Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejdets udførelse

(Konsekvensændring som følge af nye regler om samarbejde om sikkerhed og sundhed)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, ændres »sikkerhedsorganisation« til: »arbejdsmiljøorganisation«

2. I § 6, stk. 2, ændres »sikkerhedsorganisation« til: »arbejdsmiljøorganisation«

3. I § 6 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »sikkerhedsorganisation« til: »arbejdsmiljøorganisation«

4. § 6 a, stk. 2, 2. pkt., affattes således: »Det skal gennem en påtegning på arbejdspladsvurderingen fra arbejdsmiljøorganisationen dokumenteres, at denne har været inddraget.«

5. I § 6 a, stk. 3, ændres »sikkerhedsorganisation« til: »arbejdsmiljøorganisation«

6. I § 6 c, stk. 1, ændres »bistand fra en bedriftssundhedstjeneste eller andre særligt sagkyndige« til: » ekstern sagkyndig bistand«

7. I § 6 c, stk. 2, ændres »bistand fra særligt sagkyndige« til: »ekstern sagkyndig bistand«

8. I § 22, nr. 3, udgår: »nr. 33 af 20. januar 2003«

9. I § 23, stk. 1, nr. 2, ændres: »bistand hertil fra en bedriftssundhedstjeneste eller andre særligt sagkyndige« til: »ekstern sagkyndig bistand«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Arbejdstilsynet, den 15. december 2010

Jens Jensen

/ Jeanne Borgqvist