Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 13. december 2010 uden for betænkningen

Ændringsforslag

til 2. behandling af

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v., møntloven og forskellige andre love

(Kompetencekrav for finansielle rådgivere, risikomærkning af lån, aflønningspolitik, ophævelse af stemmeretsbegrænsninger, oplysningsforpligtelse for udstedere af værdipapirer, offentliggørelse, administrative bødeforelæg, clearing og afvikling af betalinger, indløsning af mønter m.v.)

[af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)]

Ændringsforslag

Til § 27

Af økonomi- og erhvervsministeren:

29) I stk. 1 ændres »stk. 2-5« til: »stk. 2-4«.

[Konsekvensrettelse]

Til § 28

30) I stk. 1 ændres »§§ 20-26« til: »§§ 20-26 og 01«.

[Konsekvensrettelse]

31) I stk. 3 ændres »§§ 20-26« til: »§§ 20-26 og 01«.

[Konsekvensrettelse]

32) I stk. 4 ændres »25 og 26« til: »25, 26 og 01«.

[Konsekvensrettelse]

Bemærkninger

Til nr. 29

Der er tale om en konsekvens af, at reglerne om ophævelse af stemmeretsbegrænsninger udgår.

Til nr. 30-32

Der er tale om konsekvensændringer af ændringsforslag nr. 25 i betænkningen.