Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 270 af 22. marts 2010 om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 877 af 2. juli 2010 og bekendtgørelse nr. 1182 af 14. oktober 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 24, stk. 2, ændres »§§ 9 a-9 c og 9 e og 9 f« til: »§§ 9 a, 9 b, 9 c, stk. 1, 2 og 4, 9 e og 9 f«.

2. I § 24 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 3, gives med henblik på midlertidigt ophold her i landet.«

3. § 25, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Tidsbegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 3, til udlændinge under 18 år, der uledsaget er indrejst her i landet og registreret som asylansøgere efter udlændingelovens § 48 e, stk. 1, gives før udlændingens fyldte 15. år højst indtil det fyldte 15. år og efter udlændingens fyldte 15. år for højst et år ad gangen, dog ikke længere end til den dato, hvor udlændingen fylder 18 år.«

4. § 49, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. En udlænding, der har visum til ophold af mere end 3 måneders varighed med gyldighed begrænset til et andet Schengenland (langtidsvisum), og som i medfør af Schengenkonventionens artikel 21 har ret til at indrejse og opholde sig her i landet i indtil 3 måneder pr. halvår, skal under ophold her i landet til stadighed medføre sit visum og sit pas eller anden rejselegitimation, jf. dog stk. 3. § 48, stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

5. § 49, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. En udlænding, der har opholdstilladelse eller tilbagerejsetilladelse udstedt af et andet Schengenland, eller som har visum til ophold af mere end 3 måneders varighed begrænset til et andet Schengenland (langtidsvisum), har uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 ret til uden ugrundet ophold at rejse gennem Danmark, selv om den pågældende ikke er i besiddelse af pas eller anden rejselegitimation, jf. udlændingelovens § 2 b, stk. 4, og § 28, stk. 6, 2. pkt.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011, jf. dog stk. 2

Stk. 2. § 1, nr. 1-3, finder alene anvendelse for udlændinge, der indrejser i Danmark fra og med den 1. januar 2011.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 13. december 2010

Birthe Rønn Hornbech

/ Merete Milo