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om at bekræfte, at de foreslåede ændringer vedrørende kraft-varme vil medføre, at det vil blive dyrere for forbrugere, der ønsker at skifte fra individuelt olie- eller gasfyr til fjernvarme fra kraft-varme, hvorfor incitamentet hertil udhules, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om, hvordan forslaget vedrørende kraft-varme harmonerer med regeringens ønsker om, at flere går over til fjernvarme i stedet for indviduel opvarmning, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om at redegøre for, hvordan de foreslåede ændringer vedrørende færdselsskadede køretøjer vil ændre betalingsbalancen, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om, hvilke beregninger og antagelser der ligger til grund for provenuberegningerne vedrørende den del af lovforslaget, der vedrører færdselsskadede biler, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om at redegøre for de beregninger, der ligger til grund for regeringens skøn over stigningen i forsikringspræmierne på grund af de foreslåede ændringer vedrørende færdselsskadede køretøjer, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. om at redegøre for beregningerne vedrørende beskæftigelsesvirkningerne af de foreslåede ændringer vedrørende færdselsskadede køretøjer, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm. om at vurdere de provenumæssige konsekvenser ved at undtage sikkerhedsudstyr fra reparationsgrænsen, jf. forslaget af 1. december 2010 fra Håndværksrådet, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm. om at vurdere de administrative konsekvenser for SKAT, hvis der indføres differentierede reparationsgrænser, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
10
Spm. om at bekræfte, at forsikringsselskaberne skal opkræve omkring 40 mio. kr. mere i forsikringspræmier hos bilisterne som konsekvens af de foreslåede ændringer vedrørende færdselsskadede kørertøjer, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
11
Spm. om at redegøre for, hvilke konsekvenser det får for forbrugerne, at fordelen for kraft-varme udhules, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
12
Spm. om at redegøre for, hvordan de foreslåede ændringer vedrørende kraftvarme vil fremme regeringens klima- og energimål, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
13
Spm. , om ministeren vil stille ændringsforslag, således at reparationsgrænsen for personbiler og motorcykler fastholdes på 75 pct. og at bagatelgrænsen fastholdes på 15.000 kr., til skatteministeren, og ministerens svar herpå