Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om retsafgifter

(Sagsomkostninger til statskassen ved afgiftsfritagelse på grund af retshjælpsforsikringsdækning, opgørelse af sagens værdi i lejesager m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 8. september 2006, som ændret bl.a. ved § 7 i lov nr. 539 af 8. juni 2006 og § 2 i lov nr. 168 af 12. marts 2008 og senest ved § 3 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 3, 1. pkt., ændres »lejeloven eller erhvervslejeloven« til: »lejelovgivningen«.

2. I § 3, stk. 3, 3. pkt., ændres »i henhold til lejelovens §§ 87 og 93 eller erhvervslejelovens §§ 65 og 71« til: »om opsigelse eller ophævelse af lejemål«.

3. § 13, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Retten træffer afgørelse om betaling af sagsomkostninger, som om der ikke var afgiftsfrihed efter stk. 1, nr. 1 eller 3, herunder et skønsmæssigt fastsat beløb svarende til de afgifter, der efter sagsgenstandens værdi skulle have været betalt. Pålægges modparten at betale sagsomkostninger svarende til de afgifter, der skulle have været betalt, tilfalder beløbet statskassen.«

4. I § 37, stk. 1, nr. 2, ændres »aktieselskabslovens § 125 eller anpartsselskabslovens § 58« til: »selskabslovens § 235«.

5. § 37, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) ved skifterettens afgørelse om rekonstruktionsbehandling eller konkurs i medfør af selskabslovens § 233, stk. 3.«

6. I § 37 a indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. § 37, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.«

7. I § 39, stk. 1, nr. 2, ændres »aktieselskabslovens § 123, stk. 2, eller anpartsselskabslovens § 56, stk. 2« til: »selskabslovens § 221, stk. 3«.

8. I § 39 a ændres »aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven« til: »selskabsloven«.

9. § 49 a, stk. 1 og 2, affattes således:

»For elektroniske forespørgsler i tingbogen, personbogen og andelsboligbogen betales 30 kr. pr. opslag, for et fuldstændigt opslag vedrørende en fast ejendom dog 120 kr.

Stk. 2. Afgiftsfri er dog

1) opslag, der foretages i ikkeerhvervsmæssigt øjemed fra brugerterminaler ved Tinglysningsretten eller byretterne,

2) opslag vedrørende en fast ejendom, der foretages af en fysisk person, der efter tingbogen har adkomst til ejendommen, og

3) opslag, der foretages i ikkeerhvervsmæssigt øjemed af offentlige forvaltningsmyndigheder.«

10. I § 49 a, stk. 3, 1. pkt., ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1«.

11. § 49 a, stk. 4-6, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Tinglysningsretten kan efter ansøgning tillade, at afgiften efter stk. 1 og 3 opkræves månedsvis bagud. Tilsvarende gælder for udskrifter, der rekvireres elektronisk, men attesteres af retten. Der er udpantningsret for afgiften.«

12. I § 49 b, stk. 1, 1. pkt., ændres »køretøjer« til: »andele i andelsboligforeninger«, og », 2 og 4« ændres til: »og 2«.

13. I § 49 b, stk. 1, 2. pkt., ændres »opslag« to steder til: »enkeltopslag«.

14. § 49 b, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. § 49 a, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lars Barfoed

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.