Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om salmonellose hos fjerkræ samt salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ m.m.

§ 1.

I bekendtgørelse nr. 1462 af 16. december 2009 om salmonellose hos fjerkræ samt salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ m.m. foretages følgende ændring:

1. § 28 affattes således:

»§ 28. Udgifter til laboratorieundersøgelse af prøver udtaget efter § 3, stk. 4, afholdes indenfor de hertil af staten givne bevillinger.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse ved laboratorieundersøgelser af duer, vagtler, opdrættet fjervildt og strudsefugle efter § 3, stk. 4.

Stk. 3. Alle øvrige udgifter, der afholdes i medfør af denne bekendtgørelse, er Fødevarestyrelsen uvedkommende.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Fødevarestyrelsen, den 15. december 2010

Esben Egede Rasmussen

/ Gülay Öcal